INHOUD

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Definities

HOOFDSTUK 2 TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT SURINAME

Artikel 2 Instelling TAS
Artikel 3 Taken TAS
Artikel 4 Bestuur TAS
Artikel 5 Raad van Commissarissen
Artikel 6 Aanwijzingen Minister
Artikel 7 Financiėle middelen TAS
Artikel 8 Begroting en verslagen

HOOFDSTUK 3 TELECOMMUNICATIE-INFRASTRUCTUUR EN DIENSTEN

§ 1. Concessie
Artikel 9 Concessievereiste
Artikel 10 Radiofrequenties en capaciteit

§ 2. Interconnectie
Artikel 11 Algemene interconnectieverplichtingen
Artikel 12 Interconnectie-overeenkomst

§ 3. Diensten
Artikel 13 Gereguleerde en niet-gereguleerde diensten
Artikel 14 Opgedragen diensten
Artikel 15 "Call-back"
Artikel 16 Publieke telefoon
Artikel 17 Telefoongids
Artikel 18 Diensten die internationale werking hebben

§ 4. Concessievoorwaarden
Artikel 19 Concessievoorwaarden
Artikel 20 Wijziging concessievoorwaarden en intrekkingConcessie
Artikel 21 Concessievergoeding
Artikel 22 Geschillenbeslechting
Artikel 23 Geschillencommissie

§ 5. Nummerbeheer
Artikel 24 Toekenning nummers
Artikel 25 Weigering nummers
Artikel 26 Intrekking nummers
Artikel 27 Nummerregister
Artikel 28 Nummerplannen
Artikel 29 Afwijking nummerplan

§ 6. Nummeridentificatie
Artikel 30 Aanbieding nummeridentificatie
Artikel 31 A1armnummers

§ 7. Bevoegd aftappen
Artikel 32 Aftapverbod
Artikel 33 Aftapbaarheid
Artikel 34 Bijzondere last
Artikel 35 Beveiliging

§ 8. Overige bepalingen
Artikel 36 Internationale bepalingen
Artikel 37 Blikseminslag
Artikel 38 Aansprakelijkheid
Artikel 39 Aansprakelijkheid internationaal telecommunicatieverkeer

HOOFDSTUK 4 UNIVERSELE DIENSTVERLENING

Artikel 40
Artikel 41
Artikel 42 Universele Dienstverleningsfonds
Artikel 43 Doel van het Universele Dienstverleningsfonds

HOOFDSTUK 5    TELECOMMUNICATIE-INRICHTINGEN VAN BIJZONDERE AARD OF BEPERKTE OMVANG

§ 1. Inleidende bepaling
Artike1 44 Algemeen

§ 2. Radio-elektromagnetische zend-en ontvanginrichtingen
Artikel 45 Radio-elektromagnetische zendinrichtingen
Artikel 46 Vergunningvereiste voor een radiozender
Artikel 47 Ontheffing
Artikel 48 Procedureregels
Artikel 49 Radio-ontvangers
Artikel 50 Vrijstelling

§ 3: Draadomroepinrichtingen
Artikel 51 Vergunningvereiste voor een draadomroepinrichting
Artikel 52 Aanvullende vergunning

§ 4. kabelinrichtingen niet zijndedraadomroepinrichtingen
Artikel 53 Vergunningvereiste voor een kabelinrichting

§ 5. Overige bepalingen
Artikel 54 Koppeling via infrastructuur
Artikel 55 Vergunningvereiste voor een zend- of ontvanginrichting
Artikel 56 Vrijstelling overheidsorganen

HOOFDSTUK 6 OMROEP

Artikel 57 Omroepraad
Artikel 58 Vergunningvereiste voor omroep
Artikel 59 Vergunningsvoorwaarden
Artikel 60 Wijzigingsvoorwaarden
Artikel 61 Vergunningvergoeding

