“Fourth Meeting of the Executive Board of the Inter-American Committee on Ports” (CIP).  3-7 december 2002  Montevideo,Uruguay. 

Delegatie:

Dhr. Drs. J. Defares – Directeur N.V Havenbeheer Suriname      (Hoofd Delegatie)

Mw. Drs. V. Aman – Hfd Org.-ontwikkeling en –planning N.V Havenbeheer  (Lid)

Dhr. J. Eyken – Beleidsmedewerker Ministerie van TCT                       (Lid)

  

De uitnodiging was afkomstig van het Secretariaat van de “Inter-American Committee on Ports (CIP)” van de Organisatie van Amerikaanse Staten.

Het doel van deze meeting was om de activiteiten van het jaar 2002 te evalueren, het uitvoeren van de gesanctioneerde “2001 San Jose Commissie”en het bepalen van de activiteiten voor het jaar 2003 afgeleid uit het “CIP Plan of Action”.

 

Op 3 december 2002 vond de registratie van de participanten en de kennismaking plaats.

Op 4 december 2002 werd er verslag gedaan door de secretaris van de Executive Board van de CIP en door vertegenwoordigers van landen die de coördinatie hebben over de subcommissies en de  verscheidene technische adviesgroepen (T.A.G`s).

 

Dr. Carlos M. Gallegos, executive secretary of the CIP, gaf een samenvatting van de vijf hoofdpunten van de vergadering t.w:

1.   het versterken van de haven halfrond-dialoog welke in de derde vergadering van de Executive Board van de CIP en de technische adviesgroepen in de Dominicaanse Republiek is gehouden. Basis hier was het nemen van belangrijke beslissingen voor het verbeteren van de havenactiviteiten.

2.   coöperatie in havenontwikkeling in het halfrond welke zich op twee gebieden heeft gemanifesteerd. Gebied I handelde over training waarin 50% van het budget is besteedt. Er zijn 450 haven-officieren getraind in het afgelopen jaar. Gebied 2 was de technische assistentie voor het havenadministratie en autoriteiten van Peru, Nicaraqua en het Dominicaanse Republiek. Suriname moet ook pleiten via haar voorzitter van de technische groep om in aanmerking te komen  voor trainingen en technische assistentie.

3.   proces van integreren met andere internationale coöperaties, agentschappen en de private sector. In vele van de technische groepen er is reeds enorme participatie van de private bedrijven. Er is tevens een overeenkomst tussen de “international Agency for Co-operation and Development (IACD)”, de CIP en de “ Peurtos del Estado van Spanje” inzake het uitschrijven van technische, juridische en trainings samenwerkingsprogrammas gebaseerd op ervaringen en best pratices van de Spaanse havens, ter  ontwikkeling van de havensystemen in Latijns Amerika en het Caraibisch gebied.

4.   het verspreiden van informatie over en de promotie van het havensysteem van Latijns Amerika, voornamelijk via de electronische media, publikatie van de reguliere “Inter-American Port Newsletter” en de CIP web page.

5.   institutionele en administratieve ontwikkeling van de CIP office.

 

Dr. Luis Abot van Argentinië, voorzitter van de subcommissie voor beleid en coördinatie behandelde de volgende hoogte punten van het werkplan 2002 t.w:

·     follow-up van de integratie processen  in het halfrond m.b.t WTO en hun impact op de havens. Hier is er gesproken:

1. over de regionale integratie in het algemeen en studies over logistieke en concurrentie zaken die belangrijk zijn voor de fundamentele links in de distributie ketting

2. samenwerkingsgebieden  in voornamelijk veiligheid, training, tarieven, infrastructurele vereisten, implementatie van een “global Positioning System(GPS)” en vooruitgang in de studie over de regionale handel langs de kust, zijn beschreven

3. verder over de integratie binnen de Caricom welke van groot econmisch belang is voor de havens

·     evaluatie van de technische adviesgroepen

·     overeenkomst voor coöperatie en wederzijdse assistentie tussen Inter-Amerikaanse havens. Suriname heeft zich samen met verscheidene landen onderworpen aan de bepalingen van deze agreement. Suriname moet dit nog ractificeren.

