October

Beleidsdoelen en -uitgangspunten

Het ontwikkelen van beleid heeft tot doel de ontwikkelingen in ons land zodanig te sturen, dat Suriname bij kan blijven bij de internationale economische en technologische ontwikkelingen. De ontwikkelingen op het gebied van informatie en technologie voltrekken zich in snel tempo; men denke hierbij aan de ontwikkelingen op het gebied van

 • transport: aanleg van moderne zee- en luchthavens, ontwikkelingen binnen de luchtvaart die steeds hechtere samenwerking op regionaal niveau vereisen;

 • communicatie: Internet, electronic mail, electronic business, electronic government, aansluiting op het glasvezelkabelnet;

 • toerisme: milieu bewustwording en als gevolg daarvan het toenemen van de belangstelling voor natuur en eco-toerisme, globalisatie met als gevolg belangstelling voor vreemde culturen en plaatsen in de wereld.

Voorts is er voor bepaalde onderwerpen mondiaal veel aandacht, waardoor landen genoodzaakt zijn deze aangelegenheden in samenspraak met elkaar aan te pakken. Men denke hierbij o.a. aan het milieuvraagstuk, de drugsproblematiek, het gendervraagstuk, het vraagstuk van vrede en veiligheid, het vraagstuk van de rechten van het kind, de rechten van de vrouw, wereldwijde armoede en ongelijkheid etc.

 

Binnen de hiervoor geschetste wereldsituatie hebben regeringen de taak om richting te geven aan de ontwikkeling van hun samenleving, waarbij op basis van haar eigen concrete werkelijkheid een nationaal doel wordt vastgesteld. Dit nationaal doel is opgenomen in de regeringsverklaring 2001-2005, welke op het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme als richtlijn functioneert bij het formuleren van beleid van politiek-bestuurlijke, economische, sociaal-maatschappelijke en educatieve orde.

De beleidsdoelen van het Ministerie zijn aldus:

 • Bijdragen aan het vergroten van de participatie van Suriname in de internationale economie, met als doel de economie van Suriname te doen eleveren;

 • Bijdragen aan de verdere integratie van Suriname in de regio, met het doel als land hieruit economisch voordeel te halen zowel individueel als in regionaal verband;

 • Ontsluiting van ons land, met bijzondere aandacht voor het binnenland van Suriname.

Met in achtneming van de omgeving waarin het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme zal moeten functioneren, kunnen de volgende concrete beleidsuitgangspunten worden aangegeven:

 • De activiteiten van het Ministerie zijn erop gericht de verdiencapaciteit van de Staat Suriname te vergroten met behulp van de onder haar ressorterende staatsbedrijven/ parastatalen/ stichtingen, hetzij op korte termijn, op middellange of lange termijn.

 • De bedrijfsvoering van de onder het Ministerie ressorterende staatsbedrijven/ parastatalen/ stichtingen moet op rationele wijze geschieden. Er moet bekeken worden hoe zwakke bedrijven, die om deze reden drukken op het budget van de overheid, rationeel gemaakt kunnen worden.

 • Het Ministerie ondersteunt particulier initiatief krachtig, voor zover dit bijdraagt aan de ontwikkeling van ons land.

 • Het Ministerie kijkt uit naar mogelijkheden om onze internationale transport- en communicatiemogelijkheden te vergroten, hetgeen moet resulteren in een grotere participatie van Suriname in het internationaal economisch gebeuren.

 • Er wordt gestreefd naar ontsluiting van het binnenland middels het plaatsen van communicatie faciliteiten alsook middels het creŽren van transportverbindingen.

 • Bij het brengen van moderne ontwikkelingen naar het binnenland worden de boslandbewoners zoveel mogelijk geÔnformeerd, geconsulteerd en betrokken.

 • Er wordt rekening gehouden met de mondiaal levende integratie, regionalisatie en globalisatie gedachte.

 • Het Ministerie hanteert geen ander concept voor de ontwikkeling van toerisme dan ĎDuurzame toerisme ontwikkelingí.

 • Het Ministerie streeft naar continue kwaliteitsverbetering van de menselijke hulpbron.

 Algemeen Beleid

In navolging van het algemeen regeringsbeleid streeft het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme Ďgood governanceí na. In het kader hiervan zal het Ministerie een zo transparant mogelijk beleid voeren, door de samenleving optimaal te betrekken. Er zal worden bekeken hoe suggesties, voorstellen, belangen en ideeŽn uit de samenleving in het beleid kunnen worden ingepast.

Mission Statement

Als organisator en controleur van de dienstverlening ordening brengen in de diverse sektoren ressorterend onder het Ministerie op basis van efficiŽntie, effectiviteit, betrouwbaarheid, betaalbaarheid en veiligheid voor de sociale en ekonomische ontwikkeling van de totale samenleving, waarbij regionale integratie met inzet van de 3 poten van het Ministerie een belangrijke rol speelt

Dit zal bereikt worden door:

 • kwaliteitsverbetering van het personeel;

 • gelijke kansen voor een ieder in het arbeidsproces, ter bevordering van o.a. het gender evenwicht op het Ministerie;

 • de PR-functie beter te benutten;

 • bevorderen van de interdepartementale samenwerking voor een efficiŽntere uitvoering van het beleid;

 • integrale automatisering, waarbij het Ministerie i.v.m. haar taakstelling een trendsetters zal zijn. Met een integraal plan als basis zal gewerkt worden aan het niveau waarbij makkelijker kan worden ingeschoven in het proces van mechanisering en digitalisering in samenwerking met o.a. de Ministeries van FinanciŽn, Binnenlandse Zaken;

 • rationalisering van de staatsbedrijven;

 • de verzelfstandigingsprocessen continueren, zodat de overheid haar taken op de juiste wijze kan uitvoeren;

 • een verdere uitbreiding en modernisering van de infrastructuur (telecommunicatie, transport en toerisme);

Bij het vormgeven van het Ministerie zullen de nodige wetgevingsprodukten en herordeningsregelgeving worden geformuleerd.

Institutionele versterking van de wetenschappelijke afdeling heeft, vanwege de voortschrijdende technologische ontwikkelingen in verschillende beleidssectoren, hoge prioriteit.

Design : S. Sabiran 
Ministry of Transport, Communication and Tourism
Paramaribo, Suriname September 2009