DECREET van 4 november 1981, houdende vaststelling van regels inzake het loodswezen. (Decreet op het loodswezen).

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

In overweging genomen hebbende, dat - met het oog op de economische ontwikkeling van Suriname - het wenselijk is nieuwe regels vast te stellen inzake het loodswezen, o.m. met betrekking tot het op doelmatige wijze kunnen aanpassen van de tarieven;

Heeft, na goedkeuring door de Raad van Ministers, vastgesteld het onderstaande decreet:

Artikel 1

In dit decreet wordt verstaan onder:
a. de Minister: de Minister van Openbare Werken en Verkeer;
b. schepen: alle vaartulgen, hoe ook genaamd en van welke aard ook;
c. bruto-inhoud: de in de zee- of meetbrief in registertonnen uitgedrukte bruto-inhoud van een schip;
d. registerton: een inhoudsmaat van 2,83 mü.

Artikel 2

Loodsdiensten worden binnen Suriname door de Staat of een ander openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid uitgeoefend.

Artikel 3

1. De Staat of het openbaar lichaam is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het bij de uitoefening van de loodsdienst betrokken personeel.

2. De loodsen zijn slechts aansprakelijk voor schade, welke zij bij de uitoefening van de loodsdienst, door hun opzet of grove schuld, aan derden hebben veroorzaakt.

Artikel 4

1. Gezagvoerders van schepen die de Surinaamse wateren binnenvaren, uitvaren of bevaren, zijn verplicht gebruik te maken van de diensten van een loods in de volgende zones:

- zone I : 
a. de Surinamerivier, vanaf de uiterton; 
b. de Commewijnerivier, vanaf de samenvloeiing van deze rivier met de Surinamerivier; 
c. de Cotticarivier, vanaf de samenvloeiing met de Commewijnerivier;
- zone II : 
a. de Corantijnrivier, vanaf de uiterton; 
b. de Nickerierivier, vanaf de uiterton;
- zone III : 
a. de Coppenamerivier, vanaf de uiterton; 
b. de Saramaccarivier, vanaf de samenvloeiing met de Coppenamerivier;
- zone IV : de Marowijnerivier, vanaf de uiterton.

2. In alle gevallen, waarin het vorige lid niet voorziet. kunnen de diensten van een loods worden verleend, onder voor elk voorkomend geval, door het Hoofd van de Loodsdienst te bepalen voorwaarden.

Artikel 5

1. Van de verplichting, als bedoeld in het eerste lid van het vorige artikel, zijn uitgezonderd:

  • a. schepen die bij staatsbesluit van deze verplichting zijn vrijgesteld; 

  • b. schepen met een bruto-inhoud van 50 registerton of minder, mits deze schepen geen ander schip van grotere inhoud op sleeptouw hebben; 

  • c. zeevissersvaartuigen, mits deze vanuit Suriname opereren en hun vangst overwegend in Suriname wordt verwerkt.

2. De diensten van een loods kunnen aan de in het vorige lid genoemde schepen worden verleend, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6. Indien het betreft, het loodsen buiten de in het eerste lid van artikel 4 genoemde z“nes, vindt het tweede lid van dat artikel overeenkomstige toepassing.

Artikel 6

1. Het loodsgeld is verschuldigd zo dikwijls van de diensten van een loods wordt gebruik gemaakt.

2. Ook, indien niet van de diensten van een loods wordt gebruik gemaakt, blijft het loodsgeld verschuldigd, met inachtneming van het in artikel 5, eerste lid bepaalde.

3. Het loodsgeld wordt in z“nes genoemd in artikel 4 volgens de in de bijlage van dIt decreet vermelde tarieven geheven.

4. Bij gebreke van een zee- of meetbrief, waaruit bruto- en netto-inhoud blijkt, wordt het schip op kosten van belanghebbende gemeten.

5. De Mnister kan in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van het verschuldigde loodsgeld verlenen.

Artikel 7

Bij toepassing van artikel 10 blijft het loodsgeld ter zake verschuldigd.

Artikel 8

Boven het te betalen loodsgeld is binnen de onderscheidene loodszones nog verschuldigd:

  1. voor het verstomen van steiger naar steiger vijf en zeventig ten honderd van het verschuldigde loodsgeld;

  2. voor het verstomen van stroom naar steiger of omgekeerd vijftig ten honderd van het verschuldigde loodsgeld;

  3. voor het verhalen van een schip vijf en twintig ten honderd van het verschuldigde loodsgeld.

