RESOLUTIE van 6 september 1984 no.7176, inzake verlening exploitatievergunning aan Surinaamse Luchtvaart Maatschappij N.V.

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

Op voordracht van de Minister van Transport, Handel en Industrie;

Gehoord het Hoofd van de Luchtvaartdienst;

Gelezen het verzoekschrift van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij N.V. d.d. 19 januari 1984, qevestigd te Paramaribo, inzake verlenging van de haar bij resolutie d.d. 27 oktober 1979 no. 3797 verleende vergunning voor het uitvoeren van geregel- de en ongeregelde vluchten waarbij passagiers, goederen en dieren tegen betaling worden vervoerd tussen twee plaatsen binnen het rechtsgebied van Suriname alsmede met een plaats binnen het rechtsgebied van Suriname als begin-, eind-, of tussenstation.

GELET OP:

1. de Surinaamse Luchtvaartwet 9 (G.B. 1935 No. 102), geldende tekst G.B. 1955 No. 069) junto het Staatsbesluit ter uitvoering van de Surinaamse Luchtvaartwet 1935 (geldende tekst G.B. 1955 No. 070);
2. het decreet A-14 (S.B. 198
3 No. 092), houdende taakomschrijving van de departementen van Algemeen Bestuur;
3. het Staatsbesluit van 1948 no. 39 (
G.B. 1948 No. 039), houdende de bekendmaking van het verdrag van Chicago;

HERLEZEN:

de resolutie d.d. 27 oktober 1979 no. 3797;

OVERWEGENDE:

dat de geldigheid van de aan de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij N.V. bij resolutie d.d. 27 oktober 1979 no. 3797 verleende vergunning op 23 maart 1984 is komen te vervallen;

dat de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij N.V. als ,,national carrier" luchtvaartverbindingen van, naar en binnen de Republiek Suriname dient te onderhouden;

dat voor de uitvoering van dergelijke vluchten ingevolge de artikelen 13 en 14 van deSurinaamse Luchtvaartwet 1935, (geldende tekst G.B. 1955 No. 069), een vergunning vereist is;

dat het derhalve wenselijk is opnieuw vergunning te verlenen aan de Surinamse Luchtvaart Maatschappij N.V. ingaande 23 maart 1984;

BESLUIT:

I. Aan de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij N.V., hierna te noemen de Vennootschap, vergunning te verlenen tot het uitvoeren of doen uitvoeren van geregelde en ongeregelde vluchten met bij haar in gebruik zijnde luchtvaartuigen voor vervoer van personen en goederen op commerciŽle basis tussen plaatsen binnen het rechtsgebied van Suriname alsmede tussen een binnen het rechtsgebied van Suriname gelegen plaats als begin-, eind- of tussenstation en plaatsen in het buitenland.

II. Aan deze vergunning de volgende voorwaarden te verbinden, onverminderd de verplichting van de Vennootschap tot het naleven van de wettelijke bepalingen zoals opgenomen in de Surinaamse Luchtvaartwet 1935, (geldende tekst G.B. 1955 No. 069), juncto het Staatsbesluit ter uitvoering van de Surinaamse Luchtvaartwet 1935 (geldende tekst G.B. 1955 No. 070) alsmede van alle andere op de luchtvaart betrekking hebbende wettelijke voorschriften:

1. de duur van de vergunning wordt bepaald op 3 jaar en wordt geacht te zijn ingegaan op 23 maart 1984, behoudens de mogelijkheid tot verlenging op aanvraag van de Vennootschap, tenminste 6 maanden v66r het verstrijken van de geldigheidsduur van de vergunning;

2. indien onvoorziene omstandigheden in het algemeen belang zulks vorderen, kan deze vergunning worden ingetrokken zonder dat de Vennootschap ter zake enige aanspraak op schadevergoeding jegens de Overheid kan doen gelden;

3. de door de Vennootschap te gebruiken luchtvaartuigen dienen als verkeersluchtvaartuigen te zijn ingeschreven in het Surinaams Luchtvaartuigen- register en moeten aan de door het Hoofd van de Luchtvaartdienst te stellen technische eisen voldoen; Voor het gebruik van luchtvaartuigen van vreemde nationaliteit kan door het Hoofd van de Luchtvaartdienst ontheffing worden verleend;

4. de te hanteren tarieven dienen 45 (vijfenveertig) dagen voor hun toepassing aan de Minister van Transport, Handel en Industrie ter goedkeuring te worden voorgelegd. Dit geldt eveneens voor iedere wijziging van de goedgekeurde tarieven, waaronder mede wordt verstaan elke wijziging van de aan de tarieven verbonden condities. De goedkeuring van enig tarief kan worden onderworpen aan een bepaalde geldigheidstermijn.

