LANDSVERORDENING van l2 april l962 houdende machtiging tot oprichting vanen deelneming in de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij N.V.

IN NAAM DER KONINGIN!

DE WND. GOUVERNEUR VAN SURINAME,

In overweging genomen hebbende, dat het van belang is van Overheidswege mede te werken aan de oprichting van een naamloze vennootschap, welke ten doel heeft het exploiteren van eenluchtvaartbedrijf in Suriname.

,Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande lands- verordening:

Artikel 1.

1. De Minister van Openbare Werken en Verkeer wordt gemachtigd om, met inachtneming van de bepalingen van deze landsverordening en de bepalingen van het Surinaams Wetbook van Koophandel welke de oprichting van naamloze vennootschappen betreffen, voor en namens het Land mede te werken aan de oprichting van een naamloze vennootschap.

2. Deze naamloze vennootschap zal ten doel hebben:

  • a. de exploitatie en het beheer van een luchtvaartbedrijf;

  • b. het samenwerken met of deelnemen in andere aanverwante of soortgelijke ondernemingen en het voeren van directie daarvan;

  • c. het verrichten van handelingen welke met het vorenstaande in verband staan of ter verwezenlijking daarvan bevorderlijk zijn en zulks in de ruimste zin des woord.

Artikel 2.

1. Het maatschappelijk kapitaal van de in artikel 1 bedoelde naamloze vennootschap zal Sf 2.000.000.- (TWEE MILLIOEN GULDEN) bedragen verdeeld in 100 (EEN HONDERD) aandelen van Sf.10.000.- (TIEN DUIZEND GULDEN) en 2000 (TWEE-DUIZEN) aandelen van Sf 500.-(VIJFHONDERD GULDEN).

2. Het Land zal voor tenminste 51 % deelnemen in het geplaatste kapitaal van de op te richten naam- loze vennootschap, tot wolke deelname de Minister van FinanciŽn wordt gemachtigd.

3. De Minister van FinanciŽn wordt gemachtigd om in voorkomende gevallen voor het Land ook verder deel te nemen in de financiering van de naamloze vennootschap tot een maximum bedrag van
sf
500.000.- (VIJFHONDERD DUIZEND GULDEN) in de vorm van leningen aan de naamloze vennoot- schap.

Artikel 3.

De naamloze vennootschap moet gevestigd zijn te Paramaribo. Zij kan elders bijkantoren, vertegenwoor- digingen en agentschappen oprichten.

Artikel 4.

1. Deze landsverordening kan worden aangehaald onder de naam "Machtigingsverordening Surinaamse Luchtvaart Maatschappij N.V. 1961".

2. Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar afkondiging.

Gegeven te Paramaribo, de 12e april 1962.
  A.CURRIE.

De Minister van Openbare Werken en Verkeer,
  V.M. DE MIRANDA.

De Minister van FinanciŽn,
 J. SEDNEY.

Uitgegeven te Paramaribo, de 12e april 1962.

De Minister van Binnenlandse Zaken,
S.D. EMANUELS.