LANDSVERORDENING van 9 juli 1971 houdende machtiging tot oprichting van en deelneming in de N.V. Havenbeheer Suriname

IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR VAN SURINAME,

In overweging genomen hebbende, dat het wenselijk is van Overheidswege over te gaan tot oprichting van een naamloze vennootschap, welke tot doel heeft het beheer van havens in Suriname;

Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen; overleg der Staten, vastgesteld onderstaande landsverordening:

ARTIKEL 1

1.   De Ministers van Openbare Werken en Verkeer en Financien worden gemachtigd om, met inachtneming van het bepaalde in deze landsverordening en van de bepalingen van het Surinaams Wetboek van Koophandel, die de oprichting van naamloze vennootschappen betreffen, voor en namens het Land aan de oprichting van een naamloze vennootschap deel te nemen.

2.   Deze naamloze vennootschap zal ten doel hebben:

  • a.  het exploiteren en beheren van terreinen, aanlegsteigers, gebouwen en andere haveninrichtingen en faciliteiten binnen de havengebieden aan openbaar vaarwater in Suriname, welke door haar in eigendom, erfpacht, huur of concessie worden verkregen, dan wel in beheer zijn genomen, met uitzondering van het voor een gunstige ontwikkeling van de scheepvaart in de vereiste conditie houden van het vaarwater binnen de havengebieden;

  • b.  het ten behoeve van het havenbe- heer en de havenexploitatie aankopen, in erfpacht of huur verkrijgen, exploiteren en beheren van terreinen, gebouwen en opslagplaatsen, gelegen buiten de havengebieden.

Artikel 2

1.   Het maatschappelijk kapitaal van de in artikel 1 bedoelde naamloze vennootschap zal S,f. 30.000.000.- (DERTIG MILJOEN GULDEN) bedragen en zal worden verdeeld in 600 (ZESHONDERD) aandelen van Sf. 50.000,- (VIJFTIG DUIZEND GULDEN) elk..

2.   De storting op aandelen kan ook op andere wijze geschieden dan door betaling in Siirinaams wettig betaalmiddel, zoals door inbreng of overdracht van zaken en concessien.

3.   Het land zal steeds voor ten minste driekwart in onvervreemdbare aandelen in het geplaatst kapitaal deelnemen.

4.   De Minister van Financien wordt gemachtigd tot de in het vorige lid bedoelde deelname, alsmede tot het in voorkomende gevallen verstrekken van leningen en garanties aan de op te richten naamloze vennootschap, met dien verstande;dat deze leningen en garanties tezamen een bedrag van Sf 6.000.000,-(ZES MILJOEN GULDEN) niet zullen te boven gaan.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde naamloze vennootschap zal gevestigd zijn te Paramaribo.  Zij zal elders in Suriname bijkantoren kunnen vestigen en vertegen- woordigers kunnen benoemen.

Artikel 4

Deze landsverordening, die als “Machtigingsverordening N.V. Havenbeheer Suriname" kan worden aangehaald, treedt in werking op de dag volgende op die harer afkondiging.

Gegeven te Paramaribo, de  9de juli 1971.
JOHAN H. FERRIER.

De Minister van Openbare Werken en Verkeer,
R.H. GOOSSEN.

De Minister van Financien,
HARRY S. RADHAKISHUN.

De Minister van Justitie en Politie,
J.H. ADHIN.

Uitgegeven te Paramaribo, de 9de juli 1971.

De Minister van Binnenlandse Zaken a.i.,
C.B. RAMKISOR