4th Meeting Caricom Negotiations - Working Group on Service Negotiations
Grenada  2-5 september 2001

Delegatie

- Mw. A. Delprado, Ministerie van Handel en Industrie (HI) Delegatie leider *
- Mw. D. Boldewijn, Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT)
- Dhr. M. Amafo, Maritieme Authoriteit Suriname (MAS)
- Dhr. J. Veira, Luchtvaart Dienst (LVD)

* Mw. Delprado kwam echter pas op 4 september aan te Grenada. 
  Op 2, 3 en 4 september leidde Mw. Boldewijn de delegatie.

Het was de bedoeling dat tijdens deze vergadering de 'final negotiations' zouden plaatsvinden op het niveau van technical officials, dat het resultaat van onderhavige vergadering aan de Ministeriële vergadering, de COTED/COFAP zou worden aangeboden ter acceptatie en dat deze, indien het rapport was goedgekeurd, dit zouden aanbieden aan de Heads of Government Conference.

Algemeen

Suriname lichtte het door haar ingediende schema voor opheffing van restricties toe en pleegde correcties. Terwijl Suriname op de 3e vergadering had beloofd haar volledig tijdsschema op uiterlijk 15 augustus 2001 te zullen indienen op het Secretariaat van de CARICOM, ontving CARIsec op 29 augustus een onvolledig schema, waarop slechts het tijdschema voor de sectoren onder TCT en Financien waren ingevuld, terwijl ook het bedrijfsleven een submissie deed inzake de sector architectuur. Suriname gaf aan dat m.b.t. de andere sectoren er nog nationale consultaties plaatsvonden, hetgeen niet door de vergadering werd geaccepteerd. Suriname kreeg tijd om voorstellen te doen m.b.t. het tijdsschema voor opheffing van de diverse restricties. In het rapport van de WGSN4 dat werd aangeboden aan de ministeriele vergadering die op 7 september plaatsvond treft u deze tijdsvoorstellen. Met betrekking tot het tijdsschema dat door de Surinaamse delegatie werd aangegeven dient opgemerkt te worden dat voor de meeste sectoren de lange termijn werd aangegeven. Aangezien Suriname zich door het herziene Caricom verdrag te ondertekenen heeft gecommiteerd de restricties op te heffen was dit het minste dat kon worden aangegeven. Het is zaak dat wij nagaan waar het nodig en mogelijk is de opgegeven termijn terug te brengen naar korte of middellange termijn.

Voorts wordt wederom benadrukt dat zaken die niet als restricties zijn aangegeven bij de Caricom worden beschouwd als te zijn geliberaliseerd. Het is dus belangrijk dat alle restricties worden aangegeven.

Zaken die o.a. aan de orde zijn geweest m.b.t. Suriname:

 • Accreditering - Implementatie van de wet die het verkeer van 'skilled nationals' regelt, en waarop Suriname al een achterstand van drie jaren heeft. (sinds de ondertekening van de Act);

 • Architect en Engineer services - Jamaica en Barbados hadden moeite met de verklaring in de comments column "…There are cultural differences e.g. the equality of the Dutch Diploma's and those of the Caribbean". Het was duidelijk dat het hier om curriculum verschillen ging; van HI werd echter geen toestemming verkregen dit recht te trekken.

 • Hospital Services = Belize gaf aan dat er met betrekking hiertoe geen restricties zijn aangegeven; (dit is ondertussen gedaan, maar er moet bekeken worden of er meer restricties op dit gebied zijn).

 • Consulting and management services industry - Er werd gevraagd of Suriname deze restrictie op zo kort mogelijke termijn op te heffen; dit gebied is zwaar restrictief daar men én een werk vergunning én toestemming om te werken van HI moet hebben, én de persoon moet residerend zijn ( hetgeen ook de nodige tijd in beslag neemt).

Het Ministerie van TCT

Het standpunt van TCT is naar voren gebracht. Er werden vragen gesteld en op alle (transport en communicatie) is een voor de meeting een bevredigend antwoord gegeven. Het punt waar de meeting problemen mee had is dat beloodsing en deelname aan het loods examen voorbehouden is aan Surinamers vanwege de staatsveiligheid. Daar het in beide gevallen ook om monopoly situaties gaat is zulks ook aangegeven; die verklaring bleek makkelijker verteerbaar. 

Met betrekking tot het openstellen van de veerdiensten voor CARICOM-nationals wordt voorgesteld dat  het onderscheid wordt gemaakt tussen Binnenlandse veerdiensten en andere veerdiensten, m.n. gelet op de moeilijke bevaarbaarheid van velen van onze rivieren in ons binnenland. (rotsen, stroomversnellingen e.d.), waarbij de veiligheid van de gebruikers (passagiers) voor ogen wordt gehouden.

Over het algemeen heeft Suriname echter wel wederom geblunderd; op vragen over accreditatie (Onderwijs), gezondheidskwesties (VG), architectuur (OW), grondkwesties (NH), vestigings (Justitie) kon door Suriname niet op adekwate wijze geantwoord worden, omdat ministeries geen informatie hebben aangedragen bij het Ministerie van HI.

