Caribbean Information and Communication Technology (ICT) Roundtable
28 oktober Ė 30 oktober 2002     Barbados

DELEGATIE:

- Mw. Mr. J. Saman (Beleidsmedewerker Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme

INLEIDING:

Gedurende de Summit of the Americas, gehouden in Quebec City in 2001, hebben de staatshoofden van de Amerikas overeenstemming bereikt over een "Agenda for Connectivity" in de Americas welke de voordelige integratie van het halfrond in een toenemende knowledge gebaseerde gemeenschap zal faciliteren. Aan de OAS/CITEL is mandaat verleend om een document op te stellen inzake het voorbereiden van een document over de Connectivity Agenda voor de Amerikas. Er werd ook overeenstemming bereikt tot het instellen van een Insitute for Connectivity in the Americas (ICA), die connectivity in de Americas moet promoten door het gebruik van ICT. De ICA heeft sinds begin 2002 een aanvang gemaakt met het uitvoeren van het mandaat verkregen van de Quebec Summit van de Americas om te worden het forum voor vernieuwing in de toepassing van ICT op het halfrond om zodoende democratie te versterken, welvaart te creŽren en het menselijk potentieel te realiseren.

In februari 2002 is door de ITU een brief verzonden naar Caribische overheden en de regionale organisaties inzake het creŽren van een gunstige omgeving voor ICT investering in de Caribische regio. In april 2002 is een aantal consultatie meetings inzake ICT investeringen in de Caribische regio door de ITU georganiseerd in Barbados, nadat een Actie Plan om de digitale kloof te verkleinen was aangenomen in de World Telecom Development Conference (WTDC). Op deze meetings werd een mogelijkheid gezien voor een regionale ICT Strategie en een gecoŲrdineerd mechanisme om ICT informatie en kennis uit te wisselen, als aanzet tot een regionaal ICT beleid.

In deze context hebben de ITU en de ICA besloten om, met assistentie van de Canadian International Development Agency (CIDA), een roundtable te organiseren bedoeld om een Caribisch Actie Plan en een mechanisme te ontwikkelen om regionale ICT prestaties te coŲrdineren en om de inzichten van de stakeholders te integreren.

DOELEN ROUNDTABLE:

Primair:

 1. Bijeenbrengen van experts op het gebied van connectivity en ICT in de regio om een strategische richting te helpen ontwikkelen voor de sector en te beginnen met het proces van ontwikkelen van een ICT Actie Plan voor het Caribisch gebied.

 2. Vaststellen van een voortdurend mechanisme voor coŲrdinatie en promotie van regionale integratie van Caribisch ICT beleid, planning, ontwikkeling en management en het identificeren van de organisaties die verantwoordelijk zullen zijn voor de coŲrdinatie.

 3. Vaststellen van een kader voor een Caribisch ICT ontwikkelings strategie om te dienen als basis voor ICT ontwikkeling in elk land.

Secundair:

 1. het verzamelen en uitwisselen van informatie over de huidige ICT ontwikkeling in de regio; wie zijn de stakeholders, de succesvolle en mislukte ervaringen (en hun lessen).

 2. het begrijpen, vanuit het perspectief van de regio, wat de prioriteiten, onderwerpen en noden in termen van ICT ontwikkeling in het Caribisch gebied zijn en hoe ze aangepakt dienen te worden.

VERWACHTE RESULTATEN VAN DE ROUNDTABLE:

 1. Een concept raamwerk voor een Caribisch ICT ontwikkelings strategie, in acht nemende reeds verricht werk inzake ICT in de regio.

 2. Identificatie van elementen en aspecten van een mogelijk Caribisch Actie Plan.

 3. Identificatie van organisaties om de Caribische ICT Strategie te promoten en te coŲrdineren en om de ontwikkeling van een regionaal Actie Plan te promoten.

 4. Identificatie van Terms of References (taken, processen, verantwoordelijkheden etc) voor de geselecteerde organisaties.