Artikel 9

1. Indien een schip de reis niet aanvangt of vooortzet binnen de tijdsduur van een uur na het tijdstip, waarop de loods aan boord verzocht was, wordt een verhoging van het loodsgeld van vijftig ten honderd en indien het verzoek wordt gehandhaafd voor elk daarop volgend uur of gedeelte daarvan vijf en twintig ten honderd van het geldende tarief.

2. Schepen, die gebrulk wensen te maken van de diensten van een loods vanaf de uiterton of vanaf de vertrekplaats, dienen hun aankomsttijd of vertrektijd uiterlijk drie uur van tevoren te bevestigen. De bevestiging dient in geval van aankomst te geschieden door middel van het kuststation; in geval van vertrek kan de bevestiging anderszins, doch in ieder geval schriftelijk geschieden.

Artikel 10

1. Overtreding van het bepaalde in artikel 4 wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of een geldboete van ten hoogste drie duizend gulden.
2. Hij die niet behorende tot de bemanning van een schip, diensten als van een loods verricht, zonder daartoe bevoegd te zijn wordt, indien gebruikmaking van de diensten van een loods verplicht is, gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of een geldboete van ten hoogste drieduizend gulden.

Artikel 11

De bij dit decreet strafbaar gestelde feiten worden beschouwd als overtredingen.

Artikel 12

Met de opsporing van de ingevolge dit decreet strafbaar gestelde feiten zijn, behalve de in artikel 131 van het Surinaams Wetboek van Strafvordering genoemde personen, belast de daartoe door de Minister aangewezen ambtenaren.

Artikel 13

1. De Minister kan ter uitvoering van dit decrect nadere regels vaststellen;

2. De tarieven, die in dit decreet zijn vastgesteld, kunnen door de Minister, na overleg met de Minister van Financien en Economische Zaken worden gewijzigd.

Artikel 14

1. Dit decreet, dat als "Decreet op het Loodswezen" kan worden aangehaald, wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname bekend gemaakt, en treedt in werking met ingang van 1 januari 1982.
2. Bij de inwerkingtreding van dit decreet vervalt de loodsdienstwet van 22 mei 1947 (G.B. 1947 No. 082).
3. De Loodsdienstwet 1947 (G.B. 1947 No. 082) blijft van toepassing voor de rechtsgevolgen ontstaan voor de inwerkingtreding van dit decreet.

Gegeven te Paramaribo, de 4e november 1981.
H. R. CHIN A SEN

Het Militair Gezag,
D. D. BOUTERSE.

De Minister van Openbare Werken en Verkeer,
M. N. ATAOELLAH.

De Minister van Justitie en Buitenlandse Zaken.
 H. H. NAARENDORP.

De Minister van Financien,
A.E. TELTING.

Uitgegeven te Paramaribo, de 4e november 1981.

De Minister van Binnenlandse Zaken,
Distriktsbestuur en Milieubeheer,
F. J. LEEFLANG.

 

NOTA VAN TOELICHTING

In verband met het voornemen van de regering een havenautoritelt in te stellen is de bevoegdheid tot de uitoefening van loodsdiensten uitgebreid tot openbare lichamen. Het wordt niet wenselijk geacht loodsdiensten buiten de Overheidssfeer mogelijk te maken ter voorkoming van abnormale kostenverhogingen voor de goederenstroom van en naar Suriname.

De persoonlijke aansprakelijkheid van de loodsen dient te worden beperkt tot de schade, welke aan het opzet of grove schuld is te wijten. Het gaat niet aan de loods, die trouwens naar de grondbeginselen van het Surinaamse loodssysteem slechts wegwijzer en raadgever is, op grond van bijvoorbeeld beoordelingsfouten persoonlijk aansprakelijk te verklaren. Ook voor hem gelden de argumenten, welke ertoe hebben geleid in artikel 439 van het Surinaams Wetboek van Koophandel de aansprakelijkheid van de kapitein te beperken tot de schade, welke hij door zijn opzet of grove schuld aan anderen veroorzaakt.

