Staatsbesluit van 10 oktober 1991 ( "Besluit Taakomschrijving Departement 1991" ) 


Artikel 21

  1. Voor het MINISTERIE VAN TRANSPORT, COMMUNICATIE EN TOERISME worden de bijzondere taken als volgt omschreven :

De zorg voor 

  • het transportwezen, waaronder het water-, lucht-, en wegtransport, alsmede het openbaar vervoer en het toezicht daarop;

  • de faciliteiten ten behoeve van het water- en luchtverkeer, in het bijzonder met betrekking tot een veilige en efficiŽnte afhandeling van personen en goederen, het loodswezen, alsmede het beheer van alle havens.

  • de afgifte van lucht- en zeebrieven;

  • de telecommunicatie;

  • het toerisme.

  1. Dit ministerie is tevens belast met de zorg voor alle direct of indirect met de in het voorgaande lid genoemde aangelegenheden in verband staande onderwerpen, voor zover niet bijzonderlijk aan een ander ministerie opgedragen.


Ordenende Voorschriften

S.B. 1992 No. 032 -Vaststelling van voorwaarden tot uitoefening van het bedrijf van reisbureau

S.B. 1992 No. 031  -  Vaststelling van regels voor een vergunning tot uitoefening van het bedrijf van reisbureau of touroperator Beschikkingen van de Minister van Economische Zaken 

S.B. 1992 No. 030  - Vaststelling van voorschriften voor kredietwaardigheid, handelskennis en vakbekwaamheid voor een bedrijfsvergunning in hotel, motel of pension 

 

Internationale Verdragen

S.B. 1988 No. 068 - Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op Zee

G.B. 1973 No. 117 - Verdrag tot bestrijding van wederrechterlijke gedragingen tegen de veiligheid van de burgerluchtvaart

G.B. 1973 No. 116 - Verdrag tot bestrijding van wederrechterlijk in zijn macht brengen van luchtvaartuigen

 G.B. 1969 No. 071 - Verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen

G.B. 1965 No. 095 - Internationaal Verdrag nopens de beperking van de aansprakelijkheid van eigenaren van zeeschepen

G.B. 1964 No. 074 - Verdrag tot vaststelling van enige eenvormige regelen inzake aanvaring in de binenvaart

G.B. 1960 No. 093 - Verdrag (Warchau 1929 gewijzigd in 1955) tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer

 

G.B. 1948 No. 039 - Verdrag (Chicago 1944) inzake de internationale burgerlijke luchtvaart 

Transport

Wegtransport

S.B. 2002 No. 035 -  Regeling vergunningsvoorwaarden autobusdiensten .

S.B. 2001 No. 081 -  Vaststelling primaire wegen in Suriname .

G.B. 1971 No. 122 -  Vergunningsvoorwaarden exploitatie van een openbaar vervoermiddel .

G.B. 1962 No. 127 -  Plaatsing in het Gouvernementsblad van de geldende tekst van de "Autobusverordening"  .

G.B. 1952 No. 006 -  Wijziging / aanvulling van de "Autobusverordening" (S.B. 2001 No. 81) .

G.B. 1950 No. 031 -  Nadere wijziging en aanvulling van de Autobusverordening  .

G.B. 1949 No. 051 -  Wijziging en aanvulling van de Autobusverordening .

G.B. 1946 No. 102 -  Wijziging Autobusverordening  .

G.B. 1946 No. 098 -  Wijziging "Autobusverordening" .

G.B. 1945 No. 178 -  Wijziging en aanvulling voorwaarden voor verlening van vergunningen voor vervoer van personen en goederen te land .

G.B. 1945 No. 146 -  Voorwaarden verlening vergunningen als bedoeld in artikel 1 van de Autobusverordening  .

G.B. 1945 No. 122 -  Bepaling inwerkingtreding "Autobusverordening" .

G.B. 1933 No. 100 -  Autobusverordening .

G.B. 1917 No. 065 -  Regeling van het verkeer op de wegen in verband met het gebruik van rij- en voertuigen  .

 

Watertransport

S.B. 1997 No. 073 -  Vaststelling van vergunninqsvoorwaarden voor het onderhouden van geregelde veerdiensten .

S.B. 1988 No. 036 -  Vaststelling van een regeling m.b.t. de bezoldiging, premies en vergoeding van loodsen..

S.B. 1981 No. 170 -  Decreet E-29 : vaststelling van regels inzake het Loodswezen .

