Informatie over de Caricom Single Market and Economy belangrijk voor de sectoren Transport, Communicatie en Toerisme

17 februari 2006   Mw. Drs. T. Elstak


INDEX 

Algemeen

Suriname’s kennismaking met Caricom

Suriname en de CSM&E

Belangrijke informatie voor elke Surinaamse Staatsburger

Redenen tot de vestiging van de CSM&E

Rechten waarop Surinamers zich kunnen beroepen

Wat de oprichtingsakte zegt over de dienstverlening

Belangrijke organen binnen de CSM&E

Transportsector

Specifieke elementen in de akte m.b.t. de transportsector

64 Landtransportdiensten

65 Watertransportdiensten

66 Luchttransportdiensten

67 Assistentie en Hulpdiensten van Transport

Toerismesector

Sectoe specifieke informatie

63 Verblijf; Voedsel- en Drankbedieningsdiensten

678 Reisagentschap, Toeroperator en Toerisme gids diensten

Telecommunicatiesector

84 Telecommunicatiediensten; Informatie verzameling en voorzieningsdiensten

Suriname’s eerste kennismaking met Caricom

Op 1 juli 1995, na alle juridische formaliteiten te hebben afgerond trad Suriname officieel toe tot de Caricom. Zij werd toen het veertiende lid land van deze gemeenschap. In die tijd was de volledige naam van de Caricom "The Caribbean Community and the Common Market".

Op 1 januari 1996 werd het lidmaatschap van de Common market geëffectueerd. Het lidmaatschap van de Common market hield in dat wij deel uitmaakten van de gemeenschappelijke goederen mar gemeenschappelijke goederen markt had als doel vrij verkeer van goederen tussen de lidlanden van de Caricom. Deze vrijheid werd bewerkstelligd middels het wegmaken van importheffingen op goederen afkomstig van de overige leden van de Caricom. Om dit vrij verkeer te versoepelen werden er standaarden ontwikkeld waaraan deze goederen moesten voldoen ter vergemakkelijking van dit vrij verkeer. Deze standaarden worden de regels van oorsprong genoemd. Ten aanzien van de handel met derden, landen die dus geen lid zijn van de Caricom werd een gemeenschappelijk buiten tarief ingesteld, waaraan alle lidlanden zich dienen te houden.

Deze toetreding heeft aardig wat stof doen opwaaien. Tot nu toe weten wij, uit eigen ervaring dat Trinidad & Tobago een hele sterke concurrent is in deze gemeenschappelijke markt.

Zoals reeds eerder aangegeven zijn wij allereerst toegetreden tot de Caribische gemeenschap welke als politiek samenwerkingsverband kan worden aangemerkt. Dit houdt in dat de lidlanden op vele fronten als eenheid naar buiten toe treden en elkaar ondersteunen in politiek opzicht. De ondersteuning van de Caricom landen bij de benoeming van de ex-ambassadeur van Suriname, Albert Ramdien als assistent Secretaris-Generaal bij de OAS is een sprekend voorbeeld hiervan.

 

Suriname en de CSM&E

Reeds voor Suriname’s toetreding tot de Caricom hadden de toen nog dertien lidlanden van de Caricom in 1989 besloten om de gemeenschap om te vormen tot één markt en economie. Toen Suriname dus toetrad was het proces van omvorming reeds gestart. Uiteindelijk werd in juli 2001 ook door Suriname rdrag van Chaguaramas voluit genaamd: "The Revised Treaty of Chaguaramas Establishing the Caribbean Community including the Caricom Single Market & Economy", getekend.

Om de inwerkingtreding te bewerkstellingen vond de ratificatie door Suriname in 2003 plaats. Suriname heeft zich hiermede verplicht uitvoering te geven aan het geen is vastgelegd in dit document en zo ook de andere lidlanden van de CSM&E.

Heel belangrijk voor het ministerie van TCT en de dienstverleners in de sectoren transport communicatie en toerisme zijn de oprichtingsakte die eerder genoemd is en de committeringsschema’s van de verschillende landen die een wezenlijk deel vormen van de akte. Deze schema’s zijn zodanig opgesteld dat de diensten genoemd in de schema’s of niet zullen worden opengesteld voor deelname door alle caricom staatsburgers of dat de openstelling op een vastgestelde tijd zal geschieden welke genoemd is in het schema. Dit schema wordt een negatieve lijst genoemd omdat alle diensten die niet genoemd worden open dienen te zijn voor deelname door alle staatsburgers van de Caricom lidlanden. De diensten die niet vermeld staan in het schema zijn reeds toegankelijk voor Caricom staatsburgers. Om de CSM&E geleidelijk aan in te voeren hebben de landen er voor gekozen eerst de Single Market te implementeren en daarna de Single Economy. De Single Economy vereist veelmeer interne afstemming en harmonisatie van wetgeving en regelgeving van de lidlanden waardoor deze nauwere samenwerking pas in 2008 kan worden geïmplementeerd. De afzonderlijke landen hebben in de komende twee jaren in dit kader nog een lange weg van interne afstemming af te leggen.

 

Belangrijke informatie voor elke Surinaamse Staatsburger

De Caricom Single Market & Economy is een mechanisme voor elk één in de gemeenschap om individuele groei te realiseren. Wij allen zijn belanghebbenden omdat wij met deze integratie meer ontwikkelingsmogelijkheden hebben. Zoals alle andere staatsburgers kunnen ook de Surinamers zich makkelijk verplaatsen van het ene Caricom lidland naar het andere. Als de belanghebbenden, u en ik dus geen weet hebben van de mogelijkheden die deze integratie creëert zal het nut van deelname door Suriname niet tot uiting komen. De voorlichting zal het succes van de realisatie van de CSM&E bepalen. Met het lidmaatschap van de Caricom Single Market & Economy heeft de Surinaamse staat letterlijk en figuurlijk de grenzen van de Surinaamse staatsburgers verzet. Behalve op het grondgebied van Suriname hebt u nu 5 en later in het jaar in totaal 12 andere landen ter beschikking om uw diensten, arbeid, investeringen, deskundigheid etc in aan te bieden. Deze landen zijn: Antigua and Barbuda, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, St. Kitts and Nevis, Saint Lucia, St. Vincent and the Grenadines en Trinidad and Tobago.

Aangezien the Bahamas heeft aangegeven niet tot de Single market and Economy te willen behoren (zij behoren wel tot de Gemeenschap) is het niet mogelijk je te beroepen op de rechten vervat in de oprichtingsakte op het grondgebied van dit eiland. Tot nu toe hebben 12 landen officieel aangegeven deel uit te zullen maken van de CSM&E waarvan 6 per januari 2006 (Suriname, Jamaica, Guyana, Barbados, Trinidad and Tobago, Belize) en de volgende 6 per juni 2006 (Antigua and Barbuda, Dominica, Grenada, St. Kitts and Nevis, Saint Lucia, St. Vincent and the Grenadines). Montserrat is een geval apart. Dit eiland is geen onafhankelijke staat. Het is een gebiedsdeel van Groot-Brittannië. Voor deelname aan de CSM&E moet toestemming verkregen worden van het moederland. Zodra toestemming is verleend, zullen zij ook participeren in deze economische integratie. Het Democratiseringsproces in Haïti verloopt iet wat stroef. Zodra dit land een regering heeft die op democratische wijze gekozen is door het volk van Haïti zal de Caricom hen met open armen verwelkomen in de CSM&E.

 

Redenen tot de vestiging van de CSM&E

In de oprichtingsakte wordt aangegeven dat de deelnemers aan de gemeenschap zeer bewust zijn van de noodzaak het hoogste niveau van efficiëntie in de productie van goederen en diensten te bereiken, in het bijzonder ten behoeve van het maximaliseren van de deviezen inkomsten van de gemeenschap op basis van internationale concurrentie krach, het bereiken van voedselzekerheid, het realiseren van structurele diversificatie van de productie en het verhogen van de levensstandaard van de mensen in de gemeenschap en daarmede dus ook de gehele gemeenschap.

Tevens wordt aangegeven dat de deelnemers ervan bewust zijn dat de optimale productie van economische ondernemingen gevestigd in de gemeenschap een structurele integratie van productie in de regio vereist en in het bijzonder een onbelemmerde mobiliteit van kapitaal, arbeid en technologie.

Op basis van het voorgaande zullen dan de voorwaarden worden gecreëerd zodat de "nationals" in de gemeenschap de beschikking hebben over de collectieve hulpbronnen van de regio en wel op niet-discriminatoire basis.

