RES0LUTIE van 23 Juni 1955 No. 1692, bepalende de plaatsing in het Gouvernementsblad van de thans geldende tekst van het besluit van 6 mei 1939 (G.B. No. 33) ter uitvoering van enige artikelen van het Surinaams Luchtvaartbesluit 1935.

DE AANGEWEZEN VERVANGER VAN DE GOUVERNEUR VAN SURINAME,

VERTEGENWOORDIGER VAN HET HOOFD VAN DE REGERING,

Op voordracht van de Minister van Openbare Werken en Verkeer;

Gelet op de landsvorderingen van 28 juli 1947 (G.B. No. 113), houdende voorschriften met betrekking tot de schrijfwijze van de Nederlandse taal;

 

B e s l u i t

Te bepalen dat de thans geldende tekst van het besluit van 6 mei 1939 (G.B. No. 33) ter uitvoering van de artikelen 3, 6 (eerste en tweede lid), 10, 11,12 (tweede, derde en zesde lid) 19, 20, en 21 (derde en zevende lid) van het Surinaams Luchtvaartbesluit 1935 (G.B. No. 102, geldende tekst ZG.B. 1955 No.69), zoals dit luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen laatselijk bij G.B. 1945 No. 30, nevens afschrift van deze resolutie in het Gouvernementsblad.

Paramaribo, 23 juni 1955.

M. DE NIET.

 

De Minister van Openbare

Werken en Verkeer,

J.G. KUIPERBAK

 

Uitgegeven te Paramaribo, de 23ste juni 1955.

De Minister van Binnenlandse Zaken,

JOHAN H. FERRIER.


UITVOERINGSBESLUIT (G.B. 1939 No. 33) van het Surinaams Luchtvaartbesluit 1935 (G.B. No. 102, geldende tekst, G.B. 1955 No. 69), zoals gewijzigd door de Gouvernementsbladen 1940 No. 72, 1950 No. 116, 1951 No. 64 en 1954 No, 30.

Overwegende, dat ter uitvoering van de artikelen 3,6, (eerste en tweede lid ), 10, 11, 12 (tweede, derde en zesde lid), 19, 20, 21 (derde en zevende lid ) van het Surinaams Luchtvaartbesluit 1935 (G.B. No.102), het nodige is het navolgende vast te stellen;

 

Omschrijvingen

Artikel 1.1)

Waar in dit besluit gesproken wordt van het Luchtvaartbesluit wordt hiermede bedoel het Surinaams Luchtvaartbesluit 1935 (G.B. No. 102).2)

De definities gegeven in het Surinaams Luchtvaartbesluit 1935 (G.B. No. 102) zijn ook van toepassing voor dit besluit.

Onder verkeersluchtvaartuig wordt verstaan een luchtvaartuig dat tegen betaling passagiers en (of) lading vervoert.

Onder Surinaams luchtvaartuig wordt verstaan een Nederlands luchtvaartuig ingeschreven in het luchtvaartuigregister, bedoeld in art. 6 van het Luchtvaartbesluit.

 

HOOFDSTUK I

 

Inschrijving

Artikel 2.

In het luchtvaartuigregister, bedoeld in artikel 6 van het Luchtvaartbesluit, worden alleen ingeschreven en overgeschreven luchtvaartuigen, waarvoor de vereiste invoerrechten zijn betaald, mits die luchtvaartuigen behoren aan en daarover zeggingschap hebben:

 1. Nederlanders of Nederlandse onderdanen, tevens ingezetenen van het gebiedsdeel Suriname:

 2. Nederlandse, Surinaamse, Nederlands-indische of Curacaose volgens de daar -geldende wetgeving opgerichte rechtspersoonlijkheid bezittende verenegingen en naamloze venootschappen, waarvan de bestuurder Nederlander, of Nederlands onderdaan, tevens in-gezetene van het gebiedsdeel Suriname is.

De Gouverneur is bevoegd de inschrijving toe te laten van:

 

 1. luchtvaartuigen, behorende aan Nederlanders of Nederlandse onderdanen, niet zijnde ingezetenen van het gebiedsdeel Suriname:

 2. luchtvaartuigen, behorende aan ingezetenen van het gebiedsdeel Suriname, niet zijnde Nederlanders of Nederlandse onderdanen;

 3. Iuchtvaartuigen, behorende aan volgens de daar geldende wetgeving opgerichte in het gebiedsdeel gevestigde rechtspersoonlijkheid bezittende verenegingen en naamloze vennootschappen welke niet of niet geheel voldoen aan de in het eerste lid bedoelde eis betreffende het bestuur.

Artikel 3.3)

De inschrijving geschiedt in een daarvoor bestemd register bij de hypotheekbewaarder te Paramaribo. Dit register is openbaar.
De aanvraag tot inschrijvingeschiedt schriftelijk bij genoemde autoriteit, onder overlegging der stukken, waaruit blijkt dat aan de bij artikel 2 gestelde eisen wordt voldaan.
Van de inschrijving wordt de aanvrager een bewijs uitgereikt. Ingeval van overschrijving wordt een nieuw bewijs uitgereikt.
Is een bewijs van inschrijving verloren geraakt, dan kan aan degeen te wiens naam het luchtvaartuig is ingeschreven, op diens verzoek en op zijn kosten een duplicaatbewijs worden uitgereikt op dit duplicaat zal de nietigheid van het oorspronkelijk bewijs worden vermeld.

 

Artikel 4.

In het register wordt aantekening gehouden van de naam en van de woonplaats van de eigenaar en van de fabrikant, van het fabrieksnummer van het luchtvaartuig van het inschrijvingskenmerk, van de plaats waar het luchtvaartuig thuis, behoort, van de datum van inschrijving en van de datum van afloop der geldigheid van inschrijving.
Indien het luchtvaartuig wordt ingeschreven als verkeersluchtvaartuig wordt zulks in het register vermeld.
Van de inschrijving wordt de aanvrager een schriftelijke verklaring uitgereikt.

 

Artikel 5.

De termijn, gedurende welke de inschrijving van kracht is, bedraagt, behoudens verlenging, die met gelijke termijn zal geschieden, drie jaar.
Bij de verlenging wordt een nieuw bewijs van inschrijving uitgereikt.

