Second Special Meeting of Ministers responsible for Information, Communication and Technology (ICT)
 5-7 februari 2003 Georgetown, Guyana

Delegatie: 

 • Drs. G.H.G. Castelen (Minister van Transport, Communicatie en Toerisme)

 • Mw. Mr. J. Saman (Beleidsmedewerkster Ministerie van TCT)

 

Inleiding:

Ter voorbereiding van de MinisteriŰle Meeting werd op 5 februari een Officials Meeting gehouden, welke werd geleid door Dr. Prem Misir, Director Guyana Information Agency (GINA). Op basis van de provisional agenda vond deze vergadering plaats. De provisional agenda werd voor de MinisteriŰle Meeting als volgt gewijzigd:

 1. Opening

 2. Election of chairman

 3. Adoption of agenda

 4. Procedural matters

 5. Broadcasting matters:

  1. Caribbean Media Corporation (CMC)

  2. Broadcast Development Fund

 6. Caricom ICT and Connectivity Agenda

  1. Towards Caricom Connectivity Agenda 2003 and Platform for Action

  2. Georgetown Declaration on Caricom/ICT Connectivity Agenda

 7. Regional Defamation laws

 8. Community Guidelines on E-commerce

 9. Statistics on information and communication technology

 10. Date and Venue of the Next Meeting

 11. Any other business:

  1. Rules of Procedure for Meetings of Ministers of Information, Communication and Technology

  2. Affiliation of Other Bodies and Requests for Observer Status at Meetings of Ministers of Information, Communication and Technology

  3. Concerns of Member states Regarding Government Information Services/Agencies

  4. World Summit on the Information Society

  5. Information Exchange Between Member States

  6. Digital Diaspora Network for the Caribbean

Het ICT seminar werd gehouden op 6 februari.

De volgende zaken zijn o.a. naar voren gebracht:

 • "connectivity" is van belang voor het Caribish gebied willen wij als Caricom gemeenschap gezamenlijk voordeel hebben en groeien naar een Caricom Single Market and Economy (CSME). Connectivity is een interne capaciteit voor communicatie van een samenleving met zijn globale omgeving door het gebruik van telecommunicatie, informatie technologie en door het gebruik van de produkten van zijn industrieŰn.

 • in verband met E-Government dient elk Caricom land een Overheids website te hebben. Uit de lijst die is gepresenteerd is gebleken dat voor Suriname als Overheids website is aangegeven www. Parbo.com/gov (under construction/ new Government). Een website is tevens van belang om de aanwezigheid van het Caribisch gebied in de Global Information Society aan te geven.

 • de World Summit on the Information Society; er werd verslag gedaan van de Regional Preparatory Ministerial Conference of Latin America and the Caribbean for the World Summit on the Information Society, gehouden van 29 tot en met 31 januari 2003 in Bavaro, Dominicaanse Republiek. In dit verband wordt verwezen naar de Bavaro Declaration. (bijlage 1)

 • Unesco projekten " Development of a Caribbean Training Consortium for the Information Society" en "Development of a database/portal on ICT interventions in the Caribbean". De basis en reden voor deze projecten is dat Caricom landen ver achter blijven in de race voor het ter beschikking hebben van adequate deskundige hulpbronnen om zodoende in te spelen op de dringende noden van de Information Society en dat onderzoek en praktische ervaringen hebben uitgewezen de nood voor een eenduidige benadering van ICT ontwikkeling in de Caricom landen. Unesco heeft aangegeven bereid te zijn deze projecten te leiden met een bijdrage in de richting van voorbereidende assistentie in de formulering van een regionaal voorstel voor financiering uit extra financiele bronnen.

De MinisteriŰle Meeting vond plaats op 7 februari en werd geleid door de Prime Minister van Guyana, de heer Samuel Hinds. Het werkdocument van deze meeting was de "Draft Summary Report of the Meeting of Officials Preparatory to the Second Special Meeting of Ministers Responsible for Information, Communication and Technology (ICT)". (bijlage 2)

De hoofdtaak van deze meeting was om te verzekeren dat er overeenstemming bereikt wordt over een regionale strategie voor het opstellen en uitvoeren van een duurzame ICT/connectivity agenda, de Caricom ICT/Connectivity agenda, welke operationeel dient te zijn in 2005. Op de 32e Conference of Heads of Government van de Caricom in juli 2002 in Georgetown, Guyana is door de staatshoofden aan het Caricom Secretariaat mandaat verleend om een Caricom/ICT Strategie ter overweging aan te bieden op hun 14e Inter-Sessional Meeting in 2003. Dit mandaat is gebaseerd op een duidelijke onderkenning van de staatshoofden van de potentie van ICT om de kwaliteit van het leven te verbeteren en onze samenlevingen te integreren op een aantal gebieden. Tevens hebben de staatshoofden erkend de rol die ICT dient te spelen in het voortgaan met de doelen van de Caricom. Gelet op de agenda van deze meeting, eerder aangehaald bij de Officials Meeting, is aan de hand van de diverse onderwerpen een aantal aanbevelingen gedaan welke door de vergadering zijn aangenomen.

