STAATSBESLUIT van 27 juni 1981, houdende aanwijzing van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij N.V. als enige luchtvaartafhandelingsmaatschappij en Generaal Agent in Suriname.

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

GELET OP:

artikel 14 van de "Surinaamse Luchtvaartwet l935"; (geldende tekst G.B. 1955 No. 069));

OVERWEGENDE:

dat het voor de regelmaat, veiligheid en ordening van de luchtvaartactiviteiten op de luchthaven Zanderij, gelegen in het distrikt Para, wenselijk is de grond- afhandeling van buitenlandse luchtvaartuigen, en alle daarmede verband houdende handelingen, in één hand te hebben;
dat de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij N.V. als staatsbedrijf de rol van nationale
luchtvaartmaat- schappij is toegewezen en zij als zodanig verplicht is de internationale regels ten aanzien van de luchtvaart strikt in acht te nemen;
dat deze luchtvaartmaatschappij, gezien de in de loop der jaren opgedane ervaring en de haar
beschikbare faciliteiten, het meest in aanmerking komt de grondafhandeling van buitenlandse luchtvaartmaatschappijen uit te voeren;
dat het principe van aanwijzing van de nationale luchtvaartmaatschappij als enige
grondafhandelings- maatschappij in vele landen gebruikelijk is;
Heeft, na goedkeuring van de Raad van Ministers, besloten:

Artikel 1

1. De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij N.V. wordt aangewezen als enige grondafhandelings- maatschappij voor buitenlandse luchtvaartmaat- schappijen, belast met zowel de afhandeling van passagiers, vracht, post en bagage als de technische afhandeling.

2. Deze aanwijzing geschiedt onder de navolgende voorwaarden:

  • a. de voor de afhandeling in rekening te brengen tarieven behoeven vooraf de goedkeuring van de
        Minister van
    Economische Zaken;

  • b. de verleende diensten moeten voldoen aan de terzake bestaande internationale normen;

  • c. de Surinaaamse Luchtvaart Maartschappij N.V. is bij de uitvoering van deze werkzaamheden verplicht de haar toevertrouwde informaties geheim te houden;

  • d. de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij N.V. is verplicht om tot 1 december 1981 bestaande afspraken tussen buitenlandse luchtvaartmaatschappijen en andere vliegtuigafhandelaars integraal over te nemen.

Artikel 2

1. Alle buitenlandse luchtvaartmaatschappijen, die geregelde of ongeregelde diensten op Suriname uitvoeren, worden verplicht de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij N.V. aan te wijzen als Generaal Agent (General Sales Agent) voor passagiers en vracht.

2. Aan deze aanwijzing worden de navolgende voorwaarden verbonden:

  • a. de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij N.V. is verplicht op basis van reciprociteit op dezelfde wijze te handelen in de landen van vestiging van bovenbedoelde buitenlandse luchtvaartmaatschappijen;

  • b. de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij N.V. zal als voorwaarden voor ,,Generaal Agentschap Overeenkomsten" de voorwaarden naleven, die gesteld zijn in de "Standard IATA Cargo or Passenger General Sales Agents Agreement".

Artikel 3

1. Dit staatsbesluit wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname bekendgemaakt.

2. Het treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van zijn bekendmaking en werkt terug tot 23 juni l98l.

Gegeven te Paramaribo, de 27e juni 1981.
H.R. CHINA SEN.

De Minister van Economische Zaken,
I. E. FONG POEN.

Uitgegeven te Paramaribo, de 27ste juni 1981.
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Distriktsbestuur en Milieubeheer,
F. J. LEEFLANG.

 

NOTA VAN TOELICHTING

De Staatsmaatschappij, Surinaamse Luchtvaart Maatschappij N.V., is de luchtvaartmaatschappij die het beleid op het gebied van het luchttransport moet helpen verwezenlijken. Als zodanig was deze maatschappij verplicht de noodzakelijke know how op te doen en voorzieningen te treffen om deze taak op adekwate wijze te kunnen uit voeren. Hoewel de Luchtvaartdienst vroeger de maatschappij gewezen heeft op de noodzakelijkheid ook de rol van afhandelingsmaatschappij op zich te nemen, is hierop nooit serieus ingegaan. Het streven van het huidige management om zijn aktiviteiten uit te breiden en de beschikbare ervaring op het gebied van afhandeling op de meest rendabele wijze te kunnen inzetten verdient dan ook de steun van de Overheid. Momenteel verricht de firma O.R.G. VERVUURT & SON afhandelingswerkzaamheden voor de buitenlandse luchtvaartmaatschappijen Guyana Airways, Trinidad & Tobago International Airways (BWIA), Air Martinique en Air France. De overeenkomsten met de eerste twee maatschappijen lopen respectievelijk tot november 1982 en november 1981. De luchtvaartmaatschappijen Air Martinique en Air France vliegen overigens niet op Suriname. De firma VERVUURT voornoemd is voor zijn voortbestaan niet noodzakelijk afhankelijk van haar luchtvaartaktiviteiten en zij is geen organisatie die zich specifiek met luchtvaart bezig houdt. De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij is bereid de huidige overeenkomsten over te nemen. Gezien de problemen bij de poolovereenkomsten met de ALM en de KLM is het noodzakelijk reeds nu de mogelijkheid uit te sluiten dat deze maatschappijen indien zelfstandig op Suriname gevlogen wordt, afhandelingswerkzaamheden verrichten. Ten aanzien van het generaal agentschap (GSA) moge worden opgemerkt dat:

1. de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij ten overstaan van het Hoofd van de Luchtvaartdienst verklaard heeft souplesse te betrachten bij de overgang van het agentschap van derden naar de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij N.V.;

2. het verplichten van de buitenlandse maatschappijen om de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij N.V. aan te wijzen als GSA van bijzonder belang moet worden geacht bij het afsluiten van bilaterale luchtvaartovereenkomsten en de rol van de nationals luchtvaartmaatschappij bij de uitvoering hiervan.

De Minister van Economische Zaken,
I. E.FONG POEN.