 

Artikel 6. 4)

Doorhaling van de inschrijving heeft plaats:

 1. op schriftelijk verzoek van degeen te wiens name het luchtvaartuig is ingeschreven;

 2. indien het luchtvaartuig waarop de inschrijving betrekking heeft, te loor gaat. blijvend uiteen genomen wordt of Om andere redenen niet meer als zodanig gebezigd kan worden;

 3. indien de termijn gedurende welke de inschrijving van kracht was, is verstreken en geen verlenging plaats heeft;

 4. indien het luchtvaartuig in Nederland, Nederlands-Indie of Curacao dan wel in het buitenland door of vanwege het bevoegd gezag wordt ingeschreven in een luchtvaartuigregister en voor zover de inschrijving in het buitenland betreft, het luchtvaartuig door de inschrijving de nationaliteit van het betrokken land verkrijgt.

 5. indien overgang van eigendom plaats heeft gehad terwijl niet binnen drie maanden daarna overschrijving is geschied;

 6. indien degeen te wiens name het luchtvaartuig is ingeschreven, niet meer voldoet aan de vereisten, voor het verkrijgen van een bewijs van inschrijving gesteld.
  Degeen te wiens naam het luchtvaartuig voor de doorhaling van de inschrijving het laats was ingeschreven, is verplicht het bewijs van inschrijving aan de hypotheekbewaarder te doen toekomen uiterlijk drie weken na de dag, waarop de hypotheekbewaarder hem de mededeling van de doorhaling heeft gezonden

Artikel 7.

In geval van een luchtvaartuig:

 1. te loor gaat, blijvend uiteen genomen wordt , of om andere redenen niet meer als zodanig gebezigd kan worden;

 2. in de eigendom en/of de zeggingschap van een ander overgaat;

 3. in Nederland, NederlandsIndie of Curacao dan wel in het buitenland op zijn verzoek of met zijn medewerking door het bevoegd gezag wordt in een luchtvaartuigregister en voor zover de inschrijving in het buitenland betreft, het luchtvaartuig door de inschrijving de nationaliteit van het betrokken land verkrijgt,
  is degeen, te wiens name het luchtvaartuig in het Surinaams luchtvaartregister is ingeschreven verplicht daarvan binnen zeven dagen kennis te geven aan de hypotheekbewaarder te Paramaribo.

 

HOOFDSTUK 2.

 

,Nationaliteits en inschrijvingskenmerken

 

Artikel 8.

Het nationaliteits – en inschrijvingskenmerk van Surinaamse luchtvaartuigen bestaat uit een groep van vijf hoofdletters; Van deze vormen de letters P. en Z. als eerste twee letters het nationaliteits kenmerk en de overige drie letters, door de hypotheekbewaarder aan te wijzen, het inschrijvingskenmerk; de letter Y. wordt als Y geschreven; beide kenmerken worden gescheiden door een afscheidingsstreep.
Het nationaliteits- en inschrijvingskenmerk worden vermeldt op het bewijs van inschrijving.

 

Artikel 9.

Het nationaliteits- en inschrijvingskenmerk dienen in verband met de vorm van het luchtvaartuig, zo goed mogelijk zichtbaar te zijn aangebracht in duidelijke, scherp tegen de ondergrond afstekende romeinse hoofdletters. Zij behoren steeds in deze toestand te worden onderhouden.

 

Artikel 10

Op vliegtuigen moet het nationaliteits en inschrijvingskenmerk zijn geschilderd op de vleugels, waarbij de top der letters naar voren moet zijn gericht en op de zijkanten van de romp in het algemeen zodanig, dat het gehele merk van boven,van onderen en aan beide zijden van het vliegtuig duidelijk zichtbaar is.

 

Artikel 11

De breedte van een letter moet ongeveer twee derde gedeelte der hoogte bedragen; de letters moeten van eenzelfde lettertype en van gelijke afmeting zijn en de tussenruimte tussen de letters ongeveer gelijk aan de halve breedte van een letter, terwijl de afscheidingsstreep tussen nationaliteits- en inschrijvingskenmerk ongeveer gelijk aan de breedte van een letter moet zijn.voor de hoogte der letters geldt in het algemmen, dat zij ongeveer vier vijfde gedeelte innemen ven de afmetingen, welke de vlakken,waarop zij geschilderd zijn , in dezelfde richting hebben.

 

Artikel 12

Behoudens door of vanwege de Gouverneur te verlenen ontheffing is het de gezagvoerder verboden de luchtvaart uit te oefenen met een luchtvaartuig, waarop tekens zijn aangebracht, welke afbreuk kunnen doen aan een geode ondertekening van dat luchtvaartuig.

 

HOOFDSTUK 3

 

Toezicht op geschiktheid en luchtwaardigheid. 5)

 

Artikel 13

Bewijzen van bevoegdheid voor de leden der bemanning van een luchtvaartuig worden in dit gebiedsdeel niet uitgereikt: in bijzondere gevallen kan op verzoek door de Gouverneur hiervan worden afgezien,in welk geval de volledige in Nederland vigerende voorschriften als basis voor de eisen van lichamelijke geschiktheid of van bekwaamheid worden genomen.

 

Artikel 14

Bewijzen van bevoegdheid waarvan de geldigheidsduur nog niet verstreken is en welke zijn verstrekt door de daartoe in Nederland, nederlands-Indie of Curacao bevoegde autoriteit of in bijzondere gevallen door de Gouverneur met bewijzen van bevoegdheid als hier bedoeld, gelijkgestelde buitenlandse bewijzen,kunnen alhier worden geldig verklaard voor de dienst op een Surinaams luchtvaartuig.

 

Artikel 15

De controle van de bewijzen van bevoegdheid is opgedragen aan de A.T.L.

Een persoon die teneinde enige funktie aan boord van een Surinaams luchtvaartuig uit te oefenen, geldigverklaring van zijn bewijs van bevoegdheid wenst, vraagt zulks aan bij genoemde autoriteit, onder overlegging daarvan. De A.T.L. neemt hiervan afschrift in een daartoe te bestemmen register en tekent op het in orde bevonden bewijs van bevoegdheid aan, dat zulks voor de daarop vermelde geldigheidsduur voor gebruik aan boord van een Surinaams luchtvaartuig als geldig wordt verklaard, voor bediening van het in het bewijs van bevoegdheid vermelde matrieel.

 

Artikel 16

Minstens veertien dagen voor afloop van de geldigheidsduur van een bewijs van bevoegdheid wendt de houder zich tot de A.T.L. met verzoek om verlenging der geldigverklaring.

Deze verlenging wordt toegestaan voor de hieronder te specificeren termijnen, indien:

 1. betrokkene in voldoende mate in de praktijk zijn bekwaamheid heeft onderhouden

 2. betrokkene door de daarvoor aangewezen Gouvernements-geneeskundige na gehouden keuring geschikt wordt bevonden.