Tevens zijn de oprichters bewust van het feit dat een volledig geïntegreerde en geliberaliseerde interne markt voordelige condities zal creëren voor duurzame, marktgerichte productie van goederen en diensten op basis van internationale concurrentie.

Er zijn vele overeenkomsten tussen de Caricom lidlanden zoals het feit dat ze allen ontwikkelingslanden zijn en een open economie hebben die zwaar steunt op een klein aantal exportproducten, waardoor zij zeer kwetsbaar zijn voor prijsfluctuaties op de wereldmarkt. Er zijn ook vele verschillen. Een daarvan is het oppervlakte verschil. Het kleinste eiland in oppervlakte is Montserrat. Dit eiland is maar 103 km2 groot. Guyana is het grootste land in oppervlakte en wel 214,970 km2. De bevolkingsaantallen verschillen ook enorm. Haïti heeft de grootste bevolking. Dit land heeft een bevolking van 8,357,000 gemeten in 2000 volgens informatie verstrekt op de website van het Caricom Secretariaat. Het land met de geringste bevolking is Montserrat met 4,501 volgens de cijfers van 2002. Als gelet wordt op de populatie dichtheid per km2 dan heeft Suriname de geringste dichtheid met 3 personen per km2 gelet op het jaar 2001 en Barbados met 628 personen per km2 in 2002 heeft de grootste bevolkingsdichtheid per km2. Verschillen in zake het per capita Bruto Binnenlandsproduct zijn ook te merken. Volgens de gegevens op de website heeft Suriname het laagste BBP per capita van 1,264 EC$ gemeten in 2001. Hierna volgt Haïti met 1,531 EC$ volgens de cijfers van 2002. Het grootste BBP per capita werd in 1995 gerealiseerd door the Bahamas en wel 29,718 EC$. De cijfers zijn jammer genoeg niet al te goed op elkaar afgestemd vanwege de diversiteit in jaren. Voor meer informatie betreffende de economische situatie van de landen kunt u de website van de Caricom bezoeken. www.caricom.org.

 

Rechten waarop Surinamers zich kunnen beroepen

Het woord national heeft betrekking op U als staatsburger van Suriname.

Volgens de oprichtingsakte hebt u als staatsburger van Suriname de beschikking over de collectieve hulpbronnen van de regio en wel op niet discriminatoire basis.

De Caricom Single Market & Economy moet leiden tot het onbelemmerd verkeer van goederen, diensten, kapitaal en hoger geschoolde arbeid en de vrije vestiging van bedrijven tussen de Caricom lidstaten. Als U dus een dienstverlener bent mag u zich als "national of a memberstate" vestigen in elk van deze Caricom landen (indien zij reeds actief mee doen aan het Single Market gebeuren) om die diensten te verlenen. Letwel deze overeenkomst heeft niets te maken met immigratie.

Wat is nu een "national" in de zin van de oprichtingsakte

Artikel 32 lid 5(a) van de oprichtingsakte luidt als volgt:

Onder een "national of a Memberstate" worden begrepen:

1. een staatsburger van een lidstaat van de Caricom;

2. degene die een zodanige band heeft met een lidstaat van de caricom welke hem het recht verschaft tot die staat te behoren of als dat als zondanig wordt uitgedrukt in de wetgeving betreffende immigratie een inwoner of ingezetene van die staat te zijn;

3. een onderneming of een ander rechtssubject gevestigd in een lidstaat van de Caricom opgericht in overeenstemming met de desbetreffende wetgeving in dat land en waarbij die staat aangeeft dat deze tot die staat behoort. Tevens wordt aangegeven dat deze onderneming of ander rechtssubject met winstoogmerk is opgericht, waarbij haar hoofdkwartier, de centrale administratie en de substantiële bedrijfsactiviteiten in dat lidstaat plaatsvinden. Dit bedrijf moet substantieel eigendom zijn van en tevens effectief beheerd worden door die personen genoemd in de punten 1,2 en 3.

een onderneming of andere rechtssubject is:

Substantieel eigendom van staatsburgers van een lidstaat van de Caricom als meer dan 50% van het aandelen kapitaal in het bezit is van degenen genoemd in punt 1 en 2;

In effectief beheer van staatsburgers van een lidstaat van de Caricom als bedoeld in de punten 1, 2 en 3 als zij de bevoegdheid hebben om de meerderheid der bestuurders te benoemen of om conform de wet leiding te geven aan haar activiteiten.

De akte beschouwt als onderneming:

elke persoon of type organisatie met uitzondering van een niet-commerciële

organisatie, die zich richt op de productie van- of de handel in goederen of de voorziening van diensten.

 

Voor de duidelijkheid nog eens de lidlanden van de Caricom

Antigua and Barbuda, the Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada,

Guyana, Jamaica, Montserrat, St. Kitts and Nevis, Saint Lucia, St. Vincent and the

Grenadines, Suriname, Trinidad and Tobago en Haïti.

 

Wat de oprichtingsakte zegt over dienstverlening

In artikel 36 van de akte wordt aangegeven dat personen die diensten verlenen ten behoeve van de voorziening van deze diensten tijdelijk in het land waar deze diensten worden verleend mogen vertoeven, enkel en alleen ten behoeve van activiteiten gericht op deze dienstverlening, let wel onder dezelfde voorwaarden als de "nationals" van dat land.

Met diensten in de zin van deze akte wordt bedoeld diensten verstrekt tegen betaling, anders dan loon in alle goedgekeurde sectoren. Als met spreek over goedgekeurde sectoren wordt gedoeld op de committeringsschema’s van de respectieve landen.

Met de voorziening van diensten wordt bedoeld:

(a) van het ene lidland naar het andere lidland via grensoverschrijdend verkeer (telefoneren, overmakingen etc.);

(b) op het grondgebied van een lidland aan de consument van een ander land (medische diensten aan een toerist);

(c) door een dienstverlener van een lidland via de commerciële aanwezigheid op het grondgebied van een ander lidland (de aanwezigheid van RBTT in Suriname) en;

(d) door een dienstverlener van een lidland door middel van de aanwezigheid als natuurlijke personen op het grondgebied van een andere lidland (Trinidadiaanse consultant in Suriname).

Om dit vrije verkeer van diensten te faciliteren zullen de respectieve landen waaronder dus ook Suriname moet zorgdragen voor de beschikbaarheid van land, gebouwen en andere onroerende goederen gesitueerd op het grondgebied van het land voor doeleinden direct gerelateerd aan de dienstverlening. Ook het toelatingsbeleid van personeel (management, technici en supervisors), echtgenoten en naastenfamilie van de dienstverlener moet faciliterend werken.

 

Belangrijke organen binnen de CSM&E

De belangrijkste organen zijn de Staatshoofden vergadering, de Raad van Ministers van de Gemeenschap, de Raad van Buitenlandse en Gemeenschapsrelaties, de Raad van Handel en Economische Ontwikkeling, de Raad van Financiën en Planning en de Raad van Menselijke en Sociale Ontwikkeling. De Staatshoofden vergadering is het hoogste orgaan.

 

Waarom zijn deze zo belangrijk?

In de raden worden de belangrijke aspecten betreffende de CSM&E besproken. In de raad van handel en economische ontwikkeling worden de rechten en plichten van de staatsburgers van de caricom lidlanden ook inzake transport, communicatie en toerisme bediscussieerd.

De lidlanden die negatief beïnvloed worden door afwijkende wetgeving of regelingen zullen de raad voor economische ontwikkeling op de hoogte stellen en bezitten de mogelijkheid gebruik te maken van de geschillen beslechtingsprocedures die de akte biedt.

 

Transportsector

Specifieke elementen in de akte die op de transportsector betrekking hebben

In de oprichtingsakte van de Caricom Single Market and Economy is er een speciaal hoofdstuk die zich richt op de transportsector. In hoofdstuk 6 wordt het doel van het gemeenschappelijk transportbeleid beschreven.

Hier wordt aangegeven dat de gemeenschap zal werken aan veilig en adequaat transport die de internationale concurrentie kan doorstaan. Tevens moet het transportsysteem leiden tot de ontwikkeling en het behoud van de Caricom Single Market & Economy.

De lidstaten zullen op den duur bij de invoering van de Single Economy in 2008 uniforme standaarden en aanbevolen handelswijzen aannemen betreffende de transportvoorziening.

