RESOLUTIE van 23 Juni 1955 no 1691, bepalende de plaatsing in het gouvernementsblad van de thans geldende tekst van het surinaams luchtvaartbesluit 1935(G.B. No. 102).

DE AANGEWEZEN VERVANGER VAN DE GOUVERNEUR VAN SURINAME,

VERTEGENWOORDIGER VAN HET HOOFD VAN DE REGERING.

Op voordracht vande minister van Openbare Werken en Verkeer;

Gelet op de landsvorderingen van 28 juli 1947 (G.B. NO. 1133), houdende voorschriften met betrekking tot de schrijfwijze van de nederlandse taal;

Besluit:

Te bepalen dat de thans geldende tekst van het Koninklijk besluit van 4 juli 1935. (Staatsblad No. 393, G.B. No. 102), houdende de vaststelling van algemene bepalingen voor de burgerlijke luchtvaart in Suriname, Zoals dit luid na de daarin aangebrachte wijzingen bij K.B. van 19 Febr.1937 (G.B. No. 33), Nevens afschrift van deze resolutie in het Gouvernementsblad zal worden geplaats.

Paramaribo, 23 juni 1955.

M.DE NIET

 

 

 

De Minister van Openbare Werken en Verkeer,

J.G. KRUIPBAK

Uitgegeven te Paramaribo, de 23ste Juni 1955.

De Minister van Binnenlandse Zaken,

JOHAN H. FERRIER.

 


 

 

SURINAAMS LUCHTVAARTBESLUIT 1935, zoals gewijzigd bij G.B.1937 No. 33.

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR DE BURGERLIJKELUCHTVAART IN SURINAME.(1)

 

Inleidende bepalingen.

Artikel 1.

In dit besluit wordt verstaan onder:

 

Luchtvaart:

Het gebruik van Luchtvaartuigen binnen het rechtsgebied van Suriname, zijnde het grondgebied van Suriname daaronder begrepen de territoriale wateren zomende de luchtruimte boven dit gebied.

Luchtvaartuigen:

Motorvliegtuigen, zweefvliegtuigen, luchtschepen en vrije ballons, alle voor zover niet behorende tot de Zee- of Landmacht, noch uitsluitend gebruikt wordende in een tak van dienst van het Gouvernement van Suriname, zoals post, douane, politie.

Nederlandse Luchtvaartuigen:

Luchtvaartuigen, door of vanwege het bevoegd gezag geldig ingeschreven in een binnen het Koninkrijk gehouden luchtvaartuigregister.

Luchtvaartterreinen.

Elk terrein en elk watervlak behorende tot het rechtsgebied van Suriname, dat ingevolge de bepalingen van dit besluit voor de luchtvaart is aangewezen.

Lid der bemanning van een luchtvaartuig.

De gezagvoerder en ieder ander, die aan boord werkzaamheden. heeft te verrichten ten behoeve van de besturing of de veilige vaart van het luchtvaartuig.

 

Buitenland

Alle gebieden buiten het rechtsgebied van Suriname

 

 

Algemene bepalingen

 

Artikel 2.

In tijd van vrede is met inachtaneming van de hierna volgende bepalingen de luchtvaart vrij.

 

Artikel 3. (2)

De Gouverneur is bevoegd om militaire redenen of in het belang van de openbare orde of openbare veiligheid de luchtvaart boven bepaalde gedeelten van het rechtsgebied van Suriname, waarvan de ligging en de uitgestrektheid tevoren bekend zijn gemaak te verbieden.

 

Artikel 4.

De Gouverneur is bevoegd in buitengewone omstandigheden de luchtvaart te beperken of tijdelijk te verbieden behorende aan zodanige beperkingen of zodanig verbod openbare bekendheid te worden gegeven.

 

Artikel 5.

Een luchtvaartuig, aan boord waarvan door een der leden van de bemaning bemerkt wordt

dat het zich boven verboden gebied bevindt, moet:

  1. het in het internationaal luchtverkeer gebruikelijk noodsein geven;

  2. zich zo spoedig mogelijk buiten het verboden gebied begeven en landen op het dichtsbijzijnde luchtvaarttereinen

 

 

Inschrijving van luchtvaartuigen en nationaliteit

 

Artikel 6.(3)

Er wordt onder de naam van luchtvaartuigregister een register gehouden voor de inschrijving van luchtvaartuigen.

Bij besluit van de Gouverneur worden met inachtneming van hetgeen daaromtrent bij of krachtens verdrag is overeengekomen, met betrekking tot die inschrijving regelen gesteld en wordt bepaald, waaarin het inschrijvingskenmerk bestaat.