 

Artikel 17

De termijn van verlenging der geldigverklaring na de datum der in het vorig artikel onder b bedoelde keuring bedraagt:

Voor een bewijs van bevoegdheid voor luchtvaartuigbestuurderzes maanden, voor de overige twee jaar.

Voor een bewijs van bevoegdheid van een luchtvaartuigbestuurder ten aanzien van de besturing van luchtvaartuigen, niet zijnde verkeersluchtvaartuigen,en dat geen bevoegdheid geeft tot het verrichten van kunstvluchten bij openbare luchtvaartvertoning en tot deelneming aan luchtvaartwedstrijden, bedraagt de termijn van verlenging der geldigverklaring na de datum der in het vorige artikel onder b bedoelde keuring twaalf maanden.

 

Artikel 18

De eisen van lichamelijke geschiktheid voor de in artikel 16 onder b bedoelde keuring zijn:

A. voor luchtvaartuig bestuurder:

 1. Een lichaamslengte van tenminste 1.55 m.

 2. Afwezigheid van elke lichamelijke of geestelijke ziekte, elk gebrek of elke afwijking, welke kan leiden tot een plotselinge ongeschiktheid tot het besturen van een luchtvaartuig. Bij vrouwelijke candidaten moet uterus en adnexa normal zijn. De gevallen waarin een chirurgishe ingrijpen heeft plaats gehad worden elk op zich zelf beoordeeld. Elk vermoeden van op zwangerschap leidt tot ongeschiktverklaring.

 3. Voldoende funkties der vier ledematen.

 4. Afwezigheid van ziekelijke gewijzigde hartswerking, ook van functionele aard en van ziekelijke gewijzigde bloedsdruk; normale functie van longen, nieren en zenuwstelsel.

 5. Afwezigheid van vasomotorische stoornissen in belangrijke graad.

 6. Afwezigheid van verdikkingen en vergroeiingen der borstvliezen in elke graad.

 7. Afwezigheid van buikwandverslappingen, windzucht (meteorismus) en maagatonomie in belangrijke graad.

 8. Afwezigheid van duizelingen, migraine en bewustzijnsstoornissen.

 9. Afwezigheid van stoornissen in de gevoelszin, motiliteit, reflexen, evenwichtszin en spierzin.

 10. Een gezichtsscherpte van tenminste 8/10 op elk oog, zonder afwending van glazen, of van tenminste 9/10 op een oog en tenminste 7/10 op het andere, evaneens zonder aanwending van glazen.

 11. Afwezigheid van manifeste overziendheid, ( ook al voldoet de gezichtsscherpte aan het onder 10o. bepaalde, dan moet toch steeds naar de aanwezigheid van maniste oververziendheid een onderzoek worden ingesteld.) zowel voor elk oog afzonderlijk als voor beide ogen tezamen bepaald, terwijl de totale oververziendheid niet meer mag bedragen dan 2d op beide ogen.

 12. Afwezigheid van gebreken en ziekten der oogleden, oogbindvliezen en oogbollen, welke funktie op enigerlei wijze zouden kunnen belemmeren of een progressief karakter hebben.

 13. Normaal binoculair zien; normal blik- en gezichtsveld; afwezigheid van scheelzien in elke graad en in elke vorm; afwezigheid van stoornissen in de oogbewegingen en van een belangrijke of hinderlijke graad van insufficientie der oogspieren (heterophorie).

 14. Een normaal kleuronderscheidingsvermogen.

 15. Afwezigheid van stoornissen der netvliesgevoeligheid.

 16. Afwezigheid van elke belemmering in de neusademhaling en van slepende ontstekingen van het neusslijmvlies.

 17. Een gehoorscherpte op beide oren van tenminste 5m. fluisterstem, zo het naar de onderzoeker gekeerde oor wordt dichtgehouden.

 18. Vrij zijn van trommelvliesdoorboring en van slepende ontstekingen, organische gebreken of zenuwstoornissen van een of beide midden- of binnenoren, en van blijvende sluiting of vernauwing van een of beide tubae Eustachii; een beiderzeids gelijk en normaal functionerend vestibular apparaat.

 19. Vrij zijn van adenoide vegetaties of vergroting der amandelen.

 20. Voldoende weerstandsvermogen tegen drukvermindering, overeenkomende met die op een hoogte van 5000 m.

B. Een luchtvaartuigbestuurder, in het bezit van een bewijs van bevoegdheid ten aanzien van besturing van luchtvaartuigen niet zijnde verkeersluchtvaartuigen, en dat geen bevoegdheid geeft tot het verrichten van kunstvluchten bij openbare luchtvaartvertoningen en tot deelneming aan luchtvaartwedstrijden, behoeft slechts aan de navolgende eisen van lichamelijke geschiktheid te voldoen:

 1. Afwezigheid van elke lichamelijke of geestelijke ziekte van elk gebrek of elke afwijking, welke kan leiden tot een plotselinge ongeshikthied tot het besturen van een luchtvaartuig. Bijvrouwelijke candidaten mogen uterus en adnexa geen afwijking vertonen, welke haar ongeschikt maken voor het besturen van een luchtvaartuig.elk vermoeden op zwangerschap leidt tot ongeschiktverklaring.

 2. Voldoende funkties der vier ledematen.

 3. Normale funktie van hart, longen, nieren en zenuwstelsel.

 4. Een gezichtsscherpte van tenminste 8/10 op elk oog, zo nodig met aanwending van glazen, of van tenminste 7/10 op het andere, eveneens met aanwending van glazen: normal binoculair zien, normal blik- en gezichtsveld: een voldoende kleuronderscheidingsvermogen: afwezigheid van nachtblindheid.

 5. Op beide oren voldoende gehoorscherpte, om hetgeen op 5m. afstand met fluisterstem wordt gesproken te verstaan indien het naar de onderzoeker gekeerde oor gedekt is; vrij zijn van trommelvliesdoorboring; een normal middenoor; doorgankelijkheid der tubea Eustachii; een beiderzijds gelijk en normal functionerend vestibulair apparaat.

 6. Vrij zijn van adenoide vegetaties of vergroting der amandelen.

 7. Voldoende weerstandsvermogen tegen drukvermindering overeenkomende met die op een hoogte van 3000m.

C Voor navigator of werktuigkundige:

 1. Afwezigheid van elke lichamelijke of geestelijke ziekte, gebrek of afwijking, welke kan leiden tot een plotselinge ongeschiktheid voor het uitoefenen van de taak van de betrokkene tijdens de vaart. Bij vrouwelijke candidaten moeten uterus en adnexa geen afwijking vertonen, welke haar ongeschikt maken voor het uitoefenen van die taak . Elk vermoeden op zwangerschap leidt tot ongeschiktverklaring.