Belangrijke issues bij de discussie waren: Het belang van het meten om te kunnen besturen. Hierbij werd aangegeven dat het verzamelen en up to date houden van informatie en communicatie statistieken van groot belang is. Ook is het belang van monitoring van de voortgang behandeld, waarbij is aangegeven dat een groep van deskundigen via de ministers de staatshoofden dient te informeren over de implementatie.

Het belang van een speciaal nationaal instituut dat multidepartementaal en nationaal van aard is en geleid mag worden door een ministerie dat verantwoording dient af te leggen aan het staatshoofd, gelet op de importantie van ICT voor de Nationale ontwikkeling. Naast technologie vond de vergadering dat de agenda gehumaniseerd moet worden. Het belang van content en de sociaal culturele, economische en andere menselijke ontwikkelingen. Ook moet de connectivity agenda nadruk leggen op mogelijkheden voor de micro, kleine en middelgrote ondernemingen in de digitale marktomgeving.

Alle delegaties hebben het verzoek meegekregen om hun informatie zo goed mogelijk door te geven aan hun respectieve samenleving om de bewustwording van het Caribisch gebied te vergroten.

 

Participatie:

Caricom Secretariaat

Caricom landen

 • Barbados

 • Guyana

 • Jamaica

 • Montserrat

 • St. Lucia

 • Suriname

 • Trinidad & Tobago

Organisaties/Instituten:

 • Association of Caribbean Media (ACM)

 • Barbados Association of Non Governmental Organisations Caribbean Development Bank (CDB)

 • Caribbean Media Corporation (CMC)

 • Caribbean News Agency (CMA)

 • International Telecommunication Union (ITU)

 • National Frequency Management Unit Guyana Organisation of Eastern Caribbean States (OECS)

 • Unesco University of Guyana University of the West Indies (UWI)

 

B. verslag van ontmoetingen in Georgetown

Gedurende het verblijf van de delegatie in Guyana van 3 tot en met 7 februari 2003 is er een onderhoud geweest met de volgende personen:

 1. de Prime Minister van Guyana tevens Minister van Informatie, de heer Samuel Hinds;

 2. de Minister van Toerisme, Industrie en Handel van Guyana, de heer M. Manzoor Nadir M.P.;

 3. de Minister of Public Works and communication and Hydraulics van Guyana, de heer Anthony Xavier M.P;

 4. de Ambassadeur van de Europese Unie, de heer V. de Visscher;

 5. de Ambassadeur van Suriname voor Guyana, Mw. Mr. M. Soeknandan;

 6. Co÷rdinatoren IIRSA project de Noordelijke as dhr Alfredo Moscosso en mevr Blanca Alarcon (CAF)

 7. de Director van de National Frequency Management Unit van Guyana, de heer V. Singh.

Ad 1. Onderhoud met Prime Minister Samuel Hinds
Minister TCT geeft aan dat dit bezoek gezien moet worden als een beleefdheidsbezoek, waarbij informeel een aantal zaken besproken zal worden en dat er tevens een meeting gepland is met de Minister van Openbare Werken .

De Prime Minister is tevens verantwoordelijk voor communicatie. Met de Prime Minister zijn de volgende zaken besproken: - Suriname ITU Council member; - Aanwijzen vertegenwoordiger Suriname/Guyana in de Board van Cariforum. De Prime Minister stelt voor deze zaak te bespreken met de Minister van Toerisme en arrangeert voor de Minister TCT een afspraak met genoemde minister; - Het gebruik van het frequentiespectrum. Minister TCT vraagt hoe het zit met het betalen voor het gebruik van het frequentiespectrum. De Prime Minister geeft aan dat deze zaak het best besproken kan worden met de Director van de National Frequency Management Unit de heer Singh; - de Regional Preparatory Ministerial Conference of Latin America and the Caribbean for the World Summit on the Information Society, gehouden van 29 tot en met 31 januari 2003 in Bavaro, Dominicaanse Republiek; Minister TCT geeft aan op deze meeting gesproken te hebben met Caribische collega's. IDB en andere instanties hebben fondsen om ICT awareness programma's etc. te financieren voor de Caribische staten. Er dient nagegaan te worden hoe deze fondsen voor het vaste land van het Caribisch gebied gemobiliseerd kunnen worden; - joint projects Suriname/Guyana in het bijzonder voor inheemsen in het kader van informatie en toerisme.