Bij besluit van de gouverneur wordt, met inachtneming van hetgeen daaromtrent is overeengekomen bepaald,waarin het nationaliteitskenmerk voor in hetluchtvaartuigregister, bedoeld in het eerste lid, ingeschreven luchtvaartuig bestaat.

Het bewijs van inschrijving in een luchtvaartuigregister in suriname of in het buitenland afgegeven door of vanwege het daartoe bevoegd gezag, bewijst, zolang het tegendeel niet blijkt, de nationaliteit van een luchtvaartuig.

Luchtvaartuigen van vreemde nationaliteit kunnen, zolang zij die nationalitet bezitten. In Suriname niet in een luchtvaartuigregister worden ingeschreven.

 

Artikel 7.

  1. Het is verboden de luchtvaart uit te oefenen anders dan met een nederlands luchtvaartuig of met een luchtvaartuig van vreemde nationaliteit, ingevolge verdrag tot het rechtsgebied van suriname toegelaten.

  2. De in het eerste lid bedoelde luchtvaartuigen moeten zijn voorzien van het nationaliteits- en inschrijvingskenmerk, hetwelk ten aanzien van die luchtvaartuigen is voorgeschreven door de wetgeving van het grondgebied, binnen hetwelk zij in een luchtvaartuigregister zijn ingeschreven.

  3. De gouverneur is bevoegd aan luchtvaartuigen, behorende tot een land,hetwelk niet is aangesloten bij het internationaal luchtvaartverdrag van parijs van 19 Oktober 1919,(4) houdende regeling van de luchtvaart of waarmede Nederland geen afzonderlijk luchtvaartverdrag heeft gesloten, hetwelk op Suriname toepasselijk is, een bijzondere vergunning te geven tot het uitoefenen van de luchtvaart binnen het rechtsgebied van suriname.

 

 

Bewijzen van luchtwaardigheid en van geschiktheid en verplichtingen

voor luchtvaartuigen, deelnemende aan de internationale luchtvaart.

 

Artikel 8.

Onverminderd het bepaalde in een der vorige artikelen is het verboden de luchtvaart uit te oefenen anders dan met een luchtvaartuig:

  1. Dat voorzien is van een geldig bewijs van luchtwaardigheid, afgegeven of geldig verklaard door de daartoe aangewezen autoriteit van het grondgebied, binnen hetwelk luchtvaartuig in het luchtvaartuigregister is ingeschreven;

  2. Waarvan de leden der bemanning voorzien zijn van geldige bewijzen van geschikheid, afgegeven of geldig verklaard door de daartoe aangewezen autoriteit van het grondgebied, binnen het welk het in het luchtvaartuigregister is ingeschreven;

  3. Dat voorzien is van de krachtens verdrag vereiste vergunningen, afgegeven door de daartoe aangewezen autoriteit van het grondgebied, binnen het welk het in het Luchtvaartuigregister is ingeschreven.

 

Artikel 9.

Van de verbodsbepalingen, bedoeld in artikel 8, kan door of vanwege de gouverneur ontheffing worden verleend.

 

Artikel 10

Bij besluit van, de Gouverneur worden regelen gesteld nopens het toezicht op luchtwaardigheid van luchtvaartuigen op de geschiktheid van de leden der bemanningen en op de krachtens dit besluit of krachtens verdrag voor luchtvaartuigen vereiste vergunnnigen, zomede nopens de afgifte en de geldigheidsduur, schorsing of intrekking van bewijzen van luchtwaardigheid, van bewijzen van geschiktheid en van bedoelde vergunningen en voorts nopens enige bij of krachtens verdrag voorgeschreven verplichtingen voor luchtvaartuigen, deelnemende aan internationale luchtvaart.

 

Artikel 11. (5)

Op eerste vordering van de bij algemene verordening aan te wijzen ambtenaren is elk lid der bemanning van een luchtvaartuig verplicht het hem afgegeven bewijs van geschiktheid te vertonen.

Op gelijke vordering is de gezagvoerder verplicht tot vertoning van alle bescheiden, welke hij ingevolge de wettelijke regelen in Suriname of krachtens verdrag in zijn luchtvaartuig aanwezig moet hebben

 

 

Luchtvaartterreinen

 

Artikel 12.(6)

 

1. De aanleg en exploitatie van luchtvaartterreinen geschiedt, behoudens een in bijzonder omstandigheden daartoe door de Gouverneur te verlenen concessie, door het Gouverne-ment. De tarieven van landingsgelden, en van kosten van verblijf op de luchtvaartterreinen worden door de Gouverneur vastgesteld. Deze tarieven, zullen gelijkelijk gelden voor Nederlandse en voor vreemde luchtvaartuigen.

2. De aanwijzing van enige gedeelte van het rechtsgebied var, S u r i n a m e als luchtvaartterrein, zomede schorsing of intrekking van zodanige aanwijzing geschiedt door of vanwege de Gouverneur.