 2. Voldoende funkties der vier ledematen.

 3. Normale functie van het hart, longen, nieren en zenuwstelsel.

 4. Een gezichtsscherpte van 8/10 op elk oog, zonder aanwending van glazen, of van tenminste 9/10 op een oog en tenminste 7/10 op het andere, eveneens zonder aanwending van glazen; normal binoculair zien, normal blik- en gezichtsveld; en voldoende kleuronderscheidingsvermogen.

 5. Een in verband met de uitoefening van die taak tijdens de vaart voldoende gehoorscherpte, vrij zijn van trommelvliesdoorboring; een normal middenoor; doorgankelijkheid der tubae Eustachii; een beiderzijds gelijk en normal functionerend vestibular apparaat.

 6. Vrij zijn van adenoide vegetaties of vergroting der amandelen.

 7. Voldoende weerstandsvermogen tegen drukvermindering overeenkomende met die op een hoogte van 5000m.

D Voor radiotelegrafist en telefonist:

 1. De onder 1,2,3,6 en 7 in sub C van het onderhavig artikel gestelde eisen.

 2. Een gezichtscherpte van tenminste 5/10 op elk oog zo nodig met aanwending van glazen; een in verband met de uitoefening van de taak van de betrokkene tijdens de vaart voldoende kleuronderscheidingsvermogen.

 3. Een gehoorscherpte op elk oor afzonderlijk van tenminste 2.50m. fluisteren; voldoende neusdoorgankelijkheid der tubae Eustachii; vrij zijn van trommelvliesdoorboring; een normal middenoor; een beiderzijds gelijk normaal functionerend vestibular apparaat.

 

Artikel 18a 6)

Bewijzen van bevoegdheid, afgegeven of geldigverklaard ten behoeve van nederlandse onderdanen, door de daartoe aangewezen autoriteit van het grondgebied binnen het welk het luchtvaartuig is ingeschreven, kunnen door of vanwege de A.T.L. hetzij voor bepaalde, hetzij voor onbepaalde tijd voor gebruik hier te lande ongeldig worden verklaard, indien aan de door of vanwege de Gouverneur terzake gegeven aanwijzing niet wordt voldaan.

 

Artikel 19

Een houder van een voor de dienst op een Surinaams luchtvaartuig geldig bewijs van bevoegdheid is verplicht na een ziekte of ongeval, een arbeidsongeschiktheid van ten minste 20 dagen ten gevolge hebbende, hiervan voor de hervatting van zijn werkzaamheden kennis te geven aan de A.T.L. in bedoeld geval vindt gehele of gedeeltelijke herkeuring plaats ter beoordeling van de met de keuring belaste Gouvernementsgeneeskundige.

 

Artikel 20

De geldigverklaring van een bewijs van bevoegdheid dan wel van een ingevolge de tweede zinsnede van artikel 13 uitgereikt bewijs kan worden geschorst dan wel ingetrokken:

 1. Bij tijdelijke of blijvende afkeuring;

 2. Hangende het onderzoek na een vliegongeval;

 3. Bij gebleken onbekwaamheid, wangedrag, roekeloosheid of verregaande achteloosheid.

 

Artikel 21

Schorsing voor een bepaalde termijn of intrekking als in het vorig artikel bedoeld geschied door de Gouverneur op voorstel van de A.T.L. en wordt schriftelijk ter kennis van de betrokkene gebracht.

 

Artikel 22

Bewijzen van luchtwaardigheid worden in dit gebiedsdeel niet uitgereikt, doch een bewijs van luchtwaardigheid verstrekt door de daartoe in Nederland, Nederlands-Indie of Curacao bevoegde autoriteit of een door deze autoriteit met een bewijs van luchtwaardigheid als hier bedoeld gelijkgestelde buitenlandsbewijs van luchtwaardigheid kan alhier geldig verklaard worden voor een in Suriname ingeschreven luchtvaartuig; in bijzondere gevallen kan hiervan door de Gouverneur worden afgewezen

 

Artikel 23

De controle op de bewijzen van luchtwaardigheid is opgedragen aan de A.T.L.

 

Artikel 24

Een eigenaar van een luchtvaartuig die geldig verklaring van een bewijs van luchtwaardigheid voor dat luchtvaartuig verlangt, wendt zich hier tot de A.T.L. onder overlegging van het betreffende bewijs van luchtwaardigheid en eventueel gewenste verdere gegevens.

De A.T.L. neemt hiervan afschrift in een daartoe te bestemmen register, doet het luchtvaartuig en/of de motoren keuren en tekent bij in orde bevinding op het bewijs van luchtwaardigheid aan, dat zulks voor de daarop vermelden geldigheidsduur als geldig wordt erkend.

Een schorsing of intrekking van de geldig verklaring van een bewijs van luchtwaardigheid wordt schriftelijk ter kennis van de eigenaar gebracht.

 

Artikel 25

De eigenaar vaneen luchtvaartuig hetwelk is voorzien vaneen ingevolge artikel 22 geldig verklaard bewijs van luchtwaardigheid is verplicht de A.T.L. onmiddelijk kennis te geven:

 1. wanneer een luchtvaartuig of motor schade heeft belopen , welke van blijvende invloed zou kunnen zijn op de luchtwaardigheid ;

 2. wanneer een luchtvaartuig of motor een zodanige herstelling zal ondergaan of in vorm of samenstelling zodanig gewijzigd zal worden beinvloed;

 3. wanneer van het luchtvaartuig een of meer motoren zijn verwisseld.

 

Artikel 26

In afwachting van goedkeuring ener herstelling kan de A.T.L. de verplichtingen opleggen dat de eigenaar het betrokken luchtvaartuig ter keuring naar een aangewezen luchtvaartterrein, hetzij binnen dit gebiedsdeel gelegen , dirigeert, zonder dat op deze vlucht passagiers mogen worden vervoerd.

 

Artikel 27

Het is verboden met een verkeersluchtvaartuig een vlucht aan te vangen, waarbij passagiers of goederen worden vervoerd ,alvorens op de dag der vlucht op last van de eigenaar de luchtwaardigheid van luchtvaartuig en motoren, de uitrusting en de belading zijn onderzocht en in orde bevonden door een of meer daartoe geschikte personen in het bezit van een bevoegdverklaring daartoe. Dit onderzoek moet steeds in het journaal worden vermeld.