S.B. 1981 No. 166 -  Uitvoering van de artikelen 14,15 en 24 van het "Zeevisserijdecreet 1980" .

S.B. 1981 No. 086 -  Decreet E-16 : nieuwe regels havenwezen  .

S.B. 1977 No. 031 -  Reglement voor de loodsdienst  .

G.B. 1971 No. 118 -  Machtiging tot oprichting van en deelneming in de NV Havenbeheer Suriname    .

G.B. 1968 No. 046 -  Vaststelling bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee   .

G.B. 1964 No. 095 -  Verplichtstellen van de bediening van een in Suriname geadmitteerde loods in Surinaamse rivieren en riviermondingen .

G.B. 1963 No. 103 -  Afkondiging wijziging van het Surinaams Zeebrieven besluit 1933    .

G.B. 1962 No. 025 -  Afkondiging Koniklijk Besluit houdende vaststelling bepalingen ter voorkoming van aanvaringen voor Suriname en de Nederlandse Antillen  .

G.B. 1947 No. 082 -  Instelling van een loodswezen onder beheer van het Gouvernement    .

G.B. 1936 No. 088 -  Bepalende inwerkingtreding van de verordening van 30 Augustus 1935 (G. B. 1936 No. 1),    .

G.B. 1936 No. 001 -  Betreffende vergunningen tot vervoer te water van personen en goederen  .

 

Luchttransport

S.B. 2002 No. 024 -   Wet Veiligheid en Beveiliging Burgerluchtvaart  .

S.B. 2000 No. 002 -   Regulering import luchtvaartuigen. .

S.B. 2000 No. 001 -   Uitvoering van Artikel 10 van de "Surinaamse Luchtvaartwet 1935" (G.B.1935 no.102, geldende tekst G.B. 1955 no. 69)  .

S.B. 1997 No. 020 -   Nadere wijziging van het staatsbesluit van 6 mei 1939 (G.B.1939 No.33) .

S.B. 1997 No. 019 -   Regelen inzake instelling van een burgerlucht luchtvaart veiligheids autoriteit Suriname  .

S.B. 1992 No. 081 -   Nadere wijziging van Resolutie G.B.1963 no.36 en vaststelling van een nieuwe regeling betreffende de heffing van landings- en parkeergelden voor vliegtuigen enz.  .

S.B. 1992 No. 061 -   Nadere vaststelling van de functies voor de ambtenaren bij de Radio-technische Ė en Electronische Dienst van de Luchtvaartdienst. .

S.B. 1985 No. 069 -   Uitvoering van artikel 10 van de Surinaamse Luchtvaartwet 1935  .

S.B. 1984 No. 070 -   Exploitatie- vergunning aan S.L.M. N.V. .

S.B. 1984 No. 048 -   Verlening exploitatie vergunning Paramaribo-Amsterdam    .

S.B. 1983 No. 119 -   Verhoging van de luchthavenaccomodatievergoeding. .

S.B. 1981 No. 089 -   Aanwijzing van de S.L.M. NV als enige luchtvaartafhandelingsmaatschappij en General Agent in Suriname   .

S.B. 1977 No. 103 -   Wijziging van het Luchtvaartbesluit 1935  .

G.B. 1973 No. 072 -   Vaststelling regels geboek gestelde luchtvaartuigen    .

G.B. 1963 No. 036 -   Intrekking van de resolutie van 4 juni 1957 no. 4319 en vaststelling van een nieuwe regeling betreffende de heffing voor landings- en parkeergelden voor vliegtuigen enz. .

G.B. 1962 No. 057 -   Machtiging tot oprichting van en deelneming in de S.L.M.     .

G.B. 1961 No. 048 -   Wijziging resolutie van 21 december 1960 No. 13802 (G.B. No. 127), luchtvaartterreinen.    .

G.B. 1955 No. 070 -   Plaatsing van de geldende tekst van het surinaams luchtvaartbesluit 1939 (G.B.No.33).  .

G.B. 1955 No. 069 -   Plaatsing van de geldende tekst van het surinaams luchtvaartbesluit 1935 (G.B.No.102).   .

G.B. 1935 No. 102 -   Vaststelling van algemene bepalingen voor de burgerlijke luchtvaart in Suriname  .

 

 

 

Design : S. Sabiran 
Ministry of Transport, Communication and Tourism
Paramaribo, Suriname September 2009