The second meeting of the executive Steering Committee
Buenos Aires, Argentinie   9 en10 december 2001

Participanten

- Alle 12 Zuid-Amerikaanse landen
- IDB
- CAF
- Fonplata.

Surinaamse delegatie

- Minister D. Balesar  van Openbare Werken
- Dhr Hoebba,  Onderdirecteur van het ministerie van Openbare Werken
- Mw. M. Clumper,  Onderdirecteur Transport v/h Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme

Doel van de meeting

In het kader van de integratie van de landen van Zuid-Amerika zijn er diverse assen geprojecteerd. Op deze meeting zijn de ontwikkelingen gepresenteerd van de Andean verbinding, de Brasil, Bolivia, Paraguay, Chili, Peru verbinding, de Mercosur Chili verbinding en het normatief raamwerk voor de regionale energie markt.Tijdens deze presentatie is aangegeven hoe ver men is met de uitvoer van de projecten en de toekomst visies tav deze projecten.

De Andean verbinding

De fysieke integratie is bij deze verbinding daadwerkelijk ingezet. De economische en sociale situatie van de diverse landen worden nader bekeken en waar mogelijk op elkaar afgestemd.Een van de resultaten die deze verbinding moet opleveren zijn: een groter bewustwordings proces. Door het tot stand proberen te brengen van deze verbinding is men zich ook gaan realiseren dat er rekening gehouden moet worden met :

- de verschillende verwachtingen van de landen
- de aanwezigheid van de verschillende intermodale issues
- de overeenkomsten die de landen individueel zijn aangegaan
- dat intersectorale issues gepromoot moeten worden
- dat er collectieviteit moet zijn in de individuele projecten van de landen

De verbinding tussen Brazilie, Bolivia, Paraguay, Chili en Peru.

De verschillende landen voor wie deze verbinding bestemd is, zijn bezig met het coordineren en identifiseren van de geplande infrastructurele projecten met dezelfde basis voor energie en transport.

Opmerkelijk is dat bij al de geplande projecten er gefocused wordt op de participatie van de private sector. Er wordt steeds aangegeven dat de participatie van voornoemde groep nog niet is wat het wezen moet, maar dat de condities die deze participatie op gang moeten brengen ook nog gecreeerd moeten worden.

De Mercosur- Chili verbinding

Deze verbinding is een multimodale verbinding welke tot stand komt door middel van grot participatie van de private sector. Tot nog toe is gebleken dat Chili het meest geinvesteerd heeft in de as. Er zal een balans gevonden moeten worden tussen de macro-economische en de sectorale investeringen. Vb de tarieven voor energie en het betalen van tol.

Werkschema voor de eerste helft van 2002

De eerste generatie projecten; dit zijn projecten waarvoor er al een studie gedaan isen waar er geen ingrijpende veranderingen hoeven te worden aangebracht, deze projectenmoeten voor 31 maart 2002 worden afgerond. Onder deze projecten vallen de drie behandelde verbindingen.

De tweede generatie projecten. Deze projecten moeten nog verder uitgediept worden of behoeven nog enige studie.

De data en informatie bank moet af zijn en zal gevestigd zijn op het secretariaat van de IIRSA.

Het multi modale transportoperatie systeem en het luchttransport operatie systeemmoet voor juli 2002 opgezet zijn.

De Brazilie, Venezuela, Guyana en Suriname verbinding is gepland voor de eerste helft van 2002.In dit kader is het goed te vermelden dat deze beslissing genomen is pas nadat de minister van transport van Guyana de vraag stede waarom niemand over deze verbinding sprak.Hij gaf aan een zeer benauwt gevoel te krijgen over de wijze waarop er gezwgen wordt over deze verbinding. Tijden de vorige meeting is er wel een conflict gerezen toen de delegatie van Venezuela een motie indiende waarin werd aangegeven dat ze niet meegingen met deze verbinding omdat het stuk waar de weg op geprojecteerd was betwist gebied was en dus niet aan Guyana behoorde. Staande de vergadering gaf de delegatie leider van Brazilie aan dat er op dat stuk een compromis bereikt was en dat Venezuela aangaf dat de aanleg van de weg belangrijker was dan het gehaal en getrek over een stuk grond. Terwijl de weg gebouwd wordt zullen de twee landen een oplossing proberen te brengen in dit grens geschil. Overigens waren dat de gevoelens van alle landen ; de integratie is van groter belang enop deze vergadering zou er alleen gesproken worden hierover en over de infrastructuur. De grenskwesties zijn voor een ander forum.

In de toekomst zal er gewerkt moeten worden aan:
- het uitwerken van de interconnctie tussen de corridors
- het promoten van grote projecten
- het ontwikkelen van basis studies
-
het reguleren en organiseren van de landen
- het snel reageren op akties die gaande zijn

Besluiten:

  • De plaats van de meeting in juni 2002 is Brazilie. Voor de eerste helft van 2002 zal Brazilie voorzitter zijn en Argentinie en Venezuela ondervoorzitters.

  • De meeting van december 2002 wordt gehouden in Venezuela en voor de tweede helft van 2002 is dan Venezuela voorzitter en Brazilie ondervoorzitter.

  • Voor wat betreft het gedeelte van de weg die door Suriname loopt moet de staat waarin deze zich bevindt grondig worden geevalueerd. Ook de visie van Suriname over wat ermee willen moet worden vast gesteld; deze weg loopt nl vanuit Zuid-drain via Apoera naar Zanderij en Paramaribo. Het is de weg naar West Suriname en is een lateriet weg. Willen wij deze weg van een asfalt laag voorzien, zijn wij het eens met de wijze waarop deze weg geprojecteerd is of willen wij hem een iets andere loop geven, willen wij de veerverbinding vervangen door een brug???? Allemaal vragen waarover er op departementaal niveau en zeker tussen de ministeries van TCT, OW en RO op zeer kort termijn een antwoord zal moeten worden gegeven, omdat wij anders dan achter op schema zullen geraken.

M. Clumper
December 2001