 

Artikel 28

De kosten verbonden aan het nemen van proeven en het daaraan verbonden risico worden gedragen door de aanvrager, met uitzondering van het risico voor het bij de proefneming betrokken Gouvernementspersoneel.

 

Artikel 29

Voor het toezicht op het onderhoud van in gebruik zijnde luchtvaartuigen en motoren voorzien van een geldige verklaard bewijs van luchtwaardigheid kan de A.T.L. te alle tijde verzoeken het vliegtuig of de motor te zijner beschikking te stellen. Hij houdt hierbij zoveel mogelijk rekening met de belangen van de eigenaar .

 

Artikel 30

De geldigverklaring vaneen bewijs van luchtwaardigheid kan een termijn van twaalf maanden verlengd worden. Voor verkrijging van verlenging wendt de eigenaar zich ten minste veertien dagen voor het verstrijken van de geldigheidstermijn tot de A.T.L.

 

Artikel 31

De geldigverklaring van een bewijs van luchtwaardigheid kan worden geschorst of ingetrokken door de Gouverneur op voorstel van de A.T.L.:

 1. wanneer het luchtvaartuig of de motoren niet meer aan de gestelde eisen voldoen;

 2. indien herstelling niet naar behoren is geschied;

 3. indien in de constructie een niet goedgekeurde wijziging is aangebracht;

 4. na een vliegongeval;

 5. indien geen gelegenheid tot keuring wordt gegeven.

 

Artikel 32 7)

Geen inrichting van welk aard ook voor draadloze telegrafie of telefonie mag in Suriname door een luchtvaartuig worden meegevoerd zonder dat in het bezit is van een bijzondere vergunning daartoe, uitgereikt door de staat, welks nationaliteit het luchtvaartuig bezit.het gebruik van deze toestellen boven het rechtsgebied van Suriname is onderworpen aan de terzake geldende voorschriften. Daarenboven mogen deze toestellen enkel worden gebruikt door leden der bemanning, voorzien van een bijzondere, tot dit doel door de bevoegde autoriteit van hun land uitgereikte vergunning.

 

Artikel 33

Het is verboden met een Surinaams luchtvaartuig te vliegen, dat is uitgerust met een radio- zend- en/of ontvanginstallatie zonder dat voor deze installatie en vergunning is uitgereikt.

Voor een in Suriname ingeschreven verkeersluchtvaartuig is de uitrusting met een bedrijfsklare radio zend-en ontvanginstallatie verplichtend.

 

Artikel 34 8)

Voor het verkrijgen van een radiovergunning wendt de eigenaar van het luchtvaartuig zich tot de Directeur van Financien, die na goedkeuring der installatie door het hoofd van ‘s Lands-Radiodienst een vergunning uitgeeft. De eigenaar toont deze vergunning aan de A.T.L. die zulks aantekent in een daarvoor bestemd register.

 

Artikel 35 8)

Bij wijziging of vervanging van de installatie is de eigenaar verplicht hiervan kennis te geven aan de A.T.L. en de Directeur van Financien, waarop opnieuw een keuring moet plaatsvinden.

 

Artikel 36.

Het in bedrijf hebben van particuliere grondzendstations is verboden. Van dit verbod kan door de in bijzondere gevallen ontheffing worden verleend.

 

Artikel 37 9)

Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van het Surinaams Luchtvaartbesluit 1935 (g.b. No.102) is het verboden de luchtvaart uit te oefenen anders dan met een luchtvaartuig, dat voorzien is van:

 1. een bewijs van inschrijving, afgegeven of geldigverklaard door de daartoe aangewezen autoriteit van het grondgebied, binnen hetwelk het in het luchtvaartuigregister is ingeschreven overeenkomstig de Verdragsbepalingen met betrekking tot de luchtvaart en overeenkomstig de in Suriname geldende voorschriften;

 2. de luchtvaartuigboeken, overeenkomstig de vorenbedoelde Verdragsbepalingen het bepaalde in de bijlage C daarvan, te weten een journal, en indien het een verkeersluchtvaartuig betreft, een seindagboek; 10)

 3. indien het is uitgerust met een inrichting voor radiotelegrafie: de vergunning daartoe;

 4. indien het passagiers vervoert: een naamlijst van deze;

 5. indien het goederen vervoert: de cognossementen en het manifest van lading;

 6. de verdere bescheiden, welke ingevolge de wettelijke regelingen in Suriname of krachtens verdrag in het luchtvaartuig aanwezig moeten zijn. Van de verbodsbepalingen, bedoeld in dit artikel, kan door of vanwege de Gouverneur ontheffing worden verleend.

 

Artikel 38

De gezagvoerder van een Surinaams luchtvaartuig is verplicht zorg te dragen voor de geregelde, juiste en onmiddelijke invulling van de in het vorig artikel bedoelde boeken en bescheiden.

In het journaal stelt hij na afloop van elke reis en in geval van een reis van meerdere dagen gedurende die reis dagelijks, aantekeningen met betrekking tot:

 1. de namen van de leden der bemanning en de werkkring welke zij in het luchtvaartuig tijdens de vlucht hebben te vervullen;

 2. de plaats en het tijdstip van de aanvang en van het einde van elke vlucht;

 3. voorgekomen tussen of noodlanding wegens motor of andere storing, of ongunstige weergesteldheid;

 4. voorgekomen ongevallen en de daarbij door het het luchtvaartuig belopen of aan derde veroorzaakte schade;

 5. verrichte herstelling.

In het seindagboek doet hij aantekeningen houden van:

 1. plaats, dag en uur, waarop een sein is ontvangen of gegeven, met de inhoud van het sein;

 2. de naam de aanduiding van de persoon, aan wie, of het station waaraan een sein is gegeven, dan wel van wie of waarvan een sein is ontvangen.

 

Artikel 39

De eigenaar van een surinaams verkeersluchtvaartuig is verplicht van dit luchtvaartuig een vliegtuigboek en van elke daarin gebruikte motorboek aan te houden en te zorgen voor de geregelde, juiste en onmiddelijke invulling dezer boeken.

 

Artikel 40

Voor luchtvaartuigen geen verkeersluchtvaartuigen zijnde mogen de in artikel 38 en 39 genoemde boeken tot een boek verenigd worden

 

Artikel 41

De A.T.L. is belast met de toezicht op de luchtvaart en zal zich, zo nodig, doen bijstaan door daartoe door hem aan te wijzen personen,teneinde zich te doen voorlichten en zodanig verslagen te vragen, als in het belang van het toezicht worden vereist.

