STAATSBESLUIT van 21 november l977 tot wijziging van het Surinaams Luchtvaartbesluit 1935
(G.B. 1935, no. 102, geldende tekst G.B.1955 no.70).

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

In overweging genomen hebbende dat:

 1. in verband met de gewijzigde staatsstruktuur van Suriname en de als gevolg daarvan zelfstandige toetreding van Suriname tot het Verdrag van Chicago inzake de Internationale Burgerluchtvaart van 7 december 1947;

 2. in het belang van de eenvormigheid van wettelijke regelingen op het stuk van de luchtvaart binnen het toepassingsgebied van het Verdrag van Chicago van 7 december 1947;
  het nodig is het Surinaams Luchtvaartbesluit 1935 (
  G.B. 1935 No. 102, geldende tekst G.B. 1955 No. 070) te wijzigen c.q. aan te vullen;

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:

enig artikel

I. In hoofdstuk IV van het Surinaams Luchtvaartbesluit 1935 (G.B. 1935 No. 102, geldende tekst G.B. 1955 No. 070) wordt een nieuw artikel 57 ingevoegd, luidende als volgt.

 1. De volgende door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O.) uitgegeven Annexen zijn, met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit Staatsbesluit, van toepassing op de Luchtvaart in Suriname.

  Annex I.    Personnel Licensing
                  (Bewijzen van bevoegdheid voor Luchtvaartpersoneel, inclusief bemanningen
                  van luchtvaartuigen)

  Annex II.   Rules of the Air
                  (Luchtverkeersregels)

  Annex III.  Meteorology
                  (Meteorologische regels voor de luchtvaart)

  Annex IV.  Aeronautical charts
                  (Kaarten de luchtvaart betreffende)

  Annex V.   Units of Measurements to be Used in AirGround Communications
                  (Normeenheden voor gebruik bij de communicatie tussen luchtvaartuigstations en
                  luchtvaartstations)

  Annex VI. Operations of Aircraft
                  (Regels omtrent vliegoperaties)

  Annex VII. Aircraft Nationality and Registration Marks
                  (Regels inzake de nationaliteit van luchtvaartuigen en het dragen van registratietekens)

  Annex VIII.Airworthiness of Aircraft
                  (Luchtwaardigheid van luchtvaartuigen)

  Annex IX.  Facilitation
                 (Voorzieningen die de doorvoer van passagiers en goederen vergemakkelijken)

  Annex X.  Aeronautical Telecommunications
                 (Regels inzake luchtvaartcommunicatie)

  Annex XI. Air Traffic Services
                 (Luchtverkeersdiensten)

  Annex XII. Search and Rescue
                 (Regels betreffende opsporings- en reddingswerkzaamheden)

  Annex XIII.Aircraft Accident Investigation
                 (Regels inzake benodigdheden voor vooronderzoek bij vliegongevallen)

  Annex XIV. Aerodromes
                 (Regels betreffende o.m. onderhoud van vliegvelden)

  Annex XV.Aeronautical Information Services
                 (Vluchtinlichtingendienst)

  Annex XVI.Aircraft Noise
                 (Bepalingen over geluidshinder veroorzaakt door luchtvaartuigen)

  Annex XVII Security
                  (Regels betreffende de veiligheid van luchthavens en luchtvaartuigen)

 2. De Minister belast met de luchtvaart stelt zonodig bij beschikking vast welke gedeelten uit de in lid 1 genoemde Annexen niet van toepassing zullen zijn op de luchtvaart in Suriname en zal daaromtrent aanvullende regels stellen.

 3. Van gepleegde handelingen, als bedoeld in lid 2, wordt onmiddellijk kennis gegeven aan de I.C.A.0.

 4. Door de zorg van de Minister belast met de luchtvaart worden één of meer gewaarmerkte exemplaren van de in lid 1 genoemde Annexen, alsmede afschriften van de in lid 2 bedoelde beschikkingen ter inzage van belanghebbenden gehouden.

II. Dit Staatsbesluit treedt in werking op de dag volgende op die zijner afkondiging.

Gegeven te Paramaribo, 21 november 1977
JOHAN H. FERRIER

De Minister van Economische Zaken,
E.J. BRUMA

Uitgegeven te Paramaribo, 21 november 1977.
De Minister van Binnenlandse Zaken,
C.D. OOFT.