HOOFDSTUK 8

RANDAPPARATUUR

Artikel 68 Technische eisen

Bij of krachtens staatsbesluit worden technische eisen vastgesteld, waaraan randapparatuur of interne netwerken dienen te voldoen en worden regels vastgesteld met betrekking tot het testen van randapparatuur op conformiteit met de vastgestelde technische eisen.

Bij of krachtens staatsbesluit worden voorts regels vastgesteld met betrekking tot:

a. het erkennen van instellingen die randapparatuur testen ten behoeve van het toelaten van die randapparatuur voor aansluiting op de telecommunicatie-infrastructuur, alsmede met betrekking tot het toezicht op die instellingen;

b. het afgeven van verklaringen van conformiteit voor randapparatuur;

c. het toelaten van randapparatuur voor aansluiting op de telecommunicatie-infrastructuur en de wijze waarop kenbaar dient te worden gemaakt dat randapparatuur is toegelaten;

d. de keuring van een intern netwerk;

e. het aanvragen van de onder c bedoelde toelating en de onder d bedoelde keuring.

Op de telecommunicatie-infrastructuur mag uitsluitend randapparatuur worden aangesloten die daarvoor is toegelaten.

De toelating van randapparatuur mag slechts worden geweigerd:

indien bij de aanvraag niet zijn overgelegd de vereiste verklaring of verklaringen van conformiteit en de overige vereiste bescheiden en gegevens;

indien de randapparatuur niet voldoet aan de krachtens lid 1 van dit artikel vastgestelde eisen en regels.

De toelating van randapparatuur mag slechts worden ingetrokken, indien is gebleken dat deze randapparatuur:

in betekenende mate afwijkt van de bij de aanvraag van de toelating overgelegde verklaring of verklaringen van conformiteit en de overige vereiste bescheiden en gegevens;

niet voldoet aan de krachtens lid 1 van dit artikel vastgestelde eisen en regels.

Ten aanzien van de keuring van interne netwerken is het bepaalde in lid 4 onder b en lid 5 onder b van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

Het is verboden in de uitoefening van een beroep of bedrijf randapparatuur .op of bestemd voor de Surinaamse markt te verkopen, te verhuren of op andere wijze beschikbaar te stellen, in voorraad te hebben, ten verkoop of te huur aan te bieden dan wel af te leveren, indien van de randapparatuur niet op de bij staatsbesluit voorgeschreven wijze kenbaar is dat deze is toegelaten.

Het beroeps- of bedrijfsmatig aanleggen en onderhouden van randapparatuur is slechts toegestaan met inachtneming van de bij of krachtens staatsbesluit vast te stellen regels met betrekking tot de vakbekwaamheid.