Ad.2. Onderhoud met de Minister van Toerisme, Industrie en Handel van Guyana, de heer M. Manzoor Nadir
De kwestie aanwijzen vertegenwoordiger Suriname/Guyana in de Cariforum Board werd aangekaart en er werd afgesproken dat zowel Suriname als Guyana een vertegenwoordiger aanwijzen en wel bij toerbeurt voor een periode van 6 maanden. Er is afgesproken dat de directeuren van de Stichting Toerisme Suriname en de Guyanese Toerisme Autoriteit benoemd kunnen worden, terwijl de ene de plaats inneemt is de ander alternate delegate.

Minister Manzoor Nadir gaf aan naar Suriname te willen afreizen om de casino's te bekijken. Er werd ook afgesproken dat er een samenwerking tot stand dient te komen tussen de Toerisme Autoriteit van Guyana en de Stichting Toerisme Suriname. Eerst zal deze samenwerking op ministerieel niveau gestalte moeten krijgen.

Ad. 3. Onderhoud met de Minister van Openbare Werken en Transport van Guyana, de heer Xavier;
Minister TCT gaf aan de samenwerking m.b.t de volgende zaken: de back track, de Canawaima ferry service en de situatie te South Drain te willen aanpakken. Minister Xavier gaf aan dat deze zaak formeel aan hem moet worden aangegeven, waarna hij zal reageren hierop. Naar zijn zeggen is de Back track een tijdje door Guyana stop gezet maar toen de ferry in reparatie was heeft men het een tijdje weer oogluikend toegelaten. Minister Xavier haalde de volgende zaken aan: - Guyana zal een MoU ondertekenen met Guyana Express Inc. in verband met de tot stand te brengen busverbinding Manaus-Amapa. Deze verbinding zal ook via Suriname moeten geschieden, dus is toestemming van Suriname vereist; Hierop reageerde de Minister van TCT dat hij gaarne de formele aanvraag tegemoet ziet van het bedrijf en vooruitlopend graag een gesprek heeft met de ondernemers.

- Rechtstreekse vliegverbinding Guyana-Suriname. Na verkregen toestemming van het kabinet zal Minister TCT hierover formeel worden aangeschreven; afgesproken is dat de respectieve luchtvaartdiensten de zaak technisch eerst voorbereiden en dan het resultaat van hun werk aan de ministers voorleggen die dan bij de respectieve regeringen de zaak bespreekbaar maken.

- In maart missie gepland naar Suriname.

De Minster van TCT geeft aan graag te vernemen waneer dat bezoek precies is, zodat indien nodig wij ook in Suriname over het een en ander nadere gesprekken kunnen voeren.

Ad. 4. Onderhoud met de Ambassadeur van de Europese Unie, de heer V. de Visscher
De volgende zaken werden besproken: - De Country Support Strategy Paper. De heer de Visscher gaf aan dat voor Suriname een aantal sectoren is geidentificeerd. In 2004 zal er een review plaatsvinden waarna geŰvalueerd zal worden hoeveel Suriname reeds gebruikt heeft. De Regional Strategy wordt in maart in St. Lucia ondertekend. Ter beschikking gesteld voor Cariforum U.S 57 mln, nagaan hoeveel voor Suriname bestemd is. Geld voor IT projekten moet uit het regionaal programma komen. Een mogelijkheid is om dat te doen via Toerisme fondsen welke in het regionaal programma beschikbaar zijn; - Kwestie aanwijzen vertegenwoordiger Suriname/Guyana Cariforum Board kwam ook aan de orde; - Interesse werd getoond door de heer de Visscher voor de vorderingen met betrekking tot de organisatie van Carifesta. De minister gaf aan dat financiering nog een bottleneck vormt; - De heer de Visscher gaf aan dat er een transport studie in voorbereiding is. In dit kader gaat een delegatie van Brussel eind maart naar Suriname, daarna naar Guyana; hij ziet graag dat de projecten in de twee landen op elkaar afgestemd worden. Hij lanceerde zelfs het idee om bij de grens langs de oevers waar de Canawaima Ferry service is een freezone op te zetten om de handel en economische activiteit tussen de twee landen te stimuleren en te faciliteren; - De heer de Visscher heeft met de President van Suriname en Guyana gesprekken gevoerd omtrent bilaterale samenwerking NGO's, bijvoorbeeld het opzetten van een freezone market afwisselend in Guyana en in Suriname; verder is aan Minister Plos voorgesteld om bilaterale meetings te hebben met Guyana. Hiervoor dient er eerst overeenstemming plaats te vinden over de agenda daarna over de lokatie.

