HOOFDSTUK 6

OMROEP

Artikel 57 Omroepraad

Er is een Omroepraad, waarvan de samenstelling, werkwijze en vergoeding bij staatsbesluit worden vastgesteld.

De Omroepraad heeft tot taak:

a. de regering gevraagd of ongevraagd van advies te dienen in aangelegenheden de omroep betreffende;

b. het houden van toezicht op de naleving van vergunningsvoorwaarden voor zover die betrekking hebben op de verspreiding van omroepprogramma's, bedoeld in artikel 58;

Met het oog op de uitvoering van de opgedragen taken stelt de Omroepraad een reglement op, waarin tevens procedureregels worden opgenomen terzake het toezicht.

Artikel 58 Vergunningvereiste omroep

Het is, anders dan krachtens vergunning ingevolge deze wet, verboden omroepprogramma's langs welke weg dan ook vanuit enig punt in Suriname te verspreiden.

Vergunningen als bedoeld in lid 1 van dit artikel worden verleend door de President, gehoord de Omroepraad en na advies van de TAS.

Artikel 59 Vergunningsvoorwaarden

Aan een vergunning worden voorwaarden verbonden.

Behalve de voorwaarden in elk bijzonder geval aan een vergunning te verbinden, hebben de voorwaarden in elk geval betrekking op:

a. de omvang en aard van de vergunning;

b. de duur van de vergunning;

c. de gronden voor intrekking van de vergunning;

d. de samenwerking tussen vergunninghouders;

e. het verstrekken van informatie aan de Omroepraad ten dienste van het toezicht overeenkomstig door de Minister vast te stellen regels.

Een besluit tot vaststelling of wijziging van de vergunningsvoorwaarden wordt genomen met inachtneming van een bedrijfsmatige en op continu´teit gerichte exploitatie door de vergunninghouder.

Artikel 60 Wijzigingsvoorwaarden

Wijziging van de in de leden I en 2 van artikel 59 bedoelde vergunningsvoorwaarden wordt niet eerder van kracht dan drie maanden na de vaststelling bij resolutie, tenzij het algemeen belang zulks dringend vordert of tenzij de desbetreffende vergunninghouder instemt met een kortere termijn.

Artikel 61 Vergunningvergoeding

De vergunningvergoedingen, welke aan de TAS dienen te worden betaald, bestaan uit:

a. een eenmalige vergoeding voor de toewijzing van de vergunning;

b. een jaarlijkse vergoeding voor het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze wet vastgestelde regels, voorschriften en beperkingen alsmede voor de uitoefening van bevoegdheden inzake de telecommunicatie door de TAS.

De in lid 1 van dit artikel bedoelde vergoedingen worden bij beschikking vastgesteld.