3. Door de Gouverneur wordt bepaald welke luchtvaartterreinen bestemd zijn voor internationaal luchtverkeer.

4. Het is verboden:

a. enige gedeelte van het rechtsgebied van S u r i n a m e,

b. geen luchtvaartterrein zijnde, dienstbaar te maken, aan de luchtvaart en in het bijzonder, anders dan in geval van noodzaak, daarvan op te stijgen of daarop te landen;

5. luchtvaartterreinen te gebruiken voor doeleinden, waarvoor zij niet bestemd zijn.

6. Van de verbodsbepalingen in het vierde lid kan door of vanwege de Gouverneur ontheffing worden verleend.

7. Bij of krachtens besluit van de Gouverneur kan in verband met de veiligheid verboden worden op, in, boven, of in de nabijheid van een luchtvaartterrein te bouwen, bouwwerken te hebben, op of in de nabijheid van dat terrein te planten, plant of houtgewas te hebben, op dat terrein vee te weiden of te laten loslopen of enigerlei graafwerk te verrichten. Op dezelfde wijze en op gelijke redenen kan gevorderd worden, dat het plaatsen van merktekens wordt toegelaten, een en ander behoudens aan afspraak van eventuele benadeelden op schadeloosstelling.

 

 

Luchtlijnen

 

Artikel 13.

Voor zover daaromtrent bij verdrag niet anders is overeengekomen, mag het vervoer per luchtvaartuig van personen en/of goederen tegen betalingen tussen twee plaatsen binnen het rechtsgebied van S u r i n a m e, anders dan door het gouvemement,alleen worden uitgeoefend krachtens een daartoe door de Gouverneur verleende concessie.

Een zodanige concessie wordt slechts verleend aan:

a. Nederlandse onderdanen:

b. In Suriname, Nederland, Nederlands-Indie of Curacao gevestigde naamloze vennootschappen. Of rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen, waarvan alle bestuurders - als hoedanig worden aangemerkt zij, die, onder welke naam of titel ook, belast zijn met of deelnemenen aan het bestuur, het beheer of de leiding - Nederlandse onderdanen zijn.

Artikel 14.

Voor zover daaromtrent bij verdrag niet anders is overeengekomen, is voor de instelling van een internationale luchtlijn met een binnen het rechtsgebied van S u r i rin a m e gelegen plaats als begin-, eind- of tussenstation een vergunning nodig van de Gouverneur. Aan deze. vergunning kunnen voorwaarden verbonden worden.

Artikel 15.

Een luchtvaartuig is om redenen van openbare orde, verplicht te landen, indien het daartoe het bevel ontvangt door middel van de in het internationaal luchtverkeer gebruikelijke seinen.

Voor de uitoefing van de luchtvaart met een luchtvaartuig van vreemde nationaliteit, dat zonder bestuurder kan vliegen, is een bijzondere toestemming nodig.

 

Artikel 16.

Luchtvaartuigen, vertrekkend naar of komend van het buitenland, mogen slechts vertrekken van, onderscheidenlijk Ianden op de luchtvaarttereinen, welke ingevolge artikel 12, lid 3, voor het internationaal luchtverkeer zijn aangewezen.

Artikel 17.

Het is zonder voorafgaande toestemming van de Gouverneur of van een door deze aangewezen persoon, verboden in, luchtvaartuigen mede te voeren ontplofbare stoffen, vuurwapenen en oorlogsmateriaal. Als zodanig worden niet beschouwd startpatronen en middelen tot het geven van seinen.

 

Artikel 18.

De bepalingen betreffende de quarantaine van zeeschepen, hun bemanning en passagiers, hun lading en andere inhoud, die betreffende de verzekering van de voldoening van belastingen, verschuldigd bij in-, uit- en doorvoer van goederen die betreffende het vervoer van post door zeeschepen en die op de vreemdelingendienst overeenkomstige toepassingen op luchtvaartuigen, hun opvarenden, hun lading en verdere inhoud, voor zover daaromtrent niet verder bij verdrag bijzondere voorzieningen zijn getroffen.

 

Artikel 19 (7)

0m redenen van openbare orde of openbare veiligheid kan bij besluit van de Gouverneur het vervoer of het gebruik van fotografische toestellen on de luchtvaart verboden of geregeld en het vervoer van ander dan de dit artikel en artikel 17 genoemde goederen beperkt worden, zomede verbodsbepalingen gesteld worden omtrent het werpen van voorwerpent uit luchtvaartuigen.