Met de heer Keith Gordon, regional advisor, werd gesproken over het Project Region Airport. Door de ICAO is m.b.t de plannen van Suriname en Guyana een studie verricht, welk rapport naar Suriname is verzonden in mei 2002. Cariforum heeft een joint consultation verricht in Suriname en Guyana en heeft aangegeven spoedig het rapport af te hebben. De luchtvaart autoriteiten van Suriname en Guyana moeten komen tot een gezamenlijke positie. De heer Gordon gaf verder aan dat het EDTF Tourism project vorig jaar is goedgekeurd. EÚn van deze projecten betreft IT en eco toerisme. Het is belangrijk dat er een link bestaat tussen IT en eco toerisme

Besluiten: - Minister TCT zal initiatieven nemen m.b.t het airport projekt en het ICT/Tourism project; - Meeting Guyana en Suriname plannen in Nickerie in maart m.b.t toerisme en transport; - Voor wat betreft de bilaterale samenwerking kan de planning los van Plos geschieden, indien het betreft sectoren die TCT regarderen. Evenwel heeft de minister aangegeven wel met zijn collega af te zullen stemmen zodat 1 of meer medewerkers van Plos participeren bij deze besprekingen, zodat de co÷rdinatie door Plos wordt vergemakkelijkt.

Ad. 5. Onderhoud met de Ambassadeur van Suriname voor Guyana, Mw. Mr. M. Soeknandan;
Bij dit onderhoud werd de Ambasadeur geinformeerd over de gevoerde gesprekken en de gemaakte afspraken. De ambasadeur gaf een beeld van de situatie zoals die geldt in haar standplaats op dit moment. Tevens werd het belang van Informatie voorziening vanuit Paramaribo aan de orde gesteld. Een regerings voorlichtingsblad vanuit de NVD of vanuit het Kabinet van de President zou heel veel kunnen helpen. Het hebben van een radiostation welke vanuit Suriname te horen is in Guyana zou ook heel goed zijn volgens de Ambassadeur.( hiertoe zou de Am zender van de SRS versterkt moeten worden) Ook is opgemerkt dat voor onze aanwezigheid in het Caribisch gebied het van belang is om een vertaling van onze nieuwsbladen in het engels op het WEB te hebben. Dit was vroeger wel het geval bij De Ware Tijd, nu niet meer.

Ad.6. Onderhoud met co÷rdinatoren IIRSA project (De Noordelijke As (VEN- BRAZ-GUY-SUR-FR GUY-BRAZ) ), Dhr Alfredo Moscoso Chiape en mevrouw Blanca Alarcont, Medewerkster van de CAF (Corporation Andina de Fomento)
Beide personen hebben Suriname eerder bezocht in het kader van het boven genoemd project. De heer Alfredo is als consultant belast met de co÷rdinatie van de uitvoering van de Noordelijke as. In dit kader heeft hij nu 2 opdrachten te weten het schrijven van een vision voor dit project. Hierin moet onder andere verwerkt worden de potentie welke deze hub biedt, bestaande infrastructuur, projecten welke deze hub goed kunnen laten funktioneren. Van de andere landen heeft hij naar zijn zeggen de informatie reeds mbt de uitvoering van de opdracht, echter lukt het niet om de informatie van Suriname te verzamelen. Dit mede vanwege het feit dat er nog geen nationale co÷rdinatoren op technisch niveau en op beleids niveau zijn benoemd. Ook deelde hij mede dat Suriname niet op de vergaderingen van november en december vorig jaar aanwezig was toen het co÷rdinatie team IIRSA meetings had. Vermeldenswaard is dat bij de eerste meeting in Bolivia het Ministerie van TCT aanwezig was in de persoon van de minister en de Onderdirecteur Transport, mevrouw Clumper. Toen waren uitgenodigd het Ministerie van TCT en NH en OW. De reiskosten waren toen gesponsord door de IDB. Daarna was er een vergadering in Argentinie waaraan de Minister van Openbare Werken met een Onderdirecteur van zijn ministerie en de Onderdirecteur Transport van TCT aan participeerde. De twee meetings daarna zijn niet vanuit Suriname bezocht (budgettaire redenen), waarbij bij een der meetings ter elfder ure de heer R Ramlakhan in Brazilie erbij is gehaald. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een paar weken de co÷rdinatie van dit project gehad maar toen moest de Directeur van BUZA, die co÷rdineerde als Ambassadeur, vertrekken naar Venezuela. Het verzoek is om spoedig een besluit ten aanzien hiervan te nemen om het regionaal project niet te stagneren. Geadviseerd wordt mede vanwege het verzoek van de IIRSA co÷rdinatoren om de Surinaamse co÷rdinatoren schriftelijk bekend te maken aan het secretariaat van de IIRSA. De brief kan gericht worden aan Alfredo Moscoso. Adres is Esmaralda 130, Piso 17 Buenos Aires, Argentina Tel (5411)4320-1860 Fax (5411)4320 1865 iirsa@iirsa.org www.iirsa.org amoscoso@iirsa.org

