PUBLIKATIE van 17 februari 1962 no.  VII/0185 waarbij wordt afgekondigd het Koninklijk Besluit van 24 juli 1961 no. 72 houdende de vaststelling van bepalingen ter voorkoming van aanvaringen voor Suriname en de Nederlandse Antillen;

IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR VAN SURINAME

Vanwege de Koningin de last ontvangen hebbende tot afkondiging van onderstaiand Koninklijk Besluit;

WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE NASSAU, ENZ., ENZ.,

Op de voordracht van Onze Vice-Minister-President, Minister van Verkeer en Waterstaat a.i., van 21 apnl 1961, No. 8909, Directoraat-Generaal van Seheepvaart;

De Raad van State van het Koninkrijk gehoord (advies van 31 mei 1961, No. 29);

Gezien het nader rapport van Onze Vice-Minister-President, Minister van Verkeer en Waterstaat van 14 juli 1961, No. 9868, Directoraat-Generaal van  Scheepvaart;

De bepalingen van het Statuut voor he Koninkrijk in acht genornen zijnde

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

Artikel 1

In Suriname en de Nederlandse Antillen worden bij landsverordening voorschriften vastgesteld ter voorkoming van aanvaringen overeenkomstig door het Koninkrijk aanvaarde internationale regelingen terzake.

Artikel 2.

Dit besluit treedt in Suriname en in de Nederlandse Antillen in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van onderscheidenlijk het Gouvernementsblad van Suriname en het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen, waarin het wordt geplaatst.

Onze Vice-Minister-President, Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Gouvernementsiblad van Suriname en het Publicatieblad van de Nederlandse Anillen zal worden geplaatst en waarvan afsehrift zal worden gezonden aan de Raad van State van het Koninkrijk.

 Soestdijlk, 24 juli 1961.
 JULIANA

De Vice-Minister-President,
Minister van Verkeer en Waterstaat, a.i.,
 J.    VAN AARTSEN.

Heeft de opneming daarvan in het Gouvernements- blad bevolen.

 Gedaan te Paramaribo, de 17de februari 1962.
J. VAN TILBURG.

Uitgegeven te Paramaribo, de 28ste februari 1962.

De Minister van Binnenlandse Zaken,
S.D. EMANUELS.