 5. Overeenkomst tot voortdurende periodieke "Caribbean ICT roundtables".

DOELGROEPEN:

Relevante stakeholders actief op het gebied van ICT in de Caribische regio binnen de Overheid, private sector, Caribische organisaties, NGOís en de academische wereld.

OPENINGSSESSIE:

Openingsspeeches werden gehouden door:

 • de heer Philip Cross, Caribische vertegenwoordiger ITU;

 • de heer Randy Zadra, Managing Director ICA;

 • de heer Jerrel Thompson, Minister van Communicatie en Openbare Werken van St. Vincent and the Grenadines tevens President van de CTU;

 • de heer Philip Goddard, Senator van Barbados.

WORKSHOPS:

WORKSHOP 1: ICT beleid en regulerend kader

Deze workshop is geconcentreerd op zaken geassocieerd met het formuleren van een ICT beleid en het regulerend kader.

Een ICT beleid, zowel voor een specifiek land als voor de regio, geeft richting aan de ontwikkeling van ICT toepassingen in alle socio-economische sectoren van dat land of de regio. Een bedachtzame ICT Strategie kan bewerkstelligen zowel de coŲrdinatie van al de acties en initiatieven van de publieke sector ( e-government, onderwijs, gezondheid, handel etc) als de betrokkenheid van de publieke sector met het werk van andere stakeholders (business, civil society etc)

Bij de formulering van een nationaal beleid en regulerend kader in de Caribische regio moeten in acht genomen worden de initiatieven, de ervaringen en de voorbeelden en kaders binnen de Caribische regio als daarbuiten

WORKSHOP 2: ICT toepassingen en prioriteiten

Deze workshop is geconcentreerd op zaken geassocieerd met de selectie en implementatie van ICT toepassingen binnen specifieke Caribische landen als in de Caribische regio in het geheel.

ICT toepassingen en gerelateerde processen kunnen in vele secoren van onze samenlevingen voorkomen, inclusief overheids-, commerciŽle-, educatieve-, gezondheids- en culturele instituten.

De ervaring in de regio heeft uitgewezen dat deze ICT toepassingen van groot belang kunnen zijn voor samenlevingen met betrekking tot cruciale zaken zoals armoede, onderwijs, versterken van mensenrechten (in het bijzonder voor vrouwen en kinderen).

De identificatie van ICT mogelijkheden in specifieke Caribische landen als in de regio vereist lopende analyse. Er bestaat een voortdurende nood om effectieve implementatie van particuliere ICT initiatieven te verzekeren zowel op nationaal als regionaal niveau.

WORKSHOP 3: Nieuwe netwerken en management strategieŽn voor kennis, human resources en organisaties

Deze workshop is geconcentreerd op het identificeren van de nieuwe uitdagingen en mogelijkheden geboden door ICT aan gemeenschappen en organisaties in de context van structurele transformatie op zowel micro als macro niveau.

Globalisatie, knowledge netwerken, netwerk organisaties en nieuwe productie processen zijn enkele van de uitdagende transformaties.

WORKSHOP 4: Infrastructuren, ICT investeringen, vernieuwde business modellen en de rol van de private sector

Deze workshop is geconcentreerd op het bekijken van de ICT infrastructuur in de Caribische regio; de gerelateerde investeringen en noden voor financiering; de mogelijke rol van de regio in de globale e-economy en de mogelijke partnerschap tussen de private sector, de overheid en de civil society om ICT ontwikkeling te stimuleren.

Het voorzien van adequate infrastructuur en toegang is een pe-conditie voor de implementatie van ICT toepassingen in de regio. Alhoewel, het is ook noodzakelijk om te verzekeren aantrekkelijke voorwaarden voor nieuwkomers, businesses en toepassingen in termen van hogere kwaliteit en lagere kosten. Het doel van voorzien van universal access, welke een cruciale rol speelt in elke strategie, onworpen om de digitale kloof te verkleinen, houdt ook in het toegankelijk maken van deze nieuwe technologieŽn tegen een redelijke prijs, binnen handbereik, met geschikte kundigheid en ondersteuning en met geschikte mechanismen voor participatie van de gemeenschap.

