PUBLIKATIE van 29 augustus 1960 Kabinet no. XI/01232 waarbij wordt afgekondigd de Rijkswet van 28 juli 1960 tot goedkeuring van het op 28 september 1955 te 's- Gravenhage ondertekende Protocol tot wijziging van het op 12 oktober 1929 te Warschau gesloten verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (Stb. 1933, 365)

IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR VAN SURINAME,

Vanwege de Koningin de last ontvangen hebbende tot afkondiging van onderstaande Rijkswet :

WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut ! doen te weten :

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het op 28 september 1955 te 's-Gravenhage ondertekende Protocol tot wijziging van het op 12 oktober 1929 te Warschau gesloten verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (Stb. 1933, 365) alvorens te kunnen worden bekrachtigd, ingevolge artikel 60, tweede lid, van de Grondwet de goedkeuring der Staten-Generaal behoeft;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1. Het op 28 septernber 1955 te 's-Gravenhage ondertekende Protocol tot wijziging van het in 1929 te Warschau gesloten verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (Stb. 1933, 365), waarvan de tekst in Tractatenblad 1956, no. 26 is geplaatst wordt goedgekeurd.

Artikel 2. Deze Rijkswet treedt in werking met ingang van de dag na heden.

Lasten en bevelen, dat deze Rijkswet in het Staatsblad, het Gouvernementsblad van Suriname, het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en het Gouvernementsblad van Nederlands Nieuw-Guinea zal worden geplaatst, en dat alle MinisteriŽle Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 28 juli 1960.

                                        JULIANA.

De Minister van Verkeer en Waterstaat a. i.,
  J. VAN AARTSEN

De Minister van Buitenlandse Zaken,
  J. LUNS.

De Minister van Justitie
  A.C. W. BEERMAN.

Uitgegeven de negentiende augustug 1960,

De Minister van Justitie
A. C. W. BEERMAN

Heeft de opneming daarvan in het Gouvernementsblad bevolen.

Gedaan te Paramaribo, de negenentwingste augustus 1960,
J. VAN TILBURG.

Uitgegeven te Paramaribo, de 3de september 1960.

De Minister van Binnenlandse Zaken,
S.D. EMANUELS.