WET van 24 oktober 1988, houdende goedkeuring tot toetreding van de Republiek Suriname tot het lnternationaal Verdrag voor de beveiliging van Mensenlevens op Zee ("International Convention for the Safety of life at Sea"); het zgn. S.O.L.A.S. Verdrag van 1 november 1974.

DE PRESliDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

 In overweging genomen hebbende,

--dat het wenselijk is de toetreding van de Republiek Suriname tot het op 1 november 1974 te Londen, Engeland tot stand gekomen lnternationaal Verdrag, dat betrekking heeft op de beveiliging van mensenievens op zee, het zgn. Solas Verdrag, aan uitdrukkelijke goedkeuring van De Nationale Assemblee te onderwerpen, welke goedkeuring ingevolge artikel 104 lid 1 van de Grondwet van de Republiek Suriname bij wet moet worden verleend;

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, bekrachtigd de onderstaande wet.

Artikel 1

De toetreding van de Republiek Suriname tot het op 1 november 1974 in Londen, Engeland tot stand gekomen Internaitionaal Verdrag inzake beveiliging van mensenlevens op zee (Solas Verdrag 1974) wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag van haar bekendmaking in het Staatsblad van de Republiek Suriname.

Gegeven te Paramaribo, de 24ste oktober 1988.
R. SHANKAR.

De Minister van Buitenlandse Zaken,
E.J. SEDOC.

Uitgegeven te Paramaribo, de 24ste oktober 1988.

De Onder-Minister van Binnenlandse Zaken,
S. SETROREDIO.

 

MEMORIE VAN TOELICHTING

Met de toetreding van Suriname tot het Solas Verdrag wordt beoogd het voorkomen van mogelijke problemen welke onze schepen in de territoriale wateren van andere naties zouden kunnen ondervinden ten gevolge van het geen partij zijn van ons land bij gemeld Verdrag.

Nu De Nationale Assemblee de wens te kennen heeft gegeven, dat onze toetreding tot dit verdrag aan haar uitdrukkelijke goedkeuring zal worden onderworpen, is het onderhavige wetsontwerp noodzakelijk, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 104 lid 1 van de Grondwet van de Republiek Suriname.

De Minister van Buitenlandse Zaken,
E.J. SEDOC.