Sector specifieke informatie

Volgens de "Provisional Central Product Classification" van de Verenigde Naties versie 1.0 vallen de volgende diensten onder de sectoren Transport, Communicatie en Toerisme. De volgende opsomming van diensten is een vrije vertaling van de diensten zoals deze zijn aangegeven in het document. De versie 1.0 is niet de meest recente maar is wel de versie die gebruikt wordt in de committeringsschema’s van de Caricom landen. De codering van deze versie correspondeert dus met de committeringen in de schema’s van de landen. De volgende tabellen zijn opgesteld op basis van de committeringsschema’s aangenomen door de dertiende "inter-sessional meeting" van de Staatshoofden van de Caricom gehouden in februari 2002. Sinds deze datum zijn enkele kleine wijzigingen aangebracht in de schema’s die echter niet veel veranderen aan de committeringen van de landen.

 

64 Landtransportdiensten

Transport diensten middels spoorlijn;

6411 Passagierstransport;

- 64111 interstedelijke passagierstransport;

- 64112 stedelijk en voorstedelijke passagierstransport;

6412 vrachttransport

- 64121 transport via vries en koel wagons;

- 64122 transport (van vloeistoffen of gassen in bulk) via tank wagens;

- 64123 transport van containervracht via container wagens;

- 64124 postvervoer;

- 64129 ander transport van vracht;

6413 stoot en sleepdiensten;

Wegtransportdiensten;

6421 lijndiensten van passagierstransport;

- 64211 stedelijk en voorstedelijke lijndiensten;

- 64212 stedelijke en voorstedelijke speciale lijndiensten;

- 64213 interstedelijke lijndiensten;

- 64214 interstedelijke speciale lijndiensten;

- 64219 andere lijndiensten van passagiers;

6422 niet voorgeprogrammeerde diensten;

- 64221taxi diensten;

- 64222 verhuurdiensten van passagiersvoertuigen met chauffeur;

- 64223 verhuurdiensten van bussen en koetsen met chauffeur.

- 64224 passagierstransport door man of dier voortgetrokken transportmiddelen;

- 64229 andere niet voorgeprogrammeerd passagierstransport;

6423 vrachttransport

- 64231 transport via vries of koel wagens;

- 64232 transport (van vloeistoffen en gassen in bulk) via tank wagens of semi-trailers;

- 64233 transport van vracht in containers via containertrucks;

- 64234 vrachttransport middels man of dier voortgetrokken transportmiddelen

- 64235 transport van meubilair (verhuisdiensten);

- 64236 postvervoer;

- 64239 ander transport van vracht;

6424 diverse lokale leveringsdiensten;

6425 verhuurdiensten van commerciële vrachtvoertuigen met chauffeur.

Transport diensten via pijplijn;

- 6431 transport van petroleum en natuurlijke gassen;

- 6439 transport via pijplijn van andere goederen.

 

Landen die  hebben aangegeven de sector te zullen vrijgeven

Alle lidstaten met uitzondering van Jamaica, Trinidad en Tobago, Dominica en Saint Lucia hebben aangegeven per 31/12/’05 of kort daarna de wegtransportsector volledig te zullen vrijgeven. In de hierna volgende tabel kunt u deze informatie aflezen. De tabel is met behulp van de informatie uit de committeringslijsten van de landen d.d. februari 2002 samengesteld.

Jamaica heeft aangegeven dat de dienst inzake bustransport (stedelijke en voorstedelijke lijndiensten) behouden blijft voor de Jamaicaanse staatsburger. Echter zijn wel alle andere wegtransportdiensten vrij per 31/12/’05.

Trinidad & Tobago heeft aangegeven dat de taxidienst behouden blijft voor de Trinidadiaanse staatsburger. Evenzo zijn in T & T alle andere wegtransport diensten vrij per 31/12/’05.

Dominica en Saint Lucia hebben aangegeven dat landtransport diensten niet zullen worden vrijgegeven in het kader van de CSM&E.

In de resterende landen (met uitzondering van Haïti en Montserrat) waaronder ook Suriname en Guyana bestaan vanaf 1 januari 2006 of 1 juni 2006 de mogelijkheid landtransportdiensten in die landen te verlenen onder dezelfde voorwaarden als de staatsburgers van het desbetreffend land.

Als een Guyanees een vergunning komt aanvragen kan de Surinaamse overheid hem dit op grond van zijn nationaliteit niet weigeren. Evenzo mag u een vergunning om in Guyana bustransport diensten te leveren niet geweigerd worden.

 

Landtransport committeringen van de Caricom landen

Land

Dienst

UNCPC

Restricting provision

Deadline for removal of restrict-

tion

Barbados

Land transport services

64221

Car rental services, taxi services and minibus/omnibus services is reserved for nationals

Short term 31/12/03

Belize

Scheduled road transport services of passengers,

non-scheduled road transport services of passengers, moving services of household and office furniture and other goods, miscellaneous local delivery services, rental services of trucks with operator

6421, 6422, 64235, 64240, 64250

S. 6 (1) no person to drive or permit any other person to drive motor vehicle or trailer without it being registered.

S. 29 makes it unlawful for any person to drive a motor vehicle in Belize without a driving permit.

S.34 (1) motor vehicles include motor cycles, public service vehicles including freight passenger vehicles, goods services, motor vehicles other than those in classes a,b and c.

Ss. 28(1) and 45 (2) Bona fide visitors to Belize wishing to drive foreign vehicles who are not the holders of an international certificate issued in accordance with international convention must obtain a temporary registration for the vehicle and a driving permit for a period not exceeding three months with or without driving test and subject to the prescribes fees.

Long term 31/12/05

Dominica

Land transport services

642

S.33 no driver’s permit shall be issued or endorsed as valid for a public services, motor omnibus vehicle or goods vehicle unless the applicant has driven a vehicle other than a motorcycle regularly in Dominica during the preceding twelve months.

N/A

Guyana

Taxi services

Car rental

Pipeline services

64221

64222

64310

Work permit required by Caricom nationals

Long term 31/12/05

Jamaica

Urban and rural regular and special scheduled passenger transportation (bus transportation Kingston metropolitan area)

6421

Act prescribes conditions for grant of licences for public passenger transport services in corporate and rural areas. Work permit required except for those services providers not covered by the Caribbean Community (free Movement of skilled persons) Act, 1997

N/A

Long term (up to 31/12/’05) for the work permit requirement

Jamaica

Scheduled transportation between an urban centre and airports or stations in this urban centre or in suburban locations

64212

S. 2 of both regulations name J.U.T. as the approved concessionaire for the purpose inter alias of transporting any passengers by road for hire from the airport, operate hackney carriage from airport Work permit is required for Caricom nationals not covered by Caribbean Community free movement of skilled persons Act.

Long term 31/12/05

Jamaica

Taxi services, rental services of passenger cars with operator, buses and coaches with operator, passenger transportation by man or animal-drawn vehicles, and other non-scheduled passenger transportation n.e.c.

6422

Work permit/visas required except for those services providers covered by the Caribbean Community (free movement of skilled persons) Act 1997

Long term 31/12/05

Saint Lucia

Road transport services

642

S. 9(1) No person shall in any place, use or keep for use or being owner permit any person to use vehicle unless it is registered under the act.

N/A

Suriname

Bus services

642, 64222

Non-Surinamese cannot get a licence for the granting of bus services.

Short term 31/12/03

Trinidad & Tobago

Taxi services

64221

R. 111 (1) No person shall drive on any road a taxi licensed as such unless he is the holder of a taxi driver’s lincence issued to him by the licensing authority under these regulations. A non-national of Trinidad and Tobago would be required to have a private licence for at least one (1) year and have been driving regularly in Trinidad and Tobago for years. Work permit is required for Caricom nationals not covered by Caribbean Community Free Movement of Skilled Persons Act.

N/A

Deze commiteringen betreffen subsectoren die niet onmiddellijk of helemaal niet (N/A) zullen worden vrijgegeven. Alle subsectoren die niet voorkomen in de tabel staan open voor participatie van alle Caricom nationals dus ook de Surinaamse dienstverleners die in deze subsectoren actief zijn.

Zoals in tabel 1. blijkt heeft Suriname zich gebonden aan het bewerkstellingen van vrijverkeer van alle wegtransportdiensten vanaf 1 januari 2004.

 

Mogelijke discriminatoire administratieve en juridische bepalingen in Suriname in deze sector

Juridische basis: Autobusdienstwet (G.B.1933 nr. 100 laatstelijk gewijzigd

bij G.B. 1952 no. 6) en beschikking van het Ministerie van TCT "regeling vergunningsvoorwaarden autobusdienst (S.B. 2002 no. 35).