HOOFDSTUK 7 FREQUENTIEBEHEER

Artikel 62 Frequentieplan
Artikel 63 Weigeringsgronden
Artikel 64 Intrekkingsgronden
Artikel 65 Frequentieregister
Artikel 66 Afwijking frequentieplan
Artikel 67 Regels frequentieplan

HOOFDSTUK 8 RANDAPPARATUUR

Artikel 68 Technische eisen

HOOFDSTUK 9 ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT

Artikel 69 Elektromagnetische compatibiliteit

HOOFDSTUK 10 BEPALINGEN INZAKE DE GEDOOGPLICHT VOOR DE AANLEG, INSTANDHOUDING EN OPRUIMING VAN KABELS EN KABEL WERKEN BEHORENDE TOT DE TELECOMMUNICATIE-INFRASTRUCTUUR

Artikel 70 Algemeen
Artikel 71 Algemene gedoogplicht
Artikel 72 Overeenstemming met gedoogplichtige
Artikel 73 Schadevergoeding
Artikel 74 Bijzondere gedoogplicht
Artikel 75 Eigendom
Artikel 76 Verplaatsing
Artikel 77 Inkorten beplantingen
Artikel 78 Bevoegde rechter
Artikel 79 Toegang tot percelen
Artikel 80 Draadomroeprichtingen

HOOFDSTUK 11 VERGOEDINGEN

Artikel 81 Vergoedingen TAS

HOODSTUK 12 BEROEP

Artikel 82 Beroep tegen besluiten
Artikel 83 Bezwaarschriften

HOOFDSTUK 13 TOEZICHT

Artikel 84 Toezicht bij de TAS
Artikel 85 Bestuursdwang
Artikel 86 Last onder dwangsom
Artikel 87 Zendverbod
Artikel 88 Administratieve boete
Artikel 89 Toezichthoudende functionarissen
Artikel 90 Inlichtingen
Artikel 91 Inzage boeken
Artikel 92 Toegang locaties
Artikel 93 Toegang tot woningen
Artikel 94 Medewerking
Artikel 95 Zwijgrecht

HOOFDSTUK 14 BIJZONDERE BEPALINGEN

Artikel 96 Toegang tot diensten.
Artikel 97 Wederrechtelijke bevoordeling
Artikel 98 Toezicht President
Artikel 99 Beheer President
Artikel 100 Aanwijzingen Minister

HOOFDSTUK 15 OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 101 Intrekking vergunningen
Artikel 102 Nummeridentificatie
Artikel 103 Aftappen
Artikel 104 Geheimhoudingsplicht

HOOFDSTUK 16 STRAFBEPALINGEN

Artikel 105 Concessie
Artikel 106 CaU back, publieke telefoon, telefoonlijsten
Artikel 107 Diensten die internationale werking hebben
Artikel 108 Afwijking nummerplan, aftapverbod
Artikel 109 Radio-elektromagnetische zend - en Ontvanginrichtingen
Artikel 110 Draadomroepinrichting
Artikel 111 Kabelinrichting
Artikel 112 Koppeling infrastructuur, randapparatuur,elektromagnetische compatibiliteit
Artikel 113 Omroep
Artikel 114 Opgedragen Diensten
Artikel 115 Interconnectie
Artikel 116 Alarmnummers, aftapbaarheid, beveiliging
Artikel 117 Internationale verplichtingen
Artikel 118 Blikseminslag
Artikel 119 Geheimhoudingsplicht
Artikel 120 Kwalificatie stratbare feiten
Artikel 121 Stratbaarstelling rechtspersoon

HOOFDSTUK 17 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 122
Artikel 123 Intrekking
Artikel 124 Uitvoeringsregelingen
Artikel 125 Vergunningen
Artikel 126 Overdracht vermogensbestanddelen
Artikel 127 Overgang personeel
Artikel 128 Archiefbescheiden
Artikel 129 Beroep
Artikel 130 Algemene delegatiebepaling
Artikel 131 Slotbepaling