Artikel 20.(7)

Bij besluit van de Gouverneur worden regelen vastgesteld ten einde te verzekeren, dat alle luchtvaartuigen, welke zich boven het rechtsgebied van S u ri n a m e bevinden, alsmede alle luchtvaartuigen, welke in het Surinaams luchtvaartuigregister zijn ingeschreven, waar deze laatsten zich ook mogen bevinden de voorschriften, vervat in dc bijlage D van het internationaal Luchtvaartverdrag van P a r ij s naleven.

 

 

Handhaving der wettelijke bepalingen.

 

Artikel 21. (8)

1. Overtreding van het bepaalde bij artikel 5, van het verbod in artikel 7, 8, 12, lid 4, 15, 16 en 17 wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste drie duizend gulden.

2. Met gelijke straf wordt gestraft de eigenaar of houder van een luchtvaartuig, die in strijd met het verbod, gesteld in artikel 7, 8 en 15, de luchtvaart met dat luchtvaartuig doet of laat uitoefenen.

3. Gelijke straf kan worden bedreigd tegen overtreding van enig verbod of niet-naleving van enig voorschrift, krachtens de bepalingen van dit besluit door de Gouverneur uitgevaardigd of gegeven.

4. (vervallen bij G.B. 1937 No. 33).

5. Overtreding van artikel 11 wordt gestraft met geldboete van ten hoogste vijf en twintig gulden.

6. Luchtvaartuigen waarmede de goederen tan aanzien waarvan een overtreding der bij artikel 18 bedoelde bepalingen betreffende de verzekeringen van de voldoening van belasting of de bepalingen betreffende het opium en andere verdovende middelen is gepleegd, kunnen tot verhaal der boete worden aangehouden door de daartoe bevoegd verklaarde ambtenaren en zullen worden opgebracht bij de ontvanger der invoerrechten en accijnzen (9)

7. Met de opsporing van overtredingen hiervoor bedoeld zijn behalve de bij het Surinaams -Wetboek van Strafvordering en de ingevolge de, bij artikel 18 bedoelde bepalingen aangewezen personen belast degenen, die daartoe bij besluit van de Gouverneur worden aangewezen.

 

Axtikel 22.

Indien een bij of krachtens dit besluit strafbaar gesteld feit wordt gepleegd door een rechtspersoon, wordt de strafvervolging ingesteld en de straf uitgesproken, tegen de in Suriname gevestigde leden, van het bestuur en bij ontstentenis van die leden tegenn de vertegenwoordiger van de rechtspersonen

in Suriname.

 

Artikel 23.

De bij artikel 21 strafbaar gestelde feiten worden beschouwd als overtredingen.

 

 

Slotbepalingen.

 

Artikel 24.

Dit besluit kan worden aangehaald als ,,Surinaams Luchtvaartbesluit 1935 (10)

 

Artikel 25.

Dit besluit treedt in werking met ingang van een nader door de Gouverneur te bepalen tijdstip.

Onze Minister van Kolonien is belast met de uitvoering van besluit, hetwelk in het S t a a t s b 1 a d zal worden gepIaatst en waarvan afschrift zal worden, gezonden aan de Raad van State.

 

_________________________________________

(1) Zie toelatingsbesluit vreemde militaire luchtvartuigen

G.B. 1935 No. 100; zie ook G.B. 1937 No. 27

(2) Zie uitv. besluit in G.B. 1939 No. 33 (.geldende tekst G.B. 1955 No. 70),

(3) Zie uitv. Besluit in G.B. 1939 no. 33 (geldende tekst G.B. 1955 no. 70); zie kenteken militaire luchtvaartuigen G.B. 1941 no. 135.

(4) Parijs in G.B. 1928 No. 110, vervangen door Chicago G.B. 1947 no.52 en 1948 no. 39; zie ook G.B. 1933 no.86.

(5) Zie uitv. besluit in G.B. 1939 No. 33 (geldende tekst G.B.1955 No. 70).

(6) Zie uitv. besluit in G.B. 1939 No. 33 (geldende tekst G.B.1955 No. 70) Boeien in G.B 1916 No. 64.

(7) Uitv. besluit in G.B. 1939 No. 33 (geldendc tekst G.B. 1955 No. 70). Intern. luchtvaartverdrag van Parijs in

G.B. 1928No.110, vervangen door chicago G.B. 1947 No. 52 en 1946 No. 39

(8) Gew. G.B. 1937 no. 33. voor de opsporing mede aangewezen de ambtenaar belast met het toezicht op de luchtvaart (A.T.L.) (G.B.1951 No.63) Zie ook artt. 54, 55 en 55 in uitv. Besluit in G.B. 1939 No. 33 (geldende tekst G.B. 1955 No. 70).

(9) Te lezen: Ontvanger der Directe Belastingen. Zie voor beslag op luchtvaartuigen ook G.B. 1939 No. 96 jo. 1945 No. 20.

(10) 20 Mei 1939 Zic G.B. 1939 No. 34.