Western Hemisphere Ministers Meeting  12 - 17 maart 2001 , Punta del Este

Doel

De missie betrof deelname aan een vergadering van de Ministers van Transport van het westelijk halfrond die de rol van WHTI ( de "Western Hemisphere Transport Initiative" ) in het proces van verdere integratie van de sektor Transport in de Amerika's moet definieren voor de toekomst.
Deze vergadering is bedoeld als vervolg op de meeting gehouden in Washington DC-USA in februari 2001, waarbij de vergadering een concept Joint Statement had voorbereid voor de Ministers, teneinde zulks in Punta del Este te bediscussieren en te finaliseren alsook om de verdere aktiviteiten van de Executive Committtee te bepalen voor de toekomst.
Het geheel als voorbereiding op de Summit of the Americas die te Quebeck, Canada in april a.s. zal worden gehouden.
De beraadslagingen vonden plaats op 15 en 16 maart 2001.

 

Participanten

Aanwezige Ministers :

 • Zijdens de Caricom: Jamaica , Suriname en namens Haiti een Regerings vertegenwoordiger;

 • Zijdens NAFTA: USA, Canada en Mexico;

 • Zijdens Mercosur: Uruguay, Paraguay, Argentinie ; Brazilie en Bolivia

 • Zijdens de Andean pact: Chili, Colombia, Peru,

 • Centraal Amerika: Costa Rica , Ecuador en Nicaragua.

Organisaties :
ALADI, ECLAC, OAS, IDB , ICAO EN CAF .

Opening

De vergadering werd geopend door de President van de Republiek Uruguay, Dr. Jorge BatlleIbañez.
In het kort kwam zijn speech erop neer dat de tijd voortschrijdt en dat globalisatie veel bedreigingen met zich meebrengt. Er heerst nog veel armoede in de diverse lidlanden. Echter zullen wij de kansen die globalisatie ons biedt, moeten aangrijpen om welvaart en welzijn voor onze mensen te realiseren. In dit kader dienen wij de noodzakelijke transportsystemen te ontwikkelen ter facilitering van de handel, de economische groei alsook ter verbetering van de kwaliteit van het leven van onze volkeren in de Americas.

De concept Joint Statement, welke in een eerder stadium was gedistribueerd, is door Suriname becommentarieerd geworden en onze wijzigingen zijn tijdens een een bilateraal onderhoud aan Jamaica doorgegeven. Jamaica heeft nl.zitting in de Executive Committtee als vice chairperson en was voor deze meeting de aangezochte woordvoerder voor de Caricom.Jamaica blijkt ook vanaf het begin van dit initiatief (in 1998) aanwezig te zijn geweest op de meetings van dit forum.

N.B.: Suriname heeft nooit eerder deelgenomen aan de meetings; het was dus de eerste keer voor Suriname.

 

Hoofdpunten :

 • Een herbevestiging van onze commitment aan samenwerking en samenbundeling via het werk van de WHTI teneinde een voortgaande integratie van het transport netwerk voor de Western Hemisfeer te garanderen. Zulks ter facilitering en ondersteuning van de handel tussen de lidlanden en ter bewerkstelliging van economische groei binnen de onderscheiden lidlanden en voor de Regio in zijn geheel.De eisen die aan dit geintegreerd transport netwerk gesteld worden zijn veiligheid, efficiëntie en milieu – vriendelijkheid.

 • Ook de sociale- en economische doelen gesteld binnen de Summit van de Amerika's zullen in het werk van de WHTI centraal staan, waarbij bijzondere aandacht dient te worden geschonken aan de behoeften van kleine-, eiland- en ontwikkelings-  staten).

 •  Wij zijn ons ervan bewust dat veilige, schone en efficiënte transportsystemen een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het leven van de volkeren van de Amerika's. De kwaliteit van deze transportsystemen zal ook een essentiële rol spelen in de facilitering van de handel - in het bijzonder - in het licht van de verwachte groei van de intra-regionale handel, waartoe het ingezette proces van hemisferische integratie zal leiden.

 • De nadruk wordt voorts gelegd op harmonisatie van transportstandaarden, regelgeving en praktijken alsook op de ontwikkeling van "skilled human resources" en institutionele capaciteit.

 • Verder wordt de richting aangegeven voor het toekomstige werk.

Agendapunten

1. De resultaten vanaf December 1998 ( de eerste meeting in New Orleans –USA onder de aegis van de Summit of the Americas process ).
Er is substantiele vooruitgang geboekt op het gebied van de verschillende Prioriteits AktieGebieden zoals vastgesteld door de Ministers Vergadering in New Orleans t.w. :

 • Een Plan of Action voor Integratie; voor het grootste gedeelte afgerond. Het netwerk van de contactpunten in de diverse landen is opgezet;

 • Een Transport Statistisch Systeem; Canada en de VS zijn de trekkers van het projekt.

 • Een Rampenplan ; 

 • Een Compendium van safety en incident response best practices;

 • Capacity-building seminars;

 • Een mechanisme voor uitwisseling van informatie op het gebied van transport techno- logien;

 • Een conferentie op het stuk van Y2K transport probleem.

