RESOLUTIE van 29 april 1988 No. 1801, houdende vaststelling van een regeling met betrekking tot de bezoldiging, premies en vergoeding van loodsen.

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

Op voordracht van de Minister van Transport, Communicatie en Toerisme, na verkregen goedkeuring van de raad van Minister van 5 mei 1987 (vide missive van 12 mei 1987 No. 305/ R.V.M. van de Minister-president, voorzitter van de raad van Minister)

 

HERLEZEN

 • de resolutie van 10 April 1948 No. 1573

 • de resolutie van 31 Januari 1975 No. 633 en

 • de resolutie van 14 Oktober 1987 No. 7238

 

GEZIEN

 1. de beschikking van de Minister van bouwwerkrn, Verkeer en Waterstraat van 24 oktober 1969 No.12341;

 2. de beschikking van de minister van bouwwerken, verkeer en Waterstraat van 10 november 1969 No. 12755 en

 3. de beschikking van de Minister van Openbare Werken en Verkeer van 3 juli 1971 No. 6730.

 

GELET OP

 1. de salarisregeling 1950 (G.B. 1951 No. 040);

 2. de "personeelswet" geldende tekst (S.B. 1985 No. 041) ;

 3. de " Ambtenarenpensioenwet" 1972 (G.B. 1972 No. 150);

 4. het " Ambtenaren bezoldigingsbesluit" ( S.B. No. 153 );

 5. de beslissing van de raad van Minister van 13 Augustus 1985, vervat in de missive van de Minister-president, voorzitter van de Raad van Minister van 20 Augustus 1985 No. 465/R.v.m.

OVERWEGENDE

Dat bij het op 21 Januari 1987 met de vereniging van loodsen bereikte acoord voorzieningen met betrekking tot o.a. bezoldigingen, premies en vergoedingen die in diverse besluiten zijn opgenomen, zijn herzien;

Dat bij vaststelling van de vaarpremieregeling rekening is gehouden met:

 1. de ancienniteit;

 2. het beloodsen tussen 18.00 – 6.00 uur;

 3. het beloodsen op Zaterdag, zon en feestdagen;

dat het wenselijk is die voorzieningen in een resolutie samen te vatten;

dat zulks bij resolutie van 14 oktober 1987 no.7238 plaatsvond;

dat naderhand gebleken is dat in deze resolutie bepaalde ommissies voorkomen die wijzigingen behoeven;

dat het nodig is deze resolutie in te trekken.

BESLUIT

 

 1. De resolutie van 14 oktober 1987 No. 7233, gerekend van de dagtekening daarvan, in te trekken.

 2. Buitenwerking te stellen te rekenen van 1 december 1986;

 1. de resolutie van 10 April 1948 No. 1573;

 2. de beschikking van de Minister van Bouwerken, Verkeer en Waterstraat van 24 oktober 1996 no. 12341

 3. de beschikking van de Minister van Bouwerken, Verkeer en Waterstraat van 10 november 1996 no. 12755;

 4. de beschikking van de Minister van Openbare Werken en Verkeer van 3 Juli 1971 No. 6730;

 5. de resolutie van 31 Januari 1975 No. 633

 1.  

 

 1. Minimum vaarpremie

  Te handhaven de Minimum-vaarpremie voor de senior loods en de loods 1e klasse ad f. 3.600,- (DRIEDUIZEND EN ZESHONDERD GULDEN) ‘s jaars en voor de loods 2e klasse ad f. 3000,- (DRIEDUIZEND GULDEN) ‘ s jaars welke ook bij vrijstelling van dienst zal worden genoten en in de pensioengrondslag zal worden opgenomen;

  Vast te stellen te rekenen van 1 juli 1986 voor de loods 3e klasse een minimum van f. 2.400,- (TWEE DUIZEND VIERHONDERD GULDEN)’s jaar’s, welke ook bij vrijstelling van dienst zal worden genotenen in de pensioen grondslag zal worden opgenomen.

