"16th Plenipotentiary Conference of the ITU (PP-02)"
23 september Ė 18 oktober 2002  Marrakesh, Marokko

Delegatie:

 • De heer Drs. G. Castelen (Minister van TCT) (Delegatie leider) (geparticipeerd van 23 september t/m 27 september)

 • Mw. Mr. I.Struiken (Directeur Telesur) (1e Vervanger Delegatieleider) (geparticipeerd van 23 september t/m 04 oktober)

 • Mw. Mr. J. Saman (Beleidsmedewerker Ministerie van TCT) (geparticipeerd van 23 september t/m 04 oktober)

 • Mw. Mr. M.Rieskin (Hoofd Juridische Zaken Telesur) (geparticipeerd van 23 september t/m 04 oktober)

 • De heer R.Adama (President-Commissaris RvC Telesur) (geparticipeerd van 23 september t/m 04 oktober)

 • De heer R. Naipal (Hoofd Integrale Planning Telesur) (geparticipeerd van 30 september t/m 04 oktober)

 • De heer Ir. E. Neus (Onderdirecteur Operationele Zaken Telesur) (2e Vervanger Delegatieleider) (geparticipeerd van 07 oktober t/m 18 oktober)

 • De heer F. Purperhart (Onderdirecteur Logistieke Zaken Telesur) (geparticipeerd van 30 september t/m 04 oktober)

Inleiding:

Suriname is sedert 1976 lid van de ITU, het gespecialiseerd orgaan van de Verenigde Naties voor Telecommunicatie, bestaande uit 188 landen.

Door de ITU worden internationale voorschriften en verdragen goedgekeurd, die het wereldwijd gebruik van het frequentiespectrum en de geostationaire satelliet ruimte bepalen. Zij ontwikkelt ook standaarden voor het vergemakkelijken van de wereldwijde aansluiting van verschillende telecommunicatie systemen op elkaar. Deze organisatie draagt bij tot de ontwikkeling van telecommunicatie in de ontwikkelingslanden door middel van het opstellen van een telecommunicatie ontwikkelingsbeleid en strategieŽn op middellange termijn, in overleg met andere partners in deze sector en middels het verlenen van gespecialiseerde technische bijstand op het gebied van telecommunicatiebeleid, de keuze en overdracht van technologie, management, financiering van investeringsprojecten, de installatie en onderhoud van netwerken, human resource management en onderzoek en ontwikkeling.

De grondregels van de ITU zijn vastgelegd in de Constitutie en de Conventie. In de Constitutie worden algemene regels gegeven met betrekking tot o.a. de taak en de structuur van de Unie, de rechten en plichten van de leden, de benoeming van officials, vestiging en funktionering van de Unie, het houden van vergaderingen, proceduregels etc. Deze regels zijn nader uitgewerkt in de Conventie. De bepalingen in de Constitutie en de Conventie worden aangevuld met Administratieve Reglementen, de International Telecommunications Regulations en de Radio Regulations, die het gebruik van telecommunicatie reguleren en bindend zijn voor alle lidlanden.

De ITU bestaat uit de volgende organen:

 • de Plenipotentiary Conference;

 • de Council;

 • de World Conferences on International Telecommunications;

 • de Radiocommunication Bureau;

 • de Telecommunication Standardization Bureau;

 • de Telecommunication Development Bureau;

 • de General Secretariat.

De Plenipotentiary Conference is het hoogste beleids indicerend orgaan van de International Telecommunication Union (ITU), welke om de vier jaren wordt gehouden. Op deze conferentie worden de strategische richting en de prioriteiten van de ITU vastgesteld, strategische en financiŽle plannen aangenomen, nieuw beleid vastgesteld in het licht van industriŽle ontwikkeling en verkiezingen gehouden van top funktionarissen en Council en Radio Regulation Board leden.

De Council is opgericht in 1947 onder de naam Administrative Council als gevolg van een besluit genomen door de Plenipotentiary Conference in New Jersey, Verenigde Staten van America, in 1947. Het aantal leden is maximaal 25 % van het totaal aantal lidlanden van de ITU, welke gekozen worden door de Plenipotentiary Conference in acht nemende de evenredige verdeling van de Council seats tussen de vijf wereld regio's (Americas (regio A), West Europa (regio B), Oost Europa (regio C), Afrika (Regio D), AziŽ en Australie (Regio E)). De rol van de Council is om erop toe te zien dat de activiteiten, het beleid en de strategieŽn van de ITU overeenstemmen met de dynamische en snel veranderende telecommunictie sector. De Council is ook verantwoordelijk voor het coŲrdineren van werkprogramma's, het goedkeuren van budgetten en het controleren van financiŽn en dient te verzekeren dat de ITU effectief en efficient funktioneert.

