PUBLICATIE van 12 augustus 1965, Kabinet nr. XXV/942, houdende afkondiging van de Rijkswet van 3 juni 1965, houdende goedkeuring van het op 10 oktober 1957 te Brussel gesloten Internationaal Verdrag nopens de beperking van de aansprakelijkheid van eigenaren van zeeschepen, met Protocol van ondertekening (Stb. 251).

IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVEANEUR VAN SURINAME,

Vanwege de Koningin de last ontvangen hebbende tot afkondiging van onderstaande Rijkswet:

WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten;

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het op 10 oktgber 1957 te Brussel gesloten Internationaal Verdrag nopens de beperking van de aansprakelijkheid van eigenaren van zeeschepen, met Protocol van ondertekening, alvorens te kunnen worden bekrachtigd, ingevolge artikel 60, lid 2, van de Grondwet de goedkeuring der Staten-Generaal behoeft;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1. Het op 10 oktober 1957 te Brussel gesloten Internationaal Verdrag nopens de beperking van de aansprakelijkheid van eigenaren van zeeschepen, met Protocol van ondertekening, waarvan de tekst in Tractatenblad 1958, 46, is geplaatst, wordt voor het gehele Koninkrijk goedgekeurd.

Artikel 2. Bij de bekrachtiging kunnen voor een of meer Rijksdelen de voorbehouden als bedoeld in paragraaf 2 van het Protocol van ondertekening worden gemaakt.

Artikel 3. Deze Rijkswet treedt in werking met ingang van de dag na heden.

Lasten en bevelen, dat deze Rijkswet in het Staatsblad, in het Gouvernementsblad van Suriname en het publicatieblad van de Nederlandse Antillen zal worden geplaatst, en dat alle MinisteriŽle Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 3 juni 1965.

                           JULIANA.

De Minister van Justitie,
SAMKALDEN.

De Minister van Buitenlandse Zaken a.i.,
J. CALS.

Uitgegeven de negenentwintigste juni 1965.

De Minister van Justitie,
SAMKALDEN.

Heeft de opneming daarvan in het Gouvernementsblad bevolen.

Gedaan te Paramaribo, de twaalfde augustus 1965.
H. L. DE VRIES.

Uitgegeven te Paramaribo, de 7e september 1965.

De Minister van Binnenlandse Zaken,
J.A. PENGEL.