Belangrijk voor ICT ontwikkeling in de regio zijn zaken gerelateerd aan investering, regulering, partnerschap en politieke wil.

De Caribische stakeholders moeten samenwerken. Win-win partnerschap moet ontwikkeld worden tussen alle stakeholders om de toegang tot en het juist gebruik van ICT in de regio te ontwikkelen en te verspreiden.

WORKSHOP 5: regionale ICT coŲrdinatie structuren en Terms of Reference

In deze workshop is gediscussieerd over vragen m.b.t het ontwerpen van een werkplan (aangeduid als Terms of Reference) voor de organisaties die (1) een Caribische ICT Strategie (ICT-S) zullen promoten en coŲrdineren en (2) die belast zullen zijn met het ontwikkelen van een Regionaal ICT Actie Plan (RAP). Er is verder gediscusieerd over welke Caribische organisaties het best de regionale ICT-S promotie en de RAP coŲrdinatie verantwoordelijkheden kunnen leiden.

WORKSHOP 6: een Caribische regionale ICT Strategie en Actie Plan

In deze workshop is gediscussieerd over de formulering van een concept ICT Strategie (ICT-S) voor het Caribisch gebied en de identificatie van mogelijke elementen en prioriteiten van een geassocieerd Regionaal Actie Plan (RAP). In deze workshop diende getracht te worden een concept verklaring voor te bereiden voor de Caribische Regionale ICT Strategie.

RESULTATEN DISCUSSIES IN WORKSHOPS:

 1. Capacity Building:

  • digital literacy, formele en niet formele educatie syatemen;

  • training van trainers in ICTís toepassingen op alle niveauís;

  • vestigen van centra voor hoog niveau data verwerking op een kosten delende basis met verscheidene landen.

 2. Scholen:

  • scholen toerusten met ICTís en geschikte multimedia training faciliteiten om interactief onderwijs te bewerkstelligen;

  • de beschikbaarheid van software verzekeren om digtal literacy te bereiken.

 3. Distance learning:

  • Herzien de ervaringen van distance learning initiatieven, ondernomen in de regio met een inzicht om methodologieŽn te harmonisren en in overweging nemende de beschikbaarheid van nieuwe technologieŽn en de mogelijkheid voor globaal effect.

 4. Het betrekken van alle groepen:

  • Geschikte acties ondernemen om de toegang tot informatie en nieuwe ICTís te verzekeren voor alle groepen inclusief de nadelen, speciale noden, de invaliden, urbane uitgeslotenen en diegenen in rurale en verre gemeenschappen.

 5. E-Government:

  • ontwikkelen van e-Government systemen en kundigheid als een katalysator voor bestuur en de participatie van bedrijven en het publiek mogelijk maken;

  • relevant onderzoek verrichten naar de ontwikkeling van deze systemen;

  • universiteiten linken met andere onderzoeks netwerken.

 6. Ontwikkelen onderhandelings kundigheid:

  • Participatie van private sector en civil society op internationale handels fora m.b.t ICTís uitbreiden met een zicht op versterking van de capaciteit voor regionale onderhandeling op dit gebied.

 7. Onderzoek:

  • Vestigen van een kern data reeks en algemene regionale aanwijzingen inclusief definities voor "digital divide"en "teleaccessibility" welke geschikt zijn voor de regio.

 8. Infrastructuur:

  • sterke, flexibele broadband infrastructuur;

  • onderhandelien over billijke tarieven voor het gebruik van inkomende en uitgaande bandbreedte;

  • verbeteren van regionale interconnectie;

  • controleren van alle beschikbare bandbreedte.

 9. Afgelegen gebieden:

  • Ontwikkeling van fysieke infrastructuur zou mede moeten inhouden de noodzaak voor alternatieve energie bronnen in het bijzonder voor afgelegen en minder bevoorrechte gebieden.

