PUBLICATIE van 24 juli 1963 Kabinet nr. XIX/ 0954, waarbij wordt afgekondigd het Besluit van 4 juni 1963, houdende wijziging van het Surinaamsch Zeebrievenbeslult 1933 (Stb.109, Gouvernementsblad 55);

IN NAAM DER KONINGIN!

 DE GOUVERNEUR VAN SURINAME,

Vanwege de Koningin de last ontvangen hebbende tot afkondiging van onderstaand Besluit:

WIJ JULIANA, bij de gratic Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje~Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 28 febriiari 1963, No. 19.174 J., Directoraale-Generaal van Scheepvaart, Afdeling Jur. Zaken;

De Raad van State van het Koninkrijk gehoord (advies van 3 april 1963, no. 72):

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 24 mei 1963, no. 20059 J, Directoraat-Generaal van Scheepvaart, Afdeling Jur.  Zaken;

De bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde;

Hebben goedgevonden en verstaan,.

Artikel 1.

In het Surinaamsch Zeebrievenbensluit 1933 (Stb. 109, Gouvernementsblad 55), laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 30 maart 1937, (Stb. 946) wordt de volgende wijziging aangebracht:

Artikel 3 wordt gelezen:

1.      Surinaamse zeeschepen zijn zeeschepen welke toebehoren:

  • a.    aan Nederlanders;

  • b.    voor ten minste twee derde gedeelte aan Nederlanders en voor het overige gedeelte aan ingezetenen van het Koninkrijk.

2     Onder Nederlanders worden in dit artikel begrepen:

  • a.    in het Koninkrijk gevestigde vennootschappen onder een firma en commanditaire vennootschappen, waarvan alle hoofdelijk aansprakelijke vennoten Nederlanders zijn;

  • b.    in het Koninkrijk gevestigde en volgens de op de plaats der vestiging geldende wettelijke voorschriften opgerichte naamloze vennootschappen, waarvan hetzij aandelen, welke tenminste twee derden van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, luiden ten name van Nederlanders en tevens de meerdepheid der bestuurders en der commissarissen in het Koninkrijk wonende Nederlanders zijn, hetzij alle bestuurders Nederlanders zijn, van wie ten minste drie vierden in het Koninjkrijk wonen, en tevens van de commis- sarissen ten minste drie vierden Nederlanders en ten minste twee derden in het Koninkrijk wonende Nederlanders zijn;

  • c.    in het Koninkrijk gevestigde en volgens de op de plaats der vestiging geldende wettelijke voorschriften opgerichte rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen en stichtingen, waarvan alle bestuurders Nederlanders zijn, van, wie ten minste drie vierden in het Koninkrijk wonen en tevens van de commissarissen ten minste drie vierden Nederlanders en ten minste twee derden in het Koninkrijk wonende Nederlanders zijn.

3.    Onder ingezetenen van het Koninkrijk worden in dit artikelbegrepen:

  • a.    in het Koninkrijk gevestigde vennootschappen onder een firma en commanditaire vennootschappen, waarvan  alle hoofdelijk aansprakelijke vennoten ingezetenen van het Koninkrijk zijn;

  • b.    in het Koninkrijk gevestigde en volgens de op de plaats der vestiging geldende wettelijke voorschriften opgerichte naamloze vennootschappen, waarvan hetzij aandelen, welke ten minste twee derden van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, luiden ten name van ingezetenen van het Koninkrijk, en tevens de meerderheid der bestuurders en der commissarssen ingezetenen van het Koninkrijk zijn, hetzij alle bestuurders en alle commissarissen ingezetenen van het Koninkrijk zijn;

  • c.    in het K,oninkrijk gevestigde en volgens de op de plaats van vestiging geldende wettelijke voorschriften opgerichte, rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen en stichtingen, waarvan alle bestuurders en alle commissarissen ingezetenen van het Koninkrijk zijn.

4.    De, zetel van het scheepsbedrijf moet in bet Koninkrijk zijn gevestigd.

5.    Is het scheepsbedrijf niet in Suriname gevestigd, dan moeten de eigenaren in elk geval behoorlijk in Suriname vertegenwoordigd zijn.

6.    In bijzondere gevallen kan met Onze machtiging van de voorschriften van dit artikel worden afgeweken.

Atikel 2.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Gouvernementsblad van Suriname, waarin het wordit geplaatst.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en in het Gouvernementsblad van Suriname zal worden geplaatst en waarvan afsehrift zal worden gezonden aan de Raad van State van het Koninkrijk.

Soestdijk, 4 juni 1963.
JULIANA.

De Minister van Verkeer en Waterstaat a.i.,
J. VAN AARTSEN.

Uitgegeven de zevenentwintigste juni 1963.
De Minister van Justitie
A.C W. BEERMAN.

Heeft de opneming daarvan in het Gouvernemenitsblad bevolen.

Gedaan te Paramaribo, de vierentwintigste juni 1963.
                               A. CURRIE.

Uitgegeven te Paramaribo, de 22,ste augnstus 1963.

De Minister van Binnenlandse Zaken,
J.A. PENGEL.