De World Conferences on International Telecommunications worden periodiek, afhankelijk van de behoefte gehouden, voor het vaststellen van de algemene grondbeginselen in verband met de exploitatie van internationale telecommunicatie diensten die aangeboden worden aan het publiek en de onderliggende internationale telecommunicatiemiddelen die gebruikt worden om zulke diensten te verlenen. Op deze conferenties worden ook de regels m.b.t internationale telecommunicatie vastgesteld die van toepassing zijn op de lidlanden en operators.

De taak van de Radiocommunication Sector is het waarborgen van een redelijk, gelijkwaardig, efficient en economisch gebruik van het radiofrequentiespectrum door alle radiocommunicatie diensten. De regelgevende en beleidsfunkties worden verricht door Wereld en Regionale Radiocommunicatie Conferenties en ondersteund door Studiegroepen, die belast zijn met het bestuderen van specifieke vraagstukken betreffende hun respectievelijke competentie gebieden..

De 11 studiegroepen van de Radiocommunication Sector zijn:

 1. Spectrum management techniques;

 2. Inter-service sharing and compatibility;

 3. Radiowave propagation;

 4. Fixed satellite service;

 5. Radiowave propagation in non-ionized media;

 6. Radiowave propagation in ionized media;

 7. Science services;

 8. Mobile, radioterminatioen, amateur and related satellite services;

 9. Fixed service;

 10. Broadcasting service (Sound);

 11. Broadcasting service (Television)

De Radio Regulations Board (RRB) bestaat uit 12 leden, gekozen uit de vijf wereld regio's. RRB leden treden op als wakers van een internationaal publiek vertrouwen en niet als vertegenwoordigers van hun respectief land of regio; ze zijn niet bevoegd deel te zijn van nationale delegaties bij radiocommunicatie conferenties en vergaderingen waar ze participeren als leden van de RRB.

Taken RRB:

 • goedkeuren van de procedure regels, welke inhouden technische criteria gebruikt door de Radiocommunication Sector bij de toepassing van radio regulations;

 • zich bedenken over zaken die niet opgelost kunnen worden door de toepassing van radio regulations of bestaande procedure regels;

 • beoordelen van rapporten van de Radiocommunication Sector m.b.t. onderzoek naar schadelijke interferentie en aanbevelingen formuleren voor de resolutie betreffende zulke interferenties;

 • adviseren bij radiocommunicatie conferenties en vergaderingen.

De taken van de Telecommunication Standardization Sector bestaan uit het bestuderen van technische, operationele en tariverings vraagstukken en het uitgeven van aanbevelingen daarover, met het oog op de wereldwijde standaardisatie van telecommunicatie. De regelgevende en beleidsfunkties vallen binnen het mandaat van wereld Telecommunicatie Standaardisatie Conferenties en worden ondersteund door studiegroepen. Het werk van de studiegroepen is gericht op standaardisatie van telecommunicatie diensten, exploitatie, onderhoud van apparatuur, systemen, netwerken en diensten, tarief principes en verrekeningsmethoden.

De 15 studiegroepen van de Telecommunication Standardization Sector zijn:

 1. Service definition;

 2. Network operation;

 3. Tariff and accounting principles;

 4. Network maintenance;

 5. Protection against electromagnetic environments effects;

 6. funktioneert niet;

 7. Data networks and open system communications;

 8. Terminals for telematic services;

 9. Languages for telecommunications applications;

 10. Functioneert niet;

 11. Switching and signalling;

 12. End to end transmission performance of networks and terminals;

 13. General networks aspects;

 14. Modems and transmission techniques for data, telegraph and telematic services; 15. Transmission systems and equipment.

De Telecommunication Development Sector heeft tot taak het vergemakkelijken en bevorderen van de telecommunicatie ontwikkeling door middel van het aanbieden, organiseren en coŲrdineren van technische samenwerking en assistentie activiteiten. De beleidsfunkties worden uitgevoerd door Wereld en Regionale Telecommunicatie Ontwikkelings Conferenties en ondersteund door studiegroepen.