 10. Knowledge netwerken:

  • ontwikkelen van knowledge netwerken in prioriteitsgebieden z.a. HIV/AIDS;

  • het algemeen publiek de mogelijkheid bieden toegang te hebben tot knowledge en informatie bronnen via het internet.

 11. Toepassingen van ICTís:

  • Ontwikkelen van proef toepassingen voor het gebruik van ICTís op gebieden z.a onderwijs, gezondheid, telemedicine, cultuur, e-business, industrie en overheid.

 12. Telecenters:

  • bouwen op de ervaringen van de proef projecten voor telecenters en gemeenschaps multimedia centers in de regio;

  • ontwikkelen van een Caribisch netwerk van gemeenschaps telecenters, geincorporeerd lokale capaciteit en faciliteiten voor training gebruikers;

  • versterken van gemeenschaps gebaseerde iniatitieven om de massa media met ICTís te integreren voor kennis vergroting en voortdurende menselijke ontwikkeling (UNESCO Caribbean Community Multimedia Centre Network).

 13. Wetgeving en beleid:

  • privacy en data bescherming;

  • hervorming tarieven;

  • intellectuele eigendomsrechten.

 14. Harmonisatie van wetgeving:

  • Ontwikkelen van een systeem voor de harmonisatie van regionale wetgeving, gerelateerd aan het gebruik van ICTís.

 15. Business:

  • herzien van huidige wetgeving en toepassingen, gerelateerd aan incorporatie van ICT ontwikkelings activiteiten met een inzicht om restricties op gebruik van ICTís te verwijderen;

  • gebieden identificeren waar wetgeving m.b.t ICTís toegang tot business mogelijkheden kan beletten.

 16. Regulerend:

  • Vestigen van een onafhankelijk, financieel orgaan met de macht om wettelijke voorschriften ten uitvoer te brengen.

 17. Liberalisatie van de telecommunicatie:

  • Ondersteuning verlenen voor het herzien van huidige telecommunicatiewetgeving in de regio en assistentie in de formulering van richtlijnen om liberalisatie te faciliteren.

 18. Integratie van ICTís

  • ICTís integreren in overall sectorale strategieŽn, gestoeld op economische en sociale ontwikkeling.

 19. Economisch:

  • economische aktiviteiten ontplooien voor toenemende productiviteit z.a toepassingen in handel, productie en onderwijs;

  • verwijderen van restricties die de mogelijkheid belemmeren om voordeel te halen uit business mogelijkheden.

 20. Aanmoediging vernieuwing:

  • ontwikkelen van lokale capaciteit welke de culturele diversiviteit van de regio vergroot;

  • bemoedigen van de ontwikkeling van meertalige informatie en communicatie systemen;

  • ontwikkelen van een ingang voor informatie voorziening aan het algemeen publiek;

  • ontwerpen van systemen om in overweging te nemen de lokale gewoonten en de socio-economische noden van de gemeenschappen. De verplichting van alle stakeholders moet ook meegerekend worden in de systeem ontwikkeling;

  • een serie van multimedia co-producties van inlandse content op een Caribisch niveau for uitwisseling en distributie. Zulke initiatieven zullen bijdragen aan de verkleining van taal barriťres.

 21. Vrije stroom van informatie:

  • een actief informatie systeem ontwikkelen om informatie over de status van ICTís in de regio te identificeren, orgniseren en uitwisselen;

  • tijdige ontwikkeling en documentatie van case studies en regionale ervaringen verzekeren.

 22. Public awareness:

  • public awareness van de rol van ICTís in het verbeteren van de kwaliteit van het leven, gezondheid etc. creŽren;

  • alle media gebruiken om geschikt gebruik van ICTís in ontwikkelings activiteiten aan te sporen;

  • een serie van awareness programmaís ontwikkelen en implementeren voor beleidsmakers om de geschikte selectie en gebruik van ICTís in organisatorische en ontwikkelings activiteiten aan te sporen.

 23. Productiviteit en efficiency:

  • Stimuleren van awareness en demonstreren hoe ICTís kunnen bijdragen aan toenemende productiviteit en efficiŽntie in het werkproces.

 24. Snelheid van implementatie:

  • gegeven de snelheid van verandering in ICTís, moeten projecten met snelheid geimplementeerd worden om te verzekeren dat ze hun volle effectivteit kunnen bereiken;

  • verzekeren dat geschikte vervangingsmaatregelen bestaan in afwachting van de introductie van de overall strategie:

 25. Gender en ICTís:

  • Verzekeren dat er een gender gelijkheid is in de introductie en het gebruik van ICTís.

 26. Partnerschap:

  • De samenwerking van donoren en partners is een essentieel element voor het ontwikkelen van de strategie. Beide groepen moeten de noodzaak tot de verplichting tot lange termijn betrokkenheid inzien.

 27. Regionaal:

  • Verzekeren dat regionale organisaties z.a de Caricom en de Regional Negotiating Machinery (RNM) geinformeerd worden door de ICT stakeholders om hen in staat te stellen op adequate wijze regionale belangen te vertegenwoordigen in de onderhandelingen.

 28. Private sector betrokkenheid:

  • overheden en de private sector moeten overeenkomen m.b.t de basis principes om private sector betrokkenheid aan te moedigen;

  • donoren en partners moeten financierings strategieŽn herzien om te verzekeren dat fondsen hun doel bereiken.

 29. Mobiliseren van hulpbronnen:

  • implementatie van de strategie zal identificatie en ontwikkeling van geschikte mechanismen voor het mobiliseren van hulpbronnen vereisen;

  • onderzoek verrichten naar industriŽle eigendomsrechten en wetgeving in de regio met een zicht op het tot stand brengen van wetgeving waar nodig voor de bescherming en het waarborgen van regionale hulpbronnen.

 30. Monitoring:

  • Een monotorings mechanisme implementeren voor het Actie Plan en de regionale strategie.

 31. Bestaande instituten:

  • De rol van bestaande instituten in relatie met de genoemde activiteiten moeten gemaximaliseerd worden en het ontstaan van nieuwe instituten moet worden vermeden.

 32. Stakeholders:

  • het aantal stakeholders en spelers in de information society;

  • een database creŽren om dialoog m.b.t implementatie tot de strategie te continueren.

OPMERKINGEN:

 1. De Connectivity agenda voor de Americas is ondersteund door de overheden van de regio en heeft enige aanwijzingen voorzien voor de discussies in de workshops.

 2. De resultaten van deze meeting zullen bijdragen aan de finalisatie van het document "Towards a CARICOM Connectivity Agenda and Platform for Action" en aan de Caribische agenda voor de "World Summit on the Information Society".

 3. De tweede Special Meeting of Ministers responsible for Information, Communication and Technology (ICT) vindt in november 2002 in Guyana plaats.

 4. Belangrijke documenten m.b.t. connectivity:

  • het CITEL document: "Connectivity in the Americas, Plan of Action of Quito"

  • het CARICOM document: "Towards CARICOM connectivity: Agenda and Platform for action"

CONCLUSIES:

 1. Het Caribisch Actie Plan dient in te houden:

  • verwijderen van restricties die de mogelijkeid tot het kunnen benutten van business mogelijkheden beletten;

  • de Caribische regio moet oorspronkelijke software ontwikkelen;

  • ontwikkelen van een monitorings mechanisme;

  • belasting beleid van de Overheid moet IT vriendelijk en samenhangend zijn.

 2. Uit de discussies in de workshops zijn elementen en aspecten voortgevloeid, op basis waarvan het Caribisch Actie Plan en een Caribische (regionale) ICT Strategie respectievelijk zullen worden ontwikkeld en geformuleerd. (Bijlage 1)

AANBEVELING:

Gelet op get belang van ICT voor de Caribische regio in het algemeen en voor Suriname in het bijzonder, dienen wij de volgende zaken ter hand te nemen:

 • het formuleren van een nationaal ICT beleid;

 • het ontwikkelen van een nationaal ICT Actie Plan;

 • ICT awareness.

 

Mw. Mr. Jo-Ann Saman

Paramaribo, 12 november 2002


Bijlage 1 

Recommendations for:a Caribbean ICT Strategy, a Regional Action Plan and their implementation from the Caribbean ICT Roundtable participants, held in Barbados  Oct 28-30, 2002

 1. Elements for a draft regional ICT Strategy:

  • Robust, flexible, cost-effective infrastructure

  • Digital literacy in schools

  • Address digital divide

  • Develop supporting legislation privacy legislation, data protection, e-commerce legislation

  • E government as catalyst for government and business and the public

  • Supporting legislation re: privacy, data protection, consumer protection, e-commerce, rules of evidence

  • Centers for data processing with cost shared by various countries

  • Train the trainers

  • Tariff reforms

  • Industrial property rights

  • Pay attention to the cultural aspects

  • Develop quality of content

  • Encourage multi lingual development

  • Promote right to communicate

  • Focus on the needs of community

  • Commitment of stakeholders key

  • Identify best and worst practices in other countries

  • Develop Incentive framework

  • Economic opportunities for applications in trade, production, education etc.

  • Identify resources

  • Strategy must have more private sector and civil society focus

  • Training opportunities should be available at all levels

  • Need donors to collaborate and willing to commit to long term involvement

  • Ongoing Evaluation process

  • Government must agree on basic principles to encourage private sector involvement

  • Technology incubators

  • Foster awareness, consciousness of ICT

  • Integrate ICT into overall sectors Ė economic, social development dynamics of the country, region; prioritizing education, health, agriculture, governance, etcÖ

  • Link regional ICT strategy to capture development synergies to promote common economic, social, cultural space

  • Ensure that regional orgs. Eg CARICOM, RNM are informed by the ICT stakeholders to adequately negotiate and represent regional interest

  • Promote knowledge networks for sharing experiences in ICT

  • Take into account work in Jamaica, Dominican Republic, Trinidad and Tobago and the OECS

  • CARICOM agenda for ICT 2003 for reference

  • Need formal input into World Summit on Information Society (WSIS)

  • Fostering respect for ethical culture and positive human values

  • Encourage use of ``open source technologies``

  • Donors and partners review funding strategies to ensure funds reach target

  • Post facto (impact evaluations) necessary

  • User friendly portals with access to local content

  • Focus on community based activities

  • Use traditional technologies such as a radio, television, print in conjunction with newer ICTs to develop indigenous content, and to exchange knowledge and information

  • Involve mass media in raising awareness of ICT

  • Digital literacy for all

  • Coordination and collaboration at sectoral, national and regional levels

  • Mechanism for resource mobilization

  • Need for continued harmonization of regional legislation re. CSME.  CARICOM can spearhead this

  • Strong independent financially autonomous regulator immune to political pressure with power to enforce

  • Information system to identify current studies and information gaps

  • Need to recognize the celerity in implementation

  • Need to put interim measures in place while we await the grand plan

  • Promote gender equity

  • Focus on the groups which are disadvantaged- special needs, the disabled, people in rural and remote communities

 2. Elements and priorities for a regional ICT Action Plan

  • Remove restrictions that inhibit ability to grasp business opportunities

  • Region must develop indigenous software more relevant to the culture

  • Develop monitoring mechanism for action plan and strategy

  • Government tax policies must be IT friendly and cohesive

  • Equip schools with ICTs

  • Make affordable bandwidth available to countries

  • Negotiate equitable pricing for use of incoming and outgoing bandwidth

  • Develop community telecentres, train users

  • Strengthen networks

  • Use and expand coverage of general public access to the network

  • Use standardized monitoring mechanism

  • Create programs to encourage policy makers to use ICTs

  • Develop and document case studies and regional experiences on a timely basis

  • Encourage co-productions to overcome language barriers; cross country collaboration

  • Networks must be financially viable and sustainable in order to continue the implementation of project aims and reduce dependency on donor funding

  • Resist the urge to develop a new organization

  • Need for public awareness programs

  • Improve and implement national and  regional interconnection

  • Optimize the routing and flow of Internet traffic in the region

  • Harmonize telecentre procedures and practices

  • Safeguard regionís intellectual and physical property rights and resources protection

  • Assessment of regional ICT readiness and capacity, building appropriate models

  • Establish a  system for exchanging information for   ICT projects  

  • Promote and coordinate ICT initiatives in education, health, agriculture, financial reform, industry and governance

  • Telecom liberalization

  • Audit of all available bandwidth including potential orbital slot positions

  • Building capacity for negotiation skills in international trade fora specifically for ICT by facilitating wider participation by private sector and civil society

  • Creating data base of stakeholders to continue dialogue

  • Build a corpus of knowledge on socio-cultural impacts of ICTs for evaluation and policy formulation

  • Establish a core data set and common regional indicators for ICT development; including definitions for `digital divide, teleaccessibility which are appropriate

  • Collaborative and demand driven donor initiatives to avoid duplication and foster sustainability

 3. Functions of a regional ICT coordination/network mechanism

  • Represent views of Caribbean to international task forces/Orgs

  • Act as an active central online database/clearing house for lessons/cases

  • Facilitate agreement on standards and performance indicators, monitor and evaluation of ICT activities in the Region

  • Facilitating "smart" partnerships

  • Raising awareness on role of ICTs

  • Ensure coherence & continuity of the regionís collective ICT activities with other regional & international ICT development initiatives

  • Coalesce the efforts of the regional governments to include ICT in overall development strategy. 

  • To safeguard ICT development continuity at the level of the nation state & region , durable national /regional coalitions of ICT (with state , civil society & private sector should be promoted

 4. National/regional articulation for a regional ICT coordination/networking mechanism 
  (UNICT task force has been approached to support the work of the ad hoc coordinating committee for Caribbean ICT; contact should continue)

  • National component Ė coordinating committee comprising, govt inter-ministerial committee , private sector, trade unions, NGOs

  • Each sector/sub sector should convene (even virtually) including civil society

  • Establish Plan for each sector

  • National policy and strategic consensus on ICT applications for development is integrated by the National Coordinating Committee to inform the Regional Coordination Comittee as an open ended interface.

  • National focal point at the highest possible level is the critical contact point for the Regional Working Group for ICT

  • Regional regulatory mechanism re: monitoring the participatory process at the national level to increase the representation of civil society in regional ICT policy formulation.

  • Regionally more open paradigm facilitating participation of non-state actors for ICT Development

  • At this regional level, open participation related to transparency, equity and justice. 

 5. Process for a regional coordination/networking mechanism

  • Create Online network:

  • Strengthen national capacity to coordinate and convene on-going participation with civil society, etc., using approaches designed to gather views of stakeholders.

  • Funding: ICA , UNDP, OAS, Donors

 6. 6. Tasks/Terms of reference for a regional coordination/networking mechanism

  • Assess Demands for ICT

  • Inventory Existing ICT Services

  • Promoting Transparency

  • Share Information

   • Gathering and Dissemination

   • Assess and Disseminate Best Practices and Strategies, e.g., E-Commerce Legislation and Regulation

   • Assess and Adapt Standards for Potential Caribbean Applications

  • Foster ICT-related Regional or Multi-national Projects

  • Identify Funding and Economies-of-Scale Opportunities for Regional or National Projects

  • Set Financial Self-sufficiency Goals.

  • Seek Start-up Funding, including public and private sector monies.

  • Identify Regional Service-based Sources or tap into Universal Service Funds.

 7. Governance Structure

  • Structures need to evolve as the process unfolds

  • Create an annual ICT forum for discussion at regional level

  • Pitch forum to ensure senior managers and leaders in public and private sector e.g. Prime Minister, Ministers, CEOs etc. to facilitate mind-set change and drive the process forward

  • National forums should proceed a regional forum to consult and obtain national consensus and ideas

  • Include Ministers of Communication, Telecom in forum (check earlier slide)

  • It may be necessary to target the Ministers of Finance because of the fragmentation of the ICT portfolio across Ministries.

  • Use existing groups of people to further networking opportunities e.g. Permanent Secretaries, sectors (e.g., health, ag), CEOs, Ministers etc.

  Promotion

  • Stimulate more online forums and develop a culture of networking, including a pivotal role for the community multi-media centers, supported by promotion and sensitization

  • Use of the talk-shows, other radio programmers, other media to do ongoing promotion.

  • Use existing groups of people to further networking opportunities e.g. Permanent Secretaries, sectors (e.g., health, ag), CEOs, Ministers etc.

  • Encourage politicians to support and champion the important role for ICT.

  • Identify mechanism to overcome possible fear of the role of ICTs by politicians re: transition mechanisms, change process, identifying new opportunities.

  • Use the mechanism of key conferences and meetings (eg. CLAA--Miami Conference) to  stimulate CEOs & Ministers and other key persons attending to stimulate and sensitize key people

 8. 8. Other Important tasks and priorities for a regional coordination/networking mechanism

  • Recognize the cultural shift to quick action -celerity - to implement ICT action plans.

  • Devise appropriate models for monitoring and evaluation for projects at each level in implementing ICT action plans.

  • Explore options for the formulation and harmonization of ICT plans to get Caribbean countries to prepare plans with the widest possible participatory process.

  • Recognize the implicit assumptions inherent in the plan and build incentives for countries willing to move forward quickly to progress while not excluding others (e.g. donor incentives).

  • Explore the option of regional framework

  • Need to have a focus at both levels recognize the different level of development at national level, but also find mechanisms to ensure success of regional plan of actions

  • Need to note the benefits of improved productivity, efficiency, growth in opportunities, as well as the need to be connected digitally and therefore not be able to do business globally and become slowly isolated. This message should reach all policy makers.

  • A role for ICA as an organization to support regional initiatives

  • Infrastructure is important and needs to be all encompassing (e.g. energy supply)

 9. Regional negotiations

  • Establish regional partnerships to improve negotiating position at international levels, e.g. WTO, and WSIS.

  • Use a mechanism to feed input from stakeholders at pre-conference meetings to feed ideas into the subsequent CARICOM and UN meetings.

 10. 10. Organizations for the regional mechanism

  • Use what exist

  • SMES should be focal point

  • Build national structures and link them

  • Bring the youth into the national structures e.g. young entrepreneurs

  • Broaden the mandate of CTU to incorporate the participation of more private sector, youths and other local organizations

  • Get career oriented programs to involve youth e.g. graphics, editing, multi-media

  • Create a forum where all stakeholders can meet, discuss views and create a way forward

  • Use what exists but re-engineer to respond to new needs

  • Use educational institutions and their influence on training e.g. through exams, CXC or Tertiary level; introduce new courses such as telecommunication policy; increase distance learning programs

 11. 11. Adopted Organizational Structure for immediate follow up
  After a long discussion on who should follow and implement this recommendations, an agreement was made to have an open, permanent, virtual,  Caribbean ICT Working Group, with the following characteristics:

  • Principles Ė pluralistic, democratic, participator, Bottom-Up Approach,

  • Everybody part of the Working Committee, Includes Key organizations, Private Sector,  Donors, Civil Society, People Who Work;

  • Open, No Filters on Willing Participation;

  • 5-7 volunteer thematic moderators with task assignments to:

   • liaise with stakeholders (Caribbean ICT Working Group)

   • to facilitate their input to define programs and activities

  • The initial self appointed volunteers, accepted by the participants are

   • Infrastructure:   Felipe Noguera

   • Capacity Building:  Melody Wong

   • Content & Applications: Vidya Kissoon

   • Private Sector Role:  George Nicholson

   • Civil Society:   Roosevelt King

   • Policy & Regulation:  Sylvester Cadette

   • Diversity Coordinator  Daniel Pimienta