HOOFDSTUK 9

ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT

Artikel 69 Elektromagnetische compatibiliteit

Bij of krachtens staatsbesluit kunnen ten aanzien van elektrische of elektromagnetische inrichtingen, regels worden vastgesteld met betrekking tot het voorkomen van en bestand zijn tegen elektromagnetische storingen.

Het is verboden inrichtingen als bedoeld in lid I van dit artikel op of bestemd voor de Surinaamse markt, te vervaardigen, in te voeren, te verkopen, te verhuren of op andere wijze beschikbaar te stellen, in voorraad te hebben, ten verkoop of te huur aan te bieden dan wel af te leveren, of in te voeren indien, deze niet voldoen aan de technische eisen:welke zijn opgenomen in de in lid 1 van dit artikel bedoelde regels. .