HOOFDSTUK 14

BIJZONDERE BEPALINGEN

Artikel 96 Toegang tot diensten

Het is aan een ieder toegestaan van de krachtens artikel 14 lid I aan een concessiehouder opgedragen diensten, met inachtneming van de hieromtrent vast te stellen bepalingen, gebruik te maken; nochtans kan een opgedragen dienst worden geweigerd of gestuit, wanneer de inhoud in strijd wordt geacht met de veiligheid van de Staat of de openbare orde; van de reden van de weigering of stuiting wordt kennis gegeven aan de opdrachtgever; de beslissing van de President kan te dezer zake worden ingeroepen.

Artikel 97 Wederrechtelijke bevoordeling

Het is verboden, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door een technische ingreep te bewerkstelligen dat een dienst met gebruikmaking van de telecommunicatie-infrastructuur of een draadomroepinrichting als bedoeld in artikel 51 wordt verricht.

Artikel 98 Toezicht President

Het internationale telecoinmunicatieverkeer en het nationale telecommunicatie verkeer kunnen door de President in het belang van de openbare orde of nationale veiligheid gedurende onbepaalde tijd onder toezicht worden geplaatst van een door hem aangewezen staatsorgaan of geheel of gedeeltelijk worden geschorst; zodra de feiten of omstandigheden die daartoe aanleiding hebben gegeven niet meer bestaan, wordt dat toezicht of die schorsing opgeheven, zulks te zijner beoordeling en beslissing; deze maatregel geeft geen aanleiding tot enige vergoeding.

Artikel 99 Beheer President

In geval van staat van oorlog of beleg kunnen het internationale telecommunicatie verkeer en het nationale telecommunicatieverkeer onder beheer van de President worden geplaatst.

Artikel 100 Aanwijzingen Minister

In bijzondere omstandigheden in verband met de handhaving van de internationale rechtsorde of met de internationale betrekkingen, is elke concessiehouder verplicht de aanwijzingen van de Minister in overeenstemming met de Minister belast met buitenlandse aangelegenheden met betrekking tot de verzorging van de telecommunicatie van en naar het buitenland op te volgen.