Telecommunicatie Autoriteit Suriname

De voorlopige instelling bij staatsbesluit van de TAS in maart 1998 had tot doel om een aanvang te maken met het overhevelen van overheidstaken die nog bij Telesur zijn. Om diverse redenen wordt daaraan pas in deze regeerperiode uitvoering gegeven. De TAS behoort een bij wet ingestelde onafhankelijk orgaan te zijn. De onafhankelijkheid van de TAS bestaat essentieel daarin dat zij een afzonderlijke rechtspersoon is en haar financiering wettelijk in de sector zelf geregeld is. In haar functioneren is zij eveneens onafhankelijk van de telecom-operators en de overheid.

Voor de TAS zijn de volgende kerntaken geïdentificeerd:

* Advisering op het gebied van beleid, wet- en regelgeving. De TAS adviseert de Minister gevraagd en ongevraagd op het gebied van de telecommunicatie. Zelfs is het advies in alle aangelegenheden van beleidsmatige aard en de uitvoering van de betreffende wet, verplicht.

*Verstrekken van vergunningen; aanleg en exploitatie van telecommunicatie-infrastructuur is slechts toegestaan krachtens een concessie. Vergunning is nodig voor het

voorhanden hebben van radio-elektrische zendinrichtingen, bepaalde ontvanginrichtingen, de aanleg en instandhouding van draadomroep- en kabelinrichtingen. De TAS adviseert de President via de Minister van TCT bij concessieverlening. Toezicht op de naleving van de concessie- en vergunningvoorwaarden ligt bij de TAS.

* Beheer van hulpbronnen; hedendaagse telecommunicatie maakt gebruik van hulpbronnen die schaars zijn: radiofrequenties, nummers en "rights of way". Het planmatige, doelmatige en economische beheer van deze hulpbronnen behoort tot de kerntaken van de TAS.

* Beslechting van geschillen; Met de toelating van meerdere aanbieders van telecommunicatievoorzieningen en -diensten op de markt hebben ook de (voortdurende) geschillen tussen deze aanbieders hun intrede gedaan. De TAS is belast met de beslechting daarvan, alsmede met die tussen de aanbieders en de eindgebruikers.

* Coördinatie en informatie; de TAS dient zorg te dragen voor de correcte uitvoering van internationale afspraken op het gebied van telecommunicatie. Daartoe dient een voortdurend contact met de operators, onder meer om hen voortdurend te informeren over richtlijnen en aanbevelingen. De informatieve taak geldt ook ten aanzien van het publiek.

Telesur

Telesur is voornemens een zo doelgericht mogelijk telecommunicatienetwerk te exploiteren ten gunste van de Surinaamse gemeenschap (klanten), steeds aangepast aan de wensen en noden van de tijd, dat wil zeggen te allen tijde zoveel als mogelijk aan alle marktconforme telecommunicatievoorzieningen te kunnen voldoen, tegen een goede kwaliteit en een zo aanvaardbaar mogelijk tarief.

Het bedrijf is voortgegaan met herstructurering, gericht op vergroting van de efficiëntie en verbetering van de dienstverlening. Door consultants van de ‘International Telecommunication Union’, ITU, uitgebrachte adviezen zijn hierbij richtinggevend.

Ten aanzien van de tarieven is er internationaal een dalende trend merkbaar in de inkomstengenerering uit het internationaal verkeer. Dit noodzaakt de bedrijven om de tarieven voor binnenlandse telefonie aan te passen op kostenniveau. Een voorlopige aanpassing is reeds doorgevoerd en het is te verwachten dat eind 2001 de realistische aanpassing voltooid zal zijn.

Telesur zal verder inspelen op de toenemende vraag naar datacommunicatie, met name vanuit het bedrijfsleven. Zo zal de implementatie van een packet switch netwerk in Paramaribo voor het nationaal en internationaal dataverkeer in uitvoering worden gebracht. Het uitbreiden van de Internet service zal dan ook drastisch worden aangepakt.

Het ontwikkelingsprogamma van Telesur in de komende tijd en wel voor de verschillende deelgebieden van het telecommunicatienetwerk omvat schakelsystemen/wireless, het kabelnet en transmissienetwerk.