Beschikking van de Minister van Economische Zaken d.d. 1 1 september 1991 No. 5701, houdende vaststelling van voorschriften voor wat betreft kredietwaardigheid, handelskennis en vakbekwaamheid ter verkrijging van een vergunning tot het uitoefenen van het bedrijf van hotel, motel of pension.

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN,

GELET OP:

a. artikel 6 van het Decreet Vergunningen Bedrijven en Beroepen (S.B. 1981 No. 145);

b. het Besluit Vergunningplichtige Bedrijven en Beroepen (S.B. 1981 No. 147 , zoals gewijzigd bij S.B. 1985 No. 040);

c. het Staatsbesluit van 30 juni 1988, houdende instelling en taakomschrijving van Departementen van Algemeen Bestuur (S.B. 1988 No. 039).

Gehoord de Direkteur van Economische Zaken; 

OVERWEGENDE: 

dat het in het kader van de ordening van de logiesverstrekkende bedrijven (hotel, motel en pension) noodzakelijk is om voorschriften vast te stellen voor wat kredietwaardigheid, handelskennis en vakbekwaamheid betreft. .

HEEFT BESLOTEN:

1. Te bepaien dat ter verkrijging van een vergunning tot het uitoefenen van het bedrijf van hotel, motel of pension:

A. De kredietwaardigheid van de verqunningaanvrager alsvoigt moet worden aangetoond: 

 • 1. De vergunningaanvrager dient middels een bankverklaring en/of bankgarantie aan te tonen dat hij voldoende kreoietwaardig kan worden geacht om het bedrijf naar behoren te kunnen uitoefenen; 

 • 2. ]ndien er sprake is van e(,n overeenkomst van geldiening, dan moet deze overeenkomst worden overgelegd; 

 • 3. De vergunningaanvrager dient ter beoordeling van de kredietwaardigheid het volgende over te leggen: 

a. een aktiviteitenplan; 

b. een investeringsplan, waarbij de financieringsbron wordt aangegeven; 

c. een resultatenbegroting op basis van het aktiviteitenplan.

De onder a, b en c genoemde stukken moeten betrekking hebben op de eerste drie jaren dat het bedrijf zal worden uitgeoefend.

B. De handelskennis van de beheerder moet biijken uit: 

 • 1. een van Staatswege erkend middelbaar diploma richting handelskennis of 

 • 2. door aan te tonen dat men 5 jaar ervaring in het voeren van bedrijfsadministratie heeft.

C. De vakbekwaamheid van de beheerder moet blijken uit: 

voor een hotel en motel;

 • a. minimaal een voitooide middelbare schoolopleiding en een gerichte hogerberoepsopleiding in het horecawezen (HBOniveau) of 

 • b. minimaal een voltooide middelbare schoolo.pleiding alsmede een gerichte opleiding in het horecawezen op middle management niveau of 

 • c. minimaal tien jaren ervaring in het horecawezen waarvan vijf jaren op middle management niveau.

voor een pension:

 • a. minimaal een voitooide middelbare schoolopleiding en twee jaren ervaring in het horecawezen op middle managementniveau; 

 • b. minimaal een voitooide MULO opleiding of daaraan geiijkgestelde opleiding en drie jaren ervaring in het horecawezen op middle management niveau of 

 • c. minimaal vijf jaren ervaring in het horecawezen waarvan Vier jaren ervaring op middle managementniveau.

II. Voorts te bepalen dat deze beschikking, die in het Staatsbiad van de Republiek Suriname wordt bekendgemaakt, in werking treedt met ingang van de dag volgende op die van haar bekendmaking.

Ill. Van deze beschikking afschrift te zenden aan de Directeur van Binneniandse Zaken (in duplo), de Directeur van Regionale Ontwikkeling, de Directeur van Justitie, de Directeur van Openbare Werken, de Directeur van Economische Zaken, de desbetreffende Districts-Commissaris, de Coordinator Toerisme en Horeca, het Hoofd van de afdeling Bedrijfsvergunningen, de Arbeidsinspectie, het Bureau Openbare Gezondheidszorg, de Brandweer en de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

Paramaribo, de 11e september 1991 
H.EERSEL 

Uitgegeven te Paramaribo, de 17e maart 1992 

De Minister van Binneniandse Zaken,
S. SETROREDJO