Nationaal Vervoer Bedrijf N.V.

De beoogde doelen van het N.V.B. N.V. zijn:

 

1. het creŽren van "alternatief" c.q. goedkoper vervoer;

2. het ontsluiten van gebieden waar geen of nog geen particuliere lijnbusdiensten onderhouden worden.

Aangezien het vervoerbedrijf niet over een eigen wagenpark beschikt is ze met particuliere bushouders overeenkomsten aangegaan om trajekten te onderhouden. Echter is het aantal bussen niet genoeg en zijn vele aan vervanging toe.

In dit kader zal het N.V.B. N.V. o.a.:

1. herevaluatie van de contracten plegen;

2. vertrek- en aankomsttijden van de bussen bijstellen;

3. controle op naleving van de contractvoorwaarden opvoeren;

4. toezicht houden op goede dienstverlening naar het publiek;

5. nieuwe routes instellen;

6. toezien op de veiligheid en kwaliteit van het aangehuurd materiŽel.  

De Canawaima Ferry Service Incorpotared

De Canawaima Ferry Service Incorporated werd op 30 oktober 1998 opgericht te Guyana. De maatschappij wordt bestuurd door drie Surinaamse en drie Guyanese directeuren. Het presidentschap berust afwisselend jaarlijks bij Suriname en Guyana; voor 2001 berust het bij Guyana. De SMS en de Transport & Harbours Department van Guyana sloten een Joint Operation Agreement; zo werd de Canawaima Management Company N.V. te Paramaribo opgericht. Het management van de veerboot en de terminals werd aan deze management company overgedragen. De veerboot ĎCANAWAIMAí is in Suriname geregistreerd en vaart daarom onder de Surinaamse vlag; de Guyanese vlag wordt als Ďflag of courtesyí gevoerd.

De veerdienst is enkele malen stop gezet, daar de weg naar South Drain in deplorabele toestand verkeerde en nog steeds verkeert. Rehabilitatie van deze weg zal middels fondsen uit de Cotonou Agreement worden gefinancierd en overgedragen worden aan de Wegen Autoriteit. Een overeenkomst terzake wordt binnenkort getekend tussen Suriname en de E.U.

Het Spoor

De Stichting Nationaal Spoor i.o. zal worden geformaliseerd en ingericht, teneinde de taken uit te kunnen voeren. Het Spoor is nodig om op relatief goedkope manier de langere afstanden in het binnenland te overbruggen voor transport van goederen en personen. Binnen deze beleidsperiode is het wenselijk het spoor te rehabiliteren tussen Onverwacht en Brokopondo, terwijl de mogelijkheid om deze verder het binnenland in te trekken aan een haalbaarheidsstudie zal worden onderworpen.

De Maritieme Autoriteit Suriname

De Maritieme Autoriteit Suriname heeft tot taak zorg te dragen voor de veiligheid en continuÔteit van het scheepvaartverkeer. Verder is zij het instituut dat bevoegd is schepen te beloodsen en personen hiervoor op te

leiden in Suriname. Het beleid van de M.A.S is erop gericht de basisscheepvaartopleidingen te verzorgen en voor verdere training van studenten te zorgen door cursussen. Controle, toezicht en veiligheid van zowel onze binnenwateren als de vaargeul dienen opgevoerd te worden.

De Ďmission statementí van de MAS luidt: " De MAS is de autoriteit die staat voor een veilige en efficiŽnte scheepvaart en een schoon milieu van de Surinaamse wateren, door inzet van een efficiŽnte en professionele organisatie, in samenspraak met relevante stakeholders"

N.V. Havenbeheer Suriname

In verband met de geprojecteerde toename van de export en de internationale handel is het beleid erop gericht de efficiŽntie van de havenoperaties te verhogen. Dit zal gestalte krijgen door het uitvoeren van o.m. de volgende projecten.

  1. Het project ĎRehabilitatie, Upgrading, Modernisering, Institutionele versterking en Uitbreiding van de Nieuwe Havení; dit houdt in de hervorming, renovatie, reorganisatie en modernisering van de algemene haven. Dit project zal worden uit gevoerd i.v.m. de ontwikkeling van de soort en vorm van lading; door de ontwikkeling van stukgoed naar containergoed, voldoet de haven infra- en superstructuur niet goed meer aan de eisen van efficiŽntie. De Haven zal zowel organisatorisch als infrastructureel moeten worden aangepast. Er zal verbetering en versterking van de organisatie van havenoperaties moeten plaatsvinden. Met het oog op de geplande toename in productie en daarmee ook de verhoging van export genieten ook de versteviging en eventuele uitbouwing van de kade prioriteit.

  2. Het Electronic Data Interchange (EDI) project; dit houdt in het slagvaardig electronisch uitwisselen van sector informatie tussen de scheepvaart instituten. Het gaat hierbij om zakelijke documenten, zakelijke transacties, sollicitaties, bestellingen, offerte aanvragen, offertes e.d.

  3. Renovatie Haven te Nickerie; hiermee wordt beoogd de ontlasting van de Oost-West Verbinding enerzijds, terwijl ook de ontwikkeling van het westen bij dit project gebaad is.

De commerciŽle en industriŽle funktie van de haven

In samenwerking met de particuliere sector zal N.V. Havenbeheer Suriname haar commerciŽle functie uitvoeren. Bekeken wordt hoe het ontstaan van Ďexport processing zŰnesí en Ďfree zŰnesí te stimuleren, zodat handel en industrie gefaciliteerd kunnen worden. Er zal een betere logistieke ordening tot stand moeten komen.

