RESOLUTIE van 14 juli 1984 no. 5692, inzake verlening van een vergunning tot het uitvoeren van geregelde luchtdiensten op de route Amsterdam-Paramaribo v.v. voor het vervoer van passagiers, vracht en post.

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

Op voordracht van de Minister van Transport, Handel en Industrie;

Gelezen het verzoekschrift van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. d.d. 14 juli 1984 inzake verlening van een vergunning tot het uitvoeren van geregelde luchtdiensten op de route Amsterdam - Paramaribo v.v. voor het vervoer van passagiers, vracht en post.

GELET OP:

1. Artikel 14 van de Surinaamse Luchtvaartwet 1935 (G.B. 1935 No. 102 , geldende tekst G.B. 1955 No. 069);

2. Algemeen decreet A-14 (S.B. 1983 No. 092), houdende instelling en taakomschrijving van de   Departementen van Algemeen Bestuur;

OVERWEGENDE:

Dat tussen de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij N.V. en de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. overeenstemming is bereikt inzake de voorwaarden voor hervatting van de luchtdiensten tussen de Republiek Suriname en Nederland;

BESLUIT:

I. Aan de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. wordt met ingang van 15 juli 1984 tot 1 januari 1985 vergunning verleend voor het uitvoeren van geregelde luchtdiensten op de route Amsterdam - Paramaribo v.v. voor het vervoer van passagiers, vracht en post, onder de navolgende voorwaarden:

  • a. de te hanteren tarieven alsmede de dienstregeling dienen ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het hoofd van de Luchtvaartdienst.

  • b. het is de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. toegestaan om binnen het Surinaams grond- gebied zonder enige beperking eigen vervoers- documenten te verkopen of te doen verkopen.

  • c. het is de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. toegestaan het batig saldo van de ontvangsten en de uitgaven, verkregen op Surinaams grondgebied vrij over te maken in convertibele valuta.Deze overmakingen worden regelmatig verricht op basis van de officiele koersen voor lopende betalingen of, ingeval er geen officiŽle koersen zijn, op basis van de gangbare koersen op de markt voor buitenlandse valuta voor lopende betalingen. De toestemrning voor deze overmakingen wordt verleend binnen een termijn van ten hoogste 30 dagen nadat deze is aangevraagd. Onverlet het bovenverrnelde zal, in het geval dat vanwege technische moeilijkheden een dergelijke overmaking niet onmiddelijk kan worden geŽffectueerd, aan de koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. voorrang voor een dergelijke overmaking worden verleend, welke gelijk is aan die welke in het algemeen geldt voor betalingen uit hoofde van import vangoederen door Suriname.

II. Deze resolutie wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname bekendgemaakt.

III. Van het vorenstaande afschrift te zenden aan de Procureur-Generaal, de Direkteur van FinanciŽn, de Direkteur van Transport, Handel en lndustrie (3x), de Districts-Commissaris van Paramaribo, de Districts-Commissaris van Para, het Hoofd van de Luchtvaartdienst, de Direkteur van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij N.V., en de belanghebbende.

Paramaribo, de 14e juli 1984.
L.F. RAMDAT MISIER.

De Minister van Transport,
Handel en lndustrie,
I.E. FONG POEN.

Uitgegeven te Paramaribo, de 14e juli 1984.
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Distriktsbestuur en Justitie,
F. J. LEEFLANG.