Het is nodig geweest Surinaamse wateren in zones te verdelen in verband met een deugdelijke tarifering gebaseerd op de te loodsen trajekten. Bij de herziening der tarieven is naast het feit dat deze sinds 1947 niet zijn gewijzigd rekening gehouden met vergelijkbare havens alsmede andere omstandigheden. Vrijstelling van betaling van loodsgelden zal in hoofdzaak aan gezagvoerders van oorlogsschepen en schepen die ten behoeve van de Staat wetenschappelijk onderzoek verrichten, worden verleend. Het verdient aanbeveling erop te wijzen dat de verplichting tot betaling van loodsgelden, ook indien niet van de diensten van een loods gebrulk is gemaakt, blijft bestaan ingeval de loodsdienst door een openbaar lichaam zou moeten worden uitgevoerd.

In dit decreet is tenslotte de mogelijkheid geopend om bij ministeri‰le beschikking de loodsgelden te wijzigen.

De Minister van Openbare Werken en Verkeer, 
M.N. ATAOELLAH.

 

Tarief No. 1
Lichtschip - Nw.Amsterdam of omgekeerd 14 zeemijl

 BRT                               Tarief
       0  -         500                52,50
    501  -       1000                53,50
  1001  -       2000                84,-
  2001  -       4000              134,42
  4001  -       6000              163,80
  6001  -       8000              201,60
  8001  -     10000              252,-
10001  -     12000              302,40
12001  -     14000              352,80
14001  -     15000              403,20
15001  -     18000              453,60
18001  -     20000              504,-
20001  -     22000              554,40
Boven de 22000 ton afronden tot volgend 2000 voud en per 2000 voud f 55,-.

Tarief No. 2
Paramaribo -Nw.Amsterdam of omgekeerd 8 zeemijl
BRT                                 Tarief
       0  -        500                 28,-
    501  -       1000                28,-
  1001  -       2000                38,40
  2001  -       4000                67,20
  4001  -       6000              100,80
  6001  -       8000              134,40
  8001  -     10000              144,-
10001  -     12000              173,80
12001  -     14000              201,60
14001  -     16000              230,40
16001  -     18000              259,20
18001  -     20000              288,-
20001  -     22000              316,80
Boven 22000 ton afronden tot naast hoge 2000 voud f 30,-.

 

Tarief No. 3
Paramaribo - Paranam of omgekeerd 20 zeemijlen

BRT                                  Tarief
       0  -        1000               75,-
  1001  -        2000               96,-
  2001  -        4000              120,-
  4001  -        6000              144,-
  6001  -        8000              168,-
  8001  -      10000              180,-
10001  -      12000              216,-
12001  -      14000              252,-
14001  -      16000              288,-
16001  -      18000              324,-
18001  -      20000              360,-
20001  -      22000              396,-
Van 22000 ton per 2000 ton  f 40,- meer.

Tarief No. 4
Moengo - Nw.Amsterdam of omgekeerd 82 zeemijlen

BRT                                 Tarief
       0  -       1000             258,30
  1001  -       2000             344,40
  2001  -       3000             405,90
  3001  -       4000             469,04
  4001  -       5000             524,80
  5001  -       6000             590,40
  6001  -       7000             625,66
  7001  -       8000             688,80
  8001  -       9000             774,90
  9001  -     10000             820,-
10001  -     11000             902,-
11001  -     12000             984,-
Vanaf 12000 voor elke 1000 ton meer f 75,-.

Tarief No. 5
Nw. Amsterdam - Sommelsdijck of omgekeerd 16,8zeemijl

BRT                                Tarief
       0 -        1000              52,92
  1001 -        2000              69,30
  2001 -        3000              52,05
  3001 -        4000              96,10
  4001 -        5000            107,52
  5001 -        6000            120,96
  6001 -        7000            128,18
  7001 -        8000            141,12
  8001 -        9000            158,76
  9001 -      10000            168,-
10001 -      11000            184,80
11001 -      12000            201,60

 

Tarief no. 6
Sommelsdijck naar Stolkertsijver of omgekeerd 16,6 zeemijl

BRT                                Tarief
       0  -       1000             52,29
  1001  -       2000             69,72
  2001  -       3000             82,17
  3001  -       4000             94,95
  4001  -       5000           106,24
  5001  -       6000           119,52
  6001  -       7000           126,66
  7001  -       8000           139,41
  8001  -       9000           156,87
  9001  -     10000           166,-
10001  -     11000           182,60
11001  -     12000           199,20

