RESOLUTIE van 25 September 1946 No. 3411, houdende wijziging van, de bij de resolutie van 24 September 1945 No. 2975 (G. B. No. 146) . vastgestelde voorwaarden en bepalingen waaronder vergunningen zullen worden verleend tot het inwerking brengen van een openbaar middel tot vervoer van personen en of goederen te land, als bedoeld in artikel autobusverordening (G. B. 1933 No. 100).

DE GOUVERNEUR VAN SURINAME,

Nader voorgenomen de nota van den Procureur-Generaal van 8 Augustus 1946 No.2369;

 

Gehoord voornoemden hoofdambtenaar (nota van 23 September 1946 No. 2369) en den Directeur van het departement van Openbare Werken en Verkeer;

Herlezen de resolutien van : 24 September 1945 No. 2975, 6 December 1945 No. 3899, 29 December 1945 No. 4176, 12 Augustus 1946 No. 2793, 17 Augustus 1946 No. 2868 en 12 December 1946 No. 3237;

Gelet op de Autobusverordening (G. B. 1933. No 100);

Overwegende:

dat bij den plaatselijken handel nog steeds geen voldoende materialen verkrijgbaar zijn om te voldoen aan het voorschrift van artikel 13 van de bij resolutie van 24 September1945 No. 2975 (G. B. No. 146) vastgestelde voowaarden en bepalingen waaronder vergunningen zullen worden verleend tot het in werking brengen van een openbaar middel tot vervoer ven personen of goederen te land, als bedoeld in artikel 1 van de autobusverordening (G. B. 1933 No. 100);

dat in verband met de in de praktijk gerezen bezwaren tegen de toepassing van het tweede lid van artikel 13 van de bij voormelde resolutie van 24 September 1945 (G. B. No. 146) vastgestelde voorwaarden en bepalingen, het aanbeveling verdient dit artikel te wijzigen

Besluit :

I. Artikel 13 van de bij resolutie van 24 September 1945 No. 2975 (G. B. No. 146) vastgestelde voorwaarden en bepalingen waaronder vergunningen zullen worden verleend tot het in werking brengen van een openbaar middel tot vervoer van personen of goederen te land, als bedoeld in artikel 1 van de Autobusverordening (G. B. 1933 No. 100) wordt gelezen als volgt:

,, Artikel 13.

Elke autobus moet voorzien zijn van voldoende kunstlicht "

 

II. De bij resolutie van 29 December 1945 No.4176 (G.B. No. 192) voor den tijd van 6 maanden verleende ontheffing van het voorschrift van artikel 13 van de bij hier voren vermelde resolutie van 24 September 1945 No. 2975 (G.B. No. 146) vastgestelde voorwaarden en zoals dit artikel thans luidt, te verlengen tot 1 April 1947

III Het vorenstaande ter algemeene kennis te brengen door plaatsing in het Gouvernements-Advertentiebladen en het Gouvernementsblad te doen opnemen.

Paramaribo, den 25sten September 1946

J. C. BRONS.

 

Uitgegeven, den 3den .Oktober 1946

De wnd. Gouvernements-secretaris

H. K. A. KLEINE