RES0LUTIE van 6 December 1945 No. 3899, houdende wijziging en aanvulling van de voorwaarden en bepalingen waaronder vergunningen worden verleend voor het vervoer van personen of goederen te land (G.B. 1945 No. 146).

DE GOUVERNEUR VAN SURINAME,

Gelezen de nota van den Directeur van het departement van Openbare Werken en Verkeer van 29 November 1945 No.2088

Gehoord den Procureur-Generaal en den Administrateur van Financien ;

Herlezen de resolutie van 24 September 1945 No. 2975;

Gelet op de Autobusverordening (G.B. 1933 No. 100)

Besluit

1. In de bij resolutie van 24 September. 1945 No. 2975 (G.B. No 146) vastgestelde woorwaarden en bepalingen, naar welke, krachtens artikel 3, eerste lid van de na te melden verordening vergunningen zullen kunnen worden verleend tot, het in werking brengen van een openbaar middel tot vervoer van personen of goederen te land, als bedoeld in artikel 1 van de Autobusverordening (G.B. 1933 No 100), wordt de aanhef van lid 2 van artikel 12 gelezen als volgt :

 ,,2. Het aantal passagiers, hetwelk gelijktijdig met het voertuig mag worden vervoerd.''.

3. Het vorenstaande ter algemeene kennis te brengen door plaatsing in het Gouvernements Advertentieblad en in het Gouvernementsblad te doen opnemen.

Paramaribo, den 6n Deeember 1945.

J. C. BRONS               .

Uitgegeven, den 13den December 1945.

De wnd. Gouvernements-Secretarls,

H.K.A. KLEINE          .