De 2 studiegroepen van de Telecommunication Development Sector:

 1. Telecommunication development strategies and policies;

 2. Development, harmonization, management and maintenance of telecommunication networks (including sound and TV broadcasting) and services, including spectrum management.

De General Secretariat is verantwoordelijk voor het afhandelen van alle administratieve en financiŽle aspecten van de activiteiten van de ITU. Daarnaast is zij ook belast met o.m het voorbereiden van rapporten m.b.t. de veranderingen in de telecommunicatie wereld met aanbevelingen i.v.m het toekomstig beleid en de strategie van de ITU; de publicatie en distributie van informatie m.b.t telecommunicatie aangelegenheden; de organisatie en logistieke ondersteuning van ITU conferenties; de organisatie van wereld en regionale Telecom tentoonstellingen en forums en de electronische informatie uitwisseling en toegang tot ITU documenten, publicaties en databases.

Op de PP-02 zijn beslissingen genomen over:

- het versterken van de rol van de private sector en de regulators in het werk van de ITU;

 • het balanceren van het ITU budget;

 • het ontwikkelen van snelle processen om globale telecommunicatie standaarden goed te keuren;

 • de gevolgen van covergence in telecommunicatie en het effect van internet;

 • het versterken van ITU's tegenwoordigheid in de diverse regio's;

 • de World Summit on the Information Society, welke gehouden zal worden in december 2003 in Geneve;

 • stappen om de digitale kloof te verkleinen.

Participanten

In totaal 2140 participanten:

 • Lidlanden van de ITU (1052);

 • Palestina (4);

 • Gespecialiseerde organen van de VN (2);

 • Regionale Telecommunicatie Organisaties (7);

 • Inter gouvernementele Satelliet Organisaties (4);

 • Recognized Operating Agencies: (7);

 • Wetenschappelijke of IndustriŽle Organisaties (53);

 • Regionale en andere Internationale Organisaties (11).

Informele meeting van delegatie leiders:
Deze meeting is gehouden op 22 september 2002. De bedoeling van deze meeting was dat de delegatie leiders met elkaar van gedachten wisselen over o.a. de structuur en belangrijke onderwerpen van de conferentie en dat de Secretary General van de ITU wordt geassisteerd met het formuleren van aanbevelingen voor de officiŽle meeting van delegatie leiders, in overeenstemming met No. 4 van de procedure regels van de conferentie en andere meetings.

 

Openingssessie:

De Conferentie werd geopend door de Prime Minister van Marokko, Z.E. Abderrahamane El Youssoufi .

 

Agenda van de conferentie:

De agenda van de conferentie is vastgesteld op basis van Artikel 8 van de Constitutie van de ITU. (Bijlage 1)

 

Structuur van de conferentie:

Voorzitter:

Nasr Hajji (Marokko)

Onder Voorzitters:

David Gross (United States)

Michael Goddard (United Kingdom)

Leonard Rieman (Rusland)

Samuel Chepkong'a (Kenya)

Kiyoshi Mori (Japan)

Muhammad Mulla (Saudi Arabie)

Committee 1: Steering Committee

Samengesteld uit de Voorzitter en Onder Voorzitters van de conferentie en uit de Voorzitters en onder Voorzitters van de andere committees.

Committee 2: Credentials Committee

Voorzitter: Victor Grigorascu (Roemenie)
Onder Voorzitters: Jaime Herrera (Costa Rica)
                           Ashraf Moussa (Egypte)

Committee 3: Budget Control Committee

Voorzitter: Emmanuel Owusu-Adansi (Ghana)
Onder Voorzitters: Grigori Saghyan (Armenie)
                            Kathleen Heceta (Fillipijnen)

Committee 4: Editorial Committee
Voorzitter: Marie-ThťrŤse Alajouanine (Frankrijk)
Onder Voorzitters: Les Barclay (United Kingdom)
                            Luis Sanz Gadea (Spanje)
                            Andrey Svechnikov (Rusland)
                            Zheng Wenjin (China)

Committee 5: Policy, Reform and Legal matters
Voorzitter: Anthony Wong (China)
Onder Voorzitters: Joao Albernaz (Brazilie)
                           Josť Toscano (Portugal)
                           Brice Edgard Ponga (Gabon)
                           Abdulkareem Saleem (Koeweit)

