RES0LUTIE van 30 maart 1961 No. 4080, betreffende wijziging resolutie van 21 december 1960 No. 13802 (G.B. No. 127), luchtvaartterreinen.

IN NAAM DER KON1NGIN!

DE WND. GOUVERNEUR VAN SURINAME,

Op voordracht van de Minister van Openbare Werken en Verkeer;

Gelezen de resolutie van 21 december l960 No. 13802 (G.B. 1960 No. 127);

Herlezen de Landsverordening van 31 december 1958 (G.B. No. 104) en de resolutie van 25 augustus 1959 No. 8336 (G.B. 1959 No. 69);

Overwegende:

dat in de eerstvermelde resolutie is vastgesteld dat een terrein gelegen in het distrikt Saramacca nabij de Tafelberg is aangewezen als luchtvaartterrein;
dat het onderhavige terrein in tegenstelling tot het vorenstaande gelegen is in het distrikt
Brokopondo, ingevolge Landsverordening van 31 december 1958 (G.B. 1958 No. 104);
dat sub I a van de resolute van 21 december 1960 No. 13802 (G.B. 1960 No. 127) moet worden
gewijzigd.

B e s l u i t:

I. De resolutie van 21 december 1960 No. 13802 (G.B. 1960 no.127) in dier voege te wijzigen dat sub la wordt gelezen:
"het terrein gelegen in het distrikt Brokopondo nabij de Tafelberg".

II. Van het vorenstaande, waarvan afschrift zal worden geplaatst in het Gouvernements Blad en in het Gouvernements Advertentie Blad, afschrift te zenden aan de Distrikts-Kommissarissen van het distrikt Brokopondo, het distrikt Saramacca en het distrikt Nickerie, de Direkteur van Openbare Werken en Verkeer, de Direkteur van FinanciŽn, de Direkteur van Opbouw, het Hoofd van de Luchtvaartdienst en aan de Direkteur van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij N.V. i.o.

Paramaribo, 30 maart 1961.
  C. NAGTEGAAL.

De Minister van 0penbare Werken en Verkeer,
  V. M. DE MIRANDA.

Uitgegeven te Paramaribo, de lste april 1961.

De Minister van Binnenlandse Zaken,
S.D. EMANUELS.