Geconstateerd wordt dat het CARICOM-netwerk van HI niet adequaat functioneert. Meerdere malen delen officials van de verschillende ministeries de coordinator mede dat zij van de leiding van hun ministerie geen nadere instructies hebben ontvangen. Aangezien 'the Caribbean' als één onderhandelt in de FTAA is het belangrijk dat wij onze plaats in de CARICOM innemen, teneinde onze standpunten kenbaar te maken en onze stempel te drukken op onderhandelingen, vergaderingen e.d..

TCT heeft haar taak voor wat betreft de voorbereiding op de implementatie van Protocol 2 gedaan; wat wij nu moeten doen is erop toezien dat we de restricties daadwerkelijk opheffen zoals toegezegd. Helaas is de presentatie van Suriname in de CARICOM niet gelijk aan de prestatie van TCT, maar van die van alle ministeries. Zolang niet op elk ministerie serieus aan CARICOM zaken wordt gewerkt, zal Suriname niet het onderste uit de kan kunnen halen voor wat CARICOM betreft.

Voorstellen

 • Het tijdsschema voor de opheffing van restricties onder de sectoren van TCT toezenden aan de parastatalen onder TCT, met het verzoek die te becommentariëren;

 • consultaties met de private sector, zodat public en private sector zich in een joint effort gereed kunnen maken voor de SM&E;

 • Gezien het belang van de diensten sector in SM&E en de aard van ons Ministerie daarin, zullen we meer in de publiciteit moeten komen, teneinde ook de verschillende groepen binnen de Surinaamse bevolking te informeren en te betrekken bij het integratie proces;

 • Bestuderen van de restricties van TCT en die corrigeren op inhoud en taalgebruik.

De COTED/COFAP

Ook de Joint Meeting van de Council for Trade and Economic Development en de Council for Finance and Planning werd door genoemde delegatie bezocht, aangevuld met Mw. Hoogdorp van Financien; geen enkele Minister van Suriname was aanwezig op deze ministeriële vergadering. Van Mw. Hoogdorp, die de Minister van Financiën vertegenwoordigde, werd echter vernomen dat zij de vergadering niet zou kunnen toespreken.

De Ministers uitten hun misnoegen over de tijdschema's die door de WgoSN werden gepresenteerd. Er werd naar voren gebracht dat de indruk bij hen bestond dat de lidstaten niet echt hun best deden om de SM&E in afzienbare tijd een feit te doen zijn. Daarop korten Barbados enkele tijdschema's in, terwijl Jamaica alle langetermijnen terugbracht naar middellange termijn. Overige landen beloofden de tijdschema's opnieuw te zullen bekijken om waar mogelijk restricties eerder op te heffen.

Hierna werd door de Secretaris Generaal van de CARICOM, dhr. Carrington, bezorgdheid geuit voor het tijdschema van Suriname dat een "…extremely long range of long terms" zou hebben. Jamaica gaf daarop aan dat het bij Suriname of wel aan politieke onwil of aan gebrek aan leiderschap zou liggen als er echt niets gedaan kan worden op korte of middellange termijn maar slechts op lange termijn.

Suriname gaf aan dat de bezorgdheid van de vergadering zal worden overgebracht aan de leiding van het land en dat Suriname van goede wil is, hetgeen te merken zou zijn aan de ondertekening van het verdrag en participatie in de onderhandelingsvergaderingen.

De vergadering gaf aan dat de participanten in de WGoSN hun tijdschema's terug moeten brengen naar hun regeringen, zodat die er hun goedkeuring over uitspreken (na eventuele aanpassingen). Er zou dan nog een 5e WGoSN moeten volgen.

Van H.I. werd ondertussen vernomen dat de 5e WGoSN van 19 - 21 nov 2001 plaatsvindt.

Voorstel

 • TCT hoeft niet te participeren in de 5e WgoSN, daar wij voor wat de services negotiations ons huiswerk afhebben en zulks hebben gepresenteerd in de afgelopen vergaderingen. Eventuele wijzigingen in de tekst kunnen we via HI aan Carisec doen toekomen. Voor wat betreft de Officials Meetings on Transport en Communicatie kan afhankelijk van de Agenda van de vergaderingen besloten worden of participatie nodig is;

 • Suriname pakt de onderhandelingen verkeerd aan. Op de afgelopen vergaderingen bestond de delegatie uit 8 mensen (de CBvS had voor de COFAP-Officials Meeting 3 vertegenwoordigers afgevaardigd). Er moet een 'Services Negotiator' worden getraind, die de onderhandelingen gaat leiden. Deze persoon is dan van alle sectoren, alle restricties, op de hoogte en kan dan namens Suriname optreden tijden diensten onderhandelingen.

 • Opvallend is dat de vertegenwoordiger van HI naar onderhandelingsvergaderingen gaat, zonder dat zij enig mandaat heeft, hetgeen ze vaker aan de vergadering mededeelt. Er bestaat in het overheidsgebeuren niet zoiets als absoluut mandaat. Echter kan het niet hebben van mandaat nooit inhouden dat er geen beslissingen van welk niveau dan ook genomen kunnen worden. Overigens is het niet juist naar onderhandelings vergaderingen functionarissen te sturen die slechts moeten luisteren en 'meenemen', daar die niet kunnen inspelen op dringende aan de orde zijnde kwesties.

D. Boldewijn
September 2001