Geen discriminatoire bepalingen ontdekt maar om de gelijke behandeling te garanderen zal de autobusdienstwet van 1933 No. 100, artikel 3 worden aangepast.

Wet en regelgeving ontbreekt in de sector vrachttransport. Het is nodig wetgeving te redigeren om te voorkomen dat er een "free for all situatie ontstaat".

Thans wordt gewerkt aan wetgeving in de subsector taxiwezen. Gelet op het feit dat geen nieuwe wetgeving mag worden ingesteld met daarin discriminatoire bepalingen naar "Caricom nationals" toe zal in de nieuwe wet in voldoende mate hierin worden voorzien.

In de beleidsnota van het ministerie 2000-2005 is aangegeven dat voor een goede industriële, handels en maatschappelijke ontwikkeling een goed georganiseerde, veilig, betrouwbaar en competitief transportsysteem noodzakelijk is. Tevens geeft deze nota aan dat integratie van Suriname in de regio een noodzaak is en dat omwille van efficiëntie in de transportsystemen de randvoorwaarden van multimodaal en intermodaal verkeer gecreëerd moeten worden.

Aan de hand hiervan dient de wetgeving zo snel als mogelijk ter hand te worden genomen.

 

65 Watertransportdiensten of te wel maritiem transport diensten

Subsectoren die vallen onder maritiemtransport

Transport diensten via zeewaardige vaartuigen;

6511 Passagierstransport;

- 65111 passagierstransport middels veerboten;

- 65119 ander passagierstransport;

6512 vrachttransport

- 65121 transport van bevroren vracht via vries of koel schepen;

- 65122 transport van vloeistoffen (en gassen) in bulk via tankers;

- 65123 transport van containervracht via containerschepen;

- 65129 ander kust en zeetransport van vracht;

6513 Verhuurdiensten van zeewaardige vaartuigen met kapitein;

6514 Sleep en stootdiensten langs de kust en op zee.

 

Transport diensten via niet zeewaardige vaartuigen (binnenwateren);

6521 Passagierstransport;

- 65211 passagiertransport via veerdiensten;

- 65219 ander passagiers transport;

6522 Vrachttransport;

- 65221 transport via vries of koel schepen;

- 65222 transport van vracht middels tankers;

- 65229 ander binnenwater transport van vracht;

65230 Verhuurdiensten van niet zeewaardige vaartuigen met kapitein;

65240 Sleep en stootdiensten via binnenwateren.

 

Landen die hebben aangegeven de sector volledig te zullen vrijgeven

Alle landen met uitzondering van Grenada en Saint Lucia hebben aangegeven de sector te zullen vrijgeven per 31 december 2005.

Grenada en Saint Lucia geven aan dat passagierstransport met zeewaardige schepen zal worden behouden voor eigen staatsburgers.

Suriname heeft de maritieme transportdiensten ook volledig vrijgegeven.

 

Maritiemtransport committeringen van de landen

Land

Dienst

UNCPC

Restricting provision

Deadline for removal of restriction

Barbados

Shipping services

651

The minister may make regulations which include conditions as to nationality in relation to prescribing standards of competency to be attained and other conditions to be satisfied, subject to any exceptions allowed by or under the regulations, by officers and other seamen of any description in order to be qualified for the purposes of this section.

Short term (up to 31-12-2003)

Grenada

Coastal and transoceanic water transport services

651

Act prescribes the requirements for registration of ships and licensing of ships. [Discretion possible in registration and licensing; differentiation in permission process between local and foreign shipping]

Long term (up to 31-12-2005)

Gredada

Coastal and transoceanic water transport services of passengers by ferries

65111

The Act prescribes the requirements for licensing yachts and for the grant of a cruising permit. [discretion possible in grant of licence; differential fees payable by non-nationals]

Short term (up to 31-12-2003)

Grenada

Other coastal and transoceanic water transport services of passengers

65119

Act requires the licensing of power-craft [potential for discretionary licensing

N/A

Guyana

Shipping services

651

Work permit

Long term (up to 31-12-2005)

Jamaica

Coastal and transoceanic water transport services

651

Work permit/visa required except for those services providers covered by the Caribbean Community (free movement of Skilled Persons) Act, 1997

Long term (up to 31-12-2005)

Jamaica

Transportation of goods of any kind by seagoing vessels

6512

Authority for transporting prescribed goods into and out of the island by sea-going vessels. Work permit/visas required except for those services providers covered by the Caribbean Community (free movement of Skilled persons) Act, 1997

Movement of prescribed goods by foreign- owned ships is subject to ministerial approval.

Long term (up to 31-12-2005)

Saint Lucia

Coastal and transoceanic water transport services

651

Act prescribes the requirements for registration of St. Lucia ships, foreign ships and seamen.

[potential for discretion in registration of ships and seamen]

Short term (up to 31-12-2003)

Saint Lucia

Coastal and transoceanic water transport services

651

The Act prescribes the requirements for inspection and licensing of boats

[discretion possible in grant of licences]

Short to medium term (up to 31-12-2004)

Saint Lucia

Other Coastal and transoceanic water transport services of passengers

65119

Act regulates the use of power craft in St. Lucia’s territorial water. [potential for restrictions based on licensing regime]

N/A

St. Vincent & the Grenadines

[Coastal and transoceanic water transport services]

651

The Act prescribes the requirements for registering local and foreign vessels and crew

[various additional conditions apply for foreign ships to be registered]

Long term (up to 31-12-2005)

St. Vincent & the Grenadines

[other Coastal and transoceanic water transport services]

65119

Sections 2 and 3 stipulate that yachts in St. Vincent’s territorial waters must pay fees.

[differential fees payable by non-nationals]

Short term (up to 31-12-2003)

Suriname

Shipping

651

Only Surinamese can be captain on a Surinamese ship (art 437 Commercial Code) article 2 of the same law determines that the President of the Republic of Suriname can grant exemptions

Long term (up to 31-12-2005)

Suriname

Shipping

651

Suriname has a closed ship register. That means that only Surinamese ships are being registered. (art 1 lid 1 ship register resolution G.B. 1944 no 80)

This is restrictive to mortgage

Long term (up to 31-12-2005)

Suriname

Coastal and transoceanic water transport services industry

65111

License

The granting of licenses is not restricted to Surinamese, but article 9 gives the Minister the power to grant licenses under specific conditions in the case of companies: vide sub sectors. Decreet E-24

 

Only Surinamese ships can be registered (art 378 en 379 Surinaams Wetboek van Koophandel en art 7 van het Surinaams Zeebrievenbesluit)

Long term (up to 31-12-2005)

Suriname

Shipping

65121

License

The granting of licenses is not restricted to Surinamese, but article 9 gives the Minister the power to grant licenses under specific conditions in the case of companies: vide sub sectors. Decreet E-24

 

Only Surinamese ships can be registered (art 378 en 379 Surinaams Wetboek van Koophandel en art 7 van het Surinaams Zeebrievenbesluit)

Long term (up to 31-12-2005)

 

Mogelijke discriminatoire administratieve en juridische bepalingen in Suriname in deze sector

Zee transport

Wetboek van koophandel

Het zeebrieven besluit 1933 no. 55

De belemmeringen op de gelijke behandeling worden gevormd door de eis dat alleen Surinamers het ambt van kapitein mogen bekleden op een Surinaamsschip en het feit dat wij een gesloten scheepsregister hebben.

Wij hebben deze wijzigingen reeds aangebracht en werken nu aan de implementatie.

Binnenwater transport

Resolutie van 10 oktober 1997 no. 4932/97 houdende vaststelling van voorwaarden welke in acht genomen dienen te worden door houders van vergunningen voor het onderhouden van geregelde veerdiensten.

Bij studie van dit document is gebleken dat inzake de vergunningsvoorwaarden geen discriminatoire bepalingen zijn opgenomen. Echter is gebleken dat als administratieve vereiste geldt dat de aanvraag vergezelt moet zijn van een nationaliteitsverklaring. Deze administratieve vereiste mag geen belemmering vormen voor de aanvraag van een vergunning door de Caricom staatsburgers.

Echter kan worden aangegeven dat de wetgeving inzake maritiem transport zeer verouderd is. Deze dient te worden aangepast aan de huidige tijd.

 

66 Luchttransport diensten

Sub-sectoren die vallen onder het luchttransport?

