HOOFDSTUK 7

FREQUENTIE BEHEER

Artikel 62 Frequentieplan

In het belang van een doelmatige verzorging van de telecommunicatie en ter uitvoering van de op de Staat Suriname rustende internationale verplichtingen die voortvloeien uit het ITU-verdrag alsmede uit andere bindende verdragen of besluiten van volkenrechtelijke organisaties, is de TAS belast met de zorg voor het beheer van het frequentiespectrum.

Met het oog op de in lid 1 van dit artikel bedoelde zorg stelt de TAS een frequentieplan vast dat in ieder geval de verdeling van de frequentieruimte over te onderscheiden bestemmingen alsmede over categorie~n van gebruik bevat.

De toekenning van frequenties geschiedt door de TAS, die daarbij niet afwijkt van het frequentieplan; bij de toekenning van een frequentie worden het gebruik van de frequentie alsmede de tijdsduur waarvoor deze wordt toegekend, vastgesteld; in het belang van een doelmatige toekenning van frequenties kunnen aan de toekenning voorschriften worden verbonden en kan de toekenning onder beperkingen geschieden.

Toekenning van frequenties geschiedt in het algemeen in volgorde van binnenkomst van de aanvragen en is afhankelijk van een eventuele samenloop van aanvragen; in bijzondere gevallen kan een vergelijkende toets enlof een veiling aan de orde komen; artikel 9 lid 6 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 63 Weigeringsgronden

De toekenning van een frequentie wordt geweigerd, indien:

de toekenning daarvan in strijd is met het frequentieplan;

een doelmatig gebruik van het frequentiespectrum dit vordert;

de frequentie reeds in gebruik is;

deze is gevraagd voor het verspreiden van omroepprogramma's en de verlening in strijd zou zijn met de bij of krachtens wet toegestane verspreiding van omroepprogramma's;

een eerdere toekenning is ingetrokken:

1. op grond van het bepaalde in artikel 101 lid 1 en onder e;

2. wegens overtreding van de bij of krachtens deze wet vastgestelde regels dan wel van de voorschriften die aan de toekenning waren verbonden of van de beperkingen waaronder deze was toegekend;

de aanvrager niet heeft voldaan aan nog op hem rustende verplichtingen welke voortvloeien uit een eerder aan hem verleende toekenning;

de aanvraag niet voldoet aan de daarvoor bij of krachtens deze wet vastgestelde regels.

Artikel 64 Intrekkingsgronden

De toegekende frequentie wordt ingetrokken indien:

a. de houder van de toegekende frequentie daarom verzoekt;

b. de concessie of vergunning, ten behoeve waarvan de frequentie was toegekend, wordt ingetrokken;

c. de gronden, waarop de toekenning is gebaseerd, zijn vervallen;

d. de nakoming van bindende verdragen die Suriname gesloten heeft en besluiten van volkenrechtelijke organisaties dit vordert.

De toegekende frequentie wordt ingetrokken indien:

de houder van de toegekende frequentie niet meer voldoet aan de aan hem gestelde eisen om daarvoor in aanmerking te komen;

de houder van de toegekende frequentie de bij of krachtens deze wet vastgestelde regels dan wel de voorschriften die aan de toekenning zijn verbonden of de beperkingen waaronder de toekenning is geschied, niet nakomt;

een doelmatig gebruik van het frequentiespectrum dit vordert.

Artikel 65 Frequentieregister

De TAS houdt een frequentieregister bij, dat een overzicht bevat van de reeds in

gebruik zijnde frequenties en voor welke tijdsduur deze frequenties zijn toegekend.

Artikel 66 Afwijking frequentieplan

De President is bevoegd toestemming te geven tot gebruik van frequenties in

afwijking van het bij dit hoofdstuk bepaalde, indien zulks noodzakelijk is in het

belang van:

beŽindiging van strafbaar gedrag jegens een natuurlijke persoon;

de veiligheid van de Staat.

Artikel 67 Regels frequentieplan

Bij staatsbesluit worden regels vastgesteld met betrekking tot:

hetgeen bij het opstellen van het frequentieplan in aanmerking moet worden genomen;

de te volgen procedures en de over te leggen bescheiden terzake de toekenning van frequenties, waaronder de wijze en volgorde van.behandeling van ingediende aanvragen;

de inhoud van en inzage in het frequentieregister.