HOOFDSTUK 12

BEROEP

Artikel 82 Beroep tegen besluiten

Degene die rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen door een op grond van deze wet genomen besluit, dat geen algemeen verbindende regels bevat, met uitzondering van die welke betrekking hebben op een aanwijzing van overheidsorganen of diensten als bedoeld in artikel 56, kan daartegen binnen twee maanden na de datum van toezending van het genomen besluit, beroep instellen bij de kantonrechter.

Tegen de uitspraak van de kantonrechter staat hoger beroep open.

Artikel 83 Bezwaarschriften

In geval van een bezwaarschrift als bedoeld in de artikelen 72 lid 2 en 76 voor zover daarin artikel 72 leden 2 en 3 van overeenkomstige toepassing zijn verklaard, wordt het in de volgende leden bepaalde in acht genomen.

De TAS stelt de indiener van het bezwaarschrift, alsmede anderen die door het bestreden besluit rechtstreeks in hun belang worden getroffen, in de gelegenheid te worden gehoord, desgewenst vergezeld van een raadsman.

De TAS stelt nadere regels vast terzake de op de behandeling van het bezwaarschrift betrekking hebbende procedure.