Passagierstransport via de lucht;

- 66110 lijndiensten via de lucht;

- 66120 niet voorgeprogrammeerde transportdiensten via de lucht.

Vrachttransport via de lucht;

- 66210 postvervoer via de lucht;

- 66220 transport van containervracht via de lucht;

- 66290 transport van ander vracht via de lucht.

66300 Transport via de ruimte (ruimtevaart);

66400 Verhuurdiensten van vliegtuigen met piloot.

 

Welke landen hebben aangegeven de sector te zullen vrijgeven per 31/12/’05 volgens de committeringsschema’s?

Alle lidlanden zullen per 31-12-2005 de restricties op alle luchttransport diensten verwijderen met uitzondering van Suriname en Jamaica. Vermeldenswaard is dat deze vrijdom alleen geldt voor het verkeer in de Caribische regio. Aangegeven kan worden luchtverkeer boven het CSM&E grondgebied (het verkeer tussen de Caricom landen onderling).

Suriname en Jamaica hebben aangegeven cabotage (binnenlandsluchtverkeer/het eigen grondgebied) niet te zullen vrijgeven.

 

De luchttransportcommitteringen van de landen

Land

Dienst

UNCPC

Restricting provision

Deadline for removal of restriction

Antigua and Barbuda

Air transport services

66110

The minister may, in his/her description, refuse to grant an air service linense to any person who is neither a (a) citizen of Antigua and Barbuda; or (b) a body incorporated in Antigua and Barbuda, being a body which in the opinion of the Minister is substantially controlled by persons who are citizens of Antigua and Barbuda

Short term (up to 31-12-2003)

Belize

Air transport services of passengers and freight

661

662

Regulations prescribe for the licensing of scheduled journeys and for permits for journeys other than scheduled journeys. (licensing or registration requirements; work permits or visas required by non-Belizeans)

Medium term (up to 31-12-2004)

Long term (up to 31-12-2005)

Belize

Rental services of aircraft with operator

664

Regulations prescribe for the licensing of scheduled journeys and for permits for journeys other than scheduled journeys. (licensing or registration requirements; work permits or visas required by non-Belizeans)

Long term (up to 31-12-2003)

Dominica

Air transport services

66110

The minister may in his or her description, refuse to grant an air service licence to any person who is neither a (a) citizen of the Commonwealth of Dominica; or (b) a body, which in the opinion of the minister is substantially controlled by persons who are citizens of the Commonwealth of Dominica

Long term (up to 31-12-2005)

Grenada

Scheduled air transport services of passengers

66110

Act prescribes the requirements for licensing of aircrafts and operation of aerodromes.

[Discretionary grant of licences possible; local presence requirement (citizenship or incorporation) impacts on market and national treatment]

Long term (up to 31-12-2005)

Guyana

Air transport/pilot services

66110

Work permit.

Nationals and non-nationals need special permission to fly over interior areas

Short term (up to 31-12-2003) for work permit N/A

Guyana

Postal and telegraph

6629

Work permit

Long term (up to 31-12-2005)

Guyana

Aircraft rental services

6640

Work permit.

Nationals and non-nationals need special permission to fly over

Short term (up to 31-12-2003) for work permit N/A

Jamaica

Air transport services of passengers

661

As party of the Convention on International Civil Aviation, Jamaica grants rights for the provision of air transport services in the basis of bilateral agreements. Rights to initiate air transport services to Jamaica from other Caricom countries on an extra-bilateral basis may be granted solely at the distription of the Government of Jamaica subject to the provisions of section 7 of the Act, which outlines the criteria for granting these rights.

Within the Caricom region, Trinidad and Tobago is the only Caricom country with which Jamaica has a bilateral air transport services agreement. Licensing requirements. Except with the consent of the minister, an air service licence shall not be granted to a person who is not a citizen of Jamaica, or to a company which is not substantially owned and controlled by Jamaican citizens. Work permit/visa required except for those service providers covered by the Caribbean Community (free Movement of Skilled Persons) Act, 1997.

Long term (up to 31-12-2005)

Jamaica

Scheduled air transport services

6611

As party of the Convention on International Civil Aviation, Jamaica grants rights for the provision of air transport services in the basis of bilateral agreements. Rights to initiate air transport services to Jamaica from other Caricom countries on an extra-bilateral basis may be granted solely at the distription of the Government of Jamaica subject to the provisions of section 7 of the Act, which outlines the criteria for granting these rights.

Within the Caricom region, Trinidad and Tobago is the only Caricom country with which Jamaica has a bilateral air transport services agreement. Licensing requirements. Work permit/visa required except for those service providers covered by the Caribbean Community (free Movement of Skilled Persons) Act, 1997.

Long term (up to 31-12-2005)

Jamaica

cabotage

6611

Monopoly arrangement

N/A

St. Kitts and Nevis

Air transport services

66110

The minister may, in his/her discretion, refuse to grant an air service licence to any person who is neither a (a) citizen of Saint Christopher and Nevis; or (b) a body incorporated in Saint Christopher and Nevis being a body which in the opinion of the minister is substantially controlled by persons who are citizens of Saint Christopher and Nevis.

Long term (up to 31-12-2005)

Saint Lucia

Air transport services of passengers

661

Act prescribes the requirements for licensing of aircraft, aerodromes and related business.

[Use of discretion possible in licensing; differential in licence fees apply to non-national companies]

Short term (up to 31-12-2003)

Suriname

Air transport services of passengers

661

Licensing

Scheduled air passenger transport passenger services

"Het Surinaams luchtvaartuigenbesluit 1935"

"Wet Veiligheid en Beveiliging Burgerluchtvaart (S.B. 12 maart 2002 No. 24)"

All Caricom nationals have the right to carry out scheduled air transport passenger services.

Registration of aircraft.

Any aircraft may be registered with the requirement that aircrafts can only be registered in one country.

Short term (up to 31-12-2003)

Suriname

cabotage

6611

Only Surinamese have the right to carry out passenger services (art 13 van het Surinaams luchtvaartuigenbesluit 1935)

N/A

Suriname

Air transport services of freight

662

Monopoly granted to SLM

All Caricom nationals have the right to carry out air transport services of freight

Short term (up to 31-12-2003)

Trinidad and Tobago

Air transport services

66110

Only the Government, citizens, residents and bodies incorporated in Trinidad and Tobago may hold legal or beneficial interest by way of ownership in an aircraft registered in Trididad and Tobago.

Medium term (up to 31-12-2004)

 

Mogelijke discriminatoire administratieve en juridische bepalingen in Suriname in deze sector?

De Burgerluchtvaartwetgeving bestaat thans uit de Burgerluchtvaartwet (S.B. 1935 nr. 39 zoals gewijzigd bij S.B. 1955 no. 70) en de Wet Veiligheid en Beveiliging Burgerluchtvaart in Suriname (S.B. 2002 nr. 24) en de daaraan gerelateerde regelingen en besluiten.

In de sector "air transport services of passengers and freight", met uitzondering van cabotage (binnenlands luchtverkeer) bestaan er geen belemmeringen meer voor "Caricom nationals" in Suriname. Het gaat in deze reeds om een open markt situatie.

S.B. 12 maart 2002 No. 24 stelt dat een ieder ongeacht welke nationaliteit zijn/haar luchtvaartuig mag laten registreren met dien verstande dat die niet elders is geregistreerd.

Artikel 21 van deze wet betreft Commerciële luchtvaartactiviteiten

Voor het deelnemen aan commerciële luchtvaartactiviteiten in, vanuit of naar Suriname moet men in het bezit zijn van een geldige economische vergunning of een krachtens een internationale overeenkomst vereiste vergunning.

Op grond van deze Wet dient de dienstverlener in het bezit te zijn van een economische vergunning en een vergunning tot vluchtuitvoering. De economische vergunning geeft reeds toestemming tot passagiers en vracht afhandeling door de vergunninghouder.

De vergunning tot vluchtuitvoering wordt verleend na verkrijging van de economische vergunning of krachtens een internationale overeenkomst vereiste vergunning.

In artikel 21 lid 2 wordt aangegeven dat geen economische vergunning zal worden verleend indien de hoofdzetel niet in Suriname gevestigd is en een aanmerkelijk deel van de eigendom en het daadwerkelijk toezicht bij haar of haar burgers berust.