 • De creatie van een WHTI website voor de WHTI Executive Committee door de OAS. De web site www.whtds-sdtho.org kan door alle landen worden gebruikt voor hun statistieken en voor informatie.

2. Discussion of the role of the WHTI in Hemispheric Integration and Economic Growth.
Jamaica: Dr. Hon. Peter Phillips,Minister van Transport en Openbare Werken.

 • De importantie van transportsystemen tegen de achtergrond van de economische groei op het westelijk halfrond;

 • De sterkte en de stabiliteit van het westelijk halfrond zal bepaald worden door de sterkte en stabiliteit van de kleinste/zwakste landen binnen dit gebied waardoor de noodzaak van samenwerking/samenbundeling duidelijk is; (de keten is net zo sterk als de zwakste schakel daarvan)

 • Ondersteuning voor deze kleine/zwakke landen onder ons is van eminent belang. U.S.A : Mr. Norman Mineta, Minister van Transport.

 • De Ministers van transport zullen een belangrijke plaats innemen bij de realisatie van economische groei en stabiliteit in de Regio;

 • Hij benadrukt wederom het principe van "Open Skies" welke op zowel bilaterale alsook op multilaterale basis kunnen worden onderhandeld.
  .Brazilie: Mr. Elizeu Lemos Padilha, Minister van Transport .

 • Vanwege de beperkte nationale fondsen is de Transport sektor vaak het stiefkindje; de fondsen voor deze sektor zijn vaak beperkt of zeer ontoereikend. Teneinde de infrastruktuur van deze sektor te verbeteren zijn er additionele fondsen nodig. Fondsen zijn essentieel !!!!

 • "Information Sharing" van de USA met de kleinere landen in de Regio is van belang;

 • Privatisering van de transport infra- structuur.

3. Current Reality of Transportation in the Western Hemisphere
Bij dit agendapunt worden door de vijf onderscheiden sub regios t.w. Mercosur, de Andean community; de Central American Integration System; Caricom en de NAFTA presentaties gehouden over de huidige initiatieven en de realisatie van gestelde samenwerkings/integratie doelen binnen deze respektieve sub gebieden.

 • Mercosur: (Minister Transport van Brazilië):
  - economische integratie van de lidlanden

 • Andean Community: (Minister van Econimische Ontwikkeling van Bolivia, Lic. Carlos Saavedra Bruno): transport veiligheid;
  - afschaffen van restricties bij transport tussen de landen - > uitbreiding van de regionale markt en toename van de economische groei;
  - promoten van inter-regionale handel - > betere onderhande- lingspositie bij onderhande- lingen met landen buiten het westelijk halfrond.

 • Caricom:(Minister van Transport van Jamaica)
  - transport verbindingen, zowel maritiem als luchttransport zijn de sleutel voor economische ont- wikkeling;
  - caraibische landen ondervinden identieke problemen als gevolg van globalisatie;
  - Jamaica heeft een "Open Skies" overeenkomst op het gebied van luchtvracht met de VSA getekend ;
  - de Caricom landen waar toerisme een belangrijke rol speelt, is luchttransport van eminent belang;
  - Jamaica heeft de lucht- havens gecommercialiseerd.

 • NAFTA: (Minister van Transport van Canada, Hon. David Collenette)
  vrij verkeer van personen en goederen;
  - de veiligheid van transportsystemen is essentieel; deze moeten voldoen aan internationale standaarden.
  - belangrijk is dat alle verschillen op het gebied van standaarden en regelgeving worden weggewerkt in de totale REGIO.

4. Review of Regional Initiatives
Bij dit agendapunt worden door Aladi en IDB - CAF presentaties gehouden aangevende de uitgewerkte plannen tot integratie/ ontsluiting ( zee – via havens ; via de rivieren en over land – highways) van de totale Regio maar met name binnen 12 Zuid Amerikaanse landen. De integratiehoudt ook in de gebieden van energie, telecommunicatie etc. M.a.w. multi-disciplinair. Voor een gedetailleerd beeld moge worden verwezen naar de 3 ordners terzake.
Uit de presentatie werd als essentie gehaald het belang van een goed ontsloten Zuid Amerika voor de verdere economische ontwikkeling van de Americas. Dit plan werd gepresenteerd waarbij voor wat Suriname betreft onze Oost West verbinding is opgenomen om via Guyana en Frans Guyana het noordelijk deel van Zuid Amerika te ontsluiten. In dit kader past het beleid van ons om - vooruitlopend op een vaste oververbinding met Frans Guyana - de veerverbinding daar te verbeteren, goed in het regionaal strategisch beleid De financiering van een dergelijk project kan altijd in een regionaal project bekeken worden via de Wereld bank.

