5ste Assembly van de Internationale Maritieme Organisatie

19 - 30 november 2007 , London Engeland


Algemeen :

Van 19 tot en met 30 november 2007 heeft de 25ste Assembly van de IMO, Internationale Maritieme Organisatie, plaatsgevonden te London/Engeland.

Vanwege een voortdurende renovatie aan het hoofdkantoor van de IMO heeft de assembly plaatsgevonden in het “Royal Lancaster Hotel” te London.

 

Tijdens deze twee-jaarlijkse “assembly” (vergadering) worden vertegenwoordigers van lidlanden in de gelegenheid gesteld de voor hun relevante ontwikkelingen op maritiem gebied aan het forum te presenteren.  De assembly werd ook ditmaal voorgezeten door een president oftewel voorzitter (Egyptenaar), die vervolgens geassisteerd werd door een Vice-President (Chilleen), de Secretaris-Generaal (Griek) en stafleden van de IMO.

 

Daar Suriname ook lid is van de IMO, heb ik namens het ministerie samen met de heren Robert Chin Fo Sieuw en Michel Amafo (beiden van de Maritieme Autoriteit Suriname) geparticipeerd aan deze “assembly”.

 

Strekking van de vergadering :

De beraadslagingen in de assembly vonden eveneens in 2(twee) ronden plaats, waarbij er in de eerste ronde commissies (werkgroepen) werden samengesteld om de diverse aspecten in detail uit te werken.  Enkele zijn:

-         MEPC (Marine Environment Protection Committee)

-         TC (Technical Co-operation)

-         FSI (Flag State Implementation)

-         LEG (Legal Committee)

-         MSC (Marine Safety Committee) etc. etc.

 

Verkiezing van de council :

Ook de voorbereidingen om te komen tot het verkiezen van vertegenwoordigingen in de council vond in de eerste ronde plaats. De council is hier het uitvoerend orgaan van de IMO, dat supervisie uitoefent over de werkzaamheden van de IMO.

Het aantal leden dat zitting mag nemen in de council bedraagt 40, welke verder is onderverdeeld in 3 categoriën.

Voor de periode 2007 – 2009 zullen de volgende landen zitting hebben:

Categorie (a):   de 10 landen met het meeste aandeel in het verlenen c.q. onderhouden van de internationale scheepvaart diensten (routes) t.w.:

China, Griekenland, Italy, Japan, Norwegen, Panama, Republiek Korea, Rusland, United Kingdom en United States.

Al deze landen zijn bij acclamatie gekozen.

 

Categorie (b) :  10 landen met het grootste aandeel in het uitoefenen van internationale handel over de zee (seaborne trade) t.w.:

Argentinië, Bangladesh, Brazilië, Canada, Duitsland, Frankrijk, India,     

Nederland, Spanje en Zweden

 

Categorie (c)  :  20 landen die niet zijn gekozen in de twee voorgaande categoriën, maar toch wel speciale belangstelling hebben voor de maritieme transport en navigatie en waarbij hun verkiezing de vertegenwoordiging betekent van al de overige gebiedsdelen in de gehele wereld.  Deze zijn:

Australië, Bahamas, Chili, Cyprus, Denemarken, Egypte, Indonesië, Jamaica,     

Kenya, Malaysië, Malta, Mexico, Nieuw Zeeland, Nigeria, Phillipijnen, Saudi

Arabië, Singapore, Thailand, Turkeye en Zuid Africa.

 

Belangrijke topics :

Een van de belangrijke topic die ook op de agenda stond tijdens de assembly was de effecten die de klimaatsverandering voor het milieu. De maritieme sector in al haar facetten neemt een zeer belangrijke plaats hierin.

Gedacht wordt hierbij aan de vervuiling van het maritiem milieu door schepen.

Het verlies van mensenlevens op zee, piraterij in de Malaccastreet, natuurrampen, ballast water, double hall tankers, schonere wateren/zeeën etc., allemaal issues die hoog op de agenda waren.

 

Greenhouse gases study :

De IMO heeft ihkv. de bescherming van het milieu in het jaar 2000 de “Greenhouse gases study”, geinitieerd.  Nederland heeft toegezegd een bedrag van Euro 35.000,- ter beschikking te stellen voor deze studie.   

 

Suriname Resolution 2007 :

Tijdens de spreekbeurt van de heer Peter Brady van Jamaica heeft betrokkene een toelichting gegeven over de “Suriname resolution februari 2007”, die aangenomen werd tijdens de “Regional Senior Maritime Administrators Workshop” van 22-23 februari 2007 in Suriname.  In deze resolutie is aangehaald dat de Caribische Staten vraagt aan de leden van de 57ste sessie van de “Technical Co-operation Committee (TCC 57) om aan de IMO kenbaar te maken, dat zij meer gebruik wensen te maken van de lange termijn fondsen die beschikbaar worden gesteld voor projecten. Jamaica was ook een co-sponsor van deze resolutie.

 

Bespreking met de Caraibische sectie van de IMO

De Surinaamse delegatie heeft een bespreking gevoerd met dhr. Pedro San Miquel en mw. Ivonne Holliday. Beiden respectievelijk diensthoofd en programme Officer voor de Latijns Americaanse en Caribische Staten, Technical Co-operation Division bij de IMO.  Bij deze bespreking werd de delegatie geassisteerd door dhr. Curtis Roach, Regional Maritime Adviser bij de IMO.  Er is o.m. gevraagd naar een eventuele ondersteuning van de IMO, als het betreft het ontwerpen van maritieme wetgeving en van het studie-beurzen.

Beiden functionarisen benadrukten dat om in aanmerkingen te komen voor studiebeurzen, dit voorstel gedaan worden vanuit de Overheid.

 

LRIT System  

De heer Julian Longson van “Space Applications Limited Maritime Fleet Tracking Solutions” heeft op 28 november 2007 een presentatie verzorgd over het LRIT systeem.  LRIT, de afkorting voor Long Range Identificating Tracking.

Een voorstel om dit systeem te incorporeren in hoofdstuk V “Safety of Navigation” van het “SOLAS verdrag” is op 1 januari 2008 in werking getreden .  Deze wijziging biedt aan alle lidstaten de gelegenheid om dit informatie systeem uit te proberen.  Aanbevolen wordt dat schepen in de internationlae vaarten, passagiers schepen, vracht schepen, mobile offshore drilling platform, etc. de schepen voorzien van het LRIT systeem.

 

London Protocol 1996

In een gesprek dat ik heb gevoerd met de vertegenwoordiger van Mexico deelde betrokkene mij mede dat dit protocol 1996 reeds in werking is getreden. Er zijn in totaal 5(vijf) landen van Latijn- en Zuid America, die ondersteuning gegeven hebben aan dit protocol.

Het “London Protocol 1996” houdt in het voorkomen van vervuiling van de maritieme zône dmv. het dumpen van afval en andere schadelijke substantie.

Verder deelde betrokkene mij mede dat Suriname niet vertegenwoordigd was bij deze meeting, waardoor de bijdrage van ons land ontbrak.

 

Tot slot werd afgesproken dat Argentinië als gastland optreedt bij de volgende IMO Assembly in 2009.

 

E. Pocorni Lcs. LL.M

Beleidsmedewerker