Aangezien in dit artikel is aangehaald dat onverminderd enige internationale overeenkomst waarbij Suriname partij is de voornoemde voorwaarden gelden, dit artikel niet als discriminatoir kan worden beschouwd. Indien er dus een internationale overeenkomst gesloten is zoals de overeenkomst tussen de Caricom landen dan zal een uitzondering worden gemaakt op de regelen van hoofdzetel, eigendom en toezicht. Deze uitzondering geldt trouwens ook voor de ACS landen vanwege de Multilateral Air Transport Agreement tussen deze landen. Ook de Caricom landen hebben een Multilateral Air transport Agreement gesloten die Suriname nog dient te ratificeren.

De vergunning tot vluchtuitvoering artikel 23 wordt ook als zodanig geformuleerd. Met in achtneming van enige internationale overeenkomst waarbij Suriname partij is zal een luchtvaartonderneming, die voornemens is een Surinaams luchtvaartuig in te zetten voor commerciële activiteiten geen vergunning tot vluchtuitvoering worden verleend, tenzij haar hoofdzetel in Suriname gevestigd is en een aanmerkelijk deel van de eigendom en het daadwerkelijk toezicht bij haar of haar burgers berust.

De overeenkomst tussen de Caricom landen wordt beschouwd als een internationale overeenkomst waarbij Suriname partij is. Het lidmaatschap van de CSM&E geeft aan dat de overeenkomst als uitzondering geldt op de regel van hoofdzetel, eigendom en toezicht.

M.b.t. de Burgerluchtvaartwet zij opgemerkt dat regelingen die opgenomen zijn in het Surinaams lucht vaartuigenbesluit 1935 en tegenstrijdig blijken te zijn aan regelingen in de Wet Veiligheid en Beveiliging Burgerluchtvaart, laatstgenoemde wet van toepassing is.

 

67 Assistentie en hulpdiensten van transport

Sub-sectoren die vallen onder transport hulpdiensten?

Vracht afhandelingsdiensten;

- 67110 container afhandelingsdiensten;

- 67190 andere vracht afhandelingsdiensten.

672 Opslag en magazijndiensten;

- 6721 vries en koel opslag van goederen;

- 6722 opslag van vloeistoffen en gassen in bulk;

- 6729 andere opslag en magazijn diensten.

6730 Navigatie hulpdiensten

6740 Ondersteuningsdiensten voor spoorlijntransport;

675 Ondersteuningsdiensten voor wegtransport;

- 6751 busstation diensten;

- 6752 snelweg, brug en tunnel operatie diensten;

- 6753 parkeerhaven diensten;

- 6759 andere ondersteuningsdiensten voor wegtransport;

676 Ondersteuningsdiensten voor watertransport;

- 6761 haven en waterweg operatie diensten (uitgezonderd vrachtafhandeling);

- 6762 loods en aanlegdiensten;

- 6763 vaartuig berging en diensten voor het vlot brengen van een vaartuig;

- 6769 andere ondersteuningsdiensten voor watertransport.

677 Ondersteuningsdiensten voor luchttransport;

- 6771 luchthaven operatie diensten (exclusief vrachtafhandeling);

- 6772 diensten betreffende luchtverkeerscontrole;

- 6779 andere hulpdiensten voor lucht en ruimtevaart.

- 6791 Diensten betreffende vrachttransportagentschappen en andere hulpdiensten

- 6799 Andere ondersteuningsdiensten inzake transport

 

Welke landen hebben aangegeven de sector te zullen vrijgeven per 31/12/’05 volgens de committeringsschema’s?

Grenada en Suriname hebben aangegeven deze transporthulpdiensten niet volledig te zullen vrijgeven.

Grenada geeft aan dat opslag van vloeistoffen en gassen in bulk niet zal worden vrijgegeven voor deelname van alle Caricom staatsburgers. Deze sector blijft gesloten. Ook de subsector luchthaven operatiediensten wordt behouden voor eigen staatsburgers.

Suriname heeft aangegeven bepaalde hulpdiensten betreffende het maritiem transport niet te zullen vrijgeven. Deze zijn het loodswezen, verzamelen en verwerken van Hydrografische data, Slib dichtheidsmetingen, verstrekken van getij informatie etc. In de volgende tabel kunt U de restricties die zijn geplaatst waarnemen.

 

Committeringen van de transporthulpdiensten van de landen

Land

Dienst

UNCPC

Restricting provision

Deadline for removal of restriction

Barbados

Storage and warehousing services

672

An approved small business is provided with tax and other incentives

3(1)(b) provides that a small business is an enterprise that has 75% of its shares locally owned

Short term (up to 31-12-2003)

Belize

Port and waterway operation services (excl. Cargo handling)

67610

Regulations 3, 4 and 8 prescribe the criteria for registration and certification of masters of vessels. (Certification requirements and work permits or visas required for non Belizeans)

Long term (up to 31-12-2005)

Belize

Pilotage and berthing services

6762

Regulations 3,4 and 8 provide for the licensing of pilots. (certification and licensing requirements, restricted to Belizeans only)

Long term (up to 31-12-2005)

Dominica

Shipping Agent

6769

Any non-resident who wishes to practice any of the professions listed in the Appendix is required to pay greater licence fee than a resident.

Short term (up to 31-12-2003)

Grenada

Bulk liquid or gas storage services

67220

Act prescribes the requirements for a licence to store petroleum, deal and sell petroleum. [Discretion possible in the grant of licence]

N/A

Grenada

Pilotage and berthing services

67620

Act regulates the requirements for being employed as a pilot. [potential for limitation of numbers licensed (S 56); discretionary licensing possible]

Long term (up to 31-12-2005)

Grenada

Airport operation services (excl. Cargo handling)

67710

Act prescribes requirements for licences and concessions in respect of the use of aerodrome [use of discretion possible in grant of licences]

N/A

Guyana

Driving instruction

67590

Work permit

Long term (up to 31-12-2005)

Jamaica

Pilotage services including the services of pilot vessels, whether supplied to conduct a vessel in or around navigational dangers

67620

A pilot’s licence can only be granted to Jamaican citizens. However, the minister at his discretion can oppoint nan-Jamaicans if it is in the national interest to do so. Pilotage services can only be offered through the Port Authority.

Long term (up to 31-12-2005)

Jamaica

Airport management and administration services

67710

The Act establishes and outlines the functions of the Airports Authority of Jamaica

Long term (up to 31-12-2005)

Jamaica

Passenger air terminal services and ground services on airfields, including runway operating services, on a fee or contract basis

67710

Work permits/visas required except for those services providers covered by the Caribbean Community (free Movement of Skilled Persons)Act, 1997

Long term (up to 31-12-2005)

Saint Lucia

Pilotage and berthing services

67620

Act prescribes the requirements for licensing of pilots [Authority has competence to limit numbers if necessary; discretion possible in grant of licences]

Short term (up to 31-12-2003)

Trinidad and Tobago

Pilotage services

67620

Pilotage services are reserved for nationals of the Commonwealth.

Medium term (up to 31-12-2004)

Suriname

Fairway marking and maintenance

673

The Maritime Authority Suriname (MAS) has the following service: Services for the guarantee of a safe and efficient passage through Surinamese waters, marking of the waterway and maintenance, Hydrographical surveys, channel maintenance, handling of survey data measuring of the compactness of the silt, information on the tide

N/A

Suriname

Hydrographic Survey

676

The Maritime Authority (MAS) has the following service: Services for the guarantee of a safe and efficient passage through Surinamese waters, marking of the waterway and maintenance, Hydrographical surveys, channel maintenance, handling of survey data measuring of the compactness of the silt, information on the tide

N/A

Suriname

Silt density measurement

676

The Maritime Authority (MAS) has the following service: Services for the guarantee of a safe and efficient passage through Surinamese waters, marking of the waterway and maintenance, Hydrographical surveys, channel maintenance, handling of survey data measuring of the compactness of the silt, information on the tide

N/A

Suriname

Tidal information

676

The Maritime Authority (MAS) has the following service: Services for the guarantee of a safe and efficient passage through Surinamese waters, marking of the waterway and maintenance, Hydrographical surveys, channel maintenance, handling of survey data measuring of the compactness of the silt, information on the tide

N/A

Suriname

Processing of hydrographic survey information

676

The Maritime Authority (MAS) has the following service: Services for the guarantee of a safe and efficient passage through Surinamese waters, marking of the waterway and maintenance, Hydrographical surveys, channel maintenance, handling of survey data measuring of the compactness of the silt, information on the tide

N/A

Suriname

Pilotage services

67620

The Surinamese Nationality is a requirement for the pilotage examination

N/A

Suriname

Pilotage services

67620

Only state or public bodies can provide pilotage services

N/A

 

Mogelijke discriminatoire administratieve en juridische bepalingen in Suriname in deze sector?