Ieder die krachtens het eerst lid daartoe wordt opgeroepen, is verplicht zijn diensten als in het eerste lid bedoeld aan de A.T.L. te lenen.

Zo nodig kan hij daartoe, na machtiging van de Gouverneur, personen van buiten Suriname verzoeken hem bij te staan in dit onderzoek.

 

Artikel 42

Wanneer in Suriname een ongeval heeft plaats gehad met enig luchtvaartuig tengevolge waarvan persoonlijke ongevallen zijn voorgevallen, of het luchtvaartuig ernstig is beschadigd dan wel enig ander goed dan het luchtvaartuig is beschadigd ( en in het laatste geval daarvoor niet reeds een regeling der schadevergoeding is getroffen), stelt de Procureur Generaal daartoe zo nodig bijgestaan door hem aan te wijzen personen, zo spoedig mogelijk een onderzoek in.

Hij zal zich, zo nodig doen bijstaan door hem aan te wijzen personen, teneinde zich te doen voorlichten en zodanige verslagen te vragen, als in het belang van het onderzoek vereist.

Ieder, die krachtens het eerste lid daartoe wordt opgeroepen, is verplicht zijn diensten als in het eerste lid bedoeld aan de Procureur-generaal te lenen.

Zo nodig kan hij daartoe, na machtiging van de Gouverneur, personen van buiten Suriname verzoeken hem bij te staan in dit onderzoek.

 

Artikel 43

De Procureur-Generaal dient naar aanleiding van het onderzoek een rapport in aan aan de Gouverneur, waarin hij van zijne bevindingen en van die der door hem aangewezen peronen omtrent de vermoedelijke oorzaak van het ongeval doet blijken.

 

Artikel 44

Geschiedt een ongeval met een Surinaams luchtvaartuig in het buitenland, dan zullen een of meer door de Gouverneur aangewezen personen kunnen worden uitgezonden om het onderzoek in het buitenland bij te wonen en ter plaatse informatie in te winnen.

Betreft het ongeval van een buiten dit gebied ingeschreven luchtvaartuig binnen het rechtsgebied van Suriname, dan zal zo spoedig mogelijk bericht worden gezonden aan de betrokken luchtvaartadministratie en wordt door de Procureur-Generaal rapport der feiten en eventuele oorzaken opgemaakt en opgezonden na verkregen machtiging van de Gouverneur.

 

Artikel 45

Het plaatselijk hoofd van de politie in wiens ressort enig ongeval met een luchtvaartuig plaats vindt, meldt dit onverwijld aan de Procureur-Generaal en draagt zorg dat het luchtvaartuig voor zover de omstandigheden zulks toelaten, in de toestand blijft, waarin het door het ongeval gekomen is, zoals het onderzoek zulks vereist.

 

HOOFDSTUK 4

 

Slot en strafbepalingen.

 

Artikel 46.

Het vliegen boven het station Nieuw-Amsterdam en boven Moengo is verboden.

Het is verboden met een luchtvaartuig boven de bebouwde kom van het stadsdistrict Paramaribo, nieuw-Nickerie en Albina of enig ander bebouwde kom binnen het rechtsgebied van Suriname te vliegen anders dan op zodanige hoogte, dat het mogelijk zal zijn om met stopgezette motor of met stopgezette motoren buiten de bebouwde kom te landen.

In elk geval is het verboden op een geringere hoogte dan 400 meter boven de grond te vliegen boven de bebouwde kom van het stadsdistrict Paramaribo, Nieuw-Nickerie en Albina of een hoogte van minder dan 100 meter boven andere bebouwde kommen of mensenverzameling.

Het is verboden met een vliegtuig boven enige bebouwde kom en boven een mensenverzameling binnen het rechtsgebied van Suriname kunstvluchten uit te voeren

Van de verboden bedoeld in het eerste en het derde lid van dit artikel kan de Gouverneur ontheffing verlenen.

 

Artikel 47 11)

1. Aan te wijzen als luchtvaartterrein:

 1. het gedeelte van de Surinamerivier ter hoogte van het aan het Gouvernement van Suriname toebehorende perceel aan de Grote Waterstraat;

 2. het vliegveld aan de spoorbaan ter hoogte van zanderij (k.m. 46) in het district Suriname.

2. De hiervoren bedoelde luchtvaartterreinen mede te bestemmen voor het international luchtverkeer.

 

Artikel 48

Het is, behoudens door de Gouverneur te verlenen ontheffing, verboden op, in, boven of binnen een afstand van 300 meter van een landluchtvaartterrein te bouwen, op of binnen 50 meter van dit terrein te planten of op dat terrein vee te weiden of dieren te laten loslopen, dan wel enigerlei graafwerk te verrichten.

Op een luchtvaartterrein loslopend vee of andere dieren kunnen, hetzij worden neergeschoten, hetzij worden opgevangen en ingesloten en eerst aan de eigenaar worden teruggegeven nadat deze shutgelden heeft betaald, onverminderd de op dit feit gestelde straffen.

 

Artikel 49

Het is verboden uit een zich boven land bevindend luchtvaartuig andere voorwerpen dan fijn zand of water te laten vallen

Van dit verbod kan de Gouverneur ontheffing verlenen.

 

Artikel 50

Luchtvaartuigen van vreemde nationaliteit zijn binnen het rechtsgebied van Suriname onderworpen aan alle geldende algemene en plaatselijke verordeningen, reglementen en keuren.

 

Artikel 51

De redding en berging van op zee verongelukte luchtvaartuigen wordt geregeld door de beginselen van het zeerecht, voortvloeiende uit de geldende internationale verdragen of, bij gebreke van deze, door de beginselen van het Surinaams zeerecht.

 

Artikel 52 12)

 1. Om de reden van openbare orde is het vervoer en het gebruik aan boord van luchtvaartuigen op of boven het rechtsgebied van Suriname van toestellen tot het het doen van luchtfotogramatische en luchtfotofotografische opnamen en dergelijke, verboden, tenzij men voorzien is van een bijzondere vergunning van de Gouverneur onder hem te stellen voorwaarden.

 2. Aan de vergunning tot het gebruik van de in lid 1 bedoelde toestellen zal de voorwaarde worden verbonden dat een afdruk der opnamen moet worden verstrekt aan het Gouvernement van Suriname dan wel het glasdiapositief dier opnamen voor de tijd van zes maanden ter vervaardiging van afdrukken zal worden afgestaan

 3. Wordt van de in het voorgaande lid bedoelde opnamen een kaart vervaardigd, dan zal een copie dezer kaart zonder vergoeding van enige kosten aan het Gouvernement worden afgestaan.