 2. Basis-vaarpremie

  nader vast te stellen te rekenen van 1 juli 1986 voor de senior loods en loods 1e klasse een basis-vaarpremie van 6,88% van het voor een standard schip van 5700 BRT berekende loodsgeld op alle trajecten met uitzondering van de trajecten Paramaribo –Paranam v.v. en Fort Nieuw Amsterdam- Moengo v.v. in welke gevallen de basis-vaarpremie voor elk beloodst schip 6,88% van het berekende loodsgeld van een standaardschip van 13.400 BRT zal bedragen en voor loodsen 2e en 3e klasse een basis-vaarpremie van 6,5,% van het voor een standaardschip van 5700 RBT berekend loodsgeld op alle trajecten met uitzondering van de trajecten Paramaribo – Paranam v.v. enFort Nieuw Amsterdam – Moengo v.v. in welke gevallen de basis vaarpremie voor elk beloodsschip 6,5% van het berekend loodsgeld van een standard-schip van 13.400 BRT zal bedragen.

 3. Ancienniteitsregeling Basis-vaarpremie

  Te handhaven de verhoging van de basis-vaarpremie voor een loods met een alszodanig vervulde dienstijd van :

  5 tot 10 jaar met 10 procent

  10 tot 20 jaar met 20 procent

  20 jaar en meer met 30 procent

 4. Toeslag Basis-vaarpremie

  Vast te stellen te rekenen van 1 december 1986 voor het beloodsen op zaterdagen, dan wel op zon en feestdagen per dag nader vast te stellen op respectievelijk 150% en 200% van het uurloon.

 

 1. Extra vergoeding

  Te rekenen van december 1986 de extra vergoeding voor het beloodsen op zaterdagen, dan wel op de zon- en feestdagen per dag nader vast te stellen op respectievelijk 150% en 200% van het uurloon.

 2. Beschikbaarheidstoelage

  Te rekenen van 1juli 1986, totdat de onderbezetting van het loodsenkorps zal zijn opgeheven, aan de loodsen een beschikbaarheidstoelage van f. 100,- (EENHONDERD GULDEN) per maand toe te kennen, welke bij vrijstelling van dienst niet zal worden genoten en niet in de pensioengrondslag zal worden opgenomen.

 3. Inschaling loodsen

  Te rekenen van 1 juli 1986, totdat de ondervermelde functionarissen van de afdeling loodsdienst, alsvolgt in te schalen:

  Hoofd loodsdienst                        schaal 16

  Senior loods le klasse                  schaal 15

  Senior loods 2e klasse                 schaal 14

  Senior loods 3e klasse                 schaal 13

  Loods 1e klasse                          schaal 12

  Loods 2e klasse                          schaal 11

  Loods 3e klasse                          schaal 10

  Tevens is bepaald dat de loods 1e klasse tot Senior loods 3e klasse kan worden bevorderd na tenminste 3 jaren in de funktie van loods le klasse te hebben gediend en het examen ter verkrijging van de bevoegdheid om als Buitenloods te fungeren met goed gevolg te hebben afgelegd.

 4. Gemiste maaltijden

  Nader vast te stellen te rekenen van 1 december 1986 de vergoeding voor gemiste maaltijden en wel alsvolgt:.

  • van f. 0,75 tot f. 2.50,- voor ontbijt tussen 7.00. uur en 9.00 uur.

  • van f. 1,50 tot f. 5,- voor lunch tussen 12.00 en 14.00 uur.

  • van f. 0,75 tot f. 2.50,- voor avondmaaltijd tussen 18.00 en 20.00 uur.

 5. Te bepalen, dat afschrift van deze resolutie zal worden geplaatst in het Staatsblad van de Republiek Suriname.

 6. Van het vorenstanande afschrift te zenden aan de Rekenkamer van suriname, de Direkteur van Financien en Planning (Hoofd Afdeling Comptabiliteit), de Direkteur van het Pensioenfonds Suriname, de Direkteur van Transport, Handel en Industrie (in triplo), het Hoofd van het Centraal staforgaan Formatiezaken en Efficiency, het Hoofd van de Dienst voor de Scheepvaart en aan ieder der belanghebbenden.

Paramaribo, de 29ste april 1988.

R.SHANKAR.

De Minister van Transport, Handel en Industrie..

W.A. GREP.

 

Uitgegeven te Paramaribo, de 29ste april 1988

De minister van Binnelandse Zaken,

Districtsbestuur en Volksmobilisatie

E.B.M. ALEXANDER-VANNENBURG.