LANDSVERORDENING van 10 Januari 1952 tot nadere wijziging en aanvulling van de Autobusverordening (G.B. 1933 No. 100).

IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR VAN SURINAME,

In overweging genomen hebbende, dat het wenselijk is de Autobusverordening (G.B. 1933 No.100), zoals zij luidt na wijziging, laatstelijk bij de landsverordening van 10 Mei 1949 (G.B. No. 51) nader te wijzigen en aan te vullen;

Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande landsverordening:

Artikel 1

In de Autobusverordening (G.B. 1933 No.100) worden de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

I. Artikel 1 lid (1) wordt gelezen als volgt:

,,(l) Tot het in werking brengen of doen brengen, het houden of het doen houden van een openbaar middel tot vervoer van personen of goederen te land wordt een voorafgaande sehriftelijke vergunning van de Landsminister van Openbare Werken en Verkeer gevorderd.'';

II. Artikel 1 lid (2)a wordt gelezen als volgt:

 ,,a) onder openbaar middel tot vervoer van personen te land verstaan de autobussen en motorrijtuigen, bestemd om de personen die zich daartoe aanmelden, te vervoeren, indien voor het vervoer per plaats betaald wordt.''

III. Aan artikel 3 wordt een tweede lid toegevoegd, luidende als volgt :

,,(2) Bij niet naleven der voorwaarden zal de vergunning kunnen worden ingetrokkgen.''.
         Voor het eerste lid Wordt het cijfer ,,(1)'' geplaatst.

IV. Artikel 4 wordt gelezen als volgt :

,, Art. 4.

Hij, die in strijd rnet artikel 1 een openbaar middel tot vervoer van personen of goederen te land in werking brengt, in werking doet brengen, houdt of doet houden, wordt gestraft met een geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden.''.

V. In de;artikelen 2 en 3 wordt instede van ,,Gouverneur'' gelezen ,,Landsrninister van Openbare Werken en Verkeer''.

VI. In artikel 6 wordt in plaats van ,,Autobusverordening'' gelezen: ,,Autobusdienstverordening''.

Artikel 2.

Deze landsverordening treedt in werking op een nader door te bepalen tijdstip.

 

Gegeven te Pararnaribo, de 10de januari 1952.

                                                                           J. KLAASESZ.                 

De Landsminister van Openbare Werken en Verkeer

                              SMIT.

Uitgegeven te Paramaribo, de 15de Januari 1952.

De Landsminister van Binnenlandse Zaken:

J-A. DRIELSMA.