 4. Het vervoer en het gebruik van fotografische toestellen in het bezit van reizigers-amateurs is vrij, voor zover die toestellen niet gerekend moeten worden tot in de in het eerste lid bedoelde te behoren, zulks ter beoordeling van de Gouverneur.

 

Artikel 53.13)

Voor de inschrijving van een luchtvaartuig, voor de geldigverklaring en de uitreiking van een bewijs van bevoegdheid of bewijs van luchtvaardigheid, voor de uitreiking van een radio vergunning en de daaraan verbonden keuringen en andere werkzaamheden als ook voor wederuitreiking, verlenging en vernieuwing van bovenstaande bescheiden, zijn door de aanvrager de in onderstaand tarief vermelde bedragen verschuldigd, welke moeten worden gestort in ‘s landskas te Paramaribo

Het bewijs van storting moet bij het indienen ener aanvraag worden overlegd.

A. Inschrijving:

Inschrijving van een luchtvaartuig…………………………..f 15.-

Verlenging van de inschrijvingstermijn…………….……… f 7.50

Vernieuwing van een Bewijs van Inschrijving………………f 1.50

 

B. Keuring:

Eerste keuring voor Vliegbewijs A, B3, B2, Bl,  
Bewijs van bevoegdheid als navigator, werktuigkundige, 
radiotelefonist en radiotelegrafist                                            f 20.-

Idem periodieke keuring                                                        f IO.-

Idem herkeuring ..                                                                f 35.-

Indien de candidaat bij herkeuring wordt goedgekeurd, zal hem het bedrag voor de herkeuring gestort, worden terugbetaald.

Voor een tussentijdse keuring als bedoeld in art. 19 zijn geen kosten verschuldigd.

 

C. Bewijs van Bevoegdheid:

 1. Uitreiking van of geldigverklaring van een Bewijs van Bevoegdheid….               .f 3.-
  Verlenging van de termijn van geldigheid van een Bewijs van Bevoegdheid 
  of een geldigverklaring van een Bewijs van Bevoegdheid                                  f 3.-
  Vernieuwing van een Bewijs van Bevoegdheid of geldigverklaring van een 
  Bewijs van Bevoegdheid..                                                                             f 3.-
  Uitbreiding van de bevoegdheden van een bewijs vanBevoegdheid of 
  geldigverklaring van een Bewijs van Bevoegdheid                                            f 3.-

 2. De kosten voor de examens voor de bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen zijn in de volgende tabel in guldens aangegeven.

 

Volledig examen

Theoretisch examen

Gedeeltelijke theoretish examen

Theoretisch examen in een vak

Practisch examen

Beperkt vliegbewijs A

20.-

7.50

-

5.-

15.-

Vliegbewijs A

20.-

7.50

-

5.-

15.-

Vliegbewijs B3

-

35.-

20.-

5.-

20.-

Vliegbewijs B3 met bevoegdverklaring ,,blind-en/of nachtvliegen"

-

35.-

20.-

5.-

25.-

Vliegbewijs B2

-

35.-

20.-

5.-

25.-

Vliegbewijs B2 met bevoegdverklaring,,blind-en/of nachtvliegen"

-

35.-

20.-

5.-

25.-

Vliegbewijs B1

-

35.-

20.-

5.-

25.-

Bevoegdverklaring ,, nachtvliegen"

-

-

-

-

20.-

Bevoegdverklaring ,, blindvliegen"

-

20.-

15.-

5.-

20.-

Bevoegdverklaring ,,blindvliegen" en ,,nachtvliegen"

-

20.-

15.-

5.-

20.-

Bevoegdverklaring ,,sleepvliegen"

-

-

-

-

20.-

Bevoegdverklaring ,,spuitvliegen"

-

5.-

-

-

20.-

Bevoegdverklaring ,vliegonderricht’

-

10.-

-

5.-

20.-

Bewijs van bevoegdheid als ballonvoerder

20.-

7.50

-

5.-

15.-

Bewijs van bevoegdheid als navigator

-

50.-

25.-

-

50.-

Bewijs van bevoegdheid als boordwerktuigkundige

-

20.-

-

5.-

20.-

Bewijs van bevoegdheid als boordtelegrafist

-

20.-

-

5.-

-

Bewijs van bevoegdheid als boordtelefonist

-

10.-

-

-

-

Bevoegdverklaring ,,nachtvaren"

-

-

-

-

15.-

Bevoegdverklaring voor een klasse en/ of type vliegtuig of type vliegtuig of type voortstuwingsinstallatie

-

-

-

-

20.-

Bewijs van bevoegdheid als grondwerktuigkundige

-

20.-

-

5.-

20.-

Voor een door of vanwege de Minister van Openbare Werken en Verkeer opgedragen onderwerping aan een examen, indien betwijfeld wordt of de houder van een bewijs van bevoegdheid nog wel de geschiktheid bezit, nodig voor de uitoefening van zijn in dat bewijs aangegeven bevoegdheden, alsmede voor een herexamen, zijn geen kosten verschuldigd.

D. Bewijs van luchtwaardigheid:

 1. Keuring voor de uitreiking van een bewijs van luchtwaardigheid of geldigverklaring van een bewijs van luchtwaardigheid voor een serie luchtvaartuig en voor opheffing schorsing en wederuitreiking van een bewijs van luchtwaardigheid of geldigverklaring van een bewijs van luchtwaardigheid f 75,- vermeerdert met telkens f 7,50 voor elke 1000 k.g. of gedeelte daarvan, waarmede het maximaal toelaatbaar totaal gewicht van het luchtvaartuig een gewicht van 1000 kg.overschrijdt.

 2. Keuring voor de verlenging van het bewijs van luchtwaardigheid of de geldigverklaring van een bewijs van luchtwaardigheid f 37.50 vermeerdert met telkens f 3,75 voor elke 1000 kg. of gedeelte daarvan, waarmede het maximaal toelaatbaar totaalgewicht van 1000 kg. overschrijdt.

 3. Uitreiking van of geldigverklaring van een bewijs van luchtwaardigheid………      .f 3,-
  Verlenging van de termijn van geldigheid van een bewijs van luchtwaardigheid
  of een geldigverklaring van een bewijs van luchtwaardigheid………………      …..f 3,-
  Vernieuwing van een bewijs van luchtwaardigheid of geldigverklaring van een
  bewijs van luchtwaardigheid………………           ……………………………………f 3,-

E. Radiovergunning………………………………………………            …………………….f 10,-

 

Artikel 53a 14)

 1. In bijzondere gevallen kan door of vanwege de Minister van Openbare Werken en Verkeer in overleg met de Minister van Financien geheel of gedeeltelijk ontheffing worden verleend van de verplichting tot het betalen van de hiervoren vastgestelde tarieven.