Committee 6: Administration and Management
Voorzitter: Bruce Gracie (Canada)
Onder Voorzitters: Frťdťric Riehl (Zwitserland)
                            Mactar Seck (Senegal)

 

Policy statements:

Ministers die belast zijn met de zorg voor telecommunicatie zijn in de gelegenheid gesteld op deze conferentie een korte speech te houden inzake beleids aspecten gerelateerd aan de basis funkties van de ITU. Policy Statement van de Minister van Transport, Communicatie en Toerisme (Bijlage 2)

Bijdrage Suriname:

(Bijlage 3) Suriname heeft een document voorbereid met als onderwerp "mainstreaming gender in ITU". Tevens heeft Suriname geparticipeerd in een panel getiteld panel on gender perspectives now and during the future.

World summit on the information society:

Het doel van de World Summit on the Information Society (WSIS) is : het ontwikkelen van een algemene visie en begrip van de Information Society en de aanname van een verklaring en actie plan voor implementatie door overheden, internationale instituten en alle sectoren van de civil society.

Op de PP-02 is de fundamentele rol van de ITU met betrekking tot de Information Society onderstreept door de lidlanden, hetgeen benadrukt het belang dat de ITU actief en relevant bijdraagt aan het WSIS proces. Hierbij wordt verwezen naar de documenten: Resolution Plen/7 en Decision Plen/1, voortgevloeid uit deze conferentie. (Bijlage 4)

Verkiezingen:

Verkiezingen zijn gehouden conform artikel 8 van de Constitutie van de ITU. OfficiŽle kandidatenlijst (Bijlage 5)

Er zijn verkiezingen gehouden voor de volgende funkties:

 • Secretary General;

 • Deputy Secretary General;

 • Director of the Telecommunication Standardization Bureau;

 • Director of the Telecommunication Development Bureau;

 • Director of the Radiocommunication Bureau.

 • Tevens zijn de leden van de Council en de Radio Regulations Board gekozen.

 

Uitslag verkiezingen:

Secretary General:
Yoshio Utsumi (Japan)

Deputy Secretary General:
Roberto Blois (Brazilie)

Director of the Telecommunication Standardization Bureau:
Mr. Houlin Zhao (China)

Director of the Telecommunication Development Bureau:
Mr. Hamadoun Tourť (Mali)

Director of the Radiocommunication Bureau:
Mr. Valery Timofeev (Rusland)

Council:

Americas (8 seats):

 • Canada,

 • United States,

 • Brazilie,

 • Mexico,

 • Cuba,

 • Argentinie,

 • Venezuela,

 • Suriname.

West Europa (8 seats):

 • Duitsland,

 • Portugal,

 • Zwitserland,

 • Spanje,

 • Frankrijk,

 • Noorwegen,

 • Turkije,

 • Italie.

Oost Europa (13 seats):

 • Rusland,

 • Roemenie,

 • Bulgarije,

 • Poland, T

 • sechische R

 • epubliek.

AziŽ en Australie (12 seats):

 • India,

 • China,

 • Thailand,

 • Republiek Korea,

 • Maleisie,

 • Saudi Arabie,

 • Japan,

 • Pakistan,

 • Australie,

 • Indonesie,

 • Vietnam,

 • Iran.

Radio Regulations Board:

Americas (2 seats):

 • J.R. Caroll (United States)

 • C.A. MerchŠn Escalante (Mexico)

West Europa (2 seats):

 • P. Aboudarham (Frankrijk)

 • G. KovŠcs (Hongarije)

Oost Europa (2 seats):

 • W. Moron (Poland)

 • M. Simic (Joegoslavie)

Afrika (3 seats):

 • H. Lebbadi (Marokko)

 • S. Taylor (Nigeria)

 • A.Zourmba (Kameroen)

AziŽ en Australie (3 seats):

 • R.N. Agarwal (India)

 • A.A. Bajwa (Pakistan)

 • K.S. Lee (Republiek Korea)

Conclusies:

 1. Met betrekking tot het verloop van de PP-02 en de beslissingen genomen tijdens deze conferentie wordt verwezen naar de "Highlights van de PP- 02" (Bijlage 6);

 2. De wijzigingen van de Constitutie en Conventie van de ITU, aangebracht en aangenomen tijdens de PP-02, treden in werking op 1 januari 2004.

 

Paramaribo, december 2002

Mw. Mr. Jo-Ann Saman