CTU 18th Executive Council Meeting and 5th Ministerial Strategic Briefing Seminar,

26 - 29 februari 2008 , Bermuda. 


De Surinaamse delegatie bestond uit:

Mw. mr. R. Apinsa                              Minister van Transport, Communicatie en Toerisme

Mw. mr. C. Starke                              Beleidsmedewerker

  

Het thema dit jaar “Forging Ahead to a Connected Caribbean” stond centraal tijdens de 18de jaarvergadering en 5de Ministerial Strategic Briefing Seminar”.

 

De CTU is een regionale beleidsmakende organisatie, waarbij Suriname als lidland ook haar bijdrage heeft geleverd, middels bespreking van het strategisch plan, het presenteren van een country report en deelname aan participatie in de werkgroepen.

 

Er waren tijdens het “ministerial strategic seminar” drie werkgroepen ingedeeld n.l.:                   

 1. De “Ministerial Caucus: implementing the blueprint. In deze groep zaten ministers van de deelnemende lidlanden;

 2. Technocrats and policy advisors caucus. In deze groep zaten technocraten en policy advisors.;

 3. Private sector private sector caucus. In deze groep zaten personen werkzaam in de private sector.

 

De verschillende werkgroepen moesten een blueprint formuleren voor de ICT sector en hoe dit regionaal geïntegreerd dient te worden. De werkgroepen moesten daarbij o.a. nagaan:

 • wat de pre-voorwaarden zijn voor implementatie van deze blauwdruk;

 • welke gebieden en diensten het meeste voordeel kunnen opleveren voor de Caribische regio;

 • welk bureau/ instantie het voornaamste forum is ter implementatie van dit geheel;

 • wie wat heeft in termen van beschikbare resources en programma’s en projecten op nationaal en regionaal niveau en wie coördineert het geheel;

 • welke twee diensten direct aangepakt dienen te worden.

Er is gesproken over de richting die we als lidlanden van de CTU op moeten gaan. De resultaten van de werkgroepen zijn o.a. het volgende geweest:

 • de CTU task force zal rapporteren aan de Caricom Heads of Government;

 • de diensten die het meeste voordeel zullen opleveren en dus prioriteit genieten zijn immigratie, nationaal veiligheid, onderwijs gezondheid, ICT, disaster management, human and financial services, de toerisme sector is de ideale situatie voor ICT ontwikkeling, culturele ontwikkeling.

In o.a.Dominica, St. Vincent and the Grenadians en Barbados is er thans een E.U project gaande met 5 componenten, waar onder e-business, e-laws, networking, e-education. Dit is een voorbeeld van regionalisatie van projecten;

volgens de technocraten en policy advisors zal via een caribbean internet platform het geheel gecoördineerd moeten worden, volgens de ministers zal de ICT development platform moeten plaatsvinden door een gezamenlijke aanpak van de CTU en de Caricom. De diverse landen moeten dan een country report inleveren;

De ministers hebben 3 projecten geïdentificeerd n.l.:

 • Caribbean internet service die gelinkd is met de ambassades, informatie over jobs en projecten die lopen of gepland zijn;

 • Satelite assesment of initiative;

 • ICT business support business network for small and medium enterprises bv. proposals, donor funding. 

Tijdens de Executive Council Meeting is het strategisch plan en de constitutie van de CTU besproken en aangepast. De voorzitter van de Executive Council Meeting was mw. Shirla Francis.  Tijdens de Executive Council meeting is het belang van betaling contributie en de surcharge door lidlanden onderstreept, zodat het werk van de CTU kan worden voortgezet.Tijdens deze meeting is naar voren gekomen dat de rol en verantwoordelijkheden van zowel de CTU als de ICT Workinggroup van de Caricom duidelijk gedefiniëerd moeten worden. De voorgestelde wijzigingen m.b.t. zowel het strategisch plan als de constitutie van de CTU, zullen worden verwerkt en naar de betrokken partijen worden gemaild, waarbij men nog overige kanttekeningen kan plaatsen.  Er zijn ook enkele projecten genoemd waaraan de CTU zal werken om hun doelstelling te bereiken, alsook zaken als spectrum management en een rampenplan.

 In een meer “Connected Caribbean” kan economische waarde gerealiseerd worden door meer personen op diverse plaatsen in de wereld en op deze manier kan men meer rijkdom en een beter levensstandaard bewerkstelligen, aldus mw. S. Francis.

 Terry Lister, die Minister in Bermuda is van het Ministerie van Energie, Telecommunicatie and E-commerce onderstreepte het belang van de snelle ontwikkeling in de telecom industrie en de rol van telecom in het leven van de mens. Het is duidelijk dat het niveau van economische ontwikkeling van Informatie Communicatie en Technologie in een bepaalde sector direct proportioneel deel uitmaakt van het niveau van economische ontwikkeling in een land.

