PUBLICATIE van 19 juli 1973, Kabinet Nr. XXIII/ 01622, waarbij wordt afgekondigd de Rijkswet van 10 mei 1973, houdende goedkeuring van het op 23 september 1971 te Montreal tot stand gekomen Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de burgerluchtvaart. (Verdrag van Montreal (Stb. 1973, 226)) 

IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR VAN SURINAME,

Vanwege de Koningin de last ontvangen hebbende tot afkondiging van onderstaande Rijkswet:

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het op 23 september 1971 te Montreal tot stand gekomen Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de burgerluchtvaart, ingevolge artikel 60, tweede lid, van de Grondwet de goedkeuring der Staten- Generaal behoeft alvorens te worden bekrachtigd;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

Het op 23 september 1971 te Montreal tot stand gekomen Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de burgerluchtvaart waarvan de Engelse en Franse tekst, alsmede een vertaling in het Nederlands, in Tractatenblad 1971, 218, zijn geplaatst, wordt voor het gehele Koninkrijk goedgekeurd.

Artikel II

Deze Rijkswet treedt in werking met ingang van de dag na heden.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad, het Gouvernementsblad van Suriname en het Publicatieblad van de Nederlandse Antlilen zal worden geplaatst, en dat alle MinisteriŽle Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 10 mei 1973.

                                     JULIANA.

De Minister van justitie,
VAN AGT.

De Minister van Buitenlandse Zaken,
N. SCHMELZER.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
WESTERTERP.

Uitgegeven de negenentwintigste mei 1973.

De Minister van justitie,
VAN AGT.

Heeft de opneming daarvan in het Gouvernementsblad bevolen.

Gedaan te Paramaribo, de negentiende juli 1973.
JOHAN H. FERRIER.

Uitgegeven te Paramaribo, de 27ste juli 1973.

De Minister van Binnenlandse Zaken,
F.R. KARSOWIDJOJO.