LANDSVERORDENING van 10 Mei 1949 tot nadere wijziging en aanvulling van de Autobusverordening (G. B. 9003 No. 100).

IN NAAM DE,R KONINGIN !

DE AANGEWEZEN VERVANGER VAN DE GOUVERNEUR VAN SURINAME,

Overwegende dat het wenselijk is de Autobusverordening (G.B. 1933 No. 100), zoals zij luidt na wijziging bij de landsverordening van 23 September 1946 (G. B. No.98) nader te wijzigen en aan te vullen ;

Heeft de Raad van Advies gehoord, na verkregen goedkeuring der Staten, vastgesteld onderstaande landsverordening

 

Artikel 1.

In de Autobusverordening (G. B. 1933 No. 100) worden de volgende wijziging, en aanvulling aangebracht :

I. Aan artikel 2 worden een 2de en 3de lid toegevoegd luidende :

,,Bij het verzoekschrift moet worden overgelegd een kwitantie van storting bij de Algemene Ontvanger en Betaalmeester van het voor de vergunning verschuldigd recht, waarvan het bedrag door de Gouverneur wordt vastgesteld.''

,,Bij afwijzing van het verzoek wordt teruggave van het gestorte bedrag bevolen."

II. Het 2de lid van artikel 3 vervalt, alsmede het cijfer (1) voor het eerste lid.

 

Artikel 2.

Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging..

Gegeven te Paramaribo, de 10de Mei 1949.

M. DE NIET.

Het lid van het College van Algemeen Bestuur,

            E.TH. L. WALLER.

De wnd. Gouvernements-Secretaris.

A. D. FERNANDES.          

Uitgegeven, de 23ste Mei 1949.

De wnd. Gouvernements-Secretaris,

A. D. FERNANDES.         

 

Verbeterblad.

In de considerans wordt in plaats van ,, Heef t de Raadvan Advies gehoord, na verkregen goedkeuring der Staten", gelezen .,,Heeft de Raad van Advies gehoord, met gemeen ,,,overleg der Staten,".

De wnd. Gouvernements-Secretaris,

A. D. FERNANDES.