First meeting of the executive technical group (ETG), 
Facilitation of border crossings
Cartagena Columbia

Delegatie:
R. Brown – Min. van T.C.T. (Beleidsmedewerker);
I. Nooitmeer – Min. van Financiën (Douanier).

 De missie betrof deelname aan een vergadering van vertegenwoordigers van Zuid-Amerikaanse landen en organisaties. Deze vergadering werd georganiseerd door “The Technical Cooperation Committee (CCT) of the Initiative for the Integration of Regional Infrastructure in South America (IIRSA).

Het doel van deze vergadering was het initiëren en organisaren van verder te nemen stappen m.b.t. de ontwikkeling van de “Facilitation of Border Crossings”.

Aanwezige delegaties:

Suriname, Argentinië, Columbia, Paraguay, Venezuela, Peru, Chili, IDB, CAF, FONPLATA.

Vermeldenswaard is dat een aantal delegaties de vergadering niet hebben kunnen bijwonen, vanwege de ongeregeldheden die zich hebben voorgedaan in de VS op 11 september. Het betreft de delegaties van de VS, Mexico, Canada, Panama en Brazilië. Deze delegaties zouden via de VS Columbia bereiken;

Tevens dient vermeld te worden dat de vergadering aanvankelijk in de ‘Covention Center’ gehouden zou worden, maar vanwege bijzondere omstandigheden werd de lokatie gewijzigd n.l. de conferentiezaal van Hotel Sofitel Santa Clara, die niet is uitgerust met faciliteiten voor vertaling. Dit heeft ervoor gezorgd dat de Surinaamse delegatie (de enige niet spaanssprekende delegatie) moeilijk de beraadslagingen heeft kunnen volgen, aangezien de presentaties en de discussies uitsluitende in de spaanse taal plaats hebben gevonden.

De eerste presentatie werd verzorgd door de heer J. Taccone, Director INTAL-IDB, die een algemene uiteenzetting gaf van de werkzaamheden waarmee de ETG zich zal moeten bezighouden. Hij gaf aan dat de samenwerking tussen de verschillen groepen een voorwaarde is voor het welslagen van dit initiatief. De belangrijkste taken van de ETG zijn:

 • het voeren van dialoog;

 • het faciliteren van acties voor het regionaal proces van ‘Border Crossings’;

 • promotie van de handel en economische ontwikkeling;

 • uitwisseling van ervaringen m.b.t. de regelgeving op het gebied van ‘Border Crossings’ (bottle necks).

 Werkmethode van ETG:

Overheidsfunctionarissen, die vertegenwoordigd zijn in de ETG, zullen samen met relevante counterparts en bestaande intergouvernementele organisaties de ontwikkelingen en de te nemen stappen m.b.t. de ‘Facilitation of Border Crossings’ moeten coördineren. Het gaat in deze in het bijzonder om zaken op het gebied van veiligheid, gezondheidszorg, transport en de economische bedrijvigheid.

Aangezien de grenzen van de verschillende Zuid-Amerikaanse landen verschillend van aard zijn en er verschillende ‘bottle necks’ zijn, is optimaal contact en consultatie vereist. Tevens is de consultatie met de lokale bevolking nodig, vanwege het feit dat door de toenemende stroom van mensen en verkeer de leefgemeenschappen in die gebieden beïnvloed zullen worden. Het hebben van een goede infrastructuur alleen is niet voldoende. Alle mogelijke gevolgen voor vooral de bevolking woonachtig bij de grensposten dienen tegelijk worden aangepakt met de infrastructuur.

Presentaties:

De heer Taccone gaf aan dat de ETG een werkgroep is van de IIRSA, die als hoofddoelen heeft:

 • onwikkelen en moderniseren van de infrastructuur in Zuid-Amerika;

 • verbeteren van de concurrentie en toegang bieden aan Zuid-Amerikaande economiën tot internationale markten;

 • bevorderen van economische- en sociale ontwikkeling in Zuid-Amerikaanse landen.