5. het vliegschema alsmede de uitvoering van chartervluchten, extra vluchten of additionele vluchten en het te gebruiken vliegend materieel behoeven vooraf de uitdrukkelijke goedkeuring van het Hoofd van de Luchtvaartdienst evenals iedere wijziging daarvan;

6. voor het uitvoeren van vluchten zoals gesteld onder 1 van deze vergunning is een door het Hoofd van de Luchtvaartdienst uitgegeven toestemming tot vluchtuitvoering vereist;

7. wijziging c.q. verlenging van de vluchtuitvoering alsmede wijziging van de samenstelling van het vliegend materieel behoeven voorafgaande goedkeuring van het Hoofd van de Luchtvaartdienst;

8. personeel dat de luchtvaartuigen bedient en ander personeel van de Vennootschap dient bij voorkeur de Surinaamse nationaliteit te bezitten;

9. onverminderd de in Suriname geldende wettelijke bepalingen op het stuk van de luchtvaart is de Vennootschap verplicht de aanwijzingen in het belang van de vliegveiligheid gegeven door het Hoofd van de Luchtvaartdienst onvoorwaardelijk op te volgen;

10. de luchtvaartuigen moeten te allen tijde voor ";Search and Rescue" doeleinden en voor het vervoer van zieken en gewonden met het daarvoor bestemd personeel ter beschikking worden gesteld van de Overheid e.e.a. ter beoordeling van het Hoofd van de Luchtvaartdienst. De aan deze hulpverlening verbonden werkelijke kosten worden door de Overheid aan de Vennootschap vergoed;

11. de Vennootschap is, onverminderd de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, verplicht adequaat verzekerd te zijn:

  • a. voor wat betreft de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan de vervoerde vracht, passagiers en bagage;

  • b. voor wat betreft de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan derden of hun eigendommen (op het aardoppervlak).

Van de hierbedoelde verzekeringsovereenkomsten alsmede van elke wijziging daarvan dient aan het Hoofd van de Luchtvaartdienst een door de verzekeraar gewaarmerkt afschrift te worden aangeboden.

III. Dat de Vennootschap onverminderd haar strafrechtelijke aansprakelijkheid en behoudens gevallen van overmacht, ter beoordeling van de Minister van Transport, Handel en lndustrie, een boete van ten hoogste Sf 3.000,- (DRIEDUIZEND GULDEN) verbeurt voor elke overtreding van enige bepaling van deze vergunning en een boete van ten hoogste Sf 100,(EENHONDERD GULDEN) voor elke dag waarop zij, na de termijn bij de oplegging van deze boete gesteld, in gebreke blijft de bepalingen van deze vergunning op te volgen, alles onverminderd de bevoegdheid tot schorsing of intrekking van de vergunning in geval van overtreding;

IV. Ingeval de vergunning wegens het niet of niet behoorlijk nakomen der bepalingen, zulks ter beoordeling van de Minister van Transport, Handel en Industrie wordt ingetrokken of geschorst, van de dag waarop de intrekking c.q. de schorsing van kracht is, geen boete meer verschuldigd is.
Voor de toepassing van deze sancties is geen voorafgaande ingebrekestelling vereist.

V. Ten bewijze dat de vergunning wordt aanvaard, zal de Vennootschap aan de Minister van Tranport, Handel en Industrie, binnen de termijn van dertig dagen te rekenen van de dagtekening van deze resolutie, een verklaring van aanvaarding doen toekomen en indien zulks niet geschiedt de Vennootschap geacht wordt deze stilzwijgend te hebben geaccepteerd.

VI. Deze resolutie in het Staatsblad van de Republiek Suriname bekend te maken en te doen terugwerken tot 23 maart 1984.

VII. Van het vorenstaande afschrift te zenden aan de Procureur-Generaal, de Direkteur van FinanciŽn, de Direkteur van Transport, Handel en lndustrie (3x), de Direkteur van Binnenlandse Zaken, de Districts-Commissaris van Paramaribo, het Hoofd van de Luchtvaartdienst en aan belanghebbende.

Paramaribo, de 6e september 1984.
L. F.RAMDAT MISIER.

De Minister van Transport,
Handel en lndustrie,
I. E. FONG POEN,

Uitgegeven te Paramaribo, 6e september 1984.
De Minister van Binneniandse Zaken,
Districtsbestuur en Justitie,
. J. LEEFLANG.