 2. Wanneer na de betaling van de ingevolge artikel 53 verschuldigde bedragen degeen die een aanvraag heeft ingediend verzoekt die aanvraag als niet ingediend te beschouwen, kan hem op zijn verzoek een nader door of vanwege de Minister van Openbare Werken en Verkeer in overleg met de Minister van Financien in elk afzonderlijk geval te bepalen bedrag worden terugbetaald

 3. Bij beschikking van de Minister van Openbare Werken en Verkeer kunnen in overleg met de Minister van Financien wijzigingen en aanvullingen op vorenvermelde tarieven worden vastgesteld, waarvan bekendmaking zal geschieden in het Gouvernements-Advertentieblad.

 

Artikel 54

Overtreding van enige verbod of niet naleving van enige voorshriften in dit besluit uitgevaardigt of gegeven, voor zover niet reeds strafbaar op grond van of krachtens de bepalingen van het Surinaams Luchtvaartbesluit 1935 (G.B. No 102), wordt gestraft met hechtenis van tenhoogste een jaar of geldboete van ten hoogste drie duizend gulden.

De in het besluit strafbaar gestelde feiten worden beschouwd als overtredingen.

 

Artikel 55 15)

Als Ambtenaarbedoeld in het eerste lid van artikel 11 van het Surinaams Luchtvaartbesluit 1935" (G.B. No. 102) worden aangewezen.

1. de in artikel 8 sub 1 t/m A van het Surinaams Wetboek van Strafvordering bedoelde ambtenaren;

2. de Ambtenaar belast met het Toezicht op de Luchtvaart (A.T.L.).

Behalve de in het zevende lid van artikel 21 van het Surinaams Luchtvaartbesluit 1935" (G.B. No. 102) aangewezen personen, worden met de opsporing van de overtrading bij of krachtens voornoemd besluit belast:
    de door de Procureur-Generaal dan wel door de Ambtenaar belast met het toezicht op de luchtvaart met betrekking tot het in in de artikel 41 en 42 bedoelde toezicht en onderzoek van een schriftelijke bijzondere machtiging voorziene personen."

 

Artikel 56.

De in het zesde en zevende lid van artikel 21, juncto art. 18 van het Surinaams Luchtvaartbesluit 1935 bedoelde ambtenaren en personen en de in artikel 55 van dit besluit bedoelde ambtenaren en personen, hebben ter opsporing van overtredingen, ieder binnen de kring van zijn bevoegdheid, het recht een luchtvaartuig te onderzoeken, waartoe de gezagvoerder van een luchtvaartuig op eerste vordering bedoelde ambtenaren en personen tot het luchtvaartuig zal moeten toelaten.

De in het eerste lid van artikel 55.van dit besluit bedoelde ambtenaren hebben bovendien het recht een luchtvaartuig te onderzoeken om alle boeken en bescheiden waarvan het moet zijn voorzien , te verifieren, waartoe de gezagvoerder van een luchtvaartuig op eerste vordering bedoelde ambtenaren tot het luchtvaartuig zal moeten toelaten.

 

Artikel 57

(Vervallen bij G.B. 1954 No. 30 ).

 

Artikel 58

Dit besluit treedt in werking tegelijk met het Surinaams Luchtvaartbesluit 1935 ( G.B.No. 102) 16)


 

1) Gewijzigd bij G.B. 1940 No. 72.

Artikel 1 van G.B. 1954 No. 30 luidt:

Overal waar in het besluit van 6 mei 1939 ( G.B. No. 33) wordt besproken van:

a. ,,Procureur-Generaal" wordt in de plaats daarvan gelezen ,, Ambtenaar belast met het toezicht op de luchtvaart’’, afgekort tot ,,A.T.L.", behalve in de artikelen 42 tot en met 45;

b ,,Bewijs van geschiktheid" of ,,bewijzen van geschiktheid" al of niet met hoofdletters, wordt in de plaats darvan gelezen,, bewijs van bevoegdheid’ of bewijzen van bevoegheid", al of niet met hoofdletters, waarmede bedoeld worden de bewijzen van geschiktheid, zoals bedoeld in het ,, Surinaams Luchtvaartbesluit 1935" (G.B. no. 102)

 

2) Geldende tekst in G.B. 1955 No. 69.

 

3) aangevuld bij G.B. 1940 no. 72

 

4) aangevuld bij G.B. 1940 No. 72.

 

5) Ingevolge artikel 1 van G.B. 1954 no 30 zijn de woorden ,,bewijzen van geschiktheid"

vervangen door ,, bewijs (zen) van bevoegdheid ".Behalve in de artikelen 42 e.v. is Procureur-

Generaal overal vervangen door A.T.L. (Ambtenaar belast met het toezicht op de luchtvaartuig).

 

6) Ingevoegd bij G.B.1951 No. 64 daarna gew. Bij G.B. 1954 no. 30.

 

7) zie international atlantic City in G.B. 1949 No. 58

 

8) Gewijzigd bij g.B. 1954 No. 30. Verdragsbep. O.a. Chicago G.B. 1947 No. 52 en 1948 No. 39.  Luchtvaartuigbesluit 1935 (g.b. No. 102) gel. Tekst in 1955 no. 69.

 

9) gewijzigd bij G.B. 1954 No. 30. Verdragsbep. O.a. Chicago G.B. 1947 No 52 en 1948 no. 39. Luchtvaartbesluit 1935 ( G.B. No. 102 ) geld. Tekst in G.B. 1955 no. 69.

 

10) De woorden ,, het bepaalde in de bijlage c daarvan" behoren te vervallen.

 

11) opnieuw gelezen bij G.B. 1950 No. 116.

 

12) aangevuld bij G.B. 1940 No. 72

 

13) opnieuw gelezen bij G.B. 1954 No. 30

 

14) Ingevoegd resp. opnieuw gelezen bij G.B. 1954 No. 30. zie ook G.B. 1951 No. 63.

 

15) Ingevoegd resp. opnieuw gelezen bij G.B. 1954 No. 30. Zie ook G.B. 1951 No. 63.

 

16) 20 Mei 1939 (G.B. No.34). Geld.tekst van het Surinaams Luchtvaartbesluit 1935 (G.B. NO. 102) in G.B. 1955 No. 69.