RES0LUTIE van 3 Augustus 1945 No. 2398, bepalende den dag van inwerkingtreding van de verordening van 23 Augustus 1933 (G.B. No.100), betreffende vergunningen voor autobusdiensten.

DE GOUVERNEUR VAN SURINAME,

Gehoord den Procureur-Generaal ;

Herlezen de resolutie van 23 Augustus 1933 No. 2782

Gelet op artikel 6 van de verordening van 23 Augustus 1933 (G.B. No. 100), betreffende vergunningen voor autobusdiensten

B e s I u i t

Te bepalen:

1. dat voormelde verordening in werking treedt met ingang van 1 November 1945.

2. dat deze resolutie in het Gouvernementsblad zal worden opgenomen.

Paramaribo, den 3den Augustus 1945.

J. C. BRONS.             

Uitgegeven, den 4den Augustus 1945.

De wnd. Gouvernements-Secretaris,

H.K.A. KLEINE.