 Premier Ewart Brown heeft het gehad over het belang van toerisme en de telecommunicatie industrie.Goede communicatie is een element om de toerisme producten hoger op te brengen. Zijn toespraak ging over de rol van telecom op de toerisme markt in Bermuda. Om te komen tot een hoger niveau van “hospitality industry” dient het verschil tussen “service” en “servitude” duidelijk te zijn. De verbetering van transportverbindingen tussen de verschillende landen in de regio en bezoekers voorzien van goede telecommunicatie links en mogelijkheden. De toerist wil ondanks zijn vakantie “connected” blijven met andere gezinsleden die niet bij hem zijn, overige familie en vrienden, bedrijf, het plegen van transacties via de bank etc.

 Dr. Hamadoun Touré, Secretaris Generaal van de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU) heeft het gehad over ICT en kleine economiën. Bermuda behoort tot één van de top drie landen waar ICT goed ontwikkelt is. Elk schoolgaand kind heeft een computer. Thans is men ook bezig om seniore burgers bekwaam te maken om te werken met de computer. De rol van de overheid is om ICT initiatieven te stimuleren. ICT moet in 2011 de “tool” zijn voor alle sectoren. Het moet leiden tot werkgelegenheids creatie en  welvaartscreatie. De barrieres dienen door de Caribische landen overkomen te worden.

 Dr. Terrence W. Farrel, Chief Executive Officer of the Business Insight Limited, heeft het gehad over de new e-conomy. Transacties die gepleegd worden zijn beter beschermd (veiligheids aspect). Factoren die de handel via internet omhoog stuwen zijn: betere en snellere verbindingen, het is goedkoper en efficiënter, de beschikbaarheid van goedkope computers voor de gebruikers hiervan.

 Tijdens het seminar is ook aangegeven dat de Caribische landen moet nagaan welke positie ze innemen als het gaat om de nieuwe digital wereld economy. We implemeteren zaken niet goed. De overheid geeft vaak aan waarom zaken niet kunnen plaatsvinden. We hebben personen nodig die echt de positie innemen om te handelen en zaken goed te implementeren. Caribische landen lopen achter in het gebruik van ICT.

 Prioriteiten voor de Caribische landen:

 • een nationaal ICT plan (e-governance, e-readiness assessment and benchmarking ICT, harmonization of E-laws, ICT standards etc.);

 • ICT governance disaster recovery and contingency planning;

 • Leverage technology utilized in other commonwealth countries;

 • Distance education.

 CTU’s vision: recognising the different components that empower regions and their people, such as regional co-operation, economic, social and cultural development, and which faces the challenge of translating ICT to represent it in the Caribbean region, before emphasising the organisation’s funding for and not-for-profits status which mean that collective membership is responsible for the direction, delivery and success of the CTU.

 De rode draad van de meeste presentaties is dat wij gezamenlijk moeten werken, zaken blijven herdefiniëren aan de hedendaagse tijd, aangezien de technologie zich blijft ontwikkelen, strategieën uitzetten en gezamenlijk daadkrachtige acties te ondernemen, teneinde de samenleving op te bouwen en dat ICT een belangrijke “tool” is om ontwikkeling te brengen.

 Te ondernemen acties:

 1. verder inhoud geven aan de geherformuleerde strategisch plan en de constitutie van de CTU;

 2. positionering van de CTU ten opzichte van de ICT desk van de Caricom. Zaken moeten niet dubbel gedaan worden er moet een trekker zijn;

 3. de verdere noodzaak tot samenwerking tussen de diverse landen om meer winnaars te krijgen;

 4. er op toezien dat de lidlanden hun contributie optijd betalen, inclusief de surcharge om het werk van de CTU te kunnen voortzetten;

 5. het verder bewustmaken van landen/ personen in het gebruik van de ICT tool.

 Te ondernemen acties door het Ministerie van TCT:

 1. er dient door het Ministerie van TCT nagegaan te worden in hoeverre Suriname actief kan deelnemen in regionale projecten van de CTU;

 2. er dient binnen 2 weken commentaar gegeven te worden op het spectrum management reform project van de CTU. De Telecommunicatie Autoriteit Suriname zal naast TCT commentaar hierop leveren.

 3. het Ministerie van TCT zal nog eventuele commentaren op het geherformuleerde strategisch plan van de CTU doen toekomen aan deze organisatie

 4. Suriname zal het regionaal beleid van de Caribische Telecommunicatie Unie verder integreren in het nationaal ICT beleid in het kader van harmonisatie

 

C. Starke