Het staatsbesluit van 27 juni 1981 houdende aanwijzing van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij N.V. als luchtvaart afhandelingmaatschappij en generaal agent in Suriname (S.B. 1981 no. 89) is inmiddels ingetrokken.

 

TOERISME

Sector specifieke informatie

Wij hebben voor de toerismesector geen speciale indeling aangetroffen. De diensten liggen verspreid over verschillende sectoren. Onder de noemer verblijf; voedsel en drankbedieningsdiensten komen voor: hotel en restaurant diensten.

63 Verblijf; voedsel en drankbedieningsdiensten

631 verblijf diensten;

632 voedsel bediening;

633 drank bedieningsdiensten voor consumptie ter plaatse.

Hotel en andere verblijfsdiensten:

- 6311 hotel en motel verblijf diensten;

- 6319 andere verblijf diensten;

- 63191 vakantie centra en vakantiehuisdiensten;

- 63192 verhuurdiensten van gemeubileerde accommodaties;

- 63193 jeugdherberg diensten

- 63194 kinder training en vakantie kampdiensten;

- 63195 kampeer en caravanpark diensten;

- 63199 andere verblijf diensten n.e.c.

voedsel bediening

- 63210 voedselbediening met complete restaurant diensten;

- 63220 maaltijd bedieningsdiensten in zelfbedieningszaken;

- 63230 cateren (maaltijdverzorging), ter voorziening van maaltijden elders;

- 63290 andere voedsel bedieningsdiensten.

Drank bedieningsdiensten

- 63300 drankbediening voor consumptie ter plaatse;

Het aspect reisagentschap en toeroperator diensten treffen wij aan onder de noemer transport hulpdiensten 67

 

678 Reisagentschap, toeroperator en toerisme gids diensten

- 6781 reisagent en toeroperator diensten;

- 67811 reisagent

- 67812 toeroperator

- 67813 toeristen informatie dienst

- 6782 toeristen gidsdiensten;

 

Welke landen hebben aangegeven de sector te zullen vrijgeven per 31/12/’05 volgens de committeringsschema’s?

Alle landen met uitzondering van Barbados en Jamaica hebben de eerder genoemde diensten volledig vrijgegeven.

Barbados heeft aangegeven de toeroperator diensten niet te zullen vrijgeven.

Jamaica behoudt de gehele subsector hotel en andere verblijf diensten voor eigen staatsburgers.

 

Toerisme committering van de landen

Country

Service

UNCPC Code

Summary Description of key restricting provisions

Deadline agreed by territory

For the removal of the restriction

Barbados

Travel agency, tour operator and tourist guide services

678

An approved small business is provided with tax and other incentives

S. 3(1)(b) provides that a small business is an enterprise that has 75% of its shares locally owned.

Short term (up to 31-12-2003)

Barbados

Travel agents

67811

S. 5 only citizens, permanent residents and immigrants are allowed to operate as travel agents

Short term (up to 31-12-2003)

Barbados

Tour operators

67812

S.3 (2) tour operators, not resident in Barbados shall only offer facilitation or other services in Barbados through a travel agent licensed under the travel services act.

N/A

Dominica

Hotel, guesthouse keeper (less than six bedrooms)

631

To qualify for duty free concessions, non-citizens must invest in hotels with ten or more rooms whereas a local investor must invest in hotels with at least five rooms in order to qualify for the concessions.

Long term (up to 31-12-2005)

Dominica

Travel agent

6781

Any non-resident who wishes to practice any of the professions listed in the appendix is required to pay greater licence fee than a resident.

Short term (up to 31-12-2003)

Grenada

Hotel and motel lodging services

63110

Act requires an applicant for hotel development to obtain a licence to benefit from concessions [only facilities 10 rooms and above can access assistance under act]

Short to medium term (up to 31-12-2004)

Jamaica

Lodging services of hotels, motels, children’s camps, holiday centers and holiday home services of furnished accommodation, youth hostel and mountain shelter services, camping and caravanning, site services, sleeping car services, and sleeping services in other transport media and other lodging services.

631

Licensing requirement for lodging services geared at the tourist market. Work permit/visas required except for those services providers covered by the Caribbean Community (free movement of Skilled persons) act, 1997

N/A Short term (up to 31-12-2003) for the work permit requirement

Jamaica

Airline catering services

63230

 

?

Jamaica

Travel agency, tour operations, tourist guide services

6781

Act prescribes the criteria for registration for travel agencies and travel agents including adequate working capital and the provision of a security bond of $25,-000.00; registration and licensing required; work permits/visas are normal requirements for non-Jamaicans

N/A Short term (up to 31-12-2003) for the work permit requirement.

Saint Lucia

Hotel and motel lodging services

6311

Act prescribes the requirement for licensing of apartment and guest houses and hotels.

[potential use of discretion could be used to restrict market access; policy currently restricts participation of non-nationals in operation of facilities with less than 10 rooms or less than EC$ 600,000 investment]

Short term (up to 31-12-2003)

Saint Lucia

Other lodging services

6319

Act prescribes requirements for licencing of developing owner’s, marketing agent’s and managing agent’s licence. [discretion possible in the grant of relevant licences]

Short term (up to 31-12-2003)

St. Vincent & the Grenadines

Hotel

63110

Act prescribes the requirements for grant of licences and concession for hotel development.

[non nationals subject to differential requirements to access benefits under the act]

Short term (up to 31-12-2003)

Suriname

Beverage serving services for consumption on the premises

63300

Work permit

The granting of licenses is not restricted to Surinamese, but article 9 gives the minister the power to grant licences under specific conditions in the case of companies:vide other subsectors

Short term

Trinidad & Tobago

Accommodation facilities under twenty one rooms transportation services ground tour operations destination management companies

631

Tourism projects, the incentives for which, will be reserved solely for nationals of Trinidad and Tobago are: (a)accommodation facilities under twenty one rooms

(b)transportation services

(c) Ground tour operations or destination management companies

Medium term (up to 31-12-2004)

 

Mogelijke discriminatoire administratieve en juridische bepalingen in Suriname in deze sector?

Decreet Vergunningen Bedrijven en Beroepen (S.B. 1981 no. 145). Staatsbesluit van 15 september 1981 ter uitvoering van artikel 2, leden 1 en 2, van het Decreet. ("Besluit Vergunningplichtige Bedrijven en Beroepen") en Staatsbesluit van 15 mei 1985 tot wijziging van het "Besluit Vergunningplichtige Bedrijven en Beroepen" (S.B. 1981 no. 147). Geen discriminatoire bepalingen aangetroffen, echter om gelijke behandeling te garanderen zal een correctie worden aangebracht door het ministerie van Handel en Industrie. Thans is er een concept toerisme wet opgesteld door het ministerie van TCT waar geen discriminatoire bepalingen in zijn opgenomen.

 

Telecommunicatiesector

84 Telecommunicatie diensten; informatie verzameling en voorzieningsdiensten

8411 telecommunicatie diensten via bedrading;

8412 draadloze telecommunicatie diensten;

8413 telecommunicatie diensten via satelliet.

Een nadere en meer uitgebreide indeling van deze diensten volgens de nieuwe UNCPC serie M no. 77 is:

- publieke telefoondiensten;

- publieke locale telefoondiensten;

- publieke lange afstandstelefoondiensten;

- mobiele telefoondiensten;

- business netwerk diensten;

- gezamenlijke netwerk diensten;

- toegewijde netwerk diensten;

- data en berichttransmissie diensten;

- data netwerkdiensten;

- elektronische bericht en informatie diensten;

- programma transmissie diensten;

- televisie uitzending transmissie diensten;

- radio uitzending transmissie diensten;

- interconnectie diensten;

- geïntegreerde telecommunicatie diensten;

- andere telecommunicatie diensten;

- paging services;

- teleconferencing services (telefonische conferentie diensten);

- andere telecommunicatie diensten.

Radio en televisie kabeldiensten;

Telecommunicatie gerelateerde diensten;

- diensten betreffende verhuur van apparatuur;

- diensten inzake verkoop van apparatuur;

- connectie diensten;

- consulting diensten;

- diensten inzake onderhoud van communicatie apparatuur;

- andere telecommunicatie diensten n.e.c.