N.V. Havenbeheer Suriname streeft naar een haven sector die garant staat voor veilig, vlot, effectief en efficient havenverkeer. 

N.V. S.M.S.

De benoeming van een nieuwe Directeur en een RVC is gepaard gegaan met de opdracht het exploitatie tekort, welk door de overheid gedekt wordt, systematisch te verkleinen c.q. weg te werken. De maatschappij zal worden doorgelicht en er zal een studie gedaan worden, teneinde na te gaan hoe zij efficiŽnt kan functioneren, door o.a. samenwerkingsverbanden aan te gaan met lokale en internationale partners. In de N.V. Scheepvaart Maatschappij Suriname zal voorzover financieel, operationeel, commercieel en technisch haalbaar nieuw en gezond leven ingeblazen worden. Onderzoek zal uitwijzen of het operationaliseren van de rivier- en zeediensten gerealiseerd kan worden op korte, middellange of lange termijn. Diversificatie van dienstverlening in de sfeer van vrachttransport, ter verhoging van de inkomsten, is een noodzaak. De buitenlandse schuldenlast is ingelopen, terwijl er met de binnenlandse schuldeisers herschikkingsregelingen zullen worden getroffen.

Het streven is om dit bedrijf actief in te zetten in de gewijzigde transportmarkt om de economie van het land te dienen. Hierdoor kan het personeel productief worden ingezet en de druk op de overheidsbegroting verlicht worden.

De aanmeerfaciliteiten die door de bouw van de brug over de Coppenamerivier niet meer in gebruik zijn, zullen worden getransporteerd naar Albina, voor de veerverbinding tussen het overzeese gebiedsdeel van Frankrijk en Suriname, als uitvloeisel van gesprekken op diplomatiek niveau.

Samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken zullen er grenscommissies worden geÔnstalleerd teneinde regels te stellen en controle uit te oefenen op de levendige handel tussen Frankrijk, Guyana en Suriname.

Civil Aviation Safety Authority Suriname (CASAS)

CASAS, de Surinaamse burgerluchtvaart veiligheids autoriteit, heeft een belangrijke taak in het erop toezien dat men zich conformeert aan de wettelijke regels. Teneinde CASAS in de gelegenheid te stellen optimaal haar taak te vervullen zullen de nodige diepte investeringen gepleegd worden in het menselijk potentieel middels nationale en internationale trainingen. De rol, taken en bevoegdheden van CASAS m.b.t. de veiligheid van de burgerluchtvaart in Suriname zijn in de concept-

Burgerluchtvaartwet, die binnenkort in behandeling wordt genomen door de Nationale Assemblťe, duidelijk omschreven.

Aan de institutionele versterking wordt reeds gewerkt, waardoor personeel in dienst van CASAS in de gelegenheid zal zijn zelfstandig de opgedragen werkzaamheden naar internationale standaarden te verrichten.

In hulpmiddelen en instrumentaria voor een optimale burgerluchtvaart veiligheid, zal geÔnvesteerd worden. Ook hier geldt het principe van de gebruiker betaalt, waardoor de nodige middelen ter realisatie van het bovengestelde kunnen worden gegenereerd. CASAS zal minstens kosten dekkend moeten functioneren.

CASAS zal met de goedkeuring van de Burgerluchtvaartwet een stabiele basis hebben om op adequate wijze toezicht te houden op de naleving van de veiligheidsvoorschriften inzake de burgerluchtvaart in Suriname.

N.V. Luchthavenbeheer

De N.V. Luchthavenbeheer zal institutioneel en organisatorisch worden versterkt. Vernieuwing van de aankomsthal geniet prioriteit en zal op korte termijn aanvangen. Tevens zal begin 2002 gestart worden met de bouw van koelfaciliteiten op de Johan Adolf Pengel Luchthaven met financieringsfaciliteiten van de Volks Republiek China. De uitvoering van het Masterplan Zanderij zal ter hand worden genomen. Samen met de N.V. Luchthavenbeheer Suriname en het Ministerie van Handel en Industrie zal het instellen van industriezŰnes c.q vrijhandelszŰnes worden bekeken.

Dit betekent dat infrastructureel de nodige maatregelen getroffen dienen te worden om de randvoorwaarden voor een intensiever verkeer te creŽren. Naast de recente vernieuwing van de landingsbaan zullen koelfaciliteiten opgezet worden, een nieuwe aankomsthal gebouwd worden en zullen de toren en de apparatuur de nodige aandacht krijgen als onderdeel van de verbetering van de veiligheid en de beveiliging van de luchthaven.

De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij N.V.

Aan de SLM zal de ruimte worden gegeven haar positie op de internationale markt te verbeteren. Hiervoor is het treffen van interne maatregelen, op het gebied van organisatie-, marketing- en operationeel beleid noodzakelijk.

Samenwerkingsverbanden en toename van vliegbewegingen zullen leiden tot een positieve spin-off voor de SLM. Het bedrijf zal worden doorgelicht. Sanering, bij- en herscholing van het personeel zullen facetten zijn van deze operatie. Dit proces zal binnen een tijdsbestek van ca. 2 jaar dienen plaats te vinden.