LANDSVERORDENING van 23 September 1946, tot wijziging van de ,, Autobusverordening" (G.B.1933 No. 100).

IN NAAM DER KONINGIN

DE GOUVERNEUR VAN SURINAME,

In overweging genomen hebben, dat het wenschelijk is de ,Autobusverordeniiig" (G.B. 1933 No. 100) te wijzigen ;

Heeft, den Raad van Bestuur gehoord, na verkregen goedkeuring der Staten, vastgesteld onderstaande landsverordening

Artikel 1.

In artikel 1 van de ,Autobusverordening" (G. B. 1933 No. 100) worden in het tweede lid onder (a) en (b) geschrapt de woorden : ,,Iangs een bepaald traject''.

Artikel 2.

Deze landsverordening treedt in werking op den dag na dien van hare afkondiging.

Gegeven te Paramaribo, den 23sten September 1946.

 J. C. BRONS.                        

De wd. Gouvernements-Secretaris,

H.K.A. KLEINE.

Uitgegeven, den 24sten September 1946.

De wd. Gouvernements-Secretaris,

H. K. A. KLEINE.