·     relaties met andere internationale organisatie en met de private sector

·     CIP magazine. Dit was een voorstel van de delegatie van Argentinië

·     Vierde meeting van de executive board  van de CIP

 

Mr. Raymond Barberesi van de VS, voorzitter van de subcommissie voor haventraning gaf tevens zijn verslag  van de belangrijke issues welke zich op het gebied van training hebben afgespeeld t.w :

 • Het uitvoeren van een Inter-Amerikaanse haventraining programma welke verwerkt is in de resoluties van het werkplan 2002

 • Genootschap in het verzorgen van een Master cursus in havenmanagement en intermodale transport.  Ten behoeve hiervan zal er een samenwerking tussen Peru, Colombia, Mexico en Spanje plaatsvinden.

 • Genootschap in het verzorgen van een internationale cursus in havenplanning en management op de universiteit van New Orleans. Ten behoeve hiervan zal er een samenwerking tussen VS, Trinidad en Tobago en Grenada plaatsvinden.

 • Coordinatie van het secretariaat belast met traning organisatie en instituten. Er is samen met verschillende academische instituten gewerkt aan het ontwikkelen van activiteiten van wederzijdse interesse.

 • Vragenlijst. Het identificeren van  behoefte op  de verscheidene trainingsvlakken

 

Mr. Alfonso Rodriguez van Panama, voorzitter van de subcommissie belast met haven administratie gaf verslag over de volgende punten t.w :

 • Hervorming en modernisatie van het havensysteem. Dit is nog niet goed uit de verf gekomen en zal op de volgende meeting verder behandeld worden.

 • Havenkosten. De lidlanden moesten prestatie-indicatoren opsturen. Slechts zeven landen hebben gereageerd en  Suriname was  niet in de zeven.

 • Havens en de toerisme industrie. Hier werd besproken de vele Cruise schepen welke de vele havens aandoen.

 • Statistieken. Er was een presentatie van de cijfers van de verschillende havens.

 • Studie over de relatie haven en stad. Vele havens kunnen niet groeien omdat er een stad om de havens gebouwd is.

 • Kwaliteitscontrole. Er wordt een model ontworpen  voor kwaliteitscontrole geschikt voor het havensysteem.

 • Baggeren. Data over het baggeren en bedrijven die zulke service verschaffen

 • Correcte procedures. Informatie over havenverbetering enontwikkelingsprojecten.

 • de participatie van vrouwen in  havenorganisaties in het halfrond. In het werkplan 2002 zijn er reeds voorstellen  hierover verwerkt.

 

Er zijn drie “technical advisory groups” t.w:

 1. Technical advisory group on Port Operaties voorgezeten door de vertegenwoordiger van Mexico

 2. Technical advisory group on Port Security voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Verenigde Staten van Amerika

 3. Technical advisory group on Navigation Safety and Environmental Protection voorgezeten door de vertegenwoordiger van Argentinië.

 

Suriname heeft zitting in de technical advisory group on Port Operations. De andere landen die tevens deel uitmaken van deze groep zijn Barbados, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, Peru, St. Lucia, de Verenigde Staten, Uruguay, Venezuela en verscheidene particuliere bedrijven of instituten uit deze landen.

 

Naast de basis activiteiten buigt de technische advisory group on Port Operations zich tevens over de volgende punten:

·        De impact van E-commerce op haven tranport-service

·        Het gebruik van telematica op de havens

·        Havenfaciliteiten

 

Op 5 december 2002 werd door de sub-commissies van de Executive Board vergadert over het beleid en coördinatie, haven-trainingen en haven-administratie.

Ook de technical advisory groups hebben hun  eerste sessie-vergadering belegd en de vergadering werd afgesloten met een presentatie over de haven van Uruguay en de haven van Venezuela.

 

Op 6 december 2002 werd de tweede sessie van de TAG`s belegd en het secretariaat van de Executive Board bracht verslag uit van de vergaderingen van de vorige dag.

Op deze dag werd tevens bepaalt waar de volgende meeting van de Board en dat van de TAG`s zal worden gehouden.

