RES0LUTIE van 13 dccember 1983 no. 9902, inzake verhoging van de luchthavenaccomodatievergoeding van Sf 15,naar Sf 30,- per vertrekkende passagier.

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

Op voordracht van de Ministers van Transport, Handel en Industrie en van Financien en Planning;

 

GELET OP:

 

1. het Luchtvaartbesluit 1935 (G.B. no. 102, geldende tekst G.B. 1955 No. 069);

2. het Algemeen Decreet A-14 van 12 September 1983 (S.B. 1983 No. 092);

3. de beslissing van de R.v.M. (vide missive d.d. 13 december 1983 no 713/R.v.M.).

 

HERLEZEN:

a. de resolutie van 16 februari 1963 no. 2038 (G.B. 1963 No. 036);

b. de resolutie van 29 mei 1970 no. 5493 (G.B. 1970 No. 049);

c. het Staatsbesluit van 26 augustus 1980 no. 8273 (S.B. 1980 No. 069);

d. de resolutie van 6 december 1983 no. 9404 (S.B. 1983 No. 118).

 

OVERWEGENDE:

dat het noodzakelijk gebleken is de Luchthavenaccomodatievergoeding, die geheven wordt van naar bet buitenland vertrekkende passagiers te verhogen vanwege de sterk gestegen exploitatiekosten van het stationsgebouw.

 

BESLUIT:

I. Met ingang van 16 december 1983 de resolutie van 16 februari 1963 no. 2038, nopens de intrekking van de resolutie van 4 juni 1957 no. 4310 en vaststelling van de nieuwe regeling betreffende de heffing van landings- en parkeergelden voor vliegtuigen (G.B. 1963 No. 036), zoals laatstelijk gewijzigd bij resolutie van 6 december 1983 no. 9404 (S.B. 1983 No. 118), alsvolgt nader te wijzigen:

 

  1. In lid IV punt 3 sub A wordt in plaats van Sf 15,- gelezen Sf 30,-;

  2. aan sub A wordt een nieuwe volzin toegevoegd luidende alsvolgt:"De inning van de accomodatiegelden zal geschieden door de alhier opererende luchtvaartmaatschappijen,met dien verstande dat van de betaling hiervan op het reisdokument aantekening zal worden gehouden;

II. Met ingang van 16 december 1983, buitenwerking te stellen het bepaalde in punt 3 lid IV sub C van de resolutie van 29 mei 1970 no. 5493 (G.B. 1970 No. 049);

 

III. Te bepalen dat afschrift van deze resolutie in het Staatsblad van de Republiek Suriname zal worden geplaatst;

 

IV. Van het vorenstaande afschrift te zenden aan de Direkteur van Financien (in triplo), de Direkteur van Transport Handel en Industrie, de Direkteur van Leger en Politie, het Hoofd van de Luchtvaartdienst, alle op Suriname opererende luchtvaartmaatschappijen en de leden van de ASRA.

 

Paramaribo, de 13e december 1983.

L. F. RAMDAT MISIER.

 

De Minister van Transport, Handel en industrie,

I. E. FONG POEN.

 

De Minister van Financien en Planning,

W. R. CALDEIRA.

 

Uitgegeven te Paramaribo, de 13e december 1983.

De Minister van Binnenlandse Zaken, Districtsbestuur en Justitie,

F.J. LEEFLANG.