VERORDENING van 23 AUGUSTUS 1933 betreffende vergunningen voor autobusdiensten

 IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR VAN SURINAME

In overweging genomen hebbende : dat het algerneen belang vordert, dat geen autobus- of autotruckdiensten worden ingesteld, zonder daartoe vooraf verkregen vergunning vari den Gouvemeur, onder door dezen te stellen voorwvaarden:

Heeft, den Raad van Bestuur gehoord, na verkreaen goedkeuring der Koloniale Staten, vastgesteld onderstaande verordening:

Art. 1.

(1)       Tot het in werking brengen van openbaar middel tot vervoer van personen of goederen te land wordt een voorafgaande schriftelijke. vergunning van den Gouverneur gevorderd,

(2)       Voor de toepassing van deze verordening worden:
a)   onder openbaar middel tot vervoer van personen te land verstaan de autobussen en motorrijtuigen, bestemd om , al dan niet tegen betaling, langs een bepaald traject de personen, die zich daartoe aanmelden, te vervoeren, onverschillig of het vervoer al dan niet van eenige voorwaarde of van de inachtneming van eenigen vorm afhankelijk is gesteld, indien zij ingericht zijn voor 7 of meer personen buiten den bestuurder
b)   onder openbaar. middel..tot vervoer van goederen te land verstaan de autotrucks, bestemd om, al dan niet tegen betaling langs een bepaald traject de goederen, die daartoe worden aangeboden te vervoeren, onverschillig of het vervoer al dan niet:van eenige voorwaarde af van de inachtneming van eenigen vorm afhankelijk is gesteld, indien zij berekend zijn op eene netto belasting van 2000 K.G.

Art. 2.

Tot het verkrijgen van de in artikel 1 lid 1 genoemde vergunning wendt de belanghebbende zich bij gezegeld verzoekschrift tot den Gouverneur onder mededeeling van zoodanige opgaven en bijzonderheden omtrent den aard van den dienst, waartoe vergunning gevraagd wordt, als in bet.  GouvernementsAdvertentieblad zijn openbaar gemaakt

Art. 3.

1 ) De Gouverneur verleent, termen daartoe vindende, de vergunning onder vaststelling van zoodanige voorwaarden en bepalingen, welke, naar zijne beoordeling, de veiligheid van vervoer en een behoorlijk verkeer kunnen verzekeren.  Het tarief voor vervoer van personen en goederen wordt ook hierbij vastgesteld

2) Onder deze voorwaarden en bepalingen, wordt mede begrepen de verplichting tot betaling van een vergunningsrecht, hetzij voor eens, hetzij telkens voor een bepaalden tijdsduur, zullende op de invordering van dit recht van toepassing zijn het Koninklijk besluit van 3 April 1869 No. 23 (G.B. No. 24), houdende bepalingen op de regtspleging inzake de belastingen in de kolonie Suriname.

Art. 4.

Hij, die in strijd met artikel 1 een openbaar middel tot vervoer van personen of goederen te land in werking brengt of houdt, wordt gestraft met eene geldboete van ten hoogste eenhonderd gulden

A rt. 5.

Het in artikel 4 strafbaar gestelde feit wordt beschouwd als een overtreding.

 Art. 6.

Deze verordening, welke kan worden aangehaald als “Autobusverordening” treedt in werking op een nader door den Gouverneur te bepalen tijdstip.

Gegeven te Paramaribo, den 23sten Augustus 1933

RUTGERS

De Gouvernements-Secretaris,

P. KIKKERT.

Uitgegeven den 5den December 1933

De Gouvernements-Secretaris

P. KIKKERT