Deze vergadering werd afgesloten met het opstellen en goedkeuren van de resoluties t.a.v het werkplan van de Executive Board voor het jaar 2003.

 

Tijdens de sessies TAG on Port Operations heeft de coördinator naar voren gebracht dat vele lidlanden verzuimd hebben de gevraagde informatie over hun havens op te sturen. Hij deed via de Board een beroep op de landen om in de toekomst optijd te kunnen reageren.

Er werd een voorstel gedaan om:

 • De landen die dezelfde havensituatie en op dezelfde manier hun data verzamelen geografisch te groeperen

 • Vervanging van de liners. Overstappen naar mega-liners die 3000 personen kan bevatten. Dat houdt ook in dat het structuur van de terminal aangepast moet worden.

 • Aanwijzen van een permanente functionaris die zich moet belasten met het  verzamelen en verstrekken van data, waardoor er altijd iemand aanspreekbaar is. Dit  moet gaan leiden tot snelle en efficiente verzameling van data.

 • Er werd ook een logo aangeboden voor deze TAG

 

Minpunten aangehaald op het gebied van de operaties zijn :

 • het gevaar dat er teveel mensen belast worden met het verstrekken van data

 • Vele havens kunnen niet groeien omdat er een stad om de havens gebouwd is

 • Door te hoge controle gaat de efficientie op de haven achteruit

 • Teveel politieke invloed op de havens

 

Het werkplan van de CTCOP( spaanse benaming voor de TAG on Port Operation)  heeft de volgende hoofdpunten :

 • Het ontwikkelen van business-areas

 • Voorzitterschap en coördinatie van de werkwijze

 • IV meeting van CTCOP

 • Buigen over 2 documenten : --- haven faciliteiten

                                                    --- haven industrialisatie 

 

De  TAG on Port Security heeft gepleit voor het aannemen van de Maritime Transportation Security act 2002 en nieuwe vereisten van de I.M.O.-convention (ISPS-code).

In deze TAG zullen drie landen de voorzitterschap bekleden, omdat de port security verdeeld kan worden in drie  belangrijke activiteiten :

 • Security Operation voorgezeten door de vertegenwoordiger van Guatemala

 • Security Traning voorgezeten door de vertegenwoordiger van Rep. Dominica

 • Security integration voorgezeten door de vertegenwoordiger van U.S.A

 Het werkplan van de TAG on Port Security bevat de volgende punten:

 • Financiën à contributie

 • Data verzameling  van de landen behorende bij deze groep

 • Port security assesmentguiding

 

De acties van het werkplan 2003 zijn verder vervat in de volgende resoluties en als bijlage aan het verslag zijn bijgevoegd.

Aandachtpunten die Suriname als lid van deze organisatie in de gaten moet houden luiden alsvolgt:

 • CECIP/RES. 1: onderdeel 1b ; het tekenen en laten ratificeren van de Agreement on Cooperation and Mutual Assistance among Inter-American Port Authorities.

 • CECIP/RES. 1: onderdeel 1d ; de relaties met internationale organisaties en de private sector

 • CECIP/RES. 1: onderdeel 1h ;het uitgeven van een CIP magazine

 • CECIP/RES. 2: de verschillende haven trainingen

 • CECIP/RES. 5: de eerstvolgende Western Hemisphere Transportation Initiative (WHTI) Ministerial meeting te Mexico  in de maand Mei 2003

 • CECIP/RES. 8: de CIP actieplan zal 4 jaar duren en het plan 2002-2003 is nog gaande.

 • CECIP/RES. 10: de lidlanden moeten technische en academische ondersteuning geven bij het implementatie-proces van de Internationale Maritieme Universiteit in Panama.

 • CECIP/RES. 12: de contributie-status

 • CECIP/RES. 13: de volgende meeting of the Inter-American Committee on Ports wordt gehouden van 8-12 september 2003 te Mexico.

 • CECIP/RES. 14: de Fifth meeting of the Executive Board wordt gehouden van 1-5 december 2003 te Venezuela

 

J.I.E. Eyken