 

5. Priority Action Areas

 • Institutionele samenwerking en Informatie Uitwisseling.
  De samenwerking met- en de informatie uitwisseling tussen de 5 Sub Regionale Organi saties (t.w. de Andean pakt landen; de Caricom ; het Centraal Amerika Integratie Systeem ; Mercosur en Nafta ) alsook met andere multi- laterale organisaties in dit verband is van belang.
  De instelling van een transport statistisch systeem voor de Americas middels het Western Hemisphere Transport Data System ( WHTDS ) projekt zal hierin cruciaal zijn.

 • Enhancing safety in onze Regio.Benadrukt werd als hoogste prioriteit het belang van hoge transport safety standards voor alle lidlanden en regeringen. Dit aspect zal in het werkprogramma van de WHTI een essentieel element vormen.Ook het belang van skilled human resources en de ontwikkeling van de institutionele capaciteit ter garan- dering van veilige transport systemen is top prioriteit. De meeting keurt de instelling van een " Adviserende Groep van deskundigen " goed bestaande uit Senior aviation officials afkomstig van de verschillende sub regionale organisaties alsook van de ICAO – onder voorzitterschap van Canada en als rapporteur Brazilie – die binnen 10 maanden rapport moet uitbrengen over mogelijke programma's en financierings mechanismen uit internationale samenwerking. Het voorgaande met als doel de versterking van de safety oversight capabilities van de Regio waardoor de regio in staat zal zijn de uitdagingen aan te kunnen die ontstaan als gevolg van de verwachtegroei op het gebied van de  luchtvaart. N.B. : In dit verband word overwogen de instelling van een Internationaal Fonds voor Air Safety onder te brengen bij de ICAO.

 • The Environment and Transportation in the Americas. Bewust van de gevolgen die het vervoer van gevaarlijk en besmet materiaal blijvend kan hebben op het milieu, met name voor kleine eilanden en ontwikkelingsstaten , alsook de schade die het gebrekkig handlen van waste material van de cruise schepen kan veroorzaken, is gewezen op het belang van de naleving van de IMO , SOLAS en ICAO regulations en standaarden op dit stuk Het instellen van een speciale commissie voor technische assistentie aan de maritieme authoriteiten is gewenst. 

 • Natuur Rampen Plan.
  In gedachten de gevolgen van de recente aardbeving in El Salvador, die rampen zoals deze hebben op de totale transport – infrastructuur van het land, wordt het belangrijke werk van de OAS gememoreerd. Gevraagd wordt om deze ervaring van de OAS te delen met de WHTI. 

De belangrijkste conclusie van deze meeting was: Vergroting van de Samenwerking teneinde te bewerkstelligen de hoogste standaarden van veiligheid in een geïntegreerd transport netwerk als belangrijkste vehikel voor derealisatie van de doelstellingen van Free Trade en van de Summit of the Americas in het algemeen

 

6. Conclusion and Agreement on Joint Statement
Een concept tekst was reeds gedistribueerd en voorafgaand aan deze meeting heeft Suriname haar op en aanmerkingen doorgespeeld aan de Caraibische woordvoerder, de Minister van Jamaica en wel in een bilaterale bespreking terzake en met betrekking tot andere transport issues Suriname's voorstellen zijn integraal overgenomen zowel door Jamaica alsook plenair. In de plenaire meeting zijn er los van een drietal tekstuele veranderingen geen substantiële wijzigingen aangebracht.
De 'final joint statement' vertoont verschillen met de oorspronkelijke tekst (zie bijlage final
joint statement).Na de afsluiting van de meeting was er een persconferentie.

 

Surinaamse delegatie
Samenstelling:  
Leider : Dhr. Drs.G.H.G. Castelen  Minister van T.C.T
            Dhr. R.Brown                    Beleidsmedewerker
            Mw. Drs.O.Chin A Sen      Staf S.L.M. 

Wij hebben als missie een kleine voorvergadering gehad op 14 maart 2001 waar wij voor ons zelf de doelen en strategie vaststelden. Wij hebben ook de draft statement besproken en Suriname's standpunten geformuleerd welke later besproken zijn met Jamaica. Deze zijn ook gepresenteerd door Jamaica die op een lijn met ons was.

 

Bilaterale besprekingen.

 • Met de VS is gesproken teneinde een lobby op te zetten voor de categorisering van Suriname naar Categorie 1. In dat kader hebben wij met de Minister van Transport , Minister Minetta en zijn delegatieleden gesprekken gevoerd. Toegezegd werd dat derelevante functio- narissen zullen worden geinformeerd. Minister Minetta heeft ook toegezegd te zullen bemiddelen. Wij hebben namelijk aangegeven dat de wet inmiddels naar het parlement is gestuurd en dat wij mede in dat kader nu reeds willen aan- vangen met gesprekken met de ICAO en FAA.

 • Ook met de Minister van Mexico is een goed en zakelijk kontakt ontwikkeld.

 • Brazilie

 • Jamaica ; over bus leveranciers

 • ICAO : seminar terzake airport safety regulations te houden in Cayenne eind van deze maand.

 • Bezoek aan Brazilie (op doorreis terug naar Suriname).

R.Brown
Maart 2001