Tarief  No. 7
Zee - Nw.Nickerie of omgekeerd 6.5 zeemijl

BRT                               Tarief
       0 -      1000                50,55
  1001 -      2000                78,66
  2001 -      4000              112,32
  4001 -      6000              149,04
  6001 -      8000              177,84
  8001 -     10000             214,20
10001 -     12000             257,04

Tarief  No. 8
Nw.  Nickerie - Wageningen of omgekeerd 26 zeemijl

BRT                               Tarief
       0 -       1000             103,66
  1001 -       2000             154,16
  2001 -       4000             222,72
  4001 -       6000             275,84
  6001 -       8000             297,54
  8001 -     10000             452,40
10001 -     12000             522,-

Tarief No. 9
Zee - Springland Oostgeul of omgekeerd 11 zeemijl

BRT                         Tarief
     0 -       500             41,25
  501 -     1000            41,25
1001 -     2000            66,-
2001 -     4000          132,-
4001 -     6000          198,-
6001 -     8000          264,-
8001 -   10000          330,-

Tarief  No. 10
Zee - Springland Westgeul of omgekeerd 15 zeemijl

BRT                              Tarief
      0 -        500             56,25
  501 -       1000             56,25
1001 -       2000             90,-
2001 -       4000           180,-
4001 -       6000           270,-
6001 -       8000           360,-
8001 -     10000           450,-

Tarief No. 11
Springland - Slangeneiland of omgekeerd 12.3 zeemijl

BRT                             Tarief
      0   -       500            46,13
  501   -      1000            46,13
1001   -      2000            73,80
2001   -      2000          147,60
4001   -      6000          221,40
6001   -      8000          295,20
8001   -    10000          369,-
Meer dan 10000 per 2000 ton.f 90,- meer

Tarief No. 12
Slangeneiland - Apoera of omgekeerd 45 zeemiil

BRT                            Tarief
      0 -         500          126,68
  501 -        1000          168,75
1001 -        2000          216,-
2001 -        4000          270,-
4001 -        6000          360,-
6001 -        8000          450,-
8001 -      10000           540,-

Tarief No. 13
Zee - Kallebaskreek of omgekeerd 10.5 zeemijl

BRT Tarief
      0 -       300              48,-
  301 -       400               64,-
  401 -       500               80,-
  501 -     1000             140,-
1001 -     1500              l80,-
1501 -     2000             200,-
2001 -     3000             240,-
3001 -     4000             260,-
4001 -     5000             275,-

Tarief   No. 14
Kalebaskreek - Monding Wayambo of omgekeerd
 28 zeemijl

BRT                              Tarief
      0  -       300              75,-
  301  -       400               87,50
  401  -       500             100,-
  501  -     1000             112,50
1001  -     1500             125,-
1501  -     2000             137,50
2001  -     3000             162,50

Tarief No. 15
Zee - Samenvloeiing Saramacca/Coppename of omgekeerd  7 zeemijl

BRT                               Tarief
     0  -      1000                 93,31
1001  -      2000               133,28
2001  -      4000               173,32
4001  -      6000               205,38
6001  -      8000               240,38

Tarief   No.  16
Saramacca - Monding Tijgerkreek of omgekeerd
 21 zeemijl

BRT                               Tarief
      0 -       300                48,-
  301 -       400                 64,-
  401 -       500                 80,-
  501 -    1!500                180,-
1501 -     2000                200,-
2001 -     3000                240,-
3001 -     4000                260,-
4001 -     5000                275,--

Tarief  No. 17
Marowiine - Zee n/ Les Hattes of omgekeerd 12 zeemijl

BRT                              Tarief
     0   -         500              45,-
  501  -        1000              45,-
1001  -        2000               72,-
2001  -        4000             115,20
4001  -        6000             144,-
6001  -        8000             192,-
8001  -      10000             240,-
         Meer dan 10000 per 2000    48,-.

Tarief No. 18
Les Hattes - Albina of omgekeerd 7 zeemijl

BRT                               Tarief
     0   -         500            63,75
  501  -        1000            63,75
1001  -        2000          102,-
2001  -        1000          163,20
4001  -        6000          204,-
6001  -        8000          272,-
8001  -      10000          340,-
Meer dan  10000 per 2000 f 68-