De diensten die verder nog onder 84 vallen zijn vervolgens aangegeven. Op deze diensten wordt niet verder ingegaan omdat deze niet onder het ministerie ressorteren.

842 On-line access services

843 On-line information provision services

844 diensten betreffende nieuwsagentschappen

845 bibliotheek en archiefdiensten

 

Welke landen hebben aangegeven de sector te zullen vrijgeven per 31/12/’05 volgens de committeringsschema’s?

Barbados, Dominica, Grenada, St. Vincent & the Grenadines, Jamaica, Guyana en Trinidad en Tobago hebben aangegeven de sector niet te zullen opengooien voor CARICOM staatsburgers. De andere landen hebben aangegeven wel de sector te zullen vrijgegeven.

Suriname heeft de sector vrijgegeven maar heeft echter de uitgifte van concessies voor de aanleg van basis infrastructuur beperkt opengesteld voor niet meer dan 2 additionele spelers.

Barbados, St. Vincent and the Grenadines en Trinidad en Tobago hebben aangegeven de gehele telecommunicatie sector gesloten te houden.

Dominica, Grenada, Jamaica en Guyana geven aan de draadloze telecommunicatie diensten niet te zullen vrijgeven.

Het blijkt dat thans vele van deze landen de sector toch nog hebben geliberaliseerd en buitenlandse ondernemers hebben toegelaten onder druk van de technologische ontwikkeling en modernisering.

Volgens het verslag van de eerste vergadering van de Caricom subgroep op het gebied van de telecommunicatie, gehouden op 14 en 15 maart 2005 in Antigua and Barbuda, pagina 9 alinea 3 heeft sinds 2002 een complete liberalisatie in de Jamaicaanse telecommunicatie markt plaatsgehad. Ook in de Oost Caraibische staten heeft een wind van liberalisatie gewaaid die is ingezet door ECTEL. Trinidad and Tobago heeft op deze vergadering aangegeven dat de telecommunicatie markt tegen 1 juli 2005 volledig geliberaliseerd zal zijn.

De communicatie committering van de landen

Country

Service

UNCPC Code

Summary Description of key restricting provisions

Deadline agreed by territory

for the removal of the restriction

Antigua and Barbuda

Wired, Wireless and satellite telecommunications services

841

S.6(1) The authority shall have the exclusive right to establish, maintain, and work telephone services, telephone lines and exchanges and telephones within Antigua and Barbuda and to perform services incidental thereto

No date agreed

Antigua and Barbuda

Telecommunications services

841

S. 4 No person shall establish any telecommunications station or install, work or operate any telecommunications apparatus in any place in Antigua and Barbuda except in accordance with a licence.

S. 22 Nothing in this Act contained shall in any way affect or restrict the operation of any licence granted to Cable and wireless ( West Indies) limited or it’s assignee under the provisions of any law in force in Antigua and Barbuda on the coming into effect of this Act. Work permit requirement for Caricom nationals not covered by the Caribbean Community Skilled Nationals Act.

No date agreed

Barbados

telecommunications

841

S. 3(1) The Crown reserves the exclusive right to provide telecommunications for public correspondence in Barbados.

S. 3(2) Without affecting the generality of the above, the Minister may grant a licence to any person to construct, maintain and operate telecommunication facilities in the circumstances outlined in the appendix.

N/A

Belize

telecommunications

8411, 8412, 8413

Exclusive licence has expired and the market is now open with a regulator. Aim is to level the playing field though there is still one dominant provider in respect of land line service and cellular service. At least 5 licences for the supply of internet services have been granted and other applications are pending. Work permit requirement for Caricom nationals not covered by the Caribbean Community (Free Movement of Skilled Persons) Act.

Long term 31/12/05

Dominica

Wireless telecommunication services

84120

Telecommunications act no. 8 of 2000 prescribes the requirement for the licensing of wireless apparatus and dealers in wireless apparatus.

N/A

Grenada

Wireless telecommunication services

84120

S. 3(1) No person shall install or use any wireless apparatus unless he is in possession of a valid licence in that behalf granted to him either in accordance with regulations made under this act, or in accordance with subsection (2), or otherwise than in conformity with the terms and conditions specified in his licence.

S. 6(1) It shall not be lawful for any person to sell or deal in wireless apparatus without first obtaining a licence in that behalf to be granted to him under the provisions of this Act and on payment of such amount as the Minister may prescribe:

S. 7(1) It shall not be lawful to sell or let on hire to any person any wireless apparatus unless at the time of sale or hire such person produces a valid licence either to deal in wireless apparatus or to keep, use or establish wireless apparatus of the description intended to be sold or let on hire.

N/A

Grenada

Radio and televisión programming packages via cable

84110

Act grants exclusive rights to the Grenada telecommunications limited in respect of the supply of certain telecommunications services.

[monopoly rights restrict market access]

Act prescribes fees fot licences to be granted to television service operators. If discretion inheres in cometent authority, a restriction is inferred.

N/A

Guyana

Wireless telecommunication services

84120

S. 63 (1) no person shall establish any wireless telegraph station or install or work any apparatus for wireless telegraph in any or on board any Commonwealth ship registered in Guyana without a licence granted by the Minister.

Work permit if service provider is not covered under Caribbean Community (Free entry of skilled nationals) Act.

N/A

Jamaica

Shared network services & public telephone services (intra and inter parish calls and international calls)/Radio and television cable services

84110

Work permit is required for Caricom nationals not covered by Caribbean Community Free Movement of Skilled Persons Act, 1997.

Control and regulation of broadcasting and radio-diffusion services. Only companies incorporated in Jamaica are eligible to be licensed to offer subscriber television services to the public. Work permit/visas required except for those services providers covered by the Caribbean Cimmunity (Free Movement of Skilled Pertsons) Act, 1997

Medium term 31/12/04 for work permit requirement

to be removed

Jamaica

Wired telecommunication services telegraphs

84110

Outlines the responsibility for the construction and general management of telegraphs. S. 5 of the Act gives the Postmaster-General a monopoly for the laying out, construction, maintenance and the control and management of the telegraph business. Work permit is required for Caricom nationals not covered by Caribbean Community Free Movement of Skilled Persons Act.

N/A

Jamaica

Programme transmission services

8412

Establishment is subject to ministerial approval. Work permit is required for Caricom nationals not covered by Caribbean Community Free Movement of Skilled Persons Act.

Medium term 31/12/04 for work permit requirement

to be removed

Jamaica

Wireless Telecommunications services, Paging services

84120

Monopoly given to Cable and Wireless Jamaica as an international voice carrier has come to an end and market now fully liberalized. No licensing requirements in respect of paging services. Work permit is required for Caricom nationals not covered by Caribbean Community Free Movement Skilled Persons Act.

Medium term 31/12/04 for work permit requirement

to be removed

Jamaica

On-line access services

84200

Work permit is required for Caricom nationals not covered by Caribbean Community Free Movement Skilled Persons Act.

Short term 31/12/03 for work permit requirement

to be removed

Jamaica

Satellite Telecommunication services/On-line information provision services

8430

Services may be provided however these networks cannot be interconnected with the public switched telephone network. Work permit/visa requirement except for those services providers covered by the Caribbean Community (free movement of Skilled persons) Act. 1997.

Work permit is required for Caricom nationals not covered by Caribbean Community Free Movement Skilled Persons Act.

Short term 31/12/03 for work permit requirement

to be removed

St. Vincent & the Grenadines

Telecommunications 2001

841

S. 27 (1) no person shall establish or operate a telecommunication network or provide telecommunication s services without a lincence

N/A

Suriname

Wired, wireless and Satellite telecommunications services

841

Presently there is only one provider in the market

Short term 31/12/03

Trinidad and Tobago

Telecommunication services

841

The act has fully liberalized the sector except insofar as there is still a monopoly held by TSTT in respect of land lines and cellular services. For all other activities under the act a licence or concession is required from the telecommunications Authority. The telecommunications Authority once constituted will regulate the telecommunications sector.

N/A

 

Mogelijke discriminatoire administratieve en juridische bepalingen in Suriname in deze sector?

De Telefoon en Telegraaf wet van 1945. deze zal vervangen worden door de Wettelecommunicatievoorzieningen van 2002, zodra de President van de Republiek Suriname de datum van inwerkingtreding heeft bepaald. De gelijke behandeling van caricom staatsburgers is reeds geregeld in deze wet.

17/02/2006

Drs. T.Elstak

Design : S. Sabiran 
Ministry of Transport, Communication and Tourism
Paramaribo, Suriname September 2009