HOOFDSTUK 17

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 122

De publiekrechtelijke bevoegdheden die ingevolge het Decreet Telecommunicatiebedrijf Suriname (S.B. 1980 no.140, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2002 no. 63) aan Telesur zijn opgedragen alsook alle overage publiekrechtelijke taken die door TELESUR worden vervuld, worden met ingang van de datum van de inwerkingtreding van deze Wet toebedeeld aan de TAS.

Artikel 123 Intrekking

Bij de inwerkingtreding van deze wet worden ingetrokken:

de Telegraaf- en Telefoonwet 1945 (G.B. 1945 no. 113, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1983 no. 54);

het Staatsbesluit van 26 maart 1998, houdende instelling van de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (S.B. 1998 no. 32);

artikel 5 van het Decreet Telecommunicatiebedrijf Suriname (S.B. 1980.no. 140, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2002 no. 63).

Artikel 124 Uitvoeringsregelingen

De regels die zijn vastgesteld krachtens de desbetreffende bepalingen van ,Telegraaf- en Telefoonwet 1945 worden aangemerkt als regels die zijn vastgesteld krachtens de overeenkomstige bepalingen van deze wet, zolang de desbetreffend.krachtens deze wet te stellen uitvoeringsregelgeving nog niet is vastgesteld en in werking getreden.

Artikel 125 Vergunningen

Vergunningen die krachtens artikel 6 van de Telegraaf- en Telefoonwet 1945 zijn verleend voor de verspreiding van omroepprogramma's, worden aangemerkt als vergunningen die zijn verleend krachtens artikel 58 van deze wet

Vergunningen die op grond van artikel 3 lid I van de Telegraaf- en Telefoonwet 1945 zijn verleend voor de aanleg, het in bezit of in gebruik hebben van een radiotelegraaf of -telefoon, worden aangemerkt als vergunningen die zijn verleend krachtens artikel 46 van deze wet.

Voor zover in voorschriften verbonden aan een vergunning als bedoeld in lid 2 van dit artikel, toestemming is gegeven voor een vorm van telecommunicatie als bedoeld in artikel 47 lid 1 van deze wet, wordt deze toestemming aangemerkt als een ontheffing als bedoeld in artikel 47 lid 2 van deze wet.

Het bepaalde in de leden I, 2 en 3 van dit artikel geldt ten aanzien van de daarin bedoelde inrichtingen uitsluitend voor de voorschriften en beperkingen met betrekking tot de duur, de omvang, het gebruik en de technische eisen waaronder de vergunningen voor deze inrichtingen zijn verleend op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet

Artikel 126 Overdracht vermogensbestanddelen

De Minister bepaalt in overeenstemming met de Minister belast met de zorg voor financiële aangelegenheden, welke vermogensbestanddelen van de Staat die aan Telesur zijn toegekend met betrekking tot de uitoefening van de aan haar opgedragen publieke bevoegdheden, worden toebedeeld aan de TAS.

De vermogensbestanddelen van de Stichting Fonds Telecommunicatie worden bij de inwerkingtreding van deze wet overgeheveld naar een bankrekening van de TAS.

Artikel 127 Overgang personeel

Met ingang van de datum van inwerktreding van deze wet zijn de personeelsleden van Telesur van wie naam en functie zijn vermeld op een door de Minister vastgestelde lijst, na overleg met en instemming van het desbetreffend personeel van rechtswege ontslagen en aangesteld als medewerker in dienst van de TAS.

De overgang van de in lid 1 van dit artikel bedoelde personeelsleden vindt plaats met een rechtspositie die als geheel ten minste gelijkwaardig is aan die welke voor elk van hen gold bij Telesur, met inachtneming van een overgangsperiode van zes maanden.

De personen die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet krachtens een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht behoren tot het personeel van Telesur, waarvan naam en functie zijn vermeld op een door de Minister vastgestelde lijst, zijn met ingang van dat tijdstip ontslagen en aangesteld in dienst van de TAS met een rechtspositie die in totaliteit tenminste gelijkwaardig is aan die welke voor hen gold bij Telesur.

De Ambtenarenpensioenwet (S.B. 1972 no. 150) is van overeenkomstige toepassing op de directie en het personeel van de TAS.

Artikel 128 Archiefbescheiden

Archiefbescheiden van de afdelingen van Telesur met publiekrechtelijke taken belast, worden met ingang ván de datum van inwerkingtreding van deze wet overgedragen aan de TAS.

Artikel 129 Beroep

Ten aanzien van de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen een besluit dat vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet is genomen ingevolge de Telegraaf- en Telefoonwet 1945, blijft het recht zoals dat gold ingevolge de Telegraaf- en Telefoonwet 1945 van toepassing.

Ten aanzien van beroep dat vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet is ingesteld tegen een ingevolge de Telegraaf- en Telefoonwet 1945 genomen besluit, blijft het recht zoals dat gold ingevolge de Telegraaf- en Telefoonwet 1945 van toepassing.

Ten aanzien van beroep dat overeenkomstig lid 1 van dit artikel op of na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet is ingesteld tegen een ingevolge de Telegraaf- en Telefoonwet 1945 genomen besluit, blijft het recht zoals dat gold ingevolge de Telegraaf- en Telefoonwet 1945 van toepassing.

Artikel 130 Algemene delegatiebepaling

Onverminderd de bepalingen van deze wet waarin een staatsbesluit voorgeschreven, kunnen omtrent de in deze wet geregelde onderwerpen, nadere regels bij of krachtens staatsbesluit worden vastgesteld.

Artikel 131 Slotbepaling

Deze wef kan worden aangehaald als: Wet Telecommunicatie voorzieningen.

Zij wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd.

Zij treedt op een door de President te bepalen tijdstip in werking.

De Minister belast met de zorg voor het communicatiewezen is belast met de uitvoering van deze wet.