De co÷rdinatoren hebben in Guyana een week door gebracht om informatie te verzamelen en hebben een veld bezoek gebracht aan de geplande route. Hetzelfde is voor Suriname geplanned. Afgesproken is dat er vooraf een lijst met gewenste informatie (vragen) zal worden opgestuurd. Er zal in Suriname gewerkt worden aan de verzameling van de informatie en zal een schema van afspraken worden gemaakt en mogelijk een veldbezoek worden gepland. Dit zal gedaan worden door de co÷rdinator van het project en het co÷rdinatie team.

Ad 7. Onderhoud met de Director van de National Frequency Management Unit van Guyana, de heer V. Singh.
Thans is het gebruik van het frequentie spectrum in Suriname geheel gratis. Guyana is een stap verder en heeft reeds de tarieven voor het gebruik van het frequentie spectrum, aangeduid als spectrum fees, vastgesteld. De heer Singh overhandigde een overzicht van de te betalen spectrum fees en lichtte dit overzicht toe. Dit overzicht kan een goede leidraad zijn bij het vaststellen van spectrum fees in Suriname.

Opmerkingen/Conclusies:

1. De 3rd Meeting of Ministers Responsible for information, Communication and Technology vindt plaats in mei 2004 in Barbados.

2. De Georgetown Declaration on Caricom ICT Connectivity agenda (bijlage 3) is aangenomen op de MinisteriŰle Meeting.

3. De Caricom ICT Connectivity Agenda 2003 en Platform for Action zullen ter attentie worden gebracht van de Heads of Government op de 14e Inter-Sessional Meeting of the Heads of Government, welke gehouden zal worden in Trinidad and Tobago van 14-15 februari 2003.

 

Aanbevelingen

 1. Als Overheids website kan de website van het Kabinet van de President van de Republiek Suriname worden aangegeven aan de Caricom. Echter dient er eerst een engelse versie van deze website te bestaan, zodat deze toegankelijk is voor alle Caricom landen. Deze website zou tevens een link moeten hebben met de websites van de diverse ministeries. Uiteraard dienen de ministeries ook zorg te dragen voor het tot stand brengen van een engelse versie van hun website.

 2. Er zal een Specialised ICT Group worden geinstalleerd binnen de Caricom Working Group on Services, welke dient te rapporteren aan de Council for Trade and Economic Development (COTED) van de Caricom. Tevens zal geadviseerd worden aan de COTED en de Conference of Heads of Governments over de facilitering van training, onderzoek en technologische kennis overdracht, ondersteund door het werk van het Caricom Secretariaat. In genoemde specialized group zullen verscheidene universiteiten waaronder de Universiteit van Suriname zitting hebben. Gelet op het belang dient erop te worden toegezien dat Suriname daadwerkelijk invulling geeft hieraan.

 3. Spoedige instelling van het ICT instituut welke in de werkgroep ministens de volgende ministeries moet hebben.: TCT, MINOV , BIZA, ATM, HI. Dit instituut dient bij staatsbesluit te worden ingesteld a la NIMOS. En de president kan het rechtstreeks onder zijn kabinet houden of het delegeren aan ÚÚn der ministeries. In het bestuur dienen ook de sociale partners zitting te hebben.

 4. Wij zullen Nationaal de bewustwording op gang moeten brengen door de discussie rond dit onderwerp te stimuleren en door iedereen erbij te betrekken.

Paramaribo, 10 februari 2003

 

Mw. Mr. J. Saman