De belangrijkste actiepunten van de IIRSA:

 • ontwikkelen van een meer uitgebreide infrastructuur;

 • uitvoeren van projecten binnen het strategisch planningsproces die gebaseerd zijn op het indentificeren van regionale integratie- en ontwikkeling;

 • moderniseren en updaten van nationale regelgeving voor het beheer van infrastructuur gebruik;

 • harmoniseren van beleid, planning, regelgeving en institutionele raamwerken van de verschillende landen;

 • het geven van een milieuvriendelijke- en sociale demensie aan de uit te voeren projecten;

 • verbeteren van de kwaliteit van het leven en het bieden van mogelijkheden aan de lokale bevolking;

 • opzetten van mechanismen voor participatie en consultatie;

 • opzetten van regionale mechanismen voor het programmeren, implementeren en beherenn van de projecten;

De tweede presentatie werd verzorgd door Mw. Marcela Espinoza van Chili. Zij gaf meer aan welke samenwerkingsverbanden Chili heeft met andere Zuid-Amerikaanse landen op het gebied van transport van goederen en personen. Zij heeft geprobeerd hun ervaringen met de andere delegatieleden te delen. Chili staat voor gemeenschappelijke regelgeving voor geheel Zuid-Amerika op het gebied van goederen en personen verkeer. Onduidelijke regelgeving werkt negatief op de werkzaamheden van de bedrijven in deze branche.

 Deze zelfde lijn werd gevolgd door de overige delegaties. Tevens werd aan elk van delegaties gevraagd hun visie kenbaar te maken m.b.t. dit initiatief. Argentinië gaf aan dat zij graag zien dat de Zuid-Amerikaanse grenzen geheel open worden gesteld. Zij heeft o.a. gemeenschappelijke grenzen met Bolivia en probeert haar personeel dat werkzaam is bij de verschillende instanties (duoane) ervaring te laten opdoen door ze regelmatig te sturen naar de buurlanden. Zij is ook voorstaander van grenscommissies. Paraguay heeft gemeenschappelijke grenzen met Argentinië, Brazilië en Bolivia en gaf een korte uiteenzetting van de overeenkomsten die zij heeft met bovengenoemde landen. Zij stelt haar ruime kennis en ervaring op het gebied van grensoverschrijding beschikbaar aan de groep. Peru heeft met 5 andere landen gemeenschappelijke grenzen en werkt met grenscommissies. De vertegenwoordiger van de CAF gaf de wenselijkheid aan van een 24 uur durend grensverkeer. Zij zijn geen voorstaander van het vaststellen van tijden waarbinnen verkeer over de grenzen mogelijk is. Venezuela deelde mee dat in dit kader de infrastructuur en de regelgeving moeten worden aangepakt  en dat samenwerking tussen de landen noodzakelijk is. Het 24 uur open houden van de grenzen moet per grensovergand worden bekeken. Er spelen een aantal factoren die verschillend zijn in elk land (bijv. cultuur). De vertegenwoordiger van de IDB legt de nadruk op de grensontwikkeling die gericht is op de inheemsen die in die gebieden woonachtig zijn. Tevens geniet de veiligheid van deze groep prioriteit.

Van Surinaamse zijde werd medegedeeld dat de Surinaamse Regering dit initiatief ondersteunt en zoveel als mogelijk zal proberen haar medewerking te verlenen (wel moet gesteld worden dat, vergeleken met de andere landen, Suriname ver achter is. Tussen de meeste spaansprekende landen is er regelmatig overleg (bilateraal en multilateraal) en bestaan er samenwerkingsverbanden op het gebied van goederen en personen vervoer (Peru-Columbia, Venezuela-Brazilië etc).).

 Kernpunten:

Na de verschillende delegaties te hebben gehoord was er wel een zekere convergentie te bespeuren. Aan het einde van de spreekbeurten van de delegaties werden enkele kernpunten geformuleerd met betrekking tot te ondernemen stappen:

 • regelmatige besprekingen tussen de Ministers op het gebied van transport en douane;

 • uitwisseling van ervaring tussen de landen;

 • harmonisatie van procedures;

 • upgraden van infrastructuur;

 • vinden van oplossingen door landen onderling op gebieden die een ‘bottle neck’ vormen;

 • onderkennen van de belangrijkheid van concurrentie tussen de landen;

 • trainen van overheidsfunctionarissen op het gebied van ‘border crossings’.

Hierna was er kort de gelegenheid om onderling met elkaar informele gesprekken te voeren. In een gesprek dat wij hadden met de delegatie van de IDB werd aan ons kenbaar gemaakt dat van IDB zijde belangstelling bestaat om een oriëntatiebezoek aan Suriname te brengen om de mogelijkheden voor investeringen te bekijken. Afgesproken is dat gerapporteerd zal worden aan de Minister van TCT en dat het nodige contact zal worden onderhouden.

De volgende meeting zal op een nog te bepalen datum worden gehouden. Wel kan met zekerheid gezegd worden dat zulks in het jaar 2002 zal plaatsvinden.

 

R.M. Brown

September 2001