HOOFDSTUK 11

VERGOEDINGEN

Artikel 81 Vergoedingen TAS

Aan de TAS is een vergoeding verschuldigd voor:

a. de kosten van de bemoeiingen met betrekking tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 46 lid 1, artikel 49 lid 3 onder a, artikel 51 lid 1 en artikel 53 lid 1, en een aanvullende vergunning als bedoeld in artikel 52 lid 1, alsmede voor het verkrijgen van de bevoegdheid tot bediening van radioelektromagnetische zendinrichtingen, bedoeld in artikel 46 lid 5 onder b, en het toezicht op de naleving door de vergunninghouder van de bij of krachtens deze wet gegeven regels, voorschriften en beperkingen;

b. de kosten van de bemoeiingen met betrekking tot het verlenen van een ontheffmg als bedoeld in artikel 47 lid 2 en het toezicht op de naleving van een zodanige ontheffing;

c. de behandeling van een verzoek om en de toekenning en het gebruik van een frequentie;

d. de behandeling van een verzoek om en de toekenning of reservering van een nummer;

e. de kosten van bemoeiingen met betrekking tot:

1) de keuring van radio-elektromagnetische inrichtingen, bedoeld in artikel 46 lid 5 onder e;

2) de keuring van draadomroep- en kabelinrichtingen, bedoeld in artikel 51 lid 3 onder e, onderscheidenlijk artikel 53 lid 2 onder c, alsmede van daarmee verbonden kabelnetten;

3) de toelating van randapparatuur, bedoeld in artikel 68 lid 2 onder c, alsmede de keuring van interne netwerken, bedoeld in artikel 68 lid 2 onder d;

4) het toezicht op de naleving van de met betrekking tot de onder 1e, 2e en 3e bedoelde keuringen en toelating vastgestelde regels,

f. de kosten van de behandeling van klachten over storing of belemmering als bedoeld in artikel 46 lid 5 onder d, artikel 49 lid 2, artikel 51 lid 3 onder g, artikel 53 lid 2 onder d en artikel 69 lid 1;

g. een erkenning als bedoeld in artikel 68 lid 2 onder a, welke vergoeding verschuldigd is voor de kosten van de bemoeiingen met betrekking tot het verlenen van de erkenning en het toezicht op de naleving door een erkende instantie van de bij of krachtens deze wet met betrekking tot de erkenning gegeven regels behoudens in geval de erkenning niet op verzoek doch eigener beweging door de TAS geschiedt en deze testinstelling niet in Suriname is gevestigd;

h. het verrichten van werkzaamheden de telecommunicatie betreffende door de TAS ten behoeve van derden voor zover' in deze wet daarin niet uitdrukkelijk is voorzien.

De beslissing, bedoeld in lid 1 onder c van dit artikel, wordt binnen dertig dagen nadat de TAS over het volledig dossier beschikt, genomen.

De door de TAS ingevolge lid 1 van dit artikel vastgestelde vergoedingen worden bekendgemaakt